Дипломни работи за специалност „Социален мениджмънт", окс „Магистър"Дата24.10.2018
Размер45.67 Kb.
ТипДиплом
Теми за дипломни работи

за специалност „Социален мениджмънт”, ОКС „Магистър”

Доц.д.н. Тошко Петров

 1. Политика за развитие и усъвършенстване на защитните социални мрежи. Социална ефективност.

 2. Политика в областта на социалното подпомагане. Децентрализация на системата на социалното подпомагане. Изследване на положителни общински практики.

 3. Пътища за усъвършенстване на пенсионната система. Структурно-функционален анализ на ПОК.

 4. Съдържание и основни цели на политиката за насърчаване на заетостта. Анализ на активна политика в тази област в конкретна териториална единица.

 5. Основни цели и съдържание на политиката за ограничаване на безработицата. Анализ на пасивна политика в тази област в конкретна териториална единица. Създаване на алтернативна заетост.

 6. Основни проблеми на здравноосигурителната система в България. Пътища за усъвършенстване на здравноосигурителната система у нас.

 7. Съдържание и цели на фирмената социална политика. Безопасни и здравословни условия на труд. Анализ на добри практики в конкретна стопанска единица.

 8. Развитие на системата за социални услуги в България. Анализ на добри практики в конкретна териториална единица.


Доц.д-р Мария Желева


 1. Европейско законодателство в областта на трудовото право

 2. Защита на работниците и служителите срещу неоснователно уволнение

 3. Дискриминация на работното място

 4. Международно и европейско законодателство относно правото на убежище

 5.  Българското законодателство относно бежанците в контекста на правото на Европейския съюз


Доц.д-р Беанета Василева

 1. Предразсъдъци и дискриминация

 2. Дискриминация на жени по отношение на заплащането на труда.

 3. Дискриминация на жени в типичните мъжки професии.

 4. Реклама и дискриминация.

 5. Стереотиопизиране и дискриминационни практики

 6. Трудова заетост и възрастова дискриминация

 7. Социално предприемачество и търговско предприятие.

 8. Съвместимост или противоречие между социалното и търговско предприемачество

 9. Брачният договор

 10. Имуществени отношения между съпрузите.

 11. Презгранично осиновяване

 12. Наследяване по закон и по завещание

 13. Съпружеската имуществена общност и търговското предприятие на съпруга едноличен търговец

 14. Способи за установяване на произход

 15. Родствени правоотношения.

 16. Имуществени отношения между съпрузите

 17. Презгранично предоставяне на социални услуги

 

Гл. ас. д-р Полина Ставрева – Костадинова

 1. Особености на социалната работа в дневен център: съвет на потребителите и подкрепено вземане на решения

 2. Възможности за развитие на социални предприятия в гр. Варна – програма за развитие на полезни умения при хора с увреждания.

 3. Особености на приложението на арттерапия в Център за социална рехабилитация и интеграция.


Гл.ас. д-р Ирина Тодорова

 1. Очаквания на кандидат-осиновителите в РБългария за възраст, пол и етническа принадлежност на децата, които биха искали да осиновят.

 2. Социодемографски характеристики на децата, вписани в регистрите за осиновяване у нас.

 3. Оценка на децата за качеството на грижа, която държавата им е предоставила чрез социалната услуга, която ползват (осиновяване/приемна грижа/ЦНСТ).

 4. Социални, икономически и психологически основанията за изоставяне на дете.

 5. Биологични, социални и психологически основания за осиновяване на дете.Гл.ас.д-р Даниела Петрова


 1. Дискриминацинно третиране по пол при оценяване и заплащане на труда. По ниско заплащане на труда при жените в сравнение с този при мъжете.Сравнете с модела функциониращ в Ислансладия и в останалите държави на ЕС..Иследване на проблема в национален, европейски и световен мащаб.

 2. Удовлетвореността от заплащането на труда - определя и качеството на живот на трудещите се.

 3. Неудовлетвореността от заплащането на труда мотиватор за трудовата миграция.

 4. Достъпа до администранивни услуги предоставяни на гражданите на територията на област Варна, сравнено с този предоставян в по- малките общини в област Варна. Правни и институционални решения при търсене и предлагане на административни услуги на лица от друго населено място чрез електронен обмен на информацията .

 5. .Музикотерапията в помощ на лицата с увреждания.

 6. Социалните предприятия – правна уредба у нас и в страните на ЕС.

 7. Социалното предприемачество правна и гарантирана възможност на територията на Република България.Положителни практики от социални предприятия функциониращи на територията на ЕС.

 8. Социалната справедливост път към благоденствието на нацията. Сравнителен анализ на проблема в страните на ЕС.

 9. Преодоляване проблема бедност и безработица и възможност на работещите да повишат своите доходи чрез допълнителна почасова работа при спазване законовите ограничения в КТ. Изследване на нагласите у работниците да работят на втора работа и тази на работодателите, да предоставят работа на непълен работен ден, като допълнителна заетост.

Ас.д-р Ивайло Цанов

 1. Социално-психологическа готовност на младите хора към доброволческата дейност.

 2. Социално-психологически нагласи на студентите за създаване на семейство.

 3. Анализ на стресогенните фактори и стратегии за справяне с професионалното прегаряне в организация от социалната сфера.

 4. Анализ на механизма за професионален избор при младежки за избор на университет.ас. Красимира Георгиева

 1. Правата на човека и бежанския проблем в Европа

 2. Правна уредба на превенцията на трафика на хора

 3. Осиновяването – правна уредба и развитие

 4. Защита правата на малцинствата

 5. Правни механизми за превенция на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

 6. Сравнителен анализ на системата на социално подпомагане/ здравеопазване/образование в РБългария и …….

Каталог: tu-varnandpspd -> images -> stories -> diplomanti
diplomanti -> Програма за държавен изпит за специалност „социален мениджмънт" окс „ бакалавър"
diplomanti -> Програма за държавен изпит за специалност „социален мениджмънт" окс „ бакалавър" за учебната 2015/2016 година
stories -> Лични данни: Име: Юлиана Младенова Матеева Дата на раждане
stories -> І. учебници и учебно-методически материали
diplomanti -> Дипломни защити и Държавен изпит за специалности към катедра спн във фе за календарната 2015 година
diplomanti -> Дипломни защити и Държавен изпит във фе за календарната 2012 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница