Libraries/PDF_Files
  П о к а н а дo всички заинтересовани
  П о к а н а дo всички
for_libraries
  Ера софия, „Граф Игнатиев“ 19, е
Libraries/PDF_Files
  Запитване за оферта
  Запитване за оферта
  Запитване за оферта
  Решение за регистрация, съобразено с българското законодателство
  Запитване за оферта
  Общи условия към договори, сключени от „ Асарел Медет” ад с външни партньори
  Общи условия към договори, сключени от „ Асарел Медет” ад с външни партньори
  Запитване за оферта
  Общи условия към договори, сключваниот „Асарел-Медет”ад с външни партньори
  Общи условия
  Общи условия
  Относно: Офертно проучване – основен ремонт на дизелов двг „deutz”. Уважаеми господин управител
  Техническо задание относно: Избор на доставчик на
  Техническо задание относно: Избор на доставчик на рaзредител за екстракция на мед – exxsol d80
  For sale of Copper concentrate in 2012
  Утвърдил, генерален директор
  Запитване за оферта
libraries/pdf_files
  Г. “Асарел-медет” ад гр. Панагюрище
Libraries/PDF_Files
  Запитване за оферта
  Запитване за оферта
  Запитване за оферта за избор на доставчик на резервоар
  България Представителство
  Техническо задание за възлагане извършване на услуги
  Техническо задание
  Запитване за оферта
  Запитване за оферта
  Панагюрище. Техническо задание за доставка на високоточна тотална станция
  Относно: Възстановяване на хидроцилиндър за подем на багер Liebherr er 9350 В. Уважаеми госпожи/господа
  Относно: Офертно проучване за извършване ремонт на вериги за ходова част на хидравличен багер Liebherr er 9350 B. Уважаеми госпожи и господа
  Запитване за оферта
libraries/pdf_files
  Относно: Търговско запитване за сключване на договор за ремонт на инверторни електрожени за ръчно заваряване. Уважаеми дами / господа
  "Асарел-Медет"ад "Инсталация за екстракция и електролиза"
Libraries/PDF_Files
  Асарел Медет ад запитване за оферта
  Запитване за оферта относно: доставка на гуми за лек транспорт І. Изисквания към доставката
  Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е
  Запитване за оферта за избор на доставчик на помпа за захранване на трифазен декантер
  Запитване за оферта относно: Офертно проучване за доставка и монтаж на муфелна пещ
  Запитване за оферта / offer enquiry
  България Представителство
libraries/pdf_files
  Запитване за оферта / offer enquiry
Libraries/PDF_Files
  Запитване за оферта / offer enquiry
  Коментар от запитващия
  Асарел – медет ад гр. Панагюрище утвърждавам: изп. Директор: /д-р инж. Л. Цоцорков
  І. technical requirements model, type, technical specifications
  Запитване за оферта / offer enquiry
  Г. “Асарел-медет” ад гр. Панагюрище
  Приложение №11
  For sale of Copper concentrate in 2013
libraries/pdf_files
  Запитване за оферта / offer enquiry
Libraries/PDF_Files
  Бизнес център "белисимо", е
libraries/pdf_files
  Доставка на гуми зимни и джанти
Libraries/PDF_Files
  Асарел – медет” ад – гр. Панагюрище
  Списък на копирни машини за обратно изкупуване
  Приложение №1 количествено-стойностна сметка
  Запитване за оферта за избор на доставчик за доставка на маркучи армирани
  Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1
  Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1
  Техническо задание I. Изисквания за същността, съдържанието, особеностите и изискуемата крайна цел на услугата
  Техническо задание за възлагане извършване на услуги
  І. Техническите изисквания
  Доставка на резервни части (консумативи) за въздушни оръдия, „HW50
  За възлагане извършване на услуги
  Асарел – медет” ад – гр. Панагюрище
  Утвърдил: генерален директор
  Асарел медет” ад запитване за оферта
  Асарел Медет ад запитване за оферта относно: Избор на доставчик на технически газове
  “асарел – медет” – ад – гр. Панагюрище
  Спецификация №1 Консумативи /работни органи/ за машини сатerpillar
  Спецификация №2 Консумативи /работни органи/ за машини liebherr
  Утвърждавам: Изп директор: „асарел панагюрище здраве“ ад
  Техническо задание за възлагане извършване на услуги
  Техническо задание за доставка на 1бр. Дизелов агрегат Описание на условията за работа на дма
  Асарел-медет” ад гр. Панагюрище
  „Подмяна металоконструкциите на гтл гк 1÷8 в оф „Асарел”
  За възлагане извършване на услуги
  На триролкови длета Ø 251 (9 7/8˝), щанги, адаптер за корона (преход) и преход за щанга за сонди driltech, модел D75KS, за 2015г
  Техническо задание относно: офертно проучване за доставка на пробивни инструменти (работни органи) за сонди driltech, модел D75ks през 2010г
  Запитване за оферта относно: офертно проучване за доставка на пробивни инструменти (работни органи) за сонди driltech, модел D75ks през 2011г
libraries/pdf_files
  Запитване за оферта за избор на доставчик за резервни части за топлообменник “alfa laval” цех „sx-ew”
Libraries/PDF_Files
  Г. “Асарел-медет” ад гр. Панагюрище
  Г. “Асарел-медет” ад гр. Панагюрище
  І. технически изисквания: Защитен гащеризон „4570” 3М, цвят сив. Технически изисквания
  Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1
  Рег. №93-00- /13. 09. 2012 г. Запитване за оферта
  Техническо задание за доставка на триролкови длета Ø 251 (9 7/8˝) и щанги за сонди driltech, модел D75KS
  Ри-ису08. 02. 00. 00. 00/5-1 приложение №1 “асарел – медет” ад – гр. Панагюрище техническо задание за доставка на дма
libraries/pdf_files
  А с а р е л – м е д е т” ад, гр. П а н а г ю р и щ е
Libraries/PDF_Files
  Приложение №11
  Задача по пълен инженеринг проектиране, доставка, въвеждане в експлоатация и сервизна поддръжка на ласо
  Асарел медет” ад запитване за оферта
  Относно: Доставка на спирателна арматура за водоотлива на рудник „Асарел” Уважаеми Господа, „Асарел Медет”
libraries/pdf_files
  Търговско запитване уважаеми Господа
Libraries/PDF_Files
  Уважаеми Господа „Асарел Медет” ад се нуждае от доставка доставка на спирателна арматура за защита от хидравличен удар
  Във връзка със започване строежа на обект: „Реконструкция и модернизация на і-ва секция от Флотационно отделение на оф”Асарел”
  “а с а р е л м е д е т” а д гр. Панагюрище
  Асарел медет” ад запитване за оферта
  Асарел–медет „ ад гр. Панагюрище е една от водещите български компании в минната индустрия
  "асарел-медет" ад гр. Панагюрище индекс на документа
  Относно: Покана за участие в офертно проучване за избор на Главен изпълнител за обект
  Асарел медет
  Утвърдил: директор „Р и Л”
  Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е
  Утвърдил: директор ‘птд’: инж. Д. Николов
  А с а р е л – м е д е т” ад, гр. П а н а г ю р и щ е Рег. №93-00-6993/05. 07. 2011г. Утвърдил: ген. Директор
  Относно: изработка и доставка на барабани за гтл1600 и гтл 1200
  Асарел-медет” ад – гр. Панагюрище
  Възложител : “Асарел Медет” ад с п р а в к а на хидротехническите съоръжения за поддържане
  Техническо задание за избор на изпълнител за доставка на рекламни материали за Коледно-новогодишните празници I. Цел на заданието
  Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1
  "асарел-медет" ад гр. Панагюрище индекс на документа
  "асарел-медет" ад гр. Панагюрище индекс на документа
  Относно: Офертно проучване – техническо обслужване и ремонт на автомобили Ford и Land Rover, собственост на „Асарел-Медет“ ад. Уважаеми господин управител
  Относно: Офертно проучване поддръжка, обслужване и сервиз на високоточна, диспечерска система wenco. Уважаеми госпожи и господа
  Асарел-медет” ад – гр. Панагюрище
  Относно: Офертно проучване за доставка на химически реактиви, консумативи и лабораторна стъклария за отдел „ККиМ”
  Относно: Офертно проучване за доставка на химически реактиви, консумативи и лабораторна стъклария
  Г. “Асарел-медет” ад гр. Панагюрище
  Техническо задание за възлагане извършване на услуги
  Приложение №4 “асарел – медет” ад – гр. Панагюрище утвърдил: изп. Директор
  Утвърждавам, изп. Директор: /инж. Д. Николов
  Концепция за развитие
  Спорт инвест – панагюрище”оод – гр. Панагюрище утвърдил; изпълнителен директор
  Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1
  Утвърждавам, генерален директор: / инж. Д. Николов
  Относно: доставка на резервни части за булдозер дт75 и тк80 І. Техническите изисквания Да се оферира доставката на резервни части
  Утвърждавам: директор „Р и Л“
  Проект „Подкрепа за родния край`2008" „Асарел-Медет"
  За Доставка на Метална облицовка по цилиндъра за Топкова мелница мшц 4,5 Х 6,0 през 2010 година І. Количество на доставка
  Търговско запитване уважаеми Господа
  Асарел медет”ад- гр. Панагюрище
  Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1
  Утвърдил: директор „птд”: /инж. Д. Николов
  Асарел – медет” ад – гр. Панагюрище рег. №93-00 / г. Утвърдил: ген. Директор
  Запитване за оферта за избор на доставчик на бутари за мелница мшц 4,5х6,0
  Асарел – медет” ад – гр. Панагюрище рег. №93-00-6318/29. 05. 2013 г. Утвърдил: ген. Директор
  Асарел медет”ад- гр. Панагюрище
  Относно: Търговско запитване, за сервизно поддържане и ремонт на оптични кабелни линии и мрежи. Уважаеми господа
libraries/pdf_files
  Запитване за оферта относно: Офертно проучване за доставка и монтаж на спектрометър атомна абсорбция aas /пламъков
Libraries/PDF_Files
  Утвърдил: изп. Директор: /проф д-р Л. Цоцорков/ Техническо задание (изисквания)
  І. Техническите изисквания
  Асарел медет” ад запитване за оферта
  "асарел-медет" ад гр. Панагюрище индекс на документа
  Асарел-медет” ад – гр. Панагюрище
  П о к а н а относно
  Запитване за оферта за избор на доставчик за доставка на спирателна арматура
  Относно: Офертно проучване за възстановяване на клапа „Бътерфлай“ Ø800 и нанасяне на противокорозионно покритие. Уважаеми госпожи/господа
  Утвърждавам: изп. Директор /инж. Д. Николов
  Запитване за оферта относно: Офертно проучване за избор на доставчик на рекламни материали за 2011-12г уважаеми госпожи и господа, „Асарел-Медет”
libraries/pdf_files
  Запитване за оферта / offer enquiry
Libraries/PDF_Files
  Приложение №1 техническо задание
  А с а р е л – м е д е т” ад, гр. П а н а г ю р и щ е
  Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1
  "асарел-медет" ад гр. Панагюрище индекс на документа
  А с а р е л – м е д е т” ад, гр. П а н а г ю р и щ е Рег. №93-00-7013/05. 07. 2011 утвърждавам: генерален директор
  Асарел медет” ад запитване за оферта относно: Избор на доставчик на електроди esab
  Рег. №93-00- 6831/22. 06. 2012 запитване за оферта
  Асарел – медет” ад – гр. Панагюрище
  Офертно проучване за доставка на тръби, фасонни части и арматура
  Запитване за оферта относно: Доставка на фирмено работно облекло за „Асарел Медет“ ад
  Модул m=20 Брой на зъбите Z=316
  Приложение №1 техническо задание
  Утвърдили: георги гергинеков
  Утвърдил: директор „Р и Л”: /инж. И. Василев
  Асарел медет” ад запитване за оферта
  Възложител : “Асарел Медет” ад с п р а в к а на хидротехническите съоръжения за поддържане
  Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00. 03-2005
  Утвърждавам: изп. Директор асарел-медет ад
  П о к а н а относно
  Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1
  Технико-Икономическо задание
  Относно: Избор на доставчик на лабораторна апаратура за гсм и Химическа лаборатория
  Относно: Избор на доставчик на апарат за измерване на кинематичен вискозитет за гсм лаборатория
  Утвърдил: Директор „Р и Л”
  Запитване за оферта за доставка на въздушна метачна машина
libraries/pdf_files
  Утвърдил: директор” и и сд”
Libraries/PDF_Files
  Вътр. № / г. Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е
  Утвърдил: изп. Директор: /проф д-р Л. Цоцорков/ Техническо задание (изисквания)
  Доклад от проучване септември, 2010 г. Съдържание: 1 Изпълнение кратко резюме 1
  П о к а н а до: всички заинтересовани
  Хотел и спа каменград гр. Панагюрище 4500
  Техническо задание за възлагане извършване на услуги
  І. техническите изисквания към доставката
  Техническо задание за възлагане извършване на услуги
  Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1
  Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1
  Техническо задание за възлагане извършване на услуги
  Асарел – медет” ад – гр. Панагюрище
  Асарел-медет” ад – гр. Панагюрище рег. № Утвърдил: директор „РиЛ“
  Утвърдил директор „Р и Л
  Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1
  Условия на работа и изисквания към доставката
  Запитване за оферта за избор на доставчик за спирателни кранове „пинч” вентили
libraries/pdf_files
  1. Спецификация на стоманени въжета, сапани от стоманени въжета и верижни сапани
Libraries/PDF_Files
  Приложение №1 техническа спецификация на мотор-редуктурите за гтл поз. 1 брой: 2
  І. Технически изисквания Моля за нуждите на „Асарел- медет”
  "асарел-медет" ад гр. Панагюрище индекс на документа
  Запитване за оферта за «доставка на скоби»
  Относно: Оферта за доставка на Електрозадвижки Уважаеми Господа
  Асарел-медет” ад – гр. Панагюрище
  Асарел медет
  Асарел медет” ад запитване за оферта
libraries/pdf_files
  Относно: Избор на доставчик на апаратура и материали, производство на schneider electric, кабелна арматура и електроинсталационни материали
Libraries/PDF_Files
  Утвърдил: директор „Р и Л”: /инж. Ек. Станчева-Ковачева/ Технико-икономическо задание
  Част І. Общи условия
  Относно: Доставка и монтаж на климатици Mitsubishi Electric
  Техническо задание за възлагане извършване на услуги
  Приложение №2 спесификация за необходимото обзавеждането с мебели на Вила 6 /Сенатор/, комплекс „Панорама”
  Утвърдил: директор чр александър чобанов
  Асарел – медет” ад – гр. Панагюрище утвърждавам: прокурист асарел медет ад
  Асарел – медет” ад – гр. Панагюрище техническо задание
  Утвърждавам ген. Директор
  Изисквания към кандидатите
  Утвърдил директор „Р и Л“
  Индекс на документа
  Покана от медицински комплекс „Асарел Панагюрище Здраве“
  Утвърждавам: управител „асарел панагюрище здраве“ оод
  Г. “Асарел-медет” ад гр. Панагюрище
  Образователни и квалификационни изисквания
  Асарел – медет“ ад – гр. Панагюрище рег. № Утвърдил: изп. Директор: /инж. Д. Николов/ Техническо задание
  Гр. Панагюрище набира оферти
  Технико-икономическо задание част І. Общи условия общи положения
  Ри-ису08. 02. 00. 00. 00/11-1 запитване за оферта относно
  Техническо задание I. Изисквания за същността, съдържанието, особеностите и изискуемата крайна цел на услугата
  Рег.№93-00-246/07. 01. 2013г. Техническа спецификация на офис обзавеждане
  Асарел медет″ ад, гр. Панагюрище вх. №93-00 – 2513/ 02. 03. 2011г. Утвърдил, Изп. Директор
  "асарел-медет" ад гр. Панагюрище индекс на документа
  І. Характеристика на материала
  Техническо задание за възлагане/извършване на услуги
  Относно: офертно проучване за доставка на 1 /един/ брой колесен хидравличен багер с хидравличен чук с пълно стандартно оборудване и с подсилена кофа за извършване на изкопни работи в рудник „асарел”
  Доставка на лагерни гривни за плъзгащи се лагери и резервни части
  Доставка на зимни гуми за лек транспорт
  Доставка на гуми за зимен сезон за спомагателен транспорт
  "асарел-медет" ад гр. Панагюрище индекс на документа
  Покана за участие в тръжна процедура с предмет
  Техническо задание за възлагане извършване на услуги
  Запитване за оферта за избор на доставчик на 1 /един/ брой високопроходима поливооросителна машина с вместимост 10 м3
  Уважаеми госпожи/господа, “Асарел – Медет” ад в качеството си на Възложител, отправя тази покана към Вас, като евентуален бъдещ Главен изпълнител на горепосочения обект. В случай, че задачата представлява интерес за Вас
libraries/pdf_files
  Г. “Асарел-медет” ад гр. Панагюрище
Libraries/PDF_Files
  Относно: Запитване за оферта за доставка на пресевни панели за двойно барабанно на мелница ммс 7,0х2,3
  “асарел – медет” ад – панагюрище
  Утвърждавам; р-л Направление “исд”
  Рег. 93-00 / утвърдил: р-л отдел “Строителство”
  Отчет за приходи и разходи за последната отчетна финансова година
directory Libraries  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница