Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2016 година/02-Февруари-2016
  Заседание на деветнадесети февруари през две хиляди и шестнадесета година в състав
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2015 година/01-Януари-2015
  О п р е д е л е н и е гр. София, 15. 01. 2015 година софийски окръжен съд, наказателно отделение въззивен състав, в закрито съдебно заседание
Acts/Регистър на решения по чл. 235 от ГПК/Съдебни актове постановени през 2014 година
  Р е ш е н и e №195 Гр. С., 24. 04. 2014 г. В името на народа софийски окръжен съд, гражданско отделение, втори първоинстанционен състав, в публично съдебно заседание
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2011 година/07-Юли-2011
  Мотиви по нохд №583 / 2010 год по описа на софийски окръжен съд
Acts/Съдебни актове по Търговски дела/Съдебни актове постановени през 2011 година/02-Февруари-2011
  Заседание на трети февруари две хиляди и единадесета година в състав
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2011 година/02-Февруари-2011
  Към присъда по нохд №345/ 2010г по описа на Софийски окръжен съд
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2014 година/02-Февруари-2014
  О п р е д е л е н и е номер седемнадесети февруари Година 2014 С. В и м е т о н а н а р о д а софийският окръжен съд, Наказателно отделение, Първи въззивен състав На седемнадесети февруари Година 2014 в закрито заседание
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2013 година/04-Април-2013
  Мотиви към присъда от 08. 04. 2013 г., постановена по в н. о Х. д. №321/2012 г по описа на Софийски окръжен съд, іі-ри въззивен състав
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2008 година
  Мотиви по нохд №205 /2008 г. По описа на софийския окръжен съд
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2009 година
  О п р е д е л е н и е номер единадесети юни Година 2009 гр. София в и м е т о н а н а р о д а софийския окръжен съд, Наказателно отделение, Първи състав На единадесети май Година 2009 в закрито заседание
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2008 година
  Заседание на дванадесети септември две хиляди и осма година в състав: председател: т г
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2011 година/05-Май-2011
  М о т и в и по присъда №20/20. 05. 2011 година, постановена по нохд №243/2011 година на Софийски окръжен съд
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2010 година
  Мотиви към присъда №6 /. 02. 2010 год., постановена по н о. х д. 61 / 200 год по описа на Софийски окръжен съд
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2013 година/10-Октомври-2013
  Мотиви по присъда от 22. 07. 2013г., постановена по внохд №292/2013г по описа на Софийския окръжен съд
Acts/Съдебни актове по Граждански дела/Съдебни актове постановени през 2010 година
  Заседание на девети юли през две хиляди и десета година в състав
Acts/Съдебни актове по Граждански дела/Съдебни актове постановени през 2013 година/04-Април-2013
  Заседание на петнадесети април две хиляди и тринадесета година, в състав
Acts/Съдебни актове по Граждански дела/Съдебни актове постановени през 2011 година/11-Ноември-2011
  Заседание на осми ноември две хиляди и единадесета година в състав: председател: евгения генева
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2011 година/07-Юли-2011
  Мотиви към присъда №15 / 14. 04. 2011 год., постановена по н о. х д. №303 / 2009 год по описа на Софийски окръжен съд
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2009 година
  Към присъда по нохд №344 / 2009 год по описа на Софийски окръжен съд
Acts/Съдебни актове по Граждански дела/Съдебни актове постановени през 2011 година/12-Декември-2011
  Заседание на тринадесети декември през две хиляди и единадесета година, в състав
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2008 година
  М о т и в и по присъда №48/21. 11. 2008 година, постановена по нохд №365/2008 година на Софийски окръжен съд
Acts/Съдебни актове по Граждански дела/Съдебни актове постановени през 2011 година/05-Май-2011
  Заседание на единадесети май през две хиляди и единадесета година в състав
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2012 година/08-Август-2012
  Д. М. по: чл. 321, ал. 2, вр ал. 1, вр чл. 93, т. 20 Нк
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2013 година/08-Август-2013
  Мотиви към присъда, постановена по н о. Х д. 200/2013 г по описа на Софийския окръжен съд
Acts/Съдебни актове по Граждански дела/Съдебни актове постановени през 2008 година
  Заседание на първи септември през две хиляди и осма година в състав: председател: емилия донкова
  Заседание на девети септември през две хиляди и осма година в състав: председател: емилия донкова
  Заседание на пети септември през две хиляди и осма година в състав: председател: емилия донкова
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2009 година
  Мотиви : по нохд №269 /09г по описа на Окръжен съд гр. С
  М о т и в и по присъда №22/29. 05. 2009 година, постановена по нохд №612/2008 година на Софийски окръжен съд
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2008 година
  Мотиви към присъда №2 / 23. 01. 2008 год.,постановена по н о. х д. №510 / 2007 год по описа на Софийски окръжен съд
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2015 година/04-Април-2015
  О п р е д е л е н и е номер двадесет и трети март Година 2015 гр. София в и м е т о н а н а р о д а софийският окръжен съд, Наказателно отделение, Първи състав На двадесет и трети март Година 2015 в закрито заседание
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2010 година
  По Присъда №17 от 18. 05. 2010г по нохд №299/10г по описа на С. окръжен съд
  Мотиви по присъда от 22. 03. 2010 година, постановена по внохд №74/2010 година по описа на Софийския окръжен съд
Acts/Съдебни актове по Граждански дела/Съдебни актове постановени през 2014 година/03-Март-2014
  Заседание на деветнадесети март две хиляди и четиринадесета година, в състав
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2015 година/02-Февруари-2015
  М о т и в и към присъда от 10. 11. 2014г., постановена по внохд №167/2014 г по описа на сoс, но, II въззивен състав
Acts/Съдебни актове по Граждански дела/Съдебни актове постановени през 2011 година/12-Декември-2011
  Заседание на пети декември две хиляди и единадесета година в състав
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2009 година
  Заседание на двадесет и седми юли две хиляди и девета година в състав: председател: татяна грозданова
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2011 година/02-Февруари-2011
  Към присъда по нохд №345/ 2010г по описа на Софийски окръжен съд
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2008 година
  О п р е д е л е н и е гр. София, 25. 04. 2008год. Софийски окръжен съд, наказателно отделение, първи въззивен състав, в закрито заседание
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2013 година/10-Октомври-2013
  Мотиви по Присъда №17 от 18. 06. 2013 година, постановена по нохд 31/2013г по описа на Софийския окръжен съд
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2008 година
  Заседание проведено на двадесети март, двехиляди и осма година, в състав
Acts/Съдебни актове по Граждански дела/Съдебни актове постановени през 2012 година/07-Юли-2012
  Заседание на девети юли през две хиляди и дванадесета година, в състав
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2013 година/11-Ноември-2013
  Мотиви към присъда №33/ 22. 11. 2013 год., постановена по н о. х д. №220 / 2013 год по описа на Софийски окръжен съд
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2013 година/04-Април-2013
  Заседание на 08. 04. 2013г в състав : председател : олга бояджиева
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2008 година
  Заседание на 06. 06. 2008г в състав: Председател: Цветко Лазаров
Acts/Съдебни актове по Граждански дела/Съдебни актове постановени през 2010 година
  О п р е д е л е н и е №46 Гр. София, 08. 03. 2010 год. Софийски окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2009 година
  Заседание на десети септември две хиляди и девета година в състав
  Заседание проведено на четвърти декември две хиляди и девета година в състав: Председател : Пламен Петков
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2010 година
  М о т и в и по присъда №11/19. 03. 2010 година, постановена по нохд №574/2009 година на Софийски окръжен съд
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2009 година
  Мотиви по присъда от 16. 02. 2009 година, постановена по внохд №7/2009 година по описа на Софийския окръжен съд
Acts/Съдебни актове по Граждански дела/Съдебни актове постановени през 2014 година/04-Април-2014
  Заседание на двадесет и пети април две хиляди и четиринадесета година, в състав
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2008 година
  Мотиви към присъда №9 / 13. 02. 2008 год., постановена по н о. х д. №835 / 2007 год по описа на Софийски окръжен съд
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2011 година/06-Юни-2011
  О п р е д е л е н и е номер първи юни Година 2011 гр. С. В и м е т о н а н а р о д а софийският окръжен съд, Наказателно отделение, Първи въззивен състав На първи юни Година 2011 в закрито заседание
Acts/Съдебни актове по Граждански дела/Съдебни актове постановени през 2011 година/02-Февруари-2011
  Заседание на втори февруари две хиляди и единадесета година, в състав
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2013 година/12-Декември-2013
  М о т и в и по присъда №34/11. 12. 2013 година, постановена по
Acts/Съдебни актове по Граждански дела/Съдебни актове постановени през 2009 година
  Заседание на двадесет и първи април две хиляди и девета година, в състав
Acts/Съдебни актове по Граждански дела/Съдебни актове постановени през 2008 година
  Заседание на девети май две хиляди и осма година, в състав: Председател : Емилия Донкова
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2012 година/12-Декември-2012
  Мотиви по нохд №430/2006г по описа на софийски окръжен съд, но
Acts/Съдебни актове по Граждански дела/Съдебни актове постановени през 2016 година/10-Октомври-2016
  Заседание на двадесети октомври две хиляди и шестнадесета година, в състав
Acts/Съдебни актове по Граждански дела/Съдебни актове постановени през 2011 година/07-Юли-2011
  Заседание на осемнадесети юли през две хиляди и единадесета година в състав
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2013 година/07-Юли-2013
  Мотиви по внчхд №663/2012 г по описа на сос, но, Втори въззивен състав
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2008 година
  Р а з п о р е ж д а н е по н о. Х д. №443/ 2008г
Acts/Съдебни актове по Граждански дела/Съдебни актове постановени през 2017 година/01-Януари-2017
  Заседание на осемнадесети януари две хиляди и седемнадесета година, в състав
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2011 година/07-Юли-2011
  Яника Бозаджиева съдия при първоинстанционния сос, след като на основание чл248,ал. 2 Нпк се запознах със съдържанието на обвинителния акт и с досъдебно производство №156/08г по описа на руп с
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2011 година/08-Август-2011
  Определение гр. София, 08. 08. 2011г
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2015 година/02-Февруари-2015
  Мотиви по нохд №449 / 2014 год по описа на софийски окръжен съд
Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени през 2010 година
  М о т и в и по присъда №5/05. 02. 2010 година, постановена по нохд №581/2009 година на Софийски окръжен съд
  Мотиви: по нохд №532/2010г на сос
directory Acts  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница