RegData/seance_pleniere/textes_deposes/rapports/2007/0513
  Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент №11 относно премахване на дискриминацията при определяне на транспортните тарифи и условия в изпълнение на член 79
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/rapports/2013/0028
  Докладчик: Oreste Rossi pr ini съдържание страница предложение за резолюция на европейския парламент 3
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/rapports/2006/0469
  Заседание окончателен a6-0469/2006
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/rapports/2008/0130/amendements
  Изменение 55
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/rapports/2009_P6/0180
  Доклад за 2007 г. (2008/2242(ini)) {cont}Комисия по бюджетен контрол
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/rapports/2007/0490
  Решение на Европейския парламент и на Съвета относно обща рамка за пускането на продукти на пазара (com
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/rapports/2013/0418
  Доклад за 2012 г относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ес по въпроса
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/rapports/2008/0059
  Доклад относно доклада за напредъка на Бившата югославска република Македония през 2007 г.
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/rapports/2008/0414
  Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно съхранението на въглероден двуокис в геоложки обекти и за изменение на Директиви 85/337/еио и 96/61/eо на Съвета, Директиви 2000/60/ЕО, 2001/80/ЕО, 2004/35/ео и
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/rapports/2006/0475
  Заседание окончателен a6-0475/2006
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/rapports/2013/0380
  Докладчик: Вероник Дьо Кайзьор pr ini съдържание страница
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/rapports/2013/0021
  Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа (com
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/rapports/2013/0340
  Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързани с това мерки
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/rapports/2012/0083
  Доклад относно електронното управление като движеща сила за изграждането на конкурентоспособен единен цифров пазар
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/rapports/2008/0075
  Програма за култура в глобализиращия се свят tre> (2007/2211(ini)) {cult}Комисия по култура и образование
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/rapports/2006/0426
  Заседание test окончателен a6-0426/2006
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/rapports/2008/0223/amendements
  Изменение 5
RegData/seance_pleniere/textes_deposes/rapports/2007/0406/amendements
  Доклад A6-0406/2007 Johannes Blokland Износ и внос на опасни химични вещества
directory RegData seance pleniere  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница