media/filer_public/2015/04/22
  Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води
normativni_documenti/dookumenti_08_2008/proceduri
  Организиране дейността на класните ръководители в училищата по консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация
files/file/Water/Povarhnostnivodi/Operativno_zveno/2013
  Република българия министерство на околната среда и водите
  Република българия министерство на околната среда и водите
wp-content/uploads/2016/04
  Bibliotheca christiana. Series nova 4 Прев. А. Делчева, Ев. Митева
files/file/Water/Povarhnostnivodi/Operativno_zveno/2012
  Република българия министерство на околната среда и водите
Vodi/Zoni more 2015
  Профил на зона за къпане
tu-varnascience/images/stories/statii_tom2
  Биосорбция на тежки метали от води чрез зелени и кафяви водорасли
docs/profili_vodi_za_kypane
  Профил на зона за къпане име на зоната за къпане „гняздово”
  Профил на зона за къпане
project/3-magiata na vodata/bulgaria/writings
  Благодаря ти, дъжд!
ic_enterpreneur/stopanski_subekti/finansirane/finansirane_ot_fondovete_na_es/programa_za_razvitie_na_selskite_rayoni/organizacii_na_proizvoditeli
  Министерство на земеделието и храните наредба №27 от 08. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на организации на производители”
uploads/content/files/upravlenie-na-vodite
  Дунавски район за басейново управление Анкетен лист за минали наводнения на територията на общината
files/doc
  Европейски пътеводител на българския земеделски стопанин
wp-content/uploads/file/Water/IVodi/NSURVS
  Приложение 6 Анализ на капацитета на институциите, имащи отговорности в управлението на водите
UserFiles/File
  Закон за водите ивт изкуствено водно тяло иаос изпълнителна агенция по околна среда
ovos
  И н ф о р м а ц и я за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда
Vodi/Zoni more 2015
  Профил на зона за къпане
  Профил на зона за къпане
wp-content/uploads/filebase/Press/Konsultacii/2016
  Министерство на околната среда и водите
uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/upravlenie_na_riska_navodneniya/RZPRN
  Списък на районите със значителен потенциален риск от наводнения (рзпрн) в Дунавски район за басейново управление
wp-content/uploads/2017/02
  Interproject ltd
Vodi/Zoni more 2015
  Профил на зона за къпане
  Профил на зона за къпане
  Профил на зона за къпане
uploads
  Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция габрово за периода 30
  Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция габрово за периода 03
wp-content/uploads/filebase/Water/Povarhnostnivodi/Saobshtenia
  Садките ще бъдат разположени на дълбочина от 4 до 6 м
uploads/content/files/upravlenie-na-vodite
  Междинен преглед на установените значими проблеми в управлението на водите в дунавския речния басейн
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Operativno_zveno/2012/Aktiviraneo_zveno
  Ежедневна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната информацията се подготвя на основание Заповед № рд-96/ 02. 02. 2012 г на министъра на околната среда и водите
files/File/Dostap_obshtestvena_informaciya/Dokladi_za_sastoyanieto_na_okolnata_sreda/2011
  Състояние на водите през 2011 г. На територията на обл. Стара загора, обл. Сливен, обл. Ямбол и общ. Тополовград
Vodi/Zoni more 2015
  Профил на зона за къпане
vodni_tela
  Подземни водни тела на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район
uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/ocenka-na-sustoianieto/podzemni vodi
  Състояние на подземните води на територията на бдувдр плевен през 2011 година
vodni_tela
  Подземни водни тела на територията на Басейнова дирекция „Черноморски район
home/obs/naredbi
  Община балчик
wp-content/uploads/file/Water/Mineralnivodi/Konzesii
  Регистър на прекратените концесии за минерални води – изключителна държавна собственост
Vodi/Zoni more 2015
  Профил на зона за къпане
  Профил на зона за къпане
root/f/upload/0
  На основание чл. 194а, ал. 4 от Закона за съдебната власт всс обявява списък на допуснатите кандидати за
Vodi/Analizi vodi 2016
  Анализ на качеството на водата, използвана за питейно-битови цели на територията на бургаска област за 2016 Г
en/wp-content/uploads/2012/06
  “захарни заводи”адгорна оряховица
Vodi/Zoni more 2015
  Профил на зона за къпане
Vodi/gotovi tabeli
  Профил на зона за къпане име на зоната за къпане
rziwp/wp-content/uploads/Document/ActulInfo
  Състояние на водата на местните водоизточници в Ямболска област, изследвани в рзи ямбол
uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/upravlenie_na_riska_navodneniya/RZPRN
  Код на рзпрн наименование на рзпрн в Дунавски район за басейново управление
docs
  В област добрич за 2015 г. Цел
wp-content/uploads/file/Water/IVodi/NSURVS
  Приложение 9 Стратегия за управление на дейностите при минералните води
wp-content/uploads/file/Water/IVodi/NSURVS/Strategiq
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
Vodi/Zoni more 2015
  Профил на зона за къпане име на зоната за къпане
bg/jobs/admin_rakovoditeli
  На основание чл. 194а от Закона за съдебната власт всс обявява списък на допуснатите кандидати за
  Биография на кандидата, съгласно чл. 194а от зсв вх.№96-02-040/13. 06. 2012 г
uploads
  Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция
media/filer_public/ba/cb/bacb9a04-c6ca-48cd-a926-06a0094a9d53
  Районна прокуратура гр. Пловдив
uploaded/BulSTARbg
  Съпроводително писмо
Vodi/Zoni more 2015
  Профил на зона за къпане име на зоната за къпане
uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/upravlenie_na_riska_navodneniya
  Литература за идентифициране на минали наводнения
Vodi/Zoni more 2015
  Профил на зона за къпане име на зоната за къпане
uploads
  Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция
wp-content/uploads/2018/01
  И н т е р п р о д ж е к т e о о д
media/filer_public/15/f1/15f1db68-6ec8-42a3-9f1d-1e9e5fd57a92
  Прокуратура на република българия софийска градска прокуратура
img/File/docs/Konkursi za Rabota
  Р а й о н е н с ъ д – р а з л о г длъжностна характеристика длъжност – съдебен деловодител
wp-content/uploads/2011/07
  Опазване на общественото здраве
dokumenti/admin_uslugi
  Закон за храните (обн., Дв, бр / 1999 г.), Наредба №5 от 25. 05. 2006 г за хигиена на храните
  Закон за храните (обн., Дв, бр. 90/1999 г.); Наредба №5 от 25. 05. 2006 г за хигиена на храните
Vodi/Zoni more 2015
  Профил на зона за къпане име на зоната за къпане
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Operativno_zveno/2013
  Оперативна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната по данни получени от басейновите дирекции и експлоатационни дружества
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Operativno_zveno/2012/Aktiviraneo_zveno
  Ежедневна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната информацията се подготвя на основание Заповед № рд-96/ 02. 02. 2012 г на Министъра на околната среда и водите
Vodi/Zoni more 2015
  Профил на зона за къпане име на зоната за къпане
  Профил на зона за къпане име на зоната за къпане
cntnr/uchebni_programi/microbiology
  Програма за дисциплината: мониторинг на подземните води
uploads
  Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция габрово за периода 30
  Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция габрово за периода 30
documents/articles/546
  Код и наименование
uploads
  Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция габрово за периода 04
  Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция габрово за периода 07
wp-content/uploads/file/Water/Mineralnivodi/SpisaknahodistaIDS
  1. Айтос област Бургас, община Айтос, Айтос
uploads
  Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция габрово
  Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция габрово за периода 03. 1
wp-content/uploads/file/Water/Mineralnivodi/SOZ
  Списък на заповеди на министъра на околната среда и водите за определяне на санитарно-охранителни зони на находища и водовземни съоръжения на минерални води
static/media/ups/tiny/filebase/Water/Mineralnivodi/SOZ
  Списък на заповеди на министъра на околната среда и водите за определяне на санитарно-охранителни зони на находища и водовземни съоръжения на минерални води
admin/pics
  Лична информация Станимир Станчев Станчев
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Saobshtenia/2013
  Минимална дълбочина за разполагане на садките 4 6 м
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Info_Yazoviri/2005
  Информация от джевдет чакъров министър на околната среда и водите
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Info_Yazoviri/2003
  Министерство на околната среда и водите информация
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Info_Yazoviri/2005
  Министерство на околната среда и водите информация
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Info_Yazoviri/2004
  Министерство на околната среда и водите информация
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Info_Yazoviri/2003
  Министерство на околната среда и водите информация
  За състоянието на водите, зарегулирани в комплексните и значими язовири към 28 февруари 2003 година
uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/merki_nabludenie
  Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Operativno_zveno/2012/Aktiviraneo_zveno
  Оперативна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната по данни получени от басейновите дирекции и експлоатационни дружества
vodi_files
  И н ф о р м а ц и я за качествата на питейната вода в Област Шумен
docs
  Анализ на качеството на питейните води в област добрич за 2011г
  Анализ на качеството на питейните води в област добрич за 2009г
  Актуална информация за качеството на питейната вода в област добрич за периода 01. 11. 2017 – 15. 11. 2017 г
  Актуална информация за качеството на питейната вода в област добрич за периода 01. 05. 2017 – 15. 05. 2017 г
  Актуална информация за качеството на питейната вода в област добрич за периода 01. 09. 2017 – 15. 09. 2017 г

  В ловешка област за периода 22. 05. 2017г. 26. 05. 2017г
uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/merki_nabludenie
  Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Info_Yazoviri/2014
  До министерски съвет на република българия д о к л а д от
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Mesechen_grafik/2004
  Министерство на околната среда и водите утвърждавам
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Mesechen_grafik/2005
  Министерство на околната среда и водите утвърждавам
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Mesechen_grafik/2003
  Министерство на околната среда и водите утвърждавам
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Mesechen_grafik/2005
  Министър: /джевдет чакъров
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Operativno_zveno/2012
  Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец март 2012 г
  Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец юни 2012 г
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Mesechen_grafik/2013
  Писма за изменение на графика за използване на водите на комплексните и значими язовири 2013 г
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Mesechen_grafik/2012
  Писма за изменение на графика за използване на водите на комплексните и значими язовири 2012 г
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Operativno_zveno/2012
  Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец юли 2012 г
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Mesechen_grafik/2014/Izmenenie_Grafik_2014
  Писма за изменение на графика за използване на водите на комплексните и значими язовири 2014 г
vodi_files
  И н ф о р м а ц и я за качествата на питейната вода в Област Шумен
wp-content/uploads/2013/11
  Химични изследвания
  Химични изследвания
uploads
  Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция габрово за периода 03
  Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция габрово за периода 27
docs
  Рзи вик добрич ад
tu-varnascience/images/stories/statii_tom2
  Замърсяване на водите на черно море с нефт и нефтопродукти
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Operativno_zveno/2012
  Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец януари 2012 г
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Saobshtenia
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на околната среда и водите
docs
  В област добрич за 2012 г. Цел
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Operativno_zveno/2013
  Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец юли 2013 г
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Operativno_zveno/2012
  Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец септември 2012 г
wp-content/uploads/file/Water/IVodi/NSURVS
  Приложение 2 Анализ на водностопанската инфраструктура
vodi_files
  И н ф о р м а ц и я за качествата на питейната вода в Област Шумен
uploads
  Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция габрово
  Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция габрово за периода 02. 01
  Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция габрово за периода 03
  Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция габрово за периода 03
  Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция габрово за периода 07
  Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция габрово за периода 04
wp-content/uploads/2013/11
  Химични изследвания
root/f/upload/0
  На основание чл. 194а, ал. 4 от Закона за съдебната власт всс обявява списък на допуснатите кандидати за
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Info_Yazoviri/2004
  Министерство на околната среда и водите информация
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Operativno_zveno/2012
  Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец октомври 2012 г
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Info_Yazoviri/2005
  Министерство на околната среда и водите информация
docs/profili_vodi_za_kypane
  Профил на зона за къпане име на зоната за къпане „главатарци”
img/File/Pravna Pomosht
  Правила за поведение в съда и съдебната зала стр. 7 Глава Гражданско производство Предявяване на иск Държавни такси и други разноски
vodi_files
  И н ф о р м а ц и я за качествата на питейната вода в област Шумен
  И н ф о р м а ц и я за качествата на питейната вода в Област Шумен
Vodi/Zoni more 2015
  Профил на зона за къпане име на зоната за къпане
  Профил на зона за къпане име на зоната за къпане
uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/merki_nabludenie
  Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен
ovos
  Пазарджик” Приложение №2 към чл. 6 (Изм. Дв, бр. 3 от 2006 г.) съгласно изискванията на “

  В ловешка област за периода 10. 07. 2017г. 14. 07. 2017г
  В ловешка област за периода 28. 05. 2018г. 08. 06. 2018г
  В ловешка област за периода 24. 04. 2017г. 28. 04. 2017г
docs/profili_vodi_za_kypane
  Профил на зона за къпане име на зоната за къпане „брош
uploads
  Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция габрово за периода 07. 05
  Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция габрово за периода 03
Vodi/Zoni more 2015
  Профил на зона за къпане име на зоната за къпане
  Профил на зона за къпане име на зоната за къпане
wp-content/uploads/2013/11
  Химични изследвания
vodi_files
  И н ф о р м а ц и я за качествата на питейната вода в област Шумен
eo
  На Ваш изх. № Овос 82 /26. 01. 2017 г
wp-content/uploads/2013/11
  Химични изследвания
assets/4253
  Извършване на писмени и устни, включително консекутивни и симултанни, преводи на материали и документи от чужд език на български, както и от български на чужд език от заклети и незаклети преводачи за нуждите на Държавен фонд „Земеделие”

  Чл. Този закон урежда собствеността и управлението на водите на територията на Република България като общонационален неделим природен ресурс и собствеността на водностопанските системи и съоръжения. Ч
uploads
  Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция габрово за периода 28. 11
docs/profili_vodi_kypane
  Профил на зона за къпане име на зоната за къпане „главатарци”
Vodi/Zoni more 2015
  Име на зоната за къпане
vodi_files
  И н ф о р м а ц и я за качествата на питейната вода в Област Шумен
  И н ф о р м а ц и я за качествата на питейната вода в Област Шумен
uploads
  Регионална здравна инспекция габрово за периода 02. 04
  Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция габрово за периода 02
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Mesechen_grafik/2005
  Министър: /джевдет чакъров
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Operativno_zveno/2013
  Оперативна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната по данни получени от басейновите дирекции и експлоатационни дружества
images/docs
  Решение на директора бр дни, както следва на дата; и с разрешение на
wp-content/uploads/filebase/Water/Povarhnostnivodi/Operativno_zveno/2013
  Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец юли 2013 г
  Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец декември 2013 г
dokumenti
  Културният туризъм – бъдещето на българия” Варна, Фестивален и конгресен център, 23-25 септември 2010 г
uploads
  Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция габрово за периода 02. 10
  Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция габрово
  Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция габрово за периода 31. 1
assets/news/Na-vnimanieto-na-zemedelskite-proizvoditeli--spora
  З а п о в е д №199 Гр. Враца/03. 10. 2016 год
Vodi/Zoni more 2015
  Име на зоната за къпане
wp-content/uploads/2013/11
  Химични изследвания
Vodi/Analizi vodi 2014
  Анализ на качеството на водата, използвана за питейно-битови цели на територията на бургаска област за 2014 Г
wp-content/uploads/2012/03
  О б щ и н а п е р н и к о б л а с т п е р н и к европейски социален фонд Оперативна програма
media/filer_public/2018/03/06
  База данни на производители на „Луканка Панагюрска” – Храна с традиционно специфичен характер (хтсх)
  Регламент за изпълнение (ЕС) №2017/1106 на ек, публикуван в Официален вестник на ес, брой L 160 от 22. 06. 2017 г.)
PhPS_WWW_Finale
  Панел Контакти-Ръководител на Проекта (Водеща организация)
slavistica_slovo/files/2011/09
  По случай Годината на Чеслав Милош 30 септември 2011 г., петък, 18 ч
root/f/upload/0
  На основание чл. 194а, ал. 4 от Закона за съдебната власт всс обявява списък на допуснатите кандидати за
vodi_files
  И н ф о р м а ц и я за качествата на питейната вода в Област Шумен
Vodi/Zoni more 2015
  Име на зоната за къпане
media/public_procurements
  Към п у б л и ч н а п о к а н а
bg/jobs/admin_rakovoditeli
  Биография на кандидата, съгласно чл. 194а от зсв вх.№96-02-029/09. 05. 2012г
assets/Obshtestveni porychki/2013
  Одобрявам, кмет на община бойчиновци
images
  Литература на чужди езици година
ic_enterpreneur/stopanski_subekti/finansirane/finansirane_ot_fondovete_na_es/programa_za_razvitie_na_selskite_rayoni/organizacii_na_proizvoditeli
  Форма за наблюдение и оценка на проектите по мярка 142 Създаване на организации на производители
Vodi/Zoni more 2015
  Име на зоната за къпане
  Име на зоната за къпане
dokumenti
  Натуралните минерални води
assets/OBSHINSKA soBStvenost/Aksakovo_37v_2013-2014
  Заповед № рд 13-17-33 гр. Варна, 30. 09. 2013 г
Vodi/Zoni more 2015
  Име на зоната за къпане
files
  Наредба №15 от 1995 Г. За устройство и технически надзор на тръбопроводи за водна пара и гореща вода
vodni_tela
  Подземни водни тела на територията на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“
docs
  В област добрич за 2014 г. Цел
Vodi/Zoni more 2015
  Име на зоната за къпане
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Saobshtenia
  С ъ о б щ е н и е зам министърът на околната среда и водите
wp-content/uploads/2013/11
  Химични изследвания
  Химични изследвания
uploads
  Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция габрово за периода 06
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Mesechen_grafik/2004
  Министър: /долорес арсенова
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Mesechen_grafik/2003
  Министър: /долорес арсенова
wp-content/uploads/2013/11
  Химични изследвания

  Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата Обн., Дв, бр. 49 от 19. 06. 2007 г. Глава първа
wp-content/uploads/2009/05
  Наредба №4 от 20. 10. 2000 г за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми
wp-content/uploads/2013/11
  Химични изследвания
vodi_files
  И н ф о р м а ц и я за качествата на питейната вода в област Шумен
  И н ф о р м а ц и я за качествата на питейната вода в Област Шумен
Uploads/iut@ue-varna.bg/tyrgoviq
  Икономика и управление на търговията
wp-content/uploads/file/Water/IVodi
  Министърът на околната среда и водите на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 46, ал. 1,т. 1, б
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Saobshtenia
  Министърът на околната среда и водите на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 46, ал. 1,т. 1, б

  Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни
uploads
  Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция габрово за периода 06

  Класни ръководители за учебната 2014/2015 година
uploads
  Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция габрово за периода 01
  Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция габрово за периода 03. 1
Vodi/Zoni more 2015
  Име на зоната за къпане
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Saobshtenia
  С ъ о б щ е н и е зам министърът на околната среда и водите
uploads/actual
  Обявява подбор за набиране на персонал в оп „Платени зони за паркиране“ за следните длъжности
wp-content/uploads/2018/05
  Георги Чолаков: Приемствеността във вас е пример ексшефът на вас георги Колев ще води 2-ро отделение Георги Чолаков, председател на Върховния административен съд, в разговор с Илиана Беновска в предаването „Беновска пита”
root/f/upload/0
  На основание чл. 194а, ал. 4 от Закона за съдебната власт всс обявява списък на допуснатите кандидати за
BG/AboutUs/Dentistry/Documents
  Курсови ръководители на факултет „Дентална медциина“
wp-content/uploads/filebase/Water/Povarhnostnivodi/Operativno_zveno/2013
  Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец май 2013 г
uploads
  Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция габрово за периода 04
  Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция габрово за периода 31
  Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция габрово за периода 04
sites/tourism.government.bg/files/documents/2017-08
  Наредба №1 от 05. 01. 2016 г за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Eкскурзовод
files
  Литература на чужди езици 2008 година № вх №
docs/vodi_za_kypane
  Профил на зона за къпане име на зоната за къпане „главатарци”
wp-content/uploads/2013/11
  Химични изследвания
  Тежки метали, пестициди, трихалометани
docs/profili_vodi_kypane
  Профил на зона за къпане име на зоната за къпане „гняздово”
cms/bg/soer-bg-2010/index/quality
  Управление на водните русурси и качество на водите характеристика на водните ресурси и водоползването1
uploads/1/8/6/2/18621812
  Тест: Планини, равнини, води в моята родина
wp-content/uploads/2013/11
  Тежки метали, пестициди, трихалометани
wp-content/uploads/filebase/Water/Povarhnostnivodi/Operativno_zveno/2014
  Оперативна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната по данни получени от басейновите дирекции и експлоатационни дружества
wp-content/uploads/2013/11
  Тежки метали, пестициди, трихалометани
  Тежки метали, пестициди, трихалометани
docs/vodi_za_kypane
  Профил на зона за къпане име на зоната за къпане „гняздово”
static/media/ups/tiny/filebase/Water/Mineralnivodi/Konzesii
  Регистър на действащите концесии за минерални води – изключителна държавна собственост
uploads
  Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция габрово
  Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция габрово за периода 30
wp-content/uploads/2013/11
  Тежки метали, пестициди, трихалометани
CMS_ADM/images_content
  Допуснати: милена николова илиева
Vodi/Zoni more 2015
  Име на зоната за къпане
images
  Конкурс за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка при следните условия
docs
  Доклад с анализ и оценка на качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели в област добрич за 2016 г
uploads
  Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция габрово за периода 30
  Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция габрово
web/files/files/981/1073
  Писмо нап данъчно Облагане и Социално Осигуряване на Земеделски Производители зддфл и ксо
zakoni
  Закон за водите в сила от 28. 01. 2000 г
212.5.147.61=_1323451-Harrington-Emerson_-_12_printsipa_na_proizvoditelnostta_-_34179.pdf
  12 принципа на производителността
130.185.221.67=_1294336-5_IZOL_POLAGANE_GAZOPROVODI_stomaneni-1.doc
  Изолиране и полагане на стоманен газопровод
directory Vodi  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница