UACEG_site/acadstaff/userfiles
  Curriculumvita e трифон Славчов Германов Професор, д-р-инженер
  Определението за карта1 Станислав Василев
UACEG_site/proj
  Европейски партньори
UACEG_site/acadstaff/userfiles
  Determination of ecological flow after the intake for the small-scale hydropower plant "manastirska"
  Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – софия 2002-2004 annuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofia
  Задача по пиис на Иван Петров Иванов студент от специалност ссс, I курс, 10 група, ф. №11222
  Рубрика Повишаване на изискванията за безопасност на водните системи и екипировка
  University of architecture, civil engineering and geodesy
UACEG_site/proj
  Програма "еразъм" Архитектурен факултет
UACEG_site/acadstaff/userfiles
  Ново определение за карта1 Станислав Василев
  Наименование: въведение в урбанизма код
  Доц д-р инж мат. Веселина Василева Пантофчиева list of publications of Assoc. Prof. Dr. Eng. Math. Vesselina Vassileva Pantoftchieva
  Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – софия 2002-2004 annuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofia
  1. Предмет и раздели на механиката. Механиката е наука за простите форми на движение на материята
  Покой на тела при наличие на сили на триене 1 Общи сведения, класификация на триенето
  Хорариум 3 + 3 (45 часа лекции и 45 часа упражнения), I семестър
  Водостопанско изследване на поречието на р. Огоста
  Конспект за изпита по "паркова и ландшафтна архитектура" специалност архитектура, IIІ курс
  Оценки от упражненията по Теория на социалните отношения Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, III поток Преподавател: ас д-р Владимир Раденков
  Конспект по Екология
  Философия на културата и религията
  Чисто усукване определение чистото усукване
  Преподавател: ас д-р Владимир Раденков Специалност Строителство на сгради и съоръжения – II поток 2010/2011 учебна година – зимен семестър
  Закон за изменение и закон за запазване на механичната енергия
  Оценки от изпита по „Инженерна геология и хидрогеология” на хмс – 3 група, II курс
  Оценки от поправителния изпит по „Инженерна геология и хидрогеология”
  Въжета 14 въведение
  9. общи правила за армиране разстояния между армировъчните пръти
  8. предварително напрегнати елементи някои основни положения са изяснени с пример за главна
  5. Носеща способност на нормални сечения подложени на действието на огъващи моменти, вкл и комбинирани с нормалнИ силИ
  6. Изчисляване за напречни сили Общи положения
  Конспект по Геодезия за специалност: устройство и управление на земи и имоти предмет, задачи и значение на геодезията. Форма и размери на Земята
  Определяне броя точки в зависимост от критериите за определяне на бала успешно положен изпит по „История на античната и средновековна архитектура”
  4. крайни гранични състояния (основни положения)
  Геодезия І част
  Програма по дисциплината геодезия I част за специалност геодезия
  Обобщени районни зависимости за оводнителното водно количество гл ас д-р инж. Весела Захариева, кат. Хидравлика и хидрология, уасг
  Наименование: въведение в урбанизма код
  Хидролиза и хидратация
  3. основни данни за материалите бетон 1 Основни характеристики
  Конспект за изпита по дисциплината " интегрирано управление на крайбрежни зони"
  Биогеохимични кръговрати на вешествата – структура и основни типове. Кръговрат на въглерода, кислорода, азота. Хидрологичен цикъл
  Влияние на развитието на Южното Черноморие върху биоразнообразието на реките в района на Странджа
  Програма по дисциплината : геодезия за специалност
UACEG_site/proj
  Програма "еразъм" Архитектурен факултет
UACEG_site/acadstaff/userfiles
  University of architecture, civil engineering and geodesy
  Програма по физика за студентите от Строителния факултет на уасг специалност ссс анотация
  Рубрика Повишаване на изискванията за безопасност на водните системи и екипировка
UACEG_site/fse
  Задача по пиис разработил : Проверил : Иван Иванов Иванов ас. Драган Драганов ссс, І курс, ф№123456
UACEG_site/acadstaff/userfiles
  Задача: На фиг. 1 е дадена пространствена система сили, приложена върху хомогенен паралелепипед
  " Мелиоративно почвознание " за специалност „Хидромелиоративно строителство”, ІІІ курс 2010 / 2011 учебна година
  Резултати от теста по топографска картография I, проведен на 01. 2011 г
  Конспект за изпит по Философия на културата и религията
  Курсов проект по железопътно проектиране
  Конспект по водоснабдяване и канализация за
  Задача за диференциално уравнение от n-ти ред. Теореми за съществуване и единственост
  Закон за изменение и закон за запазване на механичната енергия
  Конспект по дисциплината "пречистване на природни води" за специалност ВиК, профил "
  Задача: За показаната на фиг. 1 ферма: Определете опорните реакции
  Разрезни усилия дефиниране на разрезни усилия. Метод на сечението
  Тест за упражненията по Геодезия, част 2
  Литература: Лесли Уайт. Науката за културата, с. 60-82
  Резултати от поправка на теста по топографска картография I проведен на 05 януари 2011 г
  Наименование: градско обновяване код: trgbcbu
  Наименование: интегрирано управление на крайбрежни зони код: czmbebu m
  Равновесие на герберова греда задача
  Митологията като културен феномен. Мит и логос
  Б. научни статии
directory UACEG site  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница