RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2013/03-14
  Приети текстове
RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2014/10-23
  Приети текстове
RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2012/10-26
  Приети текстове
RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2012/05-24
  Приети текстове
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/rapports/2007/0513
  Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент №11 относно премахване на дискриминацията при определяне на транспортните тарифи и условия в изпълнение на член 79
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/rapports/2013/0028
  Докладчик: Oreste Rossi pr ini съдържание страница предложение за резолюция на европейския парламент 3
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/rapports/2006/0469
  Заседание окончателен a6-0469/2006
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/rapports/2008/0130/amendements
  Изменение 55
RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2013/02-06
  Приети текстове
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/rapports/2009_P6/0180
  Доклад за 2007 г. (2008/2242(ini)) {cont}Комисия по бюджетен контрол
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/prop_resolution/2006/0543
  Заседание test {04/10/2006}23. 10. 2006 B6 0543/2006
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/prop_resolution/2006/0549
  Заседание test {23/10/2006}23. 10. 2006 B6 0549/2006
RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2012/01-19
  Кодекс на Общността I (A7-0441/2011 Докладчик: Louis Michel) 1
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/prop_resolution/2006/0548
  Документ за разглеждане в заседание
RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2011/06-08
  Съдържание приети текстове p7 ta-prov(2011)0254
RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2013/11-21
  Програма за изпълнение на „Хоризонт 2020 рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014-2020 г.) (Com
RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2013/12-10
  Програма „Правосъдие за периода 2014-2020 година I
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/rapports/2007/0490
  Решение на Европейския парламент и на Съвета относно обща рамка за пускането на продукти на пазара (com
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/rapports/2013/0418
  Доклад за 2012 г относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ес по въпроса
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/rapports/2008/0059
  Доклад относно доклада за напредъка на Бившата югославска република Македония през 2007 г.
RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2008/12-17
  Съдържание приети текстове p6 ta-prov(2008)0609
RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2012/10-23
  Съдържание приети текстове p7 ta-prov(2012)0364
RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2012/09-13
  Приети текстове на заседанието от
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/prop_resolution/2006/0571
  Документ за разглеждане в заседание
RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2013/02-07
  Съдържание приети текстове p7 ta-prov(2013)0051
RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2013/07-04
  Съдържание приети текстове p7 ta-prov(2013)0320
RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2012/05-10
  Съдържание приети текстове p7 ta-prov(2012)0196
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/rapports/2008/0414
  Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно съхранението на въглероден двуокис в геоложки обекти и за изменение на Директиви 85/337/еио и 96/61/eо на Съвета, Директиви 2000/60/ЕО, 2001/80/ЕО, 2004/35/ео и
RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2013/04-16
  Съдържание приети текстове p7 ta-prov(2013)0103
RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2012/12-12
  Съдържание приети текстове p7 ta-prov(2012)0485
RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2011/03-10
  Закона за медиите в Унгария (B7-0191/2011) 1
RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2013/07-02
  Съдържание приети текстове p7 ta-prov(2013)0287
RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2012/06-14
  Съдържание приети текстове p7 ta-prov(2012)0253
RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/annexes_provisoire/2008/12-18
  Изменения към проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/prop_resolution/2006/0587
  Документ за разглеждане в заседание
RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2008/12-16
  Приети текстове на заседанието от
RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2011/09-27
  Съдържание приети текстове p7 ta-prov(2011)0396
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/rapports/2006/0475
  Заседание окончателен a6-0475/2006
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/rapports/2013/0380
  Докладчик: Вероник Дьо Кайзьор pr ini съдържание страница
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/rapports/2013/0021
  Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа (com
RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2013/11-19
  Програма „Творческа Европа I (A7-0011/2013 Докладчик: Silvia Costa)
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/rapports/2013/0340
  Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързани с това мерки
RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2013/03-12
  Съдържание приети текстове p7 ta-prov(2013)0061
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/rapports/2012/0083
  Доклад относно електронното управление като движеща сила за изграждането на конкурентоспособен единен цифров пазар
RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2013/11-21
  Съдържание приети текстове p7 ta-prov(2013)0511
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/questions/2009/0203
  Заседание 14 септември 2009 B7-0203/09 въпроси за устен отговор
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/prop_resolution/2006/0611
  Заседание {13/11/2006}13. 11. 2006 B6 0611/2006 предложение за резолюция
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/rapports/2008/0075
  Програма за култура в глобализиращия се свят tre> (2007/2211(ini)) {cult}Комисия по култура и образование
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/rapports/2006/0426
  Заседание test окончателен a6-0426/2006
RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2012/11-22
  Съдържание приети текстове p7 ta-prov(2012)0446
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/rapports/2008/0223/amendements
  Изменение 5
RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2013/04-18
  Съдържание приети текстове p7 ta-prov(2013)0177
RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2013/05-23
  Съдържание приети текстове p7 ta-prov(2013)0216
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/rapports/2007/0406/amendements
  Доклад A6-0406/2007 Johannes Blokland Износ и внос на опасни химични вещества
directory RegData seance pleniere  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница