Obstinata
  Vі-ти национален фестивал за операторско майсторство “златното око”
documents/olimpiadi
  Задача Пресметнете стойността на израза
bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2016/porachki-dokumenti-2016
  Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
files/docs
  Обща характеристика на картите и плановете
wp-content/uploads/2011/06
  Ваня кастрева началник на рио
wp-content/uploads/2011/05
  Общи условия за сервизна поддръжка на apple продукти от криейтив център оод
files/Dimitar Djilianov
  5. Публикации и цитирания към 10. 11. 2013 димитър джилянов
assets/ObS/pravilnici_i_programi
  П р о г р а м а за овладяване на популацията
jspui/info
  Пълнотекстово некомерсиално ползване
files
  Bulgaria spurs official tottenham hotspur supporters club
images/obs/programi
  Програма за развитие на читалищната дейност в община любимец за 2017 г
assets/Obshtinski_syvet/Normativni_dokumenti/Naredbi
  Бяла слатина, април 2005 г. Глава първа общи положения
  Решение №480 / 30. 11. 2006 г. Изменена с Решение №40 / 24. 01. 2008 г. Изменена с Решение №277 / 18. 11. 2008 г. Глава първа
1775/1
  Обща характеристика на съдебното производство за установяване на трудов и/или осигурителен стаж доц д-р Ивайло Стайков
Drugi_redaktirani
  Програма за управление на отпадъците за периода 2010 декември 2013 г
pub/Windows/POS/CASH_SOFTWARE/ARCHIVE/OBSOLETE/CASH_MANAGER_1.5/DOCUMENTATION
  Преди всичко 4 Предназначение и възможности 6
BG/AboutUs/Documents/obshtpora4ki
  Програма развитие на човешките ресурси инвестира във вашето бъдеще!
images/documents
  Terms and Conditions for Group Courses / Общи условия за групово обучение
assets/Obshtinska_Administraciq/Dokumenti/2008
  Стратегия за развитие на регионална политика за управление на културното наследство Oбща политика оп на регион Елена – Котел
obshtestveni
  Приложение №1 техническа спецификация за услуга с предмет
progress2009_2010/images/stories/materiali/Komitet po pravata na choveka
  Неофициален превод от английски на български език! Hri/gen/1/редакция 7
bg/prev_nsmos/air/roukav/obshtini/velingrad
  За управление качеството на атмосферния въздух
assets/Obsavet AVREN/proektodokumenti/26
  Община аврен варненска област
assets/Obsavet AVREN/Naredbi/dok 2013
  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община аврен
bg/prev_nsmos/air/roukav/obshtini/panagyurishte
  Програма за управление качеството на атмосферния въздух 2004 2010 г февруари 2004 г гр. Панагюрище
obshtinanevestino/images/nevestino/kultura
  Класиране на фестивала “струма пее” 2017 Г. 12. Август /събота
files/useruploads/files
  Име, Презиме, Фамилия Издигнат от Район Приемни дни в Район
images/obsht_porachki
  Образец №1 предмет на поръчката: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на цдг „Ален мак”, град Горна Оряховица за 2015/2016 година”
assets/Obshtinski Suvet - NAREDBI
  Наредба за отглеждане на животни на територията на община брусарци глава І общи положения
images/obsht_porachki
  За доставка на хранителни продукти
bg/prev_nsmos/air/roukav/obshtini2
  Община благоевград п р о г р а м а
blog
  Списък на общините от селските райони, които не са включени в агломерационните ареали
uploads/docs/85
  Отчет на дейността на снцод „алтруист" през 2016 г. И през 2016 г. Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Алтруист"
files/useruploads/files/pages/primeni_dni/obshtinski_suvetnici
  Име, Презиме, Фамилия Издигнат от Район Приемни дни в Район
/naredbi-i-pravilnitzi/item/download
  Н а р е д б а №4 за търговската дейност на територията на община чипровци
assets/Obshtinski_suvet
  Отчет за дейността на общински съвет белица и неговите комисии от 03. 11. 2011г. До 30. 06. 2012г
files/112881
  ДО: г-н бойко борисов
m/images/stories/kazusi/V
  Обща политическа препоръка №6 на екрн: Борба срещу разпространението на расистки, ксенофобски и антисемитски материали чрез Интернет
dobrev_k.mbox/att-0862
  Национална енергийна стратегия 2010 – 2020 г по инициатива на парламентарната група на „Синята коалиция”
bg/prev_nsmos/air/roukav/obshtini/silistra
  2 Изводи за замърсяване на атмосферния въздух от промишления сектор
Obstinata
  Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
raw/uploads/obste.pora4ki
  Осведомяване съобщение по
assets/Obshtinski_syvet/Normativni_dokumenti/Naredbi
  Решение №136 / 30. 05. 12. Глава първа общи положения

  Град Название
new/images/obs
  Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г
  Начални тръжни цени за отдаване под наем на недвижими имоти Общинска собственост
bg/prev_nsmos/air/roukav/obshtini2
  Закон за опазване на околната среда зчав закон за чистотата на атмосферния въздух
assets/Obshtinska_Administraciq/Dokumenti/2008
  При разработването на плана, са използвани следните методи
home/obs/naredbi
  Програма за развитие на туризма на територията на община балчик балчик, 2008 г. Съдържание
images/obsht_porachki
  Предмет на поръчката: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на дг „Ален мак“ – гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца”
bg/prev_nsmos/air/roukav/obshtini/peshtera
  За управление качеството на атмосферния въздух
bg/obyavi/obshtestveni-porachki/porachki-doc-15
  Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
assets/Obshtestveni_Porachki/2014/04/17
  Web: administration elena bg
assets/Obshtinska_Administraciq/Dokumenti/2008
  Устройствен правилник
assets/Obshtinski_syvet/Normativni_dokumenti/Naredbi
  Решение №293 / 24. 11. 2005 Доп с Решение №194 / 28. 07. 2008 Доп с Решение №395 / 22. 04. 2009 Глава първа
assets/Obsavet AVREN/proektodokumenti/26
  Община аврен варненска област
  Община аврен варненска област
obshtestveni
  Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
sites/chitalishte-koprivshtica.youthbg.net/files/imce
  Програма за развитие на читалищното дело през 2010 г. Вземане решение за кандидатстване на читалището по прср за ремонт на сградата
ObS/programi
  Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Берковица
bg/prev_nsmos/air/roukav/obshtini/karnobat
  Комплексна програма за намаляване емисиите на прах и подобряване качеството на атмосферния въздух (кав) в Община Средец
bg/prev_nsmos/air/roukav/obshtini2
  Община Шумен
Bg/studenti/obshtejitie
  Класиране на студенти от първи курс за студентско общежитие през учебната 2012/13 год
assets/Obshtinski Suvet - NAREDBI
  Н а р е д б а за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета с решение
bg/prev_nsmos/air/roukav/obshtini2
  Програма за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на установените норми по чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух
files/useruploads/files
  Име, Презиме, Фамилия Район Приемно време
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №434- но/2012 г
sites/default/files
  Общински план за младежта в Община Гълъбово за 2017 г
Naredbi-redaktirani
  Н а р е д б а за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на община дряново приета с Решение
assets/Strategicheski Dokumenti/Obshtinski planove
  Планиране на местното икономическо развитие план за икономическо развитие на
bg/obyavi/obshtestveni-porachki/porachki-doc-14
  Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
cntnr/uchebni_programi/obstha_himia
  Програма за дисциплината: органична химия включена като задължителна в учебния план
cms/user/files/obshtestweni--porychki
  Техническа спецификация предмет на поръчката
assets/Obshtinska sobstv
  Общинска администрация, община долни чифлик, област варна
assets/ObSavet/OS 2011-2015
  Решения на общс-долни чифлик от 06. 04. 2012 г
assets/Obshtinski_syvet/Normativni_dokumenti/Naredbi
  Решение №435 / 31. 01. 2002 г. Изменена с Решение №453 / 28. 03. 2002 г. Изменена с Решение №13 / 11. 12. 2003 г
progress2009_2010/images/stories/materiali/Komitet za likvidirane na diskriminaciatapo otnoshenie na jenite
  Неофициален превод от английски на български език! Общи препоръки на
progress2009_2010/images/stories/materiali/Komitet za premahvane na rasovata discriminacia
  Общи препоръки неофициален превод от английски език на български език !
bg/obyavi/obshtestveni-porachki/porachki-doc-15
  Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
file.php/1/olimpiadi
  Bg Резултати от Национална олимпиада по история и цивилизация
bg/prev_nsmos/waste/air/roukav/obshtini2
  Закон за опазване на околната среда зчав закон за чистотата на атмосферния въздух
files
  Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в Община Лозница д о к л а д месец юли 2010
bg/prev_nsmos/air/roukav/obshtini/karnobat
  Програма за оценка и уравление на качеството на атмосферния въздух района на община карнобат общата информация за района на община Карнобат
assets/Obshtestveni_Porychki/2014/00016-2014-0005
  Община Априлци изпълнител: сдружение „инфраперфект-априлци”
files/useruploads/files/pages/primeni_dni/obshtinski_suvetnici
  Име, Презиме, Фамилия Издигнат от Район Приемни дни в Район
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 4/С.С/za izpit/pishtovi ot IV-kursnik/i oshte
  13 Параметри на сигнала и параметри на канала Честотна лента F
assets/Obshtinska_Administraciq/Dokumenti/2008
  Устройствен правилник
municipality/resolutions/documents/2004/documents
  Решение Общински съвет Банско реши
bg/prev_nsmos/air/roukav/obshtini2
  Община девня п р о г р а м а
Materiali-komisii_redaktirani
  Отчет за дейността на Общински съвет Дряново и неговите комисии за периода м. XI. 2011г. 12. 06. 2012г.
assets/OBSHT USTR PLAN NA BELOSLAV
  Възложител: Община Белослав подпис: изпълнител
doc/Obstinski-savet
  Общински съвет гр. Брегово, обл. Видин н а р е д б а №8
assets/Obsht_sobstvenost/Kategorizaciya
  Приложение №8 към чл. 6, ал. 2, т. 3 и чл. 25, ал. 2, т. 6 Справка за професионалната и езикова квалификация
assets/news/Obshtestvena-porachka-s-predmetIzbor-na-izpalnitel
  Номер на обявата
bg/prev_nsmos/air/roukav/obshtini1
  Програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферният въздух
bg/obyavi/obshtestveni-porachki/porachki-doc-15
  Документация към публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет
files/obsobstvenost/koncesii
  С ъ о б щ е н и е на основание Решение
upload/documents/no-date
  Б ъ л г а р с к а а к а д е м и я н а н а у к и т е и н с т и т у т п о с о ц и о л о г и я
Obstinata
  Програма за опазване на околната среда
  Изпълнители на специализирана извънболнична медицинска помощ, работещи по договор с рзок на територията на община попово – 2008 год
assets/news/Obshtina-Elin-Pelin-obyavyava-publichen-targ-s-yav
  Община елин пелин
assets/Obshtinski_syvet/Normativni_dokumenti/Naredbi
  За устройство и управление на гробищните паркове и обредни зали на територията
Drugi_redaktirani
  П р о г р а м а за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община дряново през 2015 година приета с Решение
assets/ObS/naredbi
  Отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление по видове и категории обекти
assets/ObSavet/obsyvet old/re6eniq
  Решения на общс долни чифлик от 08. 06. 2010г
assets/Obshtinski_syvet/Normativni_dokumenti/Naredbi
  Решение №292 / 18. 12. 2008 г. Изменена с Решение №320 / 29. 01. 2009 г. Изменена с Решение №564 / 28. 01. 2010 г
directory Obs  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница