_files
  Първа част Ангел Димов ПолитиЧески портрет на александър стамболийски
images/module4/files/127
  Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
docs/acrediation/1837
  Списък на учебници и учебни пособия по профилиращи дисциплини за специалности
docs
  Данни за актуалното състояние на водоснабдяването на населените места от ВиК с държавно и държавно –общинско участие в Република България

  Проектиране на електромеханична система
files/bulletin
  Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните
users/files/4938
  Списък на трудовете на проф. Дхн ценка милкова a ts. Milkova, N. Mollova,S. Popov. Chemical Ionization ms with amines as Reactant Gasses. Biological Mass Spectrometry, 20
img/PROGRAMI
  Програма 13 дни / 12 нощувки Цена: от 685 евро / 1340 лева
Oporni-R4.mbox/att-0581
  Информационен бюлетин на пресцентъра на нс на бсп акценти от агенциите до 20. 00 часа 29. 07. 2013 г. Нов ад за депутатите?

  7. Файлова система. Логическа организация и физическо представяне. Основни примитиви Логическа организация на файлова система
users/files/255
  Списък на публикациите доц д. т н. инж. Николай димитров менков катедра „Процеси и апарати”, ухт пловдив
users/files/470
  С п и с ъ к н а п у б л и к а ц и и т е на доц. Д-р николай димитров панайотов
ovos
  Информация за Оценка на степента на въздействието на инвестиционно предложение
users/files/623
  І. монографии и студии монографии и глави от книги
users/files/5585
  Списък на публикации на проф. Дсн димитър чолаков за периода 2006 – 2011 Г
tadmin/upload/storage
  Лекция 7 спътникови навигационни системи navstar gps е спътникова система за определяне на местоположението във всяка точка на Земята
docs/sermons
  Поклонението във вестите на трите ангела
ovos
  O ц e н к а за съвместимостта на инвестиционно предложение за „Разработване на находище на твърди горива (кафяви въглища) в площ „Ракитна”, в землището на с
docs/acrediation/381
  6. Публикации на студенти и докторанти през последните 5 години
userinfo/581/doc/1/2
  Списък на публикацииte на гл ас д-р Станка Бонова Дойчинова монографии/ monograph
users/files/3359
  I. Статии в научни списания
index.php/bul/content/download/158196/1130003/version/1/file
  Избираеми дисциплини за зимен семестър 2016-2017 Г. Специалност "английска филология"
files
  Доклад за дейността 2007-2012
ovos
  Информация за преценяване необходимостта от овос
users/files/3600
  1. “Новата правна уредба на общинската собственост
NR/rdonlyres/A3D72581-2B47-4B00-A833-0895D473BADA/0
  Формуляр за поръчка
uploads/files/20170607pfnW964659
  Решение №186/ 15. 06. 2017г на Изпълнителния Директор на мбал "Национална кардиологична болница" еад документация
media/cv/0159a99ed28b0581890608d24ada9decc4874197
  Лична информация Собствено (и) име (на) / Фамилия(и)
users/files/4028
  Професионални данни (curriculum vital) доцент д-р светлозар димитров бакърджиев
static/5502d30ee4b0f063546540ec/t/581ce0a646c3c497048a95c0/1478287529551
  Фpaгмeнти от историята на изграждането на правната култура при българите
upload/4581
  Приложение към Решение №1300-нс от 09. 10. 2014 г
ovos
  Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
files/files
  Възстановяване и укрепване на българската държава
media/content_files/file/porychki
  Програма „Околна среда 2007-2013г. Bg161PO005/10 11/03/19
files/bulletin
  “асенова крепост” ад – асеновград
files/files
  Съдържание увод /2 Глава първа
  Тези нови постановки определиха мисията на пътническите превози в настоящия момент
index.php/bul/content/download/55208/458198/version/1/file
  Проф. Тодор крумов николов (1923-2002) фонд 24 опис 1
files/files
  Тема: Принцип на крайния елемент
  Записки по дисциплината анализ и синтез на системи субстратен, функционален и системен подходи
scripts/files/izbori_files/2014
  Състав на цик за изборите за Европейски парламент-2014 г
dataset/8ab23146-ca97-4a96-9bde-f46ce581425e/resource/2b545d93-03b4-447e-ad5d-9d83f214f7e9/download
  Регистър на домашни и безстопанствени кучета
news_press
  28 април 2011 г. Тема: здравеопазване
u/581/pub/3050
  Станка Бонова вту “Св св. Кирил и Методий”
upload/files
  Съществува ли „световно гражданско общество?” Д-р Анна Димитрова, су „Св. Климент Охридски”1
dataset/fd0a5812-b1e4-4594-a069-5d96b9aeffe7/resource/89138a25-4560-44d4-a415-9de22abedb0d/download
  Регистър на категоризираните туристически обекти в община сатовча
files/files
  Човекът като философски проблем
media/f0/1d/3b6a44a0c25811a3b32b8c5e22dc
  Септември 2017 г
uploads/7/3/7/4/73745811
  Г о д и ш е н п л а н на единадесето основно училище „николай лилиев гр. Стара загора, община стара загора за учебната 2016/2017 година училищният учебен план е приет на заседание
uploads/files/_oldsite_standpoint
  Г-н Георги Божинов Председател на
uploads
  Дневен център за работа с деца на улицата община бургас
images/com_adsmanager/files
  Почивка на Канарските острови о-в Тенерифе 2016
download/version/1387581733/module/8619096782/name
  Министерство на образованието, младежта и науката национално състезание “знам и мога” 2010 Областен кръг
bg/articles/download/5810
  Доклад №0400008712 за извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на пп „Движение за права и свободи за периода от 01. 01. 2011 г до 31. 12. 2011 г
static/files
  Таблици със задължителни за деклариране експлоатационни показатели на скалните материали
profile_resources
  Автобиография лични данни
docs
  Анализ за епидемичната обстановка в област Добрич по отношение на морбили За периода 16. 06. 2009г до 31. 12. 2009 г в област Добрич са регистрирани 614 случая на заболели от морбили на възраст от 6 дни до 40 год
u/581/pub/3052
  Български и полски фразеологични единици, свързани с акта на вярата и с християнския етичен кодекс
userinfo/581/doc/1/1
  Биография на гл ас д-р Станка Бонова Дойчинова I. Лична информация Дата и място на раждане 14. 06. 1972 г., гр. Сопот, България Националност Българка
docs
  Анализ на качеството на питейните води в област добрич за 2008г
files/files
  Първа : Теоретична постановка на въпроса
upload/15581
  Общинска избирателна комисия върбица публични електронни регистри на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в
bg/file_categories/download/5811
  Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане №069 от
downloads
  Конкурс за певци и инструменталисти „Медени звънчета - пазарджик, 2010 г. Класически инструменти
news_press
  Нови правила за данък здраве
files/events_files/744
  Преференциални условия за настаняване на участниците в петс новотел „Пловдив” Пловдив, 22-24 март 2013 г
zop_profile
  До есо еад мер монтана гр. Монтана 3400
bg/articles/download/5817
  Доклад №0400016112 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания
index.php/bul/content/download/178581/1244278/version/1/file
  От проф дфн Димитър Веселинов Димитров
img/PROGRAMI_POC
  Допълнителни екскурзии – осъществяват се при минимум 25 записани туристи
ovos
  І. Информация за контакт с инвеститора: Възложител: „велеви 11” оод, гр. Разлог, еик 101032856 Адрес
eo
  Закон за управление на отпадъците зоос закон за опазване на околната среда
web/files/files/5454/1581
  Закон за Корпоративното Подоходно Облагане
pub/PK
  Чрез г-н михаил миков
static/media/ups/articles/attachments
  Данни за актуалното състояние на водоснабдяването на населените места от ВиК с държавно и държавно –общинско участие в Република България
files
  Обект Етаж
uploads
  Програма за малки проекти на Глобалния Екологичен Фонд о п р е д е л я м: Предмет на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а от зоп
pub/ECD
  Заседание на Съвета Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси Люксембург, 4 октомври 2012 г. Председател
download/MONBAT/5813/bg
  Отчет за финансовото състояние 1 Индивидуален отчет за доходите
pluginfile.php/385581/mod_resource/content/2
  Съобщително изречение Въпросително изречение
images/Resheniy_PR_OVOS/YIP_2014
  За инвестиционно предложение за „Пристройка към съществуваща стопанска сграда и увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма за угояване на бройлери от 13 005 до 14 666 места с местоположение: упи i-162, кв
bg/articles/download/5816
  Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане №070 от 18. 03. 2013 г на председателя на Сметната палата
zop_profile
  До есо еад, мер горна Оряховица гр. Горна Оряховица 5120
index.php/bul/content/download/158189/1129966/version/1/file
  График за лятна сесия на учебната 2015/2016 Г. На бакалавърска програма арменистика и кавказология
index.php/bul/content/download/158161/1129833/version/1/file
  Програма южна, източна и югоизточна азия учебна 2015/2016 г
files/bulletin
  Отчет Към 30 Юни 2011 г. Пояснения към финансовия отчет
img/PROGRAMI
  Дубай достижим лукс и незабравими спомени 6 дни/5 нощувки Цена: от 525 евро
doc/fa537581-5312-4c20-9e25-6f8ed2f56569
  Столична община д о к у м е н т а ц и я
img/PROGRAMI
  08. 09. 18 4 дни / 3 нощувки цени от 425 евро с включени летищни такси!!! Първи ден
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2010 година
  М о т и в и по присъда №5/05. 02. 2010 година, постановена по нохд №581/2009 година на Софийски окръжен съд
files/files
  Настоящата дипломна работа разглежда въпросите свързани с пожарната безопасност в хотел "България"
upload/files
  Съществува ли „световно гражданско общество?” Д-р Анна Димитрова, су „Св. Климент Охридски”1
pub/PK
  Република българия министър на културата
uploads/files/20150416kuSG1338162
  Обособена позиция №1- машина за раздробяване на клони
212.233.142.59=_258176-1584.pdf
  Гически и социологически проучвания, които показват снижаване на възрастта на агресивните прояви
109.121.228.208=_25819-Контрол и оценка на постиженията на учениците.docx
  Прецизност,креативност
91.139.144.181=_51581-Афазия.docx
  Дайте определение на афазията като комуникативно нарушение? Защо тя е придобито нарушение?
46.10.149.209=_1581534-vektori.pdf
  Решаване на задачи с едномерни масиви
176.67.238.7=_2683581-kak-v-obuchenieto-po-izobrazitelno-izkustvo-v-moyata-praktika-moga-da-razvivam-tvorcheskite-sposobnosti-na-decata.docx
  „Какво обучението по изобразително изкуство в моята практика мога да развивам творческите способности на децата
46.10.198.138=_1464581-13.Списъци-увод.pptx
  Списъци Обработка на поредици с променлива дължина
93.152.188.110=_2293581-PUK_1.pdf
  Първа. Делово общуване
195.230.127.199=_82959-inbound7818880358745815295.docx
  Тема / от познавателната книжка
185.163.140.19=_27581-32186 _MG.docx
  Проектно финансиране
77.77.52.169=_14240-1686581767894_Списък дисциплини 164-165.docx
  Списък на преподавателския състав в курс №164/165 «професионална педагогика»
193.68.209.164=_15814-Моля ви....docx
  Себеправедност Знам повече от другите/тези тук
78.130.245.192=_186581-Identification and traceability of rabbit meat.pdf
  Идентификация и проследяемост на заешко месо
149.62.208.78=_111415-LEKCII - MOBEL_17354581750_4.docx
  1. методиката на обе като научна дисциплина. Връзки с други науки
84.54.153.103=_537581-03_Здравно.pdf
  Здравно възпитание
212.39.71.43=_14581-Обслужване на прием „Коктейл”.docx
  Обслужване на прием „Коктейл”
149.62.207.125=_119581-СТРАТЕГИЯ-20202024.docx
  Основание за разработване на стратегията за развитие на дг"Здравец"
178.169.248.18=_188581-kontroling-na-administrativnite-i-upravlenski-zvena (1).pdf
  Контролинг на административните и управленски звена
directory 581  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница