Home/Emo/СЕМЕСТЪР 5/ЦСхТ/csh-vaprosi
  16. Броячи с модул на броене, различен от 2n. Делители на честота
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 8/Философия/filosofiq
  Соня бабева ш у м е н 2004 г
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 7/СИС/Изпит СИС
  Задача с помощта на матрицата educhip конфигурирайте схема на band-gap източник на опорно напрежение 5 т
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 1/OIP/TU-SOFIA materiali (ALL)/TU-SOFIA materiali (ALL)/el. izmervane
  22. Компенсатори за постоянен ток
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 1/OIP/FKTT-FKSU-FETT-07-08/FKTT-FKSU-FETT-07-08
  Указания за прилагане на настройките към програмни продукти cadstar и Autocad за изпълнение на курсовите задачи
Home/EMO/СЕМЕСТЪР 8/АЕП/Heavy/Referati
  Производствен процес
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 7/МУССПИ/MUSSPI_2014/5. Fourier Analysis/Fourier Analysis
  Спектрален анализ на дискретизиран сигнал I. Цел на упражнението
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 7/МУССПИ/MUSSPI_2014/3. Correlation
  Математически методи за обработка на дискретизиран сигнал
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 2/английски/речник английски
  Student: Emoliyan Nikolov
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 8/НДМС (избираем 1)
  Програма за управление на цап em31dac. S03, написана на Асемблер за i8051
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 6/МСхТ/kursowa/чужди курсови
  Курсова работа по „Микропроцесорна техника” Студент: Недялко Николов Проверил: III курс, фн 0526004 /доц. В. Христов/ 2008 Задание 17
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 5/ЦСхТ/курсова ЦСхТ/примерни курсови/CSHkursova
  Курсова задача на тема: Цифров часовник Разработил : Димитър Николаев Жиланов Фак.№101210079, фетт, 34 гр
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 4/ППЕ2/протоколи/PROTOKOLI
  Схема с ограничителен резистор
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 5/ЦСхТ/курсова ЦСхТ/примерни курсови/CSHkursova
  Задача по цифрова схемотехника управление на матрична индикация Изготвил : Станислав Стоилов Проверил : доц. Якимов
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 4/С.С/protokoli/upr
  Цифрови филтри
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 3/ППЕ
  Полеви транзистори с pn-преход (jfet) общи сведения и класификация
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 3/електрически измервания/лабораторни
  Измерване на електрически величини с виртуални инструменти I цел на упражнението и задачи за изпълнение целта на упражнението
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 1/OIP/TU-SOFIA materiali (ALL)/TU-SOFIA materiali (ALL)
  1. Квантово-механични представи за строежа на електронната обвивка на атома. Квантови числа
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 8/УМДО/курсова/matlab mathlab/MUSSPI_2014/9. Statistic Data Processing
  Обработка на масив от данни въвеждане на изходни данни и построяване на хистограми
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 8/АЕП/реферати/реферат 2
  Автоматично поелементно тестване на мос транзистор с индуциран n-канал
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 6/МСхТ/kursowa/чужди курсови
  Електронна техника
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 2/физика/задачи физика
  Електромагнетизъм
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 5/ТЗУ/курсова/kursowa/8V 1A
  Означение в схемата Наименование и означение
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 5/ТЗУ/курсова/Проекти ТЗУ/TZU/8V 1A
  Стабилизатор на постоянно напрежение
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 4/С.С/protokoli/upr
  Цифрови модулации
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 5/ЦСхТ/курсова ЦСхТ/курсови/Dinamic Indication2
  Курсова задача по Цифрова схемотехника Тема: Динамична индикация Изходни данни: Брой разряди 7 Индикатори с общ анод Проектирал: Ръководител
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 5/ИЕ/протоколи/Тестове и примери
  Задачи по ие за изпита
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 1/OIP/kursova 4 oip
  Съставна част Класификационен
Home/EMO/СЕМЕСТЪР 1/OIP/kursova 4 oip
  Съставна част Класификационен
Home/EMO/СЕМЕСТЪР 5/ЦСхТ/изпит ЦСХТ/CSHT pi6tovi/CSHT pi6tovi
  5 Емитерно-свързана логика
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 8/Философия
  Модерната финансова система на сащ, като средство за легално ограбване на американските граждани (Реферат)
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 1/материали математика
  Ii комплексни числа и полиноми
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 1/Fizika/fizika
  1. Преместване Δr (векторна величина); Δr = Δx+ Δy+ Δz
Home/EMO/СЕМЕСТЪР 1/Fizika/fizika - pisthov
  Закон за преместването : д) път ( изминат път) това е положително число = на изминалото от матер. Точка разстояние по траекторията и на д-е
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 7/ОЛУП
  Странични източници
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 1/OIP/TU-Sofia.KA.protokoli/KA
  Изследване на основните методи за диспечериране на независими процеси при псевдопаралелни компютърни архитектури
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 7/ME/МЕ Учебник/ktpp/text/glava3
  Химична обработка влияние на химичната обработка върху повърхността
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 1/материали химия/Химия/Химия
  Квантово-механични представи за строежа на електронната обвивка на атома. Квантови числа
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 8/Философия/filosofiq
  Тематичен план по философия
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 3/ТЕ/лекция 1 - галина
  Васил Левски " Факултет "
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 1/материали химия/Химия 3
  Същност и разпределение на металите в периодичната система на елементите
  Защитни свойства на металните покрития. Електрохимично отлагане на метали
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 1/тест икономика/1081/Mario
  Оскъдност на ресурсите и необходимостта от избор Човешките потребности са неограничени
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 2/физика/физика 2/FIZIKA2
  Закон на Био-Савар-Лаплас (индукция в точка) големина на индукцията в точка индукция на безкраен праволинеен проводник в точка
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 3/ТЕ/лекция 1 - галина
  Втора електрически ток и магнитно поле Видове електрически ток на проводимост
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 7/ЕМУ/EMU_protokoli_chast
  Електромеханични Устройства
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 2/физика/задачи физика
  Вълни Механични вълни
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 4/С.С/protokoli/upr
  на високочестотния сигнал a(t) = ƒ
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 4/SS
  Студент: Димитър Ангелов Мангъров Фак. №: 101207108 Факултет: фетт група: 44
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 4/С.С/protokoli/upr
  Спектрален анализ на сигналите
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 7/МУССПИ/MUSSPI_2014/8. Digital Filters
  Цифрова филтрация (част втора) Цифрови филтри
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 1/материали химия/hiniq/protokol himiq 2/89
  София Катедра " химия"
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 1/himiq/Himia
  Химия и екология
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 1/материали химия/Химия 3
  Електрохимични системи. Поляризационни явления. Електролиза. Реакции, протичащи в електрохимичните системи
  Методи за защита на металите от корозия. Методи за получаване на метални покрития Същност на защитата от корозия
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 8/ЕУЦПУ/Упражнения/Упр3 Линейна интерполация
  Програма за линейна интерполация по метода на диференциалните нарастъци
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 2/материалознание/New Compressed (zipped) Folder/Materialoznanie-Lekcii
  Въпрос №1: Класификация на материалите 1
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 6/Практ
  Практическа Схемотехника
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 6/Практ/Практическа схемотенхика/Danni
  Изследване на усилвател с динамичен товар
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 5/ТЗУ/курсова/Proekti TZU stari/ТЗУ
  Курсов проект по токозахранващи устройства
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 7/ОЛУП
  1. Свойства на електромагнитното излъчване
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 1/материали химия/Химия 3
  Корозия на металите
  Химична връзка Основни характеристики на ковалентната и йонна химична връзка. Метод на молекулните орбитали. Свързано състояние на два атома
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 1/тест икономика/1068/Pishtovi/BI-2
  Материално техническо снабдяване – задачи, видове и оптимизация на материалните запаси, оценки на материалните запаси
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 6/Практ/Практическа схемотенхика
  Изследване на усилвател с динамичен товар
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 1/ОИП/ОИП курсова 2
  Задача №2 „евристични методи і" Метод „Морфологичен анализ и синтез". Алгоритъм Уточняване на проблема
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 6/КНЕА/referati/Reliability
  Скоряване и стрес Loading Груди Славчев Йорданов №101207119
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 2/физика/физика 2
  Закон на Био-Савар-Лаплас (индукция в точка) големина на индукцията в точка индукция на безкраен праволинеен проводник в точка
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 1/Fizika/Pishtovi - Fizika2/Pishtovi - Fizika2
  21. Топлинно излъчване. Идея за светлинните кванти
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 7/ME/МЕ Учебник/ktpp/text/glava6
  Вакуумни процеси в полупроводниковата технология предназначение на вакуумните процеси
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 1/тест икономика/ikonomiks/ikonomiks
  Два подхода за образуването на бвп
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 1/himiq/Himia
  Катедра "химия" Факултет: ктт
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 7/ЕР/протоколи/Laboratorni ER/er upr 5/Задание от упражнение No=5 ЕР
  Закон на регулиране, се нарича контролер. Задачи за изпълнение
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 5/ИСхТ/лекции
  Електронна схемотехника
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 1/OIP/TU-SOFIA materiali (ALL)/TU-SOFIA materiali (ALL)/el. izmervane
  Въпрос1 Измерване на физически величини-определения и класификация
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 3/ППЕ
  Т интегрални схеми общи сведения. Класификация
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 5/ЦСхТ/курсова ЦСхТ/курсови/Cifrova_KR
  IF=1mA; напрежение в права посока U
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 2/физика/физика 2
  Вълни Механични вълни
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 2/машинознание/lab
  Стомани и чугуни
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 7/МУССПИ/MUSSPI_2014/3. Correlation
  Математически методи за обработка на дискретизиран сигнал
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 4/С.С/protokoli/upr
  Оптимална филтрация
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 1/himiq/Himia
  Химия и екология
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 5/ТЗУ/курсова/kursowa/8V 1A
  Стабилизатор на постоянно напрежение
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 3/електрически измервания
  Пета електронни измервателни уреди Електронни аналогови измервателни уреди
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 6/МСхТ/lekcii/konspekt
  К о н с п е к т по Микропроцесорна схемотехника За учебната 2011/2012 г
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 6/KTEA/lekcii/материали download/ktea 9
  I. Лекция: Дайте физическо тълкуване на понятията градиент, ротация и дивергенция на вектор в пространството
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 1/материали физика/физика1/физика 1
  Закон за запазване на импулса в затворена механична система: или=const
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 5/ЦСхТ/csh-vaprosi
  19. Формирователи
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 4/ТЕ 2/теоретична електротехника 2
  Втора резонанс на напреженията и токовете Резонанс на напреженията
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 1/OIP/TU-SOFIA materiali (ALL)/TU-SOFIA materiali (ALL)/Mat4/mat4_guns
  15. Опит. Елементарно събитие
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 3/електрически измервания
  Четвърта Сравнителни методи за измерване 1 Компенсатори
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 4/С.С/SS
  1: представяне на сигналите в координатната и честотнаta област
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 1/himiq/Himia
  Химия и екология
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 4/С.С/protokoli/upr
  Теорема на Винер-Хинчин + извеждане
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 4/С.С/za izpit/pishtovi ot IV-kursnik/i oshte
  13 Параметри на сигнала и параметри на канала Честотна лента F
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 1/ОИП/kursowa 4/Lampa signalna/lampasw
  Главната функция на се „Лампа сигнална” е да осигурява светлинна сигнализация. Главните функции на детайлите на се „Лампа сигнална”
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 1/OIP/TU-SOFIA materiali (ALL)/TU-SOFIA materiali (ALL)/miro_razni
  Скицирайте сложна кинематична верига ? Кога векторът на силата не може да се плъзне по директрисата ?
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 8/Философия/есе
  Banking system comprises the Federal Reserve System, commercial banks, foreign banks, offshore
Home/EMO/СЕМЕСТЪР 6/МСхТ/kursowa/чужди курсови/Project/Doc
  О б я с н и т е л н а з а п и с к а структурна схема
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 1/ОИП/ОИП курсова 2
  Задача 2 то тонколона Евристичен метод: "Морфологичен анализ и синтез" Търси се нов външен вид или друга реализация на функция или допълнителна функция на то "
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 1/himiq/Himia
  Катедра "химия" Факултет: ктт
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 1/ОИП/ОИП курсова 2
  Направление фетт
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 1/OIP
  Тема: то душ
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 6/ТБ/Лекции по Техническа безопасност първи курс зимен семестър
  Въздействие на електромагнитно поле върху живия организъм
Home/EMO/СЕМЕСТЪР 4/ППЕ2/задания лабораторни
  Изследване на тунелен диод
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 3/ППЕ/ПОЛУПРОВОДНИКОВИ ЕЛЕМЕНТИ
  Волт-амперните характеристики на диод при две температури
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 2/ОИП/курсова ОИП 2
  Тотална аналогия
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 2/ОИП/курсова 3 ОИП/готово
  Източници на енергия
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 4/С.С/protokoli/upr 1
  Спектрален анализ на периодични сигнали
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 1/материали физика/физика1/физика 1
  Закон за запазване на импулса в затворена механична система: или=const
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 1/OIP/TU-SOFIA materiali (ALL)/TU-SOFIA materiali (ALL)
  1 Квантово механични представи за строежа на електроната обвивка на атома
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 6/ТБ/пищови/еднакви 1
  1. Обща характеристика
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 1/Fizika/Pishtovi - Fizika2/Pishtovi - Fizika2
  9. Хармонично трептене на мт с една степен на свобода. Енергия на харм трептене
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 6/KTEA/lekcii/материали download/ktea 2
  Функционални блокове, декомпозиция. Основни понятия за хибридни микромодули (хмм)
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 2/физика/физика 2
  Закон на Снелиус за пречупване на светлината:; ъгъл на пълно вътрешно отражение
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 6/KTEA/lekcii/материали download/ktea 5
  Проектиране на електронен носител (pcb) сигнална трасировка, захранване, замасяване
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 3/ТЕ/el_ma6ini
  Пета специални машини за постоянен ток електромашинен усилвател
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 2/физика
  Определяне скоростта на звука
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 1/материали химия/Химия 3
  Електрохимия. Електродвижещо напрежение. Електроден потенциал Същност на науката “електрохимия”
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 5/ЦСхТ/csh-vaprosi
  Базова матрична логика- gal
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 1/материали химия/Химия 3
  Химични източници на електричен ток. Първични химични източници на електрична енергия. Галванични и горивни елементи
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 7/ЕУСКУ/lab upr EUSKU/upr 6 eusku
  Диан Милчев Илиев
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 7/ME/МЕ Учебник/ktpp/text/glava9
  Получаване на pn преход и неизправящ преход
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 8/ССУ/ssu/1/2015/2014
  6. магнитни сензори основни величини и физически основи
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 7/ОЛУП
  Странични източници
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 5/ЦСхТ/курсова ЦСхТ/курсови/generator na slu4aini chisla
  Генератор на случайни числа
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 5/ИЕ/изпит и тест
  Гнчсс-задаващ генератор Аf= Af/ 1-β. Af
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 5/ЦСхТ/курсова ЦСхТ/курсови/kursova csht
  Генератор на случайни числа(зарове за табла)
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 2/физика/физика 2/FIZIKA2
  Открити за пръв път на територията на Мала Азия в местността Магнезия и поради това били наречени магнити
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 2/физика/физика 2
  1. Магнитно поле
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 5/ЦСхТ/изпит ЦСХТ/CSHT pi6tovi/CSHT pi6tovi
  11 Програмируема комбинационна логика
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 1/ОИП/kursowa 4
  Инженерен анализ Определяне на главната функция на се определяне на главната функция на детайлите
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 1/материали химия/Химия/Химия
  N 1 2 3 4 5. Klmnopq орбитално квантово число L
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 1/материали химия/Химия 3
  Решение на уравнението на Шрьодингер, което зависи от пространствените координати X,Y,z масовото число е? сума от броя на протоните и неутроните
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 6/ТБ/лекции/Лекции по Техническа безопасност първи курс зимен семестър
  Тема Понятия и определения в електро безопасността Влияние на електрическия ток върху човешкия организъм
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 3/електрически измервания/лабораторни
  Изследване на терморезисторен преобразувател и приложението му за измерване на температура целта на упражнението
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 1/материали физика/физика1/физика 1
  Закони за запазване на импулса и на енергията
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 4/С.С/protokoli/протокол2/втори
  Корелационен Анализ на сигналите
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 1/OIP/kursova 1 oip
  Илиян Александров Грауров Фак. No: 101207126 Група: 47 Вариант: 6 Курсова задача
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 6/KTEA/lekcii/материали download/ktea 11
  K t e a лекция №11 Тема : Технология на печатната платка
Home/EMO/СЕМЕСТЪР 5/ЦСхТ/изпит ЦСХТ/CSHT pi6tovi/CSHT pi6tovi
  Съкратени (непълни) броячи се наричат тези, чийто модул на бро­ене е по-малък от 2
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 1/himiq
  1. Квантово-механични представи за строежа на електронната обвивка на атома. Квантови числа
  Квантово механични представи за строежа на електронната обвивка на атома квантови числа
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 7/ОЛУП/Упражнения
  Факултет по електронна техника и технологии
  Факултет по електронна техника и технологии
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 7/ЕМУ/EMU-varianti
  1."Обратимост" на електрическите машини означава : че всяка машина може да работи като двигател и генератор
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 5/ЦСхТ/курсова ЦСхТ/курсови/cifrova-oborotomer
  Електронен оборотомер
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 5/УССС/ASH-2/lab ash2
  Дисциплина: Аналогова схемотехника II
directory Home Emo  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница