alternativi/br11
  Управление при кризи – проблеми и перспективи
alternativi/br12
  Конструиране на неутрални портфейли от ценни книжа акад. Иван Попчев ч
alternativi/br2
  Работната хипотеза – концептуална сърцевина на научното изследване
alternativi/br3
  Д-р Екатерина Маркова
alternativi/br11
  Рискът при изпълнение на фирмени иновационни проекти доц д-р Цветан Г. Цветков, унсс, катедра „Национална и регионална сигурност”
alternativi/br1
  Корпоративното управление: от правна норма към управленска практика относно етапите в еволюцията
alternativi/br15
  Кръгла маса по проблемите на компютърните престъпления срещу интелектуална собственост
alternativi/br6
  Основни информационни източници за социалната статистика доц д-р Никола Чолаков, унсс, катедра „Труд и социална защита”
alternativi/br5
  Гл ас д-р Мая Ламбовска
alternativi/br4
  Балансираните карти за оценка доц д-р Огнян Симеонов
alternativi/br12
  Практико-приложна конференция
alternativi/br16
  Хазартната дейност: разочарования и прозрения георги В. Георгиев
alternativi/br9
  Value-at-Risk съвремената алтернатива в измерването на риска
alternativi/br3
  Как работи рекламата, все пак?!
alternativi/br10
  Ванина Ванева Миланова – Джанони Редовен докторант към катедра „Управление на социално-културната сфера”
alternativi/br12
  Ванина Ванева Миланова – Джанони унсс, докторант в катедра „Управление на социално-културната сфера”
alternativi/br8
  Доц д-р Юли Радев мгу “Св. Ив. Рилски”, катедра “Икономика и управление”
  Ивайло Янков
alternativi/br11
  Икономически аспекти на въоръжените конфликти в Персийския залив след студената война
alternativi/br16
  Гъвкавата заетост на работната сила на възраст от 50 до 64 години възможности за развитие Мариана Йорданова унсс, катедра „Труд и социална защита”
alternativi/br8
  Информационната култура на преподавателя като фактор за създаване на качествена образователна услуга във висшето училище доц д-р Лучиян Милков
alternativi/br10
  Партньорството като механизъм за повишено усвояване на средства от фондовете на ес
alternativi/br1
  Съвременни модели за оценка на цели предприятия
alternativi/br4
  Приватизацията на отбранителната промишленост в източна европа и българските възможности гл ас д-р Димитър Димитров унсс, катедра „Национална и регионална сигурност”
alternativi/br8
  Идентифициране на финансови кризи момчил Тиков
alternativi/br16
  Интегрираните системи за управление в помощ на финансовия контрол в предприятията
alternativi/br10
  Преструктуриране – продуктивност – устойчиво развитие на икономиката
alternativi/br12
  Науката, технологията и енергията в международните отношения
alternativi/br4
  Ст н. с д-р Валентина Гроздева
alternativi/br12
  Стратегии за водене на преговори в мултикултурна бизнес среда
alternativi/br1
  Дестинация българия в контекста на социокултурните ефекти от евроинтеграцията
alternativi/br5
  Иконометрична характеристика на динамични редове
alternativi/br3
  Конфликтите за енергийни ресурси в бъдеще Павел Минков –унсс, катедра „Международни отношения”
alternativi/br2
  Екологичен рейтинг на фирмите
alternativi/br13
  Доц д-р М. Харизанова унсс, катедра „Управление” З. Фурнаджиева Резюме
alternativi/br3
  Матилда Александрова
alternativi/br12
  Дискусията за трансформациите и перспективите на европейския проект Андрей Георгиев унсс, Катедра „Международни отношения”
alternativi/br2
  Приложение на съвременните модели за оценка на цели предприятия в България
alternativi/br15
  Размерът на държавните разходи и темпът на икономическия растеж в България
alternativi/br11
  Сравнителен анализ Мария Станоева, унсс, катедра
alternativi/br8
  Унсс благодатно поле за приложение на добрите практики в използването на компютърните ресурси
alternativi/br11
  Икономически аспекти на трансформацията на националния сектор за сигурност и отбрана
alternativi/br16
  Организация на пресконференция: в търсене на надеждни решения доц д-р Любомир Стойков унсс, катедра „Управление на социално-културната дейност”
alternativi/br8
  Подходи за регулиране дейността на рейтинговите агенции в световната икономика
alternativi/br15
  Александър Ширлетов унсс, докторант в катедра „Финанси
alternativi/br2
  Икономическа и нормативна пътна карта на българските медии по маршрут евроинтеграция”
alternativi/br16
  Отчет за извършената изследователска дейност по проекта
alternativi/br10
  Ст н. с д-р Лилия Чанкова
alternativi/br11
  Национална и регионална сигурност
alternativi/br15
  Особености на маркетинговата практика според големината на фирмата ст ас. Николай Щерев
alternativi/br13
  Проучване на организационната отговорност на търговските работници от търговски вериги
alternativi/br6
  Въздействие на социално-икономическите фактори върху промяната в здравния статус сред възрастното население на страни от Европа
alternativi/br2
  Новата парадигма на диалога фирма – обкръжаваща среда
alternativi/br3
  Книга „ Икономическата теория на прага на XXI век
alternativi/br11
  Развитие на селските райони в контекста на тяхната устойчивост
alternativi/br8
  Актуални проблеми на управлението на летищната инфраструктура в българия унсс, катедра „Икономика на транспорта“ Христина Николова София, 1700, Студентски град „Христо Ботев”
alternativi/br15
  Политически пазар и властови разстояния
alternativi/br13
  Изследване организационната култура на търговските фирми в България
alternativi/br4
  Глобален характер на демократичните преходи Доц д-р Дочо Лазаров унсс, катедра „Икономическа социология”
alternativi/br1
  Гл ас д-р Мария Маркова
alternativi/br10
  Селският туризъм същност, опитът на Италия и фактори, обуславящи неговото развитие в България
alternativi/br16
  Структурни промени в стопанисваната земя в резултат от аграрната реформа
alternativi/br1
  Новите реалности в икономиката и техните прредизвикателства към развитието на управленската теория и практика
alternativi/br5
  Икономически растеж и финансово (банково) посредничество гл ас д-р Екатерина Сотирова, унсс, катедра „Икономикс”
alternativi/br10
  Eлементи на промоционния микс, на които разчитат организациите, произвеждащи сладкарски изделия в Eгипет, при прилагане на промоционните си стратегии
alternativi/br12
  Социални аспекти на членството в ес за новоприети държави Ради Стоянов унсс, докторант в катедра „Международни отношения”
alternativi/br2
  Социологическото образование в икономическите
files/info_pages
  Бюджетна линия bg 051PO001 2
alternativi/br11
  Икономически аспекти на професионализацията на българската армия Константин Пудин унсс, докторант в катедра „Национална и регионална сигурност”
alternativi/br9
  Доклад на тема „Относно качеството на висшето икономическо образование изнесе проф д. ик н. Васил Манов
alternativi/br16
  Д изайн на Общността доц д-р Мария Маркова
alternativi/br4
  Конфликтология и конфликтологична култура проф д. ик н. Д. Й. Димитров
alternativi/br6
  Алсадег Амхамед Милад унсс, докторант в катедра „Агробизнес”
alternativi/br10
  Раздробяване и безплатно раздаване на акции и значението на счетоводната информация Практическо изследване
  Особености на системите за ранна диагностика на кризисното състояние в банковия сектор
alternativi/br13
  Търговският обмен на България с балканските страни анализи и перспективи
alternativi/br6
  Държавната намеса в икономиката в търсене на Алтернативи проф д. ик н. Пеню Михайлов
alternativi/br3
  Счетоводен модел за определяне доходността по банкови продукти
alternativi/br1
  Слово на ректора на унсс проф д-р Борислав Борисов: Ваше Превъзходителство г-н президент на Чешката република, Уважаеми проф. Клаус
alternativi/br13
  Ключови думи: конкурентоспособност, търсене, вътрешен туристически пазар, конкурентни предимства. Jel: L 11, L 83
alternativi/br2
  Начало на социологическото познание и на социологията като наука в българия
alternativi/br16
  Методи и инструменти за защита на интелектуалните продукти в международните икономически отношения гл ас д-р Даниел Данов унсс, катедра „Международни икономически отношения и бизнес”
alternativi/br3
  Сенчести” страни на политическия пазар доц д-р Георги Л. Манолов
alternativi/br2
  Научно изследване с ръководител проф д. ик н. Бистра Боева
alternativi/br15
  Пазарна трансформация на социално-културната сфера ръководител: доц д-р Евгения Делчева Цели и съдържание на научната разработка
alternativi/br4
  Способности и социален живот
alternativi/br13
  Мърчандайзингът на модните стоки – особености и възможности за развитие гл ас. Иван Петров унсс катедра „Търговия”
  Предпоставки и условия за възникване на фючърсен пазар в България гл ас. Бисер Петков – унсс, катедра „Търговия”
alternativi/br5
  Резюме: в статията се анализира един от ключовите проблеми на фамилния бизнес: унаследяването и осигуряването на приемственост в бизнеса
alternativi/br13
  Измерване и оценка ефективността на дейността на зърнопроизводителите от Плевенска област гл ас. Светослав Илийчовски са «Д. А. Ценов»
alternativi/br15
  Възможен подход за реформата на световната валутно-финансова система
alternativi/br13
  Ролята на търговията за развитието на икономиката гл ас. Силвия Терезова
alternativi/br1
  „Разходи за отбрана и икономическо развитие", организирана от катедра „Национална и регионална сигурност"
  Ц е н е н о п и т за историческия анализ на социологията в България след Втората световна война
alternativi/br11
  Подготовка на националното стопанство за функциониране при военни кризи и конфликти Николай Ставрев унсс, катедра „Национална и регионална сигурност”
alternativi/br16
  Длъжността „специалист по военно рекрутиране” възможност за усъвършенстване на системата по рекрутиране на професионални войници в ба
alternativi/br2
  Проф д. ист н. Трендафил Митев унсс, катедра „Политология”
alternativi/br1
  Банково дело унсс софия, Университетско издателство “Стопанство”
alternativi/br15
  Монография по същество изпълнява многофункционални задачи. Тя е в състояние да задоволи най-разнообразни политически интереси, свързани със сериозното политическо знание, без да фаворизира ничии политически предпочитания
alternativi/br1
  Господин ректор, Уважаеми преподаватели и студенти
alternativi/br5
  Предизвикателства и възможности за изграждане на нови производствени енергийни мощности ст ас. Николай Щерев, Димитър Благоев унсс, катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”
alternativi/br1
  Ваше Превъзходителство, Уважаеми проф. Клаус, Уважаеми гости, Драги колеги
alternativi/br15
  Джендър измерения на разделението на труда в семейството
alternativi/br9
  Психологическа характеристика на личността в икономическата дейност доц д-р Румяна Милкова шу „Епископ Константин Преславски”
alternativi/br3
  Реформата на висшето образование в българия: конкурентоспособност в европейското образователно пространство
  Неофит Рилски" Благоевград, катедра „ Финанси и отчетност"
alternativi/br10
  Вътрешно-системни връзки в технологията на научното изследване проф д. ик н. Пано Лулански унсс, катедра „Управление на социално-културните дейности”
alternativi/br2
  Роля на зелените сертификати при стимулиране използването на възобновяеми енергийни източници
alternativi/br4
  Уважаеми г-н Президент, Уважаеми депутати и министри
alternativi/br9
  Проф д. ик н. Сергей Н. Силвестров
alternativi/br4
  Измерване ефективността на публичните организации Доц д-р Христо Христов унсс, катедра “Публична
alternativi/br6
  Пета международна конференция „Логистиката в променящия се свят теория, практика, обучение”
alternativi/br1
  Работната сила на българия в прехода към пазарна икономика
alternativi/br5
  Георги Павлов, унсс, катедра „Национална и регионална сигурност”
alternativi/br3
  Модел за определяне на бюджетните отклонения на организацията в неопределена среда гл ас д-р Мая Руменова Ламбовска
alternativi/br11
  Доц д-р Виолета Цакова
  Уважаеми господин първи заместник-ректор, Уважаеми членове на академичния съвет
alternativi/br6
  Конституиращи елементи в научноизследователския процес Проф д. ик н. Пано Лулански
directory alternativi  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница