filebank/acadstaff/userfiles
  Формати и стандарти
  Комасация на земеделските земи. За понятието „комасация”
UACEG_site/acadstaff/userfiles
  Curriculumvita e трифон Славчов Германов Професор, д-р-инженер
filebank/acadstaff/userfiles
  Конспект за изпита по история на архитектурата за специалност урбанизъм архитектурата на древен Египет
UACEG_site/acadstaff/userfiles
  Определението за карта1 Станислав Василев
filebank/acadstaff/userfiles
  Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – софия 2002-2003 annuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofia
UACEG_site/acadstaff/userfiles
  Determination of ecological flow after the intake for the small-scale hydropower plant "manastirska"
filebank/acadstaff/userfiles
  Изчисляване на конструкции на сеизмични въздействия
UACEG_site/acadstaff/userfiles
  Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – софия 2002-2004 annuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofia
filebank/acadstaff/userfiles
  Използване на функции в c++
UACEG_site/acadstaff/userfiles
  Задача по пиис на Иван Петров Иванов студент от специалност ссс, I курс, 10 група, ф. №11222
  Рубрика Повишаване на изискванията за безопасност на водните системи и екипировка
  University of architecture, civil engineering and geodesy
filebank/acadstaff/userfiles
  Examination topic list river morphology and river training works
UACEG_site/acadstaff/userfiles
  Ново определение за карта1 Станислав Василев
filebank/acadstaff/userfiles
  Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – софия 2002-2003 annuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofia
  Конспект въведение в управлението на проекти определение за проект. Видове проекти. Характеристика на проекта
  Съвременни архитектурни явления лектори Вихрен Бакърджиев и Милена Металкова-Маркова теми
  Тодор Тодоров Гносеологически механизъм във формирането на митологията
  Наименование: въведение в архитектурата избираем
UACEG_site/acadstaff/userfiles
  Наименование: въведение в урбанизма код
  Доц д-р инж мат. Веселина Василева Пантофчиева list of publications of Assoc. Prof. Dr. Eng. Math. Vesselina Vassileva Pantoftchieva
filebank/acadstaff/userfiles
  Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – софия 2002-2003 annuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofia
  Списък на публикациите
  Арх. Никола Лазаров
  Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – софия 2002-2003 annuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofia
  За упражненията по Геодезия, част 1 (зимен семестър)
  Въпросник по картография карта. Термин и определение, елементи и свойства на картата
  Закон за запазване на механичната енергия Закон за запазване на импулса и закон за запазване момента на импул-са
  За предмета на картографията1 Станислав Василев
UACEG_site/acadstaff/userfiles
  Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – софия 2002-2004 annuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofia
filebank/acadstaff/userfiles
  Тест за упражненията по Геодезия, част 2
UACEG_site/acadstaff/userfiles
  1. Предмет и раздели на механиката. Механиката е наука за простите форми на движение на материята
  Покой на тела при наличие на сили на триене 1 Общи сведения, класификация на триенето
  Хорариум 3 + 3 (45 часа лекции и 45 часа упражнения), I семестър
filebank/acadstaff/userfiles
  Световни тенденции в развитието на големите градове • Факултативен лекционен курс, основан през 1992 г и отворен за външна публика
  Програма по дисциплината: Приложна електротехника за специалност
UACEG_site/acadstaff/userfiles
  Водостопанско изследване на поречието на р. Огоста
filebank/acadstaff/userfiles
  Конспект по дисциплината "Използване и опазване на земята" Понятията "почва" и "земя". Почвата като екосистема и компонент на биосферата. Полифункционалност на почвата. Класификация и географско разпространение на почвите в България
  Чист опън и чист натиск 1 Определение
UACEG_site/acadstaff/userfiles
  Конспект за изпита по "паркова и ландшафтна архитектура" специалност архитектура, IIІ курс
  Оценки от упражненията по Теория на социалните отношения Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, III поток Преподавател: ас д-р Владимир Раденков
filebank/acadstaff/userfiles
  Разрезни усилия Метод на сечението
UACEG_site/acadstaff/userfiles
  Конспект по Екология
  Философия на културата и религията
  Чисто усукване определение чистото усукване
filebank/acadstaff/userfiles
  Теоретични концепции в картографията1 Станислав Василев
UACEG_site/acadstaff/userfiles
  Преподавател: ас д-р Владимир Раденков Специалност Строителство на сгради и съоръжения – II поток 2010/2011 учебна година – зимен семестър
filebank/acadstaff/userfiles
  Литература пенков М., Почвознание, Агропрес, София, 1996
  Световни тенденции в развитието на големите градове • факултативен курс на доц. Арх. Димитър л. Андрейчин, отворен за външна публика
UACEG_site/acadstaff/userfiles
  Закон за изменение и закон за запазване на механичната енергия
filebank/acadstaff/userfiles
  По съпротивление на материалите за студентите по специалност ссс II курс, II поток
UACEG_site/acadstaff/userfiles
  Оценки от изпита по „Инженерна геология и хидрогеология” на хмс – 3 група, II курс
  Оценки от поправителния изпит по „Инженерна геология и хидрогеология”
filebank/acadstaff/userfiles
  Тодор Тодоров Колизиите на битието
  Лекции и 45 часа упражнения, I семестър
UACEG_site/acadstaff/userfiles
  Въжета 14 въведение
  9. общи правила за армиране разстояния между армировъчните пръти
  8. предварително напрегнати елементи някои основни положения са изяснени с пример за главна
  5. Носеща способност на нормални сечения подложени на действието на огъващи моменти, вкл и комбинирани с нормалнИ силИ
  6. Изчисляване за напречни сили Общи положения
  Конспект по Геодезия за специалност: устройство и управление на земи и имоти предмет, задачи и значение на геодезията. Форма и размери на Земята
filebank/acadstaff/userfiles
  Конспект по Приложна електротехника Анотация
  Програма за решаване на равнинната задача на консолидацията на непълно водонаситена глинеста почва
  Конспект по физика за студентите от хтф
  Конспект по дисциплината "Устойчиво земеползване" Същност и цели на устойчивото земеползване
UACEG_site/acadstaff/userfiles
  Определяне броя точки в зависимост от критериите за определяне на бала успешно положен изпит по „История на античната и средновековна архитектура”
  4. крайни гранични състояния (основни положения)
  Геодезия І част
  Програма по дисциплината геодезия I част за специалност геодезия
  Обобщени районни зависимости за оводнителното водно количество гл ас д-р инж. Весела Захариева, кат. Хидравлика и хидрология, уасг
  Наименование: въведение в урбанизма код
  Хидролиза и хидратация
  3. основни данни за материалите бетон 1 Основни характеристики
filebank/acadstaff/userfiles
  Оператори за вход / изход. Работа с файлове Основни понятия. Стандартни потоци за вход и изход
  К о н с п е к т по учебната дисциплина Ерозия и защита от нея
UACEG_site/acadstaff/userfiles
  Конспект за изпита по дисциплината " интегрирано управление на крайбрежни зони"
  Биогеохимични кръговрати на вешествата – структура и основни типове. Кръговрат на въглерода, кислорода, азота. Хидрологичен цикъл
  Влияние на развитието на Южното Черноморие върху биоразнообразието на реките в района на Странджа
  Програма по дисциплината : геодезия за специалност
filebank/acadstaff/userfiles
  Теоретични концепции в картографията1 Станислав Василев
UACEG_site/acadstaff/userfiles
  University of architecture, civil engineering and geodesy
filebank/acadstaff/userfiles
  Програма по дисциплината: Приложна електротехника за специалност
  Лекции и 45 часа упражнения, I семестър
UACEG_site/acadstaff/userfiles
  Програма по физика за студентите от Строителния факултет на уасг специалност ссс анотация
  Рубрика Повишаване на изискванията за безопасност на водните системи и екипировка
  Задача: На фиг. 1 е дадена пространствена система сили, приложена върху хомогенен паралелепипед
  " Мелиоративно почвознание " за специалност „Хидромелиоративно строителство”, ІІІ курс 2010 / 2011 учебна година
filebank/acadstaff/userfiles
  Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – софия 2002-2003 annuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofia
  Задание за курсов проект по картография
  Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – софия 2002-2003 annuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofia
  Ново определение за карта1 Станислав Василев
UACEG_site/acadstaff/userfiles
  Резултати от теста по топографска картография I, проведен на 01. 2011 г
  Конспект за изпит по Философия на културата и религията
  Курсов проект по железопътно проектиране
  Конспект по водоснабдяване и канализация за
filebank/acadstaff/userfiles
  Иванчев, Стоманобетонни мостове (лекции)
  Иванчев, Стоманобетонни мостове (лекции)
  Иванчев, Стоманобетонни мостове (лекции)
UACEG_site/acadstaff/userfiles
  Задача за диференциално уравнение от n-ти ред. Теореми за съществуване и единственост
  Закон за изменение и закон за запазване на механичната енергия
filebank/acadstaff/userfiles
  I. основни сведения за обследванията и изпитванията на строителните конструкции и мостовете 5
UACEG_site/acadstaff/userfiles
  Конспект по дисциплината "пречистване на природни води" за специалност ВиК, профил "
  Задача: За показаната на фиг. 1 ферма: Определете опорните реакции
filebank/acadstaff/userfiles
  Конспект ( въпросник ) за изпит по "морска хидродинамика" за студентите от III курс, специалност "
UACEG_site/acadstaff/userfiles
  Разрезни усилия дефиниране на разрезни усилия. Метод на сечението
filebank/acadstaff/userfiles
  Примерни въпроси за отворен тест по инженерна геология
  Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – софия 2002-2003 annuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofia
UACEG_site/acadstaff/userfiles
  Тест за упражненията по Геодезия, част 2
filebank/acadstaff/userfiles
  Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – софия 2002-2003 annuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofia
UACEG_site/acadstaff/userfiles
  Литература: Лесли Уайт. Науката за културата, с. 60-82
filebank/acadstaff/userfiles
  Оценки от изпита по „Инженерна геология и хидрогеология” на хмс – 3 група, II курс
  За предмета на картографията1 Станислав Василев
  Покой на системи от тела
UACEG_site/acadstaff/userfiles
  Резултати от поправка на теста по топографска картография I проведен на 05 януари 2011 г
  Наименование: градско обновяване код: trgbcbu
  Наименование: интегрирано управление на крайбрежни зони код: czmbebu m
  Равновесие на герберова греда задача
  Митологията като културен феномен. Мит и логос
  Б. научни статии
directory UACEG site acadstaff  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница