CMS_ADM/images_content
  Организиране и ръководене на организирана престъпна група за извършване на измами и по
  Мотиви към присъда №125 постановена на 19. 07. 2012 г по нохд №123/2012г по описа на Районен Съд – Гълъбово
  Съобщения в раздел „други новини” през периода 2008 – 2012 година 29 ноември 2013 г
  М о т и в и: нохд №27/2010 год
  Република българия районен съд гълъбово длъжностна характеристика
  М о т и в и: нохд №127/2011 г на ерс
  Заседание на 17. 02. 2010г в състав: районен съдия : неделина минчева
  М о т и в и: нохд №365/*14 г на ерс
  Мотиви към присъда №119 постановена на 27. 06. 2011 г по нохд №95/ 2011г по описа на Районен Съд – Гълъбово
  19 май 2014 г. Наказателно дело от общ характер №29 / 2014 г. – 9,30 ч
  15 октомври 2014 г. Въззивно наказателно дело от общ характер №114 / 2014 г. – 9,30 ч
  М о т и в и: нохд №252/2010 год
  Република българия окръжен съд габрово
  Република българия окръжен съд габрово
  М о т и в и: нахд №194/2012 на Районен съд гр. Елена Производство по реда на убдх
  Заседание на седми юли две хиляди и девета година в състав: Председател: И. В
  Заседание на 02. 03. 2012г в състав: районен съдия: неделина минчева
  Мотиви: нохд №1/2011 г на ерс
  П о м о р и й с к и р а й о н е н с ъ д
  През периода януари – декември 2014 г. 13 декември 2014 г
  Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
  На специалисти за вещи лица за 2014 г. За съдебен район на Бургаския окръжен съд държавен в-к бр. 7/24. 01. 2014 г
  Мотиви към присъда №103 постановена на 01. 06. 2012г. По нохд №103/ 2012г по описа на Районен Съд – Гълъбово
  М. И. от Габрово на 20 години лишаване от свобода
  В. Х. от с. Райновци, общ. Габрово, Д. Д., от с. Райновци, общ. Габрово и К. А
  Информация за постановени актове през периода януари – дeкeмври 2010 г. 16 ноември 2010 г
  Република българия окръжен съд – габрово
  Окръжен съд габрово в Деня на отворени врати
  О к р ъ ж е н с ъ д г а б р о в о на 23 юни 2015 г от 14,30 ч в зала 1 на Съдебната палата в Габрово ще се проведе симулиран съдебен процес
  Заседание в следния състав: районен съдия : неделина минчева при секретаря Т. А. и в присъствието на Прокурор татяна станчева
  Решение по въззивно наказателно дело от общ характер №4 от 2017 г тричленен състав на окръжен съд габрово потвърди
  Заседание по делото. Ето защо не е необходимо съгласието на ответниците. Следва производството по делото да бъде прекратено на осн чл. 119, ал. 1 от гпк /отм
  За дейността на айтоския районен съд
  Република българия окръжен съд – габрово
  Информация за постановени актове през периода януари – декември 2013 година 19 декември 2013 г
  Районен съд гр. Елена
  М и н и с т е р с т во на п р а во с ъ д и е т о държавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Царево
  27 януари 2014 г. Наказателно дело от общ характер №157 / 2013 г. – 9,30 ч
  11 ноември 2013 г. Наказателно дело от общ характер №146 / 2013 г. – 10,30 ч
  М о т и в и: нохд №214/2016 год
  Република българия окръжен съд – габрово
  М о т и в и към присъда №102 от 31. 05. 2012 г по нохд №105 от 2012 г по описа на рс-гълъбово
  М о т и в и: нахд №229/2014 на Районен съд гр. Елена Производство по реда на убдх
  18 юли 2016 г. Наказателно дело от общ характер №5 / 2016 г. – 10,00 ч
  11 април 2016 г. Наказателно дело от общ характер №5 / 2016 г. – 9,30 ч
  О к р ъ ж е н с ъ д г а б р о в о с присъда по наказателно дело от общ характер №5
  Република българия окръжен съд – габрово
  7 май 2015 г. Гражданско дело №192 / 2013 г
  Заседание по наказателно дело от общ характер №119/2017 г. 9,30 ч. Образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура Габрово против
  Република българия окръжен съд габрово
  Република българия окръжен съд – габрово
  Районен съд град елена съдебно-изпълнителна служба
  14 юли 2010 г. Въззивно наказателно дело от общ характер №103 / 2010 г. – 9,30 ч
  Информация за дела насрочени за разглеждане през периода 10. 01. 2011 г. – 14. 01. 2011 г
  3 май 2010 г. Наказателно дело от общ характер №90 / 2010 г. – 9,30 ч
  Мотиви: нохд №268/2009 г на ерс
  М о т и в и: нохд №316/2011 г на ерс
  Република българия окръжен съд – габрово
  Г. – 04. 02. 2011 г. 2 февруари 2011 г
  Йеромонах Йосиф Брадати
  Г. – 19. 11. 2010 г. 15 ноември 2010 г. Наказателно дело от общ характер №217 / 2010 г
  З а п о в е д № рд-12-96/08. 07. 2011 год
  Мотиви към присъда №112 постановена на 20. 06. 2013г. По нохд №100/ 2013г по описа на Районен Съд – Гълъбово
  Заседание на 29. 12. 2010г в състав: районен съдия : неделина минчева
  А д м и н и с т р а т и в е н с ъ д – г р. Б у р г а с
  29 февруари 2016 г. Административно наказателно дело №6 / 2016 г. – 9,30 ч
  Република българия окръжен съд – габрово
  Административен съд кюстендил
  Мотиви: нахд №478/2012 г на ерс
  Районен съд град елена съдебно-изпълнителна служба
  Република българия окръжен съд – габрово
  Република българия окръжен съд – габрово
  Република българия окръжен съд габрово
  Република българия окръжен съд – габрово
  Административен съд кюстендил
  Районен съд град елена съдебно-изпълнителна служба
  Мотиви към присъда №159/11. 09. 2013г по нохд №142/2013г по описа на рс-гълъбово
  Заседание на тридесети септември две хиляди и петнадесета година в състав
  Заседание на дванадесети януари две хиляди и седемнадесета година в състав: Председател: Пейо Приходков
  8 септември 2014 г. Наказателно дело от общ характер №51 / 2014 г. – 9,30 ч
  М о т и в и: нохд №44/2015 год
  Районен съд град елена съдебно-изпълнителна служба
  О к р ъ ж е н с ъ д г а б р о в о на 14 април 2009 г се навършват 50 години от създаването на Окръжен съд – Габрово
  23 април 2012 г. Наказателно дело от общ характер №24 / 2012 г. – 9,30 ч
  23 юни 2014 г. Наказателно дело от общ характер №46 / 2014 г. – 9,30 ч
  16 септември 2013 г. Наказателно дело от общ характер №119 / 2013 г. – 9,30 ч
  9 януари 2012 г. Наказателно дело от общ характер №243 / 2011 г. – 9,30 ч
  Решение по гражданско дело №119 от 2013 г състав на Габровски окръжен съд, с председател съдия Топалова, осъди Комисията за отнемане на противозаконно придобито имущество
  Решение по въззивно гражданско дело №317 от 2016 г за неоснователно обогатяване
  М о т и в и към присъда №41 от 06. 03. 2013 г по нохд №9 от 2013 г по описа на рс-гълъбово
  Информация за дела насрочени за разглеждане през периода 30. 01. 2012 г. 03. 02. 2012 г
  Г. – 29. 10. 2010 г. 27 октомври 2010 г
  Съдия Мария Джанкова е със съдийски стаж 11 години. След провеждане на атестация с решение
  Заседание на двадесет и седми март две хиляди и осемнадесета година в състав: Председател: Пейо Приходков
  22 февруари 2016 г. Наказателно дело от общ характер №5 / 2016 г. – 9,30 ч
  Информация за дела насрочени за разглеждане през периода 28. 11. 2011 г. 02. 12. 2011 г
  Заседание на 07. 06. 2012г в състав: районен съдия : неделина минчева
  М о т и в и: нохд №370/2010 год
  М о т и в и: нахд №185/2014 на Районен съд гр. Елена Производство по реда на убдх
  М о т и в и: нчхд №42/2009 год
  Заседание по наказателно дело от общ характер №26/2018 г. 9,30 ч. Образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура Габрово против
  М о т и в и към присъда №9 от 12. 05. 2015г по нохд №291 от 2014 г по описа на рс-г
  Заседание на осми януари две хиляди и шестнадесета година в състав: Председател: Пейо Приходков
  Заседание на двадесет и шести септември две хиляди и осма година в състав
  Допуснати: милена николова илиева
  Република българия окръжен съд – габрово
  Република българия окръжен съд габрово
  Районен съд град елена съдебно-изпълнителна служба
  Районен съд град елена съдебно-изпълнителна служба
  21 юни 2010 г. Наказателно дело от общ характер №134 / 2010 г
  Закон за банките и кредитното дело, Закон за банките и Закон за кредитните институции, е извършвал по занятие банкови сделки предоставял кредити в български лева и чуждестранна валута срещу лихви на различни лица и фирми
  М о т и в и: нохд №238/2015 г на ерс
  М о т и в и: нохд №61/2010 г на ерс
  Решение на Районен съд Трявна, с което И. И. от Габрово е оправдана по обвинение за извършено престъпление по чл. 354а ал. 5 във вр с ал. 3 пр. 2 т. 1 Нк
  Обявление по изп дело №5/2012 г
directory CMS ADM  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница