NormativhaUredba_files
  Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите
  Наредба №2 от 10 януари 2005 Г. За организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции
  Отчет на заразеност с вируса на синдрома на придобитата имунна недостатъчност
  Наредба №54 от 13 декември 2010 Г. За дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната
  Наредба №27 от 16 август 2005 Г. За здравните изисквания към дрехите втора употреба
  Наредба №8 от 16 април 2002 Г. За изискванията към използване на добавки в храните
  Наредба №3 от 16 октомври 2000 Г. За условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални
  Наредба №4 от 19 октомври 2012 Г. За реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите
  Наредба №15 от 21 август 1987 Г. За хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони
  Наредба №2 от 21 април 2011 Г. За здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници
  Наредба №9 от 21 март 2005 Г. За условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции
  Наредба №3 от 24 август 2012 Г. За реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните
  Наредба №8 от 25 април 2006 Г. За платените услуги, извършвани от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, поискани от физически или юридически лица
  Наредба №4 от 25 януари 2010 Г. За утвърждаване на медицински стандарт "микробиология"
  Наредба №3 от 27 април 2000 Г. За здравните кабинети в детските заведения и училищата
  Наредба №1 от 27 февруари 2013 Г. За предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения
  Наредба №47 от 28 декември 2004 Г. За изискванията към хранителните добавки
  Инструкция №34 за хигиената на спортните обекти и екипировка издадена от министерството на народното здраве
  Наредба №14 от 3 август 1987 Г. За курортните ресурси, курортните местности и курортите
  Наредба №25 от 4 ноември 1999 Г. За оказване на спешна медицинска помощ
  Наредба №3 от 5 февруари 2007 Г. За здравните изисквания към детските градини
  Наредба №5 от 6 април 2006 Г. За диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози
  Наредба №39 от 16 ноември 2004 Г. За профилактичните прегледи и диспансеризацията
directory NormativhaUredba files  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница