Дипломни работи за специалност „ Индустриален мениджмънт " Вътрешните правила на катедра „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт"Дата24.10.2018
Размер108.5 Kb.
#96168
ТипДиплом
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ЗАДАВАНЕ, РАЗРАБОТВАНЕ, ЗАЩИТА И ОЦЕНЯВАНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „Индустриален мениджмънт
Вътрешните правила на катедра „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт” допълват нормативната учебна документация на Технически университети Стопански факултет. В тях са обхванати въпросите на:

 1. Оформяне на заданията за дипломни работи;

 2. Разработване и представяне на дипломните работи;

 3. Рецензиране и защита на дипломните работи;

 4. Оценяване на дипломните работи и устната защита.
 1. Оформяне на заданията за дипломни работи

1.1. Заданията за дипломна работа се изготвят по утвърдения образец от избрания от студента ръководител и се предават в секретариата на катедрата за оформяне.

1.2. Оформените задания се преглеждат от отговорника за дипломантите от катедрата за съответствие с тематичната насоченост и изисквания, който парафира втория екземпляр и предава дипломните задания за подписване от ръководител катедра и декан.

1.3. Списъкът с примерни теми за дипломни работи за бакалаври и магистри е даден в Приложения 1 и 2.

1.4. Списъкът с възможни ръководители в съответните области е даден в Приложение 3.

1.5. Темите за дипломни работи, имащи за обект конкретни организации, се предлагат от дипломантите и се съгласуват с ръководителя.
2. Разработване и представяне на дипломната работа

Дипломните работи се разработват в съответствие с регламентираните от катедрата указания за бакалаври и магистри от специалност „Индустриален мениджмънт”.

Дипломната работа се представя на ръководителя, който подписва титулната страница, когато тя е напълно завършена и съответства на изискванията.
3. Рецензиране и защита на дипломните работи

Ръководителят на дипломната работа предлага писмено на гърба на титулната страница рецензента, който се утвърждава от декана чрез издаване на съответна заповед за рецензиране.

Рецензентите в своята рецензия трябва да се ръководят от указанията за изготвяне на рецензии на дипломни работи (Приложение 4).

Защитата на дипломните работи се извършва от Държавна изпитна комисия, назначена от декана. В състава й се включват председател, зам. председател и членове, от които поне 3 хабилитирани лица. Допуска се в комисията да влизат и ръководители на дипломни работи.

Процедурата по защита на дипломната работа включва следните стъпки:


 • Представяне на дипломната работа от дипломанта с необходимите писмени или електронни илюстрации;

 • Прочитане на рецензията;

 • Отговаряне на посочените в рецензията забележки и/или препоръки;

 • Поставяне на въпроси от членовете на ДИК във връзка с дипломната работа и отговори на дипломанта.


4. Оценяване на дипломните работи и устната защита.

Дипломните работи се оценяват окончателно след устното представяне и защита на всички дипломанти според заповедта на декана. Заседанието на комисията е закрито, но се допуска участието на ръководители и рецензенти на дипломни работи без право на глас, ако не са членове на комисията. Решението на комисията се взема с обикновено мнозинство по предложение на председателя, след което протоколите в протоколната книга се подписват от всички членове.

Дипломните работи се оценяват според „Система от критерии и механизми за оценяване и формиране на оценките на дипломните работи” (Приложение 5).

При доказано плагиатство дипломните работи не се оценяват, а виновният студент се предлага за административно наказание.

Членовете на ДИК използват специални оценъчни форми за определяне на броя точки по отделните критерии и показатели.

След определяне на индивидуалните оценки крайните оценки за всеки дипломант се формират като средно аритметични величини и се закръгляват по общоприетите правила.

Приложение 1
Примерни теми за дипломни работи за бакалаври от специалност „Индустриален мениджмънт” 1. Проучване и анализ на ...

 2. Изследване и анализ на...

 3. Изследване, анализ и усъвършенстване на..

 4. Анализ и усъвършенстване на...

 5. Анализ и разработване на ...

Възможни обекти на проучване, изследване, анализ и т.н.: • дейността на...

 • стопанската дейност на...

 • производствената и управленската дейност на...

 • инженеринга и мениджмънта в...

 • основните инженерингови и мениджърски решения в...

 • организацията на производството и управлението в...

 • организацията на (транспортни, хотелиерски ...) услуги и управлението в...

Приложение 2


Тематични области за дипломни работи на магистри от специалност „Индустриален мениджмънт
(предстои уточняване от водещи преподаватели по всички направления)

Маркетинг (............................................................................................................)
Производствен мениджмънт (............................................................................................................)
Мениджмънт на човешките ресурси

(мениджмънт на човешките ресурси като цяло, стратегии и политика по управление на човешките ресурси, набиране и подбиране на персонала, оценяване на персонала, обучение на персонала, развитие на човешките ресурси, оценяване на работата и заплащане на труда, мотивиране на персонала и др.)


Мениджмънт на индустриалното предприятие (Общ мениджмънт)

(.............................................................................................................)


Финансово-икономически анализ

(.............................................................................................................)


Приложение 4


Указания

за изготвяне на рецензии на дипломни работи
Рецензията се състои от увод, оценъчна част и заключение с предложение.

В уводната част се посочва основанието за рецензиране и се дава обща характеристика на разглежданата дипломна работа.

В оценъчната част рецензентът трябва да даде отговор на няколко въпроса:

1. Съответстват ли обяснителната записка и графичната част на дипломната работа на заданието?

2. Отговарят ли съдържанието, обемът и структурата на дипломната работа на изискванията, посочени в Указанията за разработване на дипломни работи?

3. Демонстрирано ли е познаване на актуалното състояние на проблема като теория и практика?

4. Има ли връзка между направените изводи и разработените предложения?

5. Кои са положителните моменти в дипломната работа?

6. Какви недостатъци или пропуски е допуснал дипломантът?

При отговорите на тези въпроси рецензентите трябва да се ръководят и от критериите и показателите за оценяване на дипломните работи.

В заключителната част рецензентите изразяват окончателно становище относно равнището на разработване и качествата на дипломната работа, въз основа на което правят предложения за допускане или недопускане на дипломанта до устна защита.

Категорично не трябва да се прави предложение за допускане до устна защита при несъответствие на дипломната работа със заданието и със изискванията от Указанията за разработване на дипломни работи на бакалаври и магистри, както и при съмнение за плагиатство.Приложение 5
Система от критерии и механизми за оценяване и формиране на оценките на дипломните работи
Писмените дипломни работи се оценяват по следните критерии и показатели:

1/ Съответствие с изискванията:

1.1. Съответствие на разработката със заданието.

1.2. Съответствие на разработката с Указанията относно съдържание, обем и структура.

2/ Съдържателност на работата:

2.1. Пълнота и логичност на изложението.

2.2. Демонстрирано познаване на теорията и практиката в съответната област.

2.3. Задълбоченост на анализите.

2.4. Оригиналност на предложенията за усъвършенстване.

2.5. Обоснованост на предложенията.

3/ Техническо оформление на работата

3.1. Оформление на текстовата част (стил и език, правопис, печатни грешки и др.)

3.2. Оформление на графичната част (графики, диаграми, приложения и др.)

Устното представяне и защита на дипломните работи се оценява по следните критерии и показатели:

1/ Представяне по същество:  1. Общо впечатление за яснота, стегнатост и увереност на презентацията.

  2. Цялостно и точно представяне на дипломната работа.

  3. Демонстрирано разбиране на проблемите в организацията и подходите за решението им.

  4. Умело използване на илюстративните материали.

  5. Правилно и точно отговаряне на зададените въпроси.

2/ Техническо представяне:

2.1. Качество на нагледните материали.

2.2. Количество на нагледните материали за презентация.

Механизмите за формиране на оценките се основават на общия брой точки по критерии и показатели поотделно за писмените работи и устното представяне и защита.

1/ За оценяване на писмените дипломни работи при максимален възможен брой точки 27 са приети следните диапазони и оценки:

При 22 и повече точки (над 80% от максималния брой) - отличен 6;

19-21 точки (над 70%) – много добър 5;

16-18 точки (над 60%) – добър 4;

14-15 точки (над 50%) – среден 3.

2/ За оценяване на устната защита при максимален брой точки 21 са приети следните диапазони и оценки:

При 17 и повече точки (над 80% от максималния брой) – отличен 6;

15-16 точки (над 70%) – много добър 5;

13-14 точки (над 60%) – добър 4;

11-12 точки (над 50%) – среден 3.ОЦЕНЪЧНА КАРТА

За оценяване на писмената дипломна работа и устната защита на студента.................................................................................................................
Критерии/Показатели

Качествена оценка

Количествена оценка

Дипломна работа

1

Съответствие с изискванията

1.1.

Съответствие на разработката със заданието

Пълно

Частично

Липсва


3

2

11.2

Съответствие на разработката с Указанията относно съдър-жание, обем и структура.

Пълно

Частично

Липсва


3

2

12

Съдържателност на работата

2.1

Пълнота и логичност на изложението

Напълно отговаря на изискванията

Налице са отделни пропуски

Работата се характеризира със сериозни пропуски


3
2
1

2.2

Демонстрирано познаване на теорията и практиката в съответната област

Много добро

Сравнително добро

Задоволително


3

2

12.3

Задълбоченост на анализите.

Напълно отговаря на изискванията

Налице са отделни пропуски

Работата се характеризира със сериозни пропуски


3
2

1


2.4

Оригиналност на предложе-нията за усъвършенстване.

Преобладават оригинални решения

Малък брой оригинални решения

Липсват оригинални решения


3
2
1

2.5

Обоснованост на предложенията.

Много добра обосновка

Сравнително добра обосновка

Задоволителна обосновка


3

2

13

Техническо оформление на дипломната работа


3.1

Оформление на текстовата част (стил и език, правопис, печатни грешки и др.)

Много добро

Сравнително добро

Задоволително


3

2

13.2

Оформление на графичната част (графики, диаграми, приложения и др.)

Много добро

Сравнително добро

Задоволително


3

2

1Устно представяне и защита

1

Представяне по същество

1.1

Общо впечатление за яснота, стегнатост и увереност на презентацията

Много добро

Сравнително добро

Задоволително


3

2

11.2

Цялостно и точно представяне на дипломната работа.


Много добро

Сравнително добро

Задоволително


3

2

11.3

Демонстрирано разбиране на проблемите в организацията и подходите за решението им.


Много добро

Сравнително добро

Задоволително


3

2

11.4

Умело използване на илюстративните материали.


Много добро

Сравнително добро

Задоволително


3

2

11.5

Правилно и точно отговаряне на зададените въпроси.


Много добро

Сравнително добро

Задоволително


3

2

12

Техническо представяне

2.1

Качество на нагледните материали.


Много добро

Сравнително добро

Задоволително


3

2

12.2

Количество на нагледните материали за презентация.


Напълно достатъчно

Сравнително малко

Недостатъчно


3

2

1
Дата: Преподавател:


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница