tadmin/upload/storage
  Литература на факта. Аналитизъм. Интерпретативни стратегии. Въпроси и задачи
Admin/upload
  Декларация за минимална помощ
  Примерна таблица за допустимите разходи по дейности на база референтни цени
  Въпроси и отговори по мярка 112 „създаване на стопанства на млади фермери”
assets/Administrativno_obslujvane/Stopanska_politika/2013
  От Закона за туризма уважаеми хотелиери
Admin/upload
  Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П о к а н а за приемане на заявления за подпомагане по мярка 121 „
  Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Одобрявам: /изет шабан председател на ус
  Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П ъ р в а п о к а н а за 2013г
tadmin/upload/storage
  Ethnicity and tolerance in media discourse revisited Desislava St. Cheshmedzhieva-Stoycheva abstract
Admin/upload
  Фактология: в периода 30. 07–06. 08. 2010 г
  Проект: Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 от 7 юли 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване
tadmin/upload/storage
  Лекции по Въведение в статистиката
Admin/upload
  Програма за развитие на селските райони. "Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони"
  Резюме на стратегия за местно развитие на миг раковски територия на прилагане на смр
  Проект! Наредба № за прилагане на подмярка 19. 1 "Помощ за подготвителни дейности"
tmmm/images/Department_of_MTMT/Teachers/Yordanka_Petrova/List_of_papers
  На Йорданка Петрова Г. Цветков, Й. Петрова, Н. Ангелов
Admin/upload
  Резюме на стратегията за местно развитие на
  Наредба №9 от 21 март 2015 Г. За прилагане на подмярка 1 "инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "инвестиции в материални активи" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 2020 Г
  Обновяване и развитие на населените места
  Създаване на организации на производители
  Заседание на групата на 10. 07. 2008 г., изм и доп на трето заседание на групата на 19. 04. 2010 г. Раздел І общи положения
  Решение №22/05. 09. 2012 г на Управителния съвет на снц „ миг-радомир-Ковачевци-Земен
files/_bg
  Доклад №1000001110 за извършен одит на финансовото управление на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация за периода от 01. 01. 2009 г до 31. 12. 2009 г
Admin/upload
  Одобрил: Министър на земеделието и храните и
  Наредба №14 от 3 април 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка "придобиване на умения и постигане на обществена
  Правила за работата на управителния съвет към управляващия орган на програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 год. Раздел I общи положения
  На Република България 2014-2020 Наименование на програмата за развитие на селските райони 7 Държава-членка 7
tadmin/upload/storage
  Обща процедура за обработката на фотометричните данни на затъмнително-двойните звезди от каталога на
Admin/upload
  Правила за прилагане на под-мярка 431-2 "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони" От
  Приложение към заповед № рд 09-87/09. 02. 2010 г. Методика за намаляване и отказване на агроекологичните плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания”
  Актуализиран списък на дейностите по линия на техническа помощ от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. (Прср), по който ползвател ще бъде министерство на земеделието и храните през 2014 г
  Версия 2: май 2014г. История на версията
tmmm/images/Department_of_MTMT/Teachers/Aleksandar_Makedonski/CV
  Биография на Александър Иванов Македонски Лични данни
tadmin/upload/storage
  C., Tetrahedron 2014, 70, 2643-2653. Забелязани цитирания в публикации – 2015 година
  Закон за противовъздушна и химическа защита на населението в Царството. Поставят се основите за създаването на новата институция
  Мишел Обама избута Меркел в списъка на Форбс
  Непаразитни монокарпни плевели І. Едногодишни Ефемери
admini/programi
  Програма за опазване на околната среда. С цел запазване на ресурсите на лечебни растения на територията на община Берковица
tadmin/upload/storage
  Проект № bg051PO001 04-0016 „Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на Център за дистанционно обучение към
  Епископ константин преславски
Admin/upload
  Одобрил: Министър на земеделието и храните и
tadmin/upload/storage
  Electronic Numerical Integrator And Computer Тема II. Информация. Свойства на информацията. Видове информация І. Информация / Informatio осведомяване, разяснение, изложение
  Лекция 5: антенни решетки с електрическо сканиране и антенни решетки с обработка на сигнала
  Лекция I. 2: Електромагнитни процеси при разпространение на радиовълните в различни среди
uploads/files/Administrativni svedenia prilojenie 1/New Folder
  Република българия министерство на земеделието и храните
tadmin/upload/storage
  Подготовката на студентите за трудовото обучение и възпитание на
Admin/upload
  Списък на дейностите по линия на техническа помощ от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. (Прср), по който ползвател ще бъде министерство на земеделието и храните през 2014 г
tadmin/upload/storage
  Тема Контрол на компютърните системи
AWCadmin/tiny_mce/plugins/imagemanager/files/programi
  Програма за опазване на околната среда 2008 2013 г
tadmin/upload/storage
  Ignatova Тs, I. Iliev, N. Kirilov, T. Vassileva, M. Dalgalarrondo, T. Haertle, J. M. Chobert, I. Ivanova. 2009. Effect of oligosaccharides on fermentation characteristics of Lactobasillus delbrueckii strains, isolated from dаiry products
  Чешмеджиева Д. Media Presentations of Roma in Bulgaria and Gypsies in the uk: The Metaphor of War in Articles on Roma in Bulgaria and Gypsies in the uk. – В journal of International Scientific Publications: Language, Individual & Society
uploads/files/Administrativni svedenia prilojenie 1/New Folder
  Република българия министерство на земеделието и храните
tmmm/images/Department_of_MTMT/Teachers/Georgi_Popov/Papers
  Приложение на методите на изкуствения интелект при проектиране, планиране, производство и управление
tadmin/upload/storage
  Епископ константин преславски
fileadmin/ahk_bulgarien/Dokumente2016
  Не по-късно от
tadmin/upload/storage
  Задача Дадени са следните декларации: int a[200]; double s; char m[10][10]; struct student { char m name[60]
2006
  Висши училища
uploads/files/Administrativni uslugi
  Наредба №3 от 25 февруари 2010 Г. За търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на европейския съюз
fileadmin/ahk_bulgarien/Dokumente2016/NewsFebruar2016
  До клъстера Дуално професионално обучение към гбитк
fileadmin/ahk_bulgarien/Dokumente2015/Mitglieder
  An den Vorstand der dbihk до Управителния съвет на гбитк
tadmin/upload/storage
  Доц д-р Антоанета Димитрова гдр под грамада лъжи ръководство и редакция на преводи
  School of Computing and Mathematical Sciences msc Computing and Information Systems java programming Week 2 January 2003
files
  Общи разпоредби
tadmin/upload/storage
  Лекции по Въведение в статистиката
fileadmin/ahk_bulgarien/Dokumente2012
  Г за обратен факс
wp-content/uploads/2013/04
  Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания
archive/sysadmin_doc
  Д е к л а р а ц и я долуподписаният/ата
tadmin/upload/storage
  Дипломна работа на тема: Видов състав на съобществата на кърлежи (Acari: Parasitiformes) в гнезда на полубеловрата мухоловка
  Ръководени дипломни проекти
  Епископ константин преславски
  График за поправителна сесия по текуща педагогическа практика за студентите от ІV курс, специалност „Техника и технологии зимен семестър на учебната 2014/2015 година
fileadmin/ahk_bulgarien/Dokumente
  Програма 09: 30-11: 00 модул І: европейски източници на финансиране
tadmin/upload/storage
  School of Computing and Mathematical Sciences msc Computing and Information Systems java programming Week 3 February 2003
  Издателски комплекс при нву „Васил Левски” красимир марков екстремална психология
  Службанаикономикатаназнанието“ Договор № bg051PO001 07-0040 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”
  К. Преславски” д-р Христомир Христов
wp-content/uploads/2013/04
  Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания
administrator/images/image
  Програма по българска литература за 10-11 клас (авт.: Н. С. Бузиян, Н. В. Кара, В. Д. Пеева), утвърдена от мон на Украйна, 2011 г
admin/doc
  Друштво за културу Бугара североисточне Србиjе „Зорница
tadmin/upload/storage
  Лекция ц. С. Карагьозов с любезното съдействие на проф д. т н. А. Д. Лазаров
  Лекция 4: свч устройства на микролентови линии делители и суматори на мощност на лентови линии
  Красимир марков социална психология
  Лекция I. 3: Разпространение на ултракъсите вълни
  Издателски комплекс при нву „Васил Левски” красимир марков лидерство и формиране на екипи
  Експертна дейност
  Решение за получаване на лиценз. Заснемане и/или използване на готови източници
  Програма по "Домашна техника и икономика" VІ клас. (Учебна програма по „Домашна техника и икономика" за VІ клас, в. АзБуки, бр. 38, 2003). Основните понятия, включени в нея за формиране на графични знания и умения, са
  Задача Какво осигурява принципа „наследяване в обектно-ориентираното програмиране?
  Апоптозата генетично програмирана клетъчна смърт
  Интернет-ресурси по анатомия на човека за самостоятелна подготовка на студентите
  Лекции по Въведение в статистиката
tmmm/images/Department_of_MTMT/Teachers/Georgi_Todorov/List_of_papers
  Todorov G., M. Spassov, N. Todorov, virtual prototyping of edge gripping end effector for fast wafer handling robot, Proceedings of the International conference Ohrid’04, Macedonia, 2004, pp 180-184
tadmin/upload/storage
  График за провеждане на текуща педагогическа практика (тпп) със студентите от ІV курс тф, редовно обучение уроци в аудитория: К2-105 І. Уроци, които ще се изнасят на 04. XI. 2015 г. Сряда
documents/articles/167
  Утвърдил: декан
admini/programi
  Програма за интеграция на малцинствата в община берковица /рпимоб/ резюме
tadmin/upload/storage
  Нервна система
  Методическа разработка на урока „Произход на живота (Хипотези за произхода на живота)” – 10 клас
  Хоровото изкуство през вековете
  Каква е представата за германците?
_http_schools/1721/Novokayakent/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Мезличила баянти
assets/Obshtinska_Administraciq/Dokumenti/2008
  Стратегия за развитие на регионална политика за управление на културното наследство Oбща политика оп на регион Елена – Котел
_http_schools/1717/dilimgim/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Рабочая программа по родной литературе для 9 класса 2014-2015 учебный год программаялъе баян
tadmin/upload/storage
  Доц. Николай Досев д-р Христо Христов основи на охранителната дейност
  Лекция 1: основни принципи на електродинамиката
  Лекции по Въведение в статистиката
  Ръководство за ползване на web. Shu-bg. Net роля – администратор
  Въведение
  Лекции по Въведение в статистиката
  Красимир марков психология шумен
  Витамините не са източник на енергия и не са градивен елемент, но са абсолютно необходими за нормалната дейност и правилното развитие на организма. Витамините регулират синтезата и активносттангхнг на клетъчните ензими
_http_schools/1721/Novokayakent/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Кьурбанова Дарган мезла кружок бирнила методика Мях1ячкъала 2010 д
tmmm/images/Department_of_MTMT/Teachers/Konstantin_Kamberov/List_of_papers
  Публикации 2010 Христов М., Тодоров Г., Николов Н., Грозданов Вл., Гайдаджиев Д., Камберов К
tadmin/upload/storage
  Красимир марков конфликтология издателски комплекс при нву „Васил Левски” красимир марков конфликтология
zone/admin/uploads/files
  Община „русе
AWCadmin/tiny_mce/plugins/imagemanager/files/programi
  Н а ц и о н а л н а с т р а т е г и я з а о к о л н а с р е д а и н а ц и о н а л е н п л а н з а д е й с т в и е 2000 – 2006 г
images/stories
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я областeн управител на област бургас д о к л а д за дейността на
_http_schools/1721/Novokayakent/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Литература бик1уси жузличи хасбарибси методикала пособие. Мях1ячкъала Сагаси Къаякент 2010 д
tadmin/upload/storage
  Кръвна група
  Акустичните обратни връзки във вокалното обучение
  Гласов апарат. Устройство
  Красимир марков психология, управление, организация велико Търново 2014 Рецензенти
  Конспект сектите определение, същност, класификация
fileadmin/ahk_bulgarien/Dokumente2012
  RÜckantwort / dbihk – vollversammlung
tadmin/upload/storage
  ; Надбъбречни жлези (минералкортикоиди и глюкокортикоиди); Мъжки и женски полови жлези (тестостерон, естрогени, прогестерон). Темата трябва да съдържа информация, включваща: Кратка характеристика на жлезата; Хормони на жлезата
documents/articles/167
  Публична администрация
rioup/actuality/aaaactual2012/230212
  Обучение AдминПро Уважаеми колеги
2007
  Дипломи за висше образование е част от Информационната система на образованието, разработен в съответствие с чл. 10, ал. 2, т. 3, буква г от Закона за висшето образование
docs/programs_full_text
  Програма " Административен капацитет"
documents/articles/545
  1 Дисциплина
AdminDoc
  Република българия министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието
attachments/article/22
  Част първа общи положения ч
tadmin/upload/storage
  К о н с п е к т за изпит по история на образованието и педагогическите учения за специалност педагогика
  Местоименията в българския език. Само „дубльори“ ли са те?! (И с оглед на изучаването им в училище) Доц д-р Ганка Иванова Янкова
tmmm/images/Department_of_MTMT/Teachers/Nikolai_Anguelov/List_of_papers
  Т н. за периода 2006-2010 г. Ангелов Н. П., Симулация на неравномерния характер на силата на протегляне, Доклад
tadmin/upload/storage
  Алгоритъм. Понятие, свойства, представяне и видове. Произход на понятието „алгоритъм“
  Гражданско образование в детската градина
AWCadmin/tiny_mce/plugins/imagemanager/files/docs
  О б щ и н а н е с е б ъ р п р о г р а м а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община несебър настоящата програма
admin/admin/upload
  Списък на търговско-икономическите съветници, които ще вземат участие в годишната среща на стив, 24-25. 07. 2014година, софия
tadmin/upload/storage
  Високи Ниски Дисканти
  График за провеждане на текуща педагогическа практика (тпп) със студентите от ІV курс тф и ІV курс рете, редовно обучение уроци в училище: соду «нювваб» І. Уроци, които ще се изнасят на 09.ІІІ. 2015 г. Понеделник
2007
  Инструкция за въвеждане на данните в системата
tadmin/upload/storage
  Българско хорово изкуство
  Частна физиология на цнс гръбначен мозък
  Гаметогенеза
  Лекция 2: вибраторни антени обща характеристика на вибраторните антени
  Особености на клетките на скелетните мускули
  Психологопедагогическа подготовка на учениците за концертни изяви
  Диалектологията като наука
_http_schools/1749/kizgimnaz6/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Гъалбац1ги Г1анк1ги
Documents/Activities/Kartotekirani
  Bulgarian badminton federation
AWCadmin/tiny_mce/plugins/imagemanager/files
  Отчет за изпълнението на общинска програма за опазване на околната среда за 2015 г.; Отчет за изпълнението на общинска програма за управление на отпадъците за 2015 г
tadmin/upload/storage
  Антропонимният код в родовата памет
documents/articles/545
  3 Дисциплина
documents/articles/546
  Публичен мениджмънт и политики
documents/articles/545
  Програма код. Наименование на учебната дисциплина Основи на публичната администрация
tadmin/upload/storage
  Шеста експериментална оценка на надеждността общи сведения за експерименталната оценка на надеждността
data/files/contentionCaseLaw
  Заседание на 16. 01. 2014 г в следния състав: административен съдия: Милена Славейкова
  Заседание на 09. 12. 2013 г в следния състав: административен съдия: Весела Павлова
_http_schools/1717/dilimgim/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Рабочая программа по родной литературе для 8 класса 2014-2015 учебный год 8 класс (68 саг1ат) 8 калам цебет1езаби
assets/Administrativno_obslujvane/Obshtinska_sobstvenost/2017
  Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция “Земеделие”-Стара Загора
tadmin/upload/storage
  Т е с т №2 а по "Основи на медицинската генетика в дефектологията"
_http_schools/1717/Dscheburashka/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Театрализованная игра: «Шамилил хъала»
  Старшая группа
admina/upload_docs
  Оперативна програма «развитие на човешките ресурси» тема на проекта : „Изработване на учебни програми във филологическото направление от гледна точка на интересите на бизнеса
tadmin/upload/storage
  Лекции по Въведение в статистиката Павлина Йорданова
_http_schools/1717/dilimgim/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Рабочая программа по родной литературе для 11 класса 2014-2015 учебный год программаялъе баян
_http_schools/1710/Ansalt/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Рабочая программа по родной литературе Гайдарбеговой Х. Г
assets/Administrativno_obslujvane/Obshtinska_sobstvenost/2017
  Приложение споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от зспзз
  Приложение споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от зспзз
tadmin/upload/storage
  Образи на България и българите в съвременни немскоезични литературни текстове
assets/Administrativno_obslujvane/Obshtinska_sobstvenost/2017
  Приложение споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от зспзз
wp-content/uploads/2015/10
  Административни сведения
assets/Administrativno_obslujvane/Obshtinska_sobstvenost/2017
  Приложение споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от зспзз
tadmin/upload/storage
  Лекция 1: характеристики и параметри на антенните устройства
  Лекция 3: апертурни антени излъчване на апертурните антени Рупорни антени
  Лекция 4: антени с въртяща се поляризация. Широкодиапазонни антени
  К о н с п е к т за изпит по история на педагогиката и българското образование
admin/doc
  Семинар 05 11 април 2009 година Велико Търново Участват: 24 ученика, 3 преподаватели
_http_schools/1749/kizlicey2/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Учибяхъ предложенияла жураби
fileadmin/ahk_bulgarien/Dokumente2010
  Училището по арт-терапия и масаж е открито през 1962 година
_http_schools/1717/Leninaul2/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  «Тlаса лъугьа, гьалмагъ майор»
_http_schools/1743/Irib/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Лекция № Байбихьи. § Мац1алъул цо-цо г1аламатал
_http_schools/1721/Novokayakent/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  1. Нешличила пикруми
tadmin/upload/storage
  Лекции по Въведение в статистиката
  Лекции по Въведение в статистиката
  Лекции по Въведение в статистиката
  Е най-близката до Слънцето и най-малката планета в Слънчевата система. Видимата величина на планетата варира между −0,4 и 5,5
_http_schools/1750/kizilyrt1/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Урока 9 класс Тема: м «Эбелалъул ракl» ашидат Гайирбекова Составила
assets/Administrativno_obslujvane/Obshtinska_sobstvenost/2017
  Приложение споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от зспзз
  Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция “Земеделие”-Стара Загора
u/380/pub/4041
  Примерно поурочно разпределение на модул “ Спортни игри “ – бадминтон, за прогимназиален етап на основна образователна степен
admin/admin/upload
  Среща на церн с българската индустрия
admini/programi
  Програма за развитие на туризма в община берковица през 2008 година
fileadmin/ahk_bulgarien/Dokumente2010
  В рамките на Международен технически панаир Пловдив
assets/Obshtinska_Administraciq/Dokumenti/2008
  При разработването на плана, са използвани следните методи
tadmin/upload/storage
  Практикум по академично писане Тема Допълнението като част на изречението Студент : Преподавател
assets/Administrativno_obslujvane/Obshtinska_sobstvenost/2017
  Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция “Земеделие”-Стара Загора
assets/Administrativno_obslujvane/MDT
  Bic somb bgsf
tadmin/upload/storage
  Презентации по следните теми: Тема 1–1 Методи в цитологията Тема 1–2
_http_schools/1717/Leninaul2/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Ц1арубак1азул маг1на
_http_schools/1721/Novokayakent/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Г1яйша Кьурбанова Халкьла мух1лила пагьму
_http_schools/1717/dilimgim/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Рабочая программа по родной литературе для 6 класса 2014-2015 учебный год программаялъе баян
tadmin/upload/storage
  Редакторска бележка от доц д-р Мария Младенова Бойчева Относно: Учебно пособие „Ръководство за лабораторни упражнения по зоология Част І безгръбначни животни”
assets/Obshtinska_Administraciq/Dokumenti/2008
  Устройствен правилник
tadmin/upload/storage
  1. Технологичните аспекти на образователното взаимодействие по бел в дг се експлицират от: а целите на обе в дг; б методическите похвати; в учебното съдържани
assets/Administrativno_obslujvane/Obshtinska_sobstvenost/2017
  Приложение споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от зспзз
admini/programi
  Програма за управление дейността по отпадъците
1747/1
  Отново по въпроса за правната уредба на маловажното нарушение на трудовото законодателство
tadmin/upload/storage
  Лекции по Въведение в статистиката
  Основни идеи, върху които се опира обучението по родинознание и природознание. Същност, значение, съдържание на водещите идеи
  Екосистеми структура и продуктивност на екосистемите
admina/upload_docs
  Лидерски умения. Решителност. Решителен сте? /тест
tadmin/upload/storage
  Записки по библейски еврейски език
  Конспект за изпит по история на образованието и педагогическите учения в българия
  Курсова работа по Езикова култура
  Да (не) се разберем като мъже
_http_schools/1732/mitliuriboosh/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Заманлъун т!аджубараб предложение
_http_schools/1717/dilimgim/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Рабочая программа по родному языку 3 класс
assets/Administrativno_obslujvane/Grajdanska_registraciq
  Кодекс от име: собствено, бащино, фамилно с егн / Дата на раждане Месторождение
_http_schools/1721/Novokayakent/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Дарган мезличи хасбарибси методикала пособие
12_05_2015/Administrativen monitoringow doklad za 2014 g. po izpalnenie na Nacionalna strategia za integrirane na romite (2012-2020)
  Доклад за 2014 Г. По изпълнението на националната стратегия на република българия за интегриране на ромите 2012-2020 Г
admin/js/tiny_mce/plugins/ajaxfilemanager/upload
  Община исперих к с у д с “лудогорие”
Documents/Documents/Strategii/2015
  Цели на администрацията за 2015 г. Наименование на администрацията: Министерство на младежта и спорта
docs/adminusl/blanki
  Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи
WebAdministration/SportMinistryDocuments/Careers/2014/27_10_2014
  Конкурс за длъжността началник на отдел в дирекция „спортна инфраструктура и управление на държавното участие", отдел „управление на държавното участие"
assets
  Утвърждавам: кмет община аврен: Кр. Тодоров / Със заповед №871 от 01. 06. 2009г
tadmin/upload/storage
  Лекции по Въведение в статистиката
assets/Administrativno_obslujvane/Obshtinska_sobstvenost/2017
  Приложение споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от зспзз
tadmin/upload/storage
  Конспект по Декоративно-приложни изкуства
  Конспект по „молекулярна биология" за специалност „география и биология" и „биология и физика"
assets/Administrativno_obslujvane/Obshtinska_sobstvenost/2017
  Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция “Земеделие”-Стара Загора
tadmin/upload/storage
  Ракови клетки
wp-content/uploads/2012/03
  Проект bg051PO001 02-0042-C0001 „нови възможности социално предприятие за озеленяване и благоустройство в Община Перник”
tadmin/upload/storage
  Кондензатори. Свързване на кондензатори
  Лекции по Въведение в статистиката
assets/Obshtinska_Administraciq/Dokumenti/2008
  Устройствен правилник
fileadmin/user_upload/islamische_rel
  Програма 9: 30 10: 15 Откриване Доц д-р Ибрахим Ялъмов, ректор на вии- софия. Приветствия от
students/admin
  Книга за предложения и оплаквания, която се предоставя на живущите при поискване. Предложенията и оплакванията се адресират до ксбву. Същата носи отговорност за своевременното им разрешаване
tadmin/upload/storage
  К о н с п е к т за изпит по история на образованието и педагогическите учения за специалност педагогика
AWCadmin/tiny_mce/plugins/imagemanager/files
  Изграждане и рекострукция на водоснабдителната и канализационна инфраструктура в общината
assets/Administrativno_obslujvane/MDT
  По чл. 61н от змдт за облагане с патентен данък
tadmin/upload/storage
  Дишане и дихателна опора, лариткс, гладни връзки и хронаксия, пезонатор
documents/2008
  Стратегия за развитие на регионална политика за управление на културното наследство Oбща политика оп на регион Елена – Котел
assets/Administrativno_obslujvane/Stopanska_politika
  Закон за защита на потребителите
tadmin/upload/storage
  Урок за усвояване на нови знания, умения и навици; обяснителен Цели: образователни
assets/Administrativno_obslujvane/Obshtinska_sobstvenost/2017
  Приложение споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от зспзз
admin
  Счетоводство
tadmin/upload/storage
  Епископ константин преславски к о м п л е к т н а с т у д е н т а
  Тема Статистическо изучаване
files/2018/04
  З а п о в е д № рд 09 – 4612/31. 08. 2017 г
xAdmin/files
  Молба за членство в български голдън ретривър клуб
tadmin/upload/storage
  Теория на графите Изпит – ки и кит, 11. 06. 2012
  Тема 12. Статистическа проверка на параметрични хипотези
  Онх II ч за mх, бх и хоос примерен
data/files/contentionCaseLaw
  Заседание на 31. 07. 2013 г в следния състав: административен съдия: Росица Драганова
u/380/pub/3647
  Бадминтонът – неплажен вид спорт
directory Admin  
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница