downloads
  Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
assets
  Заповед № змф 232 от 2 март 2010 г на министъра на финансите
  Община Municipality Долни Чифлик dolni chiflik
assets/files/Manuals/Swinging Gates
  Декларация за съответствие
assets
  Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за поземлен имот с №557012, землището на с
  Приложение №2 към чл. 6 Информация за преценяване на необходимостта от овос I. Информация за контакт с възложителя
  Избирателен списък част I (за публикуване)
assets/IZBORI 2011
  Избирателен списък (За публикуване на интернет страницата на общината)
downloads
  Приложение 3 До какво води предложението на нуг за отлагане на 29 от предложените зони за Натура 2000
assets/files
  Инструкция за участие в уебинар
assets/5531
  За възлагане на обществена поръчка с предмет: „подновяване на 382 броя лицензи lotus notes/domino”
2013/assets/projects/attachments/2014/01/09
  Първата в Европа плажна библиотека (Албена) Мониторинг на социалните медии / Facebook / 10-17 юли 2013 г
downloads
  Програма за възстановяване на кавказка боровинка vaccinium arctostaphylos
assets/files
  Актуални въпроси на прилагането на правото на
downloads
  Програма за повторно въвеждане на вида росянка drosera rotundifolia
assets/files
  Имат удоволствието да ви поканят да вземете участие в научно практическа конференция на тема иновативен фирмен и персонален
  Ръководство за потребителите на “апис-глобус”
  Инструкция за потребителите на "апис-финанси"
downloads
  Програма за възстановяване на тис, отровачка taxus baccata
assets/files
  Приложение 1
assets/Obshtinski_syvet/Normativni_dokumenti/Naredbi
  Бяла слатина, април 2005 г. Глава първа общи положения
  Решение №480 / 30. 11. 2006 г. Изменена с Решение №40 / 24. 01. 2008 г. Изменена с Решение №277 / 18. 11. 2008 г. Глава първа
downloads
  Решение на Националният съвет по биологично разнообразие от 21. 11. 2006 г за одобряване на списък от защитени зони от мрежата натура 2000
assets/4566
  За възлагане на обществена поръчка с предмет: “закупуване на аксесоари и консумативи за персонални компютри в дф „земеделие”
assets/Prezentacii/okolna sreda
  Програма за опазване на околната среда на община Долни чифлик Период на действие: 2008-2013 г. Декември
assets/PROFIL na kupuvacha/Gorivo avtomobili
  Списък на автомобилите на разпореждане на община Брусарци
downloads
  Програма за повторно въвеждане на вида жълта водна роза бърдуче
assets/program
  Отчет за дейността на Националните Референтни центрове по инфекции с отражение за общественото здраве за 2016 година
  Медицински колеж пета научна сесия за преподаватели
assets/Database
  План за действие за устойчиво енергийно развитие на Столична община 2012 2020
assets/program
  Програма на конференцията: 9: 30-9: 45 Официално откриване на „Деветата маркетингова конференция „
  Заседание на ус на бндсеха 19,00- 20,00 Коктейл „Добре дошли 20,00 22,00 Вечеря 09 октомври 2015 (петък)
bg/assets/downloads
  Министерство на енергетиката
assets/files
  Със съдействието на
  Новата уредба на обществените поръчки
assets/Obshtinska_Administraciq/Dokumenti/2008
  Стратегия за развитие на регионална политика за управление на културното наследство Oбща политика оп на регион Елена – Котел
assets
  За избиране на народни представители на 12 май 2013 Г
assets/files
  Евро право информационна система за европейското законодателство и връзката му с българското право
assets/images
  Туры в Гагры Подробности и заказ туров у менеджеров: +7 (4942) 45-33-43, +7-950-243-09-65
assets/Obsavet AVREN/proektodokumenti/26
  Община аврен варненска област
assets/Obsavet AVREN/Naredbi/dok 2013
  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община аврен
assets/files/Manuals/Garage
  Инструкция за работа декларация за съответствие
assets/3433
  Приложение №1
assets
  За публикуване на интернет страницата на общината
downloads
  Ниво на незаконния дърводобив в българия въведение
assets/PROFIL na kupuvacha/Publichni pokani/2014/PP izgotviane na OUPOB/Technichesko zadanie
  1. Общи положения
assets
  За избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г
downloads
  Петиция за запазването на природен парк странджа
assets/proekti
  Програма "Регионално развитие" 2007-2013
assets/IZBORI 2011
  За избиране на кметове и общински съветници на 23 октомври 2011 Г. (по чл. 54, ал. 4 от Изборния кодекс) област: варна община: аврен
assets/Referendum/Spisyk
  За провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г
  За провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г
assets/Database
  I. Анализ на природоресурсния потенциал и социално икономическото състояние на Област Ловеч
assets/var/docs
  Бюджетно-неутрална стратегия за промяна на системата на финансиране на висшето образование александър Александров
downloads
  Федерация Зелени Балкани Информационен и учебен център по екология Сдружение за дива природа балкани сдружение Природен Фонд wwf дунавско Карпатска програма
assets/Referendum/Spisyk
  За провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г
assets/Obshtinski Suvet - NAREDBI
  Наредба за отглеждане на животни на територията на община брусарци глава І общи положения
downloads
  Програма за интродукция на вида алоевиден стратиотес stratiotes aloeides
assets/krumecahg/others
  Община бяла слатина календар на културните, религиозните и спортни празници в община бяла слатина през 2012 година
krumovgrad_ipgvr_site/assets/files
  Програма "Регионално развитие" 2007-2013
/naredbi-i-pravilnitzi/item/download
  Н а р е д б а №4 за търговската дейност на територията на община чипровци
assets/Referendum/Spisyk
  По чл. 8,ал. 2 от зпугдвмс вр чл. 54,ал
  По чл. 8,ал. 2 от зпугдвмс вр чл. 54,ал
assets/IZBORI 2011
  За избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 Г
downloads
  Федерация Зелени Балкани Информационен и учебен център по екология Сдружение за дива природа балкани сдружение Природен Фонд wwf дунавско Карпатска програма
assets/Referendum/Spisyk
  Населено място с. Новаково кметство
assets/Obshtinski_suvet
  Отчет за дейността на общински съвет белица и неговите комисии от 03. 11. 2011г. До 30. 06. 2012г
assets/2370
  Техническа спецификация1 обособена позиция №1: "Леки автомобили висок клас, леки автомобили среден клас и автомобили с повишена проходимост"
assets/Referendum/Spisyk
  Населено място гр. Аксаково кметство
assets
  Х­­­­І-ти народен събор на ваяшки и други народни певци и свирачи “гермето” с. Голица, общ. Д. Чифлик – 31. 07. 2010г
assets/4596
  Извършване на писмени и устни, включително консекутивни и симултанни, преводи на материали и документи от чужд език на български, както и от български на чужд език от заклети и незаклети преводачи за нуждите на Държавен фонд „Земеделие”
assets/Obshtinski_syvet/Normativni_dokumenti/Naredbi
  Решение №136 / 30. 05. 12. Глава първа общи положения
assets/IZBORI 2011
  Информационно обслужване
assets/Referendum/Spisyk
  Населено място гр. Игнатиево кметство
assets/pr.kup/05.11.2012
  Белфери” еоод – гр. Белослав – варненска област
assets/Obshtinska_Administraciq/Dokumenti/2008
  При разработването на плана, са използвани следните методи
downloads
  Съобщение до медиите на Европейската комисия ip/06/1757 Брюксел, 12 декември 2006 Полша
assets
  Г. Общински план за развитие
assets/var/docs
  Дискусия по идеята за модифициран валутен борд
assets/NOVINI/2013/16.10.2013-zemlishta
  Заповед №254 гр. Монтана, 01. 10. 2013 г
assets/Prezentacii/otpadyci
  Община Долни Чифлик 3 Въведение 3 1 Обхват на програмата 3
assets/Obshtestveni_Porachki/2014/04/17
  Web: administration elena bg
assets/program
  16. 10. 2016 г хoтел Орфей, к к. Пампорово 13 октомври 2016 (четвъртък)
assets/Obshtinska_Administraciq/Dokumenti/2008
  Устройствен правилник
assets/11292
  Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват
assets/Files/Messages
  Г р а ф и к за провеждане на публично обсъждане на проекто-бюджет 2009 по кметства и населени места в община бойчиновци № по ред
assets/Ivan_Petrov/Rosen--MDT/2014-3
  Кмет : 0915/8-20-11; Секретар: 0915/822-116; факс
assets/Obshtinski_syvet/Normativni_dokumenti/Naredbi
  Решение №293 / 24. 11. 2005 Доп с Решение №194 / 28. 07. 2008 Доп с Решение №395 / 22. 04. 2009 Глава първа
assets/Obsavet AVREN/proektodokumenti/26
  Община аврен варненска област
  Община аврен варненска област
assets/files/Manuals/Swinging Gates
  Декларация от производителя за съответствие на машина
assets/files
  Доклад за дейността съгласно чл. 33 от Закона за счетоводство
  Доклад за управлението и дейността на „ арома риъл естейт ад през 2017 Г
assets/1912
  Програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 2013/2014г.
assets/4267
  Държавен фонд „земеделие” областна дирекция гр. Кюстендил
downloads
  Програма за повторно въвеждане на вида четирилистно разковниче
assets/4430
  Списък на основните култури /по групи и подгрупи/ и техните кодове /кампания 2010
uploads/assets
  Занятие. Участниците трябва да изпратят две снимки на тема „Мода и Дрескод
assets
  Програма за развитие на туризма в община долни чифлик 2013 2014 година съдържание въведение
assets/Prezentacii/otpadyci
  Приложение 1 система за събиране и транспортиране на битовите отпадъци от територията на община долни чифлик
assets/Referendum/Spisyk
  Населено място с. Яребична кметство
assets/Obshtinski Suvet - NAREDBI
  Н а р е д б а за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета с решение
assets/PROFIL na kupuvacha/Publichni pokani/2014/PP SMR Poliklinika Brusartsi
  Заповед № пп-11-21 / 05. 11. 2014 г
file/repository
  Г. Управление на активите
assets/resourcedocuments/1271
  Образец Приложение №11 проект на договор
assets/PROFIL na kupuvacha/ViK SN
  Програма за развитие на селските райони
assets/Strategicheski Dokumenti/Obshtinski planove
  Планиране на местното икономическо развитие план за икономическо развитие на
assets/NOVINI/2013/16.10.2013-zemlishta
  Заповед №294 гр. Монтана, 01. 10. 2013 г
assets/SS
  Общинска администрация община Долни чифлик, област Варна
assets/prevention
  Препоръки за безопасност Мерки за пожарна безопасност през отоплителния сезон
assets/var/docs
  България – от членство в ес към пълноправно членство в Европейския икономически и паричен съюз
  На българската Макроикономическа Асоциация
  Българската Макроикономическа Асоциация За 2005 г. Уважаеми колеги, Това е третият годишен отчет
assets/4253
  Извършване на писмени и устни, включително консекутивни и симултанни, преводи на материали и документи от чужд език на български, както и от български на чужд език от заклети и незаклети преводачи за нуждите на Държавен фонд „Земеделие”
assets/Obshtinska sobstv
  Общинска администрация, община долни чифлик, област варна
assets/suob6teniq
  Подробна информация, относно картирането на натура зоните, попадащи на територията на Община Долни Чифлик
assets/ObSavet/OS 2011-2015
  Решения на общс-долни чифлик от 06. 04. 2012 г
assets
  Чл. С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на община Долни чифлик. Ч
assets/Obshtinski_syvet/Normativni_dokumenti/Naredbi
  Решение №435 / 31. 01. 2002 г. Изменена с Решение №453 / 28. 03. 2002 г. Изменена с Решение №13 / 11. 12. 2003 г
assets/Ivan_Petrov/Reshenia OS
  Общински план за действие за интегриране на ромите и гражданите
/item/download
  Публична покана с уник.№9044136 До всичи участници и заинтересовани лица разяснение
assets
  Утвърждавам: кмет община аврен: Кр. Тодоров / Със заповед №871 от 01. 06. 2009г
assets/Referendum/Spisyk
  Населено място с. Въглен кметство
assets
  Приложение към Заповед № рд. 02. 05-179/15. 03. 2013 г на кмета на община Елена
assets/NOVINI/2013/16.10.2013-zemlishta
  Заповед №249 гр. Монтана, 01. 10. 2013 г
assets
  1. награда стоян стефанов хараламбов гайда награда радослав атанасов иванов кавал
krumovgrad_ipgvr_site/assets/files
  Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
assets/Obshtestveni_Porychki/2014/00016-2014-0005
  Община Априлци изпълнител: сдружение „инфраперфект-априлци”
assets/resourcedocuments/665
  Г в община Брегово, комисия назначена със Заповед №
assets/Obshtinska_Administraciq/Dokumenti/2008
  Устройствен правилник
assets/Prezentacii
  Община Долни чифлик, област Варна Общинска стратегия и план за действие за развитие на социалните услуги (2011 – 2015)
assets/Proekti/Razvitie-na-atraktiven-efektiven/2015
  Европейски съюз европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
assets/files/Manuals/Tubolar Motors
  Инструкция за монтаж и настройка ес декларация за съответствие
assets/krumecahg/OPR
  Обобщена акутализирана стратегическа рамка на опр бяла слатина 2012 – 2013 Г
assets/OBSHT USTR PLAN NA BELOSLAV
  Възложител: Община Белослав подпис: изпълнител
assets/Belferi
  Белфери” еоод – гр. Белослав – варненска област
assets/program
  Програма скъпи колеги
  Програма на Научна Конференция в хотел рачев ризидънс 22, 23 и 24. 04. 2016 г
assets/NOVINI/2013/16.10.2013-zemlishta
  Заповед №252 гр. Монтана, 01. 10. 2013 г
assets/3855
  За възлагане на обществена поръчка с предмет: „разширяване на съществуващата система за сграден контрол в цу софия, и риц пловдив”
assets/news/Obshtestvena-porachka-s-predmetIzbor-na-izpalnitel
  Номер на обявата
downloads
  Отчет за 2006 г. Ввф световен фонд за дивата природа
assets/news/DBT---Ihtiman-obyavyava-svobodni-pozitsii
  Длъжност Бр обявени Свободно от
assets/news/Obshtina-Elin-Pelin-obyavyava-publichen-targ-s-yav
  Община елин пелин
assets/Obshtinski_syvet/Normativni_dokumenti/Naredbi
  За устройство и управление на гробищните паркове и обредни зали на територията
assets/3434
  Изпълнителния директор на държавен фонд "земеделие"
assets/ObSavet/obsyvet old/re6eniq
  Решения на общс долни чифлик от 08. 06. 2010г
assets/5009
  За възлагане на обществена поръчка с предмет: "извънгаранционна поддръжка на климатици, собственост на държавен фонд "земеделие"
assets/Obshtinski_syvet/Normativni_dokumenti/Naredbi
  Решение №292 / 18. 12. 2008 г. Изменена с Решение №320 / 29. 01. 2009 г. Изменена с Решение №564 / 28. 01. 2010 г
assets/files/Manuals/Tubolar Motors
  Инструкция за монтаж и настройка ес декларация за съответствие
assets/Profil_na_Kipuvacha/2013
  Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни
directory assets  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница