downloads
  Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
assets
  Заповед № змф 232 от 2 март 2010 г на министъра на финансите
  Община Municipality Долни Чифлик dolni chiflik
assets/files/Manuals/Swinging Gates
  Декларация за съответствие
assets
  Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за поземлен имот с №557012, землището на с
  Приложение №2 към чл. 6 Информация за преценяване на необходимостта от овос I. Информация за контакт с възложителя
  Избирателен списък част I (за публикуване)
assets/IZBORI 2011
  Избирателен списък (За публикуване на интернет страницата на общината)
downloads
  Приложение 3 До какво води предложението на нуг за отлагане на 29 от предложените зони за Натура 2000
assets/files
  Инструкция за участие в уебинар
assets/5531
  За възлагане на обществена поръчка с предмет: „подновяване на 382 броя лицензи lotus notes/domino”
downloads
  Програма за възстановяване на кавказка боровинка vaccinium arctostaphylos
assets/files
  Актуални въпроси на прилагането на правото на
downloads
  Програма за повторно въвеждане на вида росянка drosera rotundifolia
assets/files
  Имат удоволствието да ви поканят да вземете участие в научно практическа конференция на тема иновативен фирмен и персонален
  Ръководство за потребителите на “апис-глобус”
  Инструкция за потребителите на "апис-финанси"
downloads
  Програма за възстановяване на тис, отровачка taxus baccata
assets/files
  Приложение 1
assets/Obshtinski_syvet/Normativni_dokumenti/Naredbi
  Бяла слатина, април 2005 г. Глава първа общи положения
  Решение №480 / 30. 11. 2006 г. Изменена с Решение №40 / 24. 01. 2008 г. Изменена с Решение №277 / 18. 11. 2008 г. Глава първа
downloads
  Решение на Националният съвет по биологично разнообразие от 21. 11. 2006 г за одобряване на списък от защитени зони от мрежата натура 2000
assets/4566
  За възлагане на обществена поръчка с предмет: “закупуване на аксесоари и консумативи за персонални компютри в дф „земеделие”
assets/Prezentacii/okolna sreda
  Програма за опазване на околната среда на община Долни чифлик Период на действие: 2008-2013 г. Декември
assets/PROFIL na kupuvacha/Gorivo avtomobili
  Списък на автомобилите на разпореждане на община Брусарци
downloads
  Програма за повторно въвеждане на вида жълта водна роза бърдуче
  Проучване на търговските вериги относно екологичните характеристики на портфолиото от продукти на българския пазар въпросник wwf българия Май –юни 2012 Въпросник Описание
assets/program
  Отчет за дейността на Националните Референтни центрове по инфекции с отражение за общественото здраве за 2016 година
  Медицински колеж пета научна сесия за преподаватели
assets/Database
  План за действие за устойчиво енергийно развитие на Столична община 2012 2020
assets/program
  Програма на конференцията: 9: 30-9: 45 Официално откриване на „Деветата маркетингова конференция „
  Заседание на ус на бндсеха 19,00- 20,00 Коктейл „Добре дошли 20,00 22,00 Вечеря 09 октомври 2015 (петък)
assets/files
  Със съдействието на
  Новата уредба на обществените поръчки
assets/Obshtinska_Administraciq/Dokumenti/2008
  Стратегия за развитие на регионална политика за управление на културното наследство Oбща политика оп на регион Елена – Котел
assets
  За избиране на народни представители на 12 май 2013 Г
assets/files
  Евро право информационна система за европейското законодателство и връзката му с българското право
assets/images
  Туры в Гагры Подробности и заказ туров у менеджеров: +7 (4942) 45-33-43, +7-950-243-09-65
assets/Obsavet AVREN/proektodokumenti/26
  Община аврен варненска област
assets/Obsavet AVREN/Naredbi/dok 2013
  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община аврен
assets/files/Manuals/Garage
  Инструкция за работа декларация за съответствие
assets/3433
  Приложение №1
assets
  За публикуване на интернет страницата на общината
downloads
  Ниво на незаконния дърводобив в българия въведение
assets/PROFIL na kupuvacha/Publichni pokani/2014/PP izgotviane na OUPOB/Technichesko zadanie
  1. Общи положения
assets
  За избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г
downloads
  Петиция за запазването на природен парк странджа
assets/proekti
  Програма "Регионално развитие" 2007-2013
assets/IZBORI 2011
  За избиране на кметове и общински съветници на 23 октомври 2011 Г. (по чл. 54, ал. 4 от Изборния кодекс) област: варна община: аврен
assets/Referendum/Spisyk
  За провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г
  За провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г
assets/Database
  I. Анализ на природоресурсния потенциал и социално икономическото състояние на Област Ловеч
assets/var/docs
  Бюджетно-неутрална стратегия за промяна на системата на финансиране на висшето образование александър Александров
downloads
  Федерация Зелени Балкани Информационен и учебен център по екология Сдружение за дива природа балкани сдружение Природен Фонд wwf дунавско Карпатска програма
assets/Referendum/Spisyk
  За провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г
assets/Obshtinski Suvet - NAREDBI
  Наредба за отглеждане на животни на територията на община брусарци глава І общи положения
downloads
  Програма за интродукция на вида алоевиден стратиотес stratiotes aloeides
assets/krumecahg/others
  Община бяла слатина календар на културните, религиозните и спортни празници в община бяла слатина през 2012 година
/naredbi-i-pravilnitzi/item/download
  Н а р е д б а №4 за търговската дейност на територията на община чипровци
assets/Referendum/Spisyk
  По чл. 8,ал. 2 от зпугдвмс вр чл. 54,ал
  По чл. 8,ал. 2 от зпугдвмс вр чл. 54,ал
assets/IZBORI 2011
  За избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 Г
downloads
  Федерация Зелени Балкани Информационен и учебен център по екология Сдружение за дива природа балкани сдружение Природен Фонд wwf дунавско Карпатска програма
assets/Referendum/Spisyk
  Населено място с. Новаково кметство
assets/Obshtinski_suvet
  Отчет за дейността на общински съвет белица и неговите комисии от 03. 11. 2011г. До 30. 06. 2012г
assets/2370
  Техническа спецификация1 обособена позиция №1: "Леки автомобили висок клас, леки автомобили среден клас и автомобили с повишена проходимост"
assets/Referendum/Spisyk
  Населено място гр. Аксаково кметство
assets
  Х­­­­І-ти народен събор на ваяшки и други народни певци и свирачи “гермето” с. Голица, общ. Д. Чифлик – 31. 07. 2010г
assets/4596
  Извършване на писмени и устни, включително консекутивни и симултанни, преводи на материали и документи от чужд език на български, както и от български на чужд език от заклети и незаклети преводачи за нуждите на Държавен фонд „Земеделие”
assets/Obshtinski_syvet/Normativni_dokumenti/Naredbi
  Решение №136 / 30. 05. 12. Глава първа общи положения
assets/IZBORI 2011
  Информационно обслужване
assets/Referendum/Spisyk
  Населено място гр. Игнатиево кметство
downloads
  Програма за производство, маркиране и разселване на хетерогенни потомства от автохтонни за р. Дунав застрашени есетрови видове риби, с доказан произход от дунавските популации
assets/pr.kup/05.11.2012
  Белфери” еоод – гр. Белослав – варненска област
assets/Obshtinska_Administraciq/Dokumenti/2008
  При разработването на плана, са използвани следните методи
downloads
  Съобщение до медиите на Европейската комисия ip/06/1757 Брюксел, 12 декември 2006 Полша
assets
  Г. Общински план за развитие
assets/var/docs
  Дискусия по идеята за модифициран валутен борд
assets/NOVINI/2013/16.10.2013-zemlishta
  Заповед №254 гр. Монтана, 01. 10. 2013 г
downloads
  Програма за възстановяване на кавказка боровинка
assets/Prezentacii/otpadyci
  Община Долни Чифлик 3 Въведение 3 1 Обхват на програмата 3
assets/Obshtestveni_Porachki/2014/04/17
  Web: administration elena bg
assets/program
  16. 10. 2016 г хoтел Орфей, к к. Пампорово 13 октомври 2016 (четвъртък)
assets/Obshtinska_Administraciq/Dokumenti/2008
  Устройствен правилник
assets/Files/Messages
  Г р а ф и к за провеждане на публично обсъждане на проекто-бюджет 2009 по кметства и населени места в община бойчиновци № по ред
assets/Ivan_Petrov/Rosen--MDT/2014-3
  Кмет : 0915/8-20-11; Секретар: 0915/822-116; факс
assets/Obshtinski_syvet/Normativni_dokumenti/Naredbi
  Решение №293 / 24. 11. 2005 Доп с Решение №194 / 28. 07. 2008 Доп с Решение №395 / 22. 04. 2009 Глава първа
assets/Obsavet AVREN/proektodokumenti/26
  Община аврен варненска област
  Община аврен варненска област
assets/files/Manuals/Swinging Gates
  Декларация от производителя за съответствие на машина
assets/files
  Доклад за дейността съгласно чл. 33 от Закона за счетоводство
  Доклад за управлението и дейността на „ арома риъл естейт ад през 2017 Г
assets/1912
  Програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 2013/2014г.
assets/4267
  Държавен фонд „земеделие” областна дирекция гр. Кюстендил
downloads
  Програма за интродукция на вида алоевиден стратиотес
  Програма за повторно въвеждане на вида четирилистно разковниче
uploads/assets
  Занятие. Участниците трябва да изпратят две снимки на тема „Мода и Дрескод
assets
  Програма за развитие на туризма в община долни чифлик 2013 2014 година съдържание въведение
assets/Prezentacii/otpadyci
  Приложение 1 система за събиране и транспортиране на битовите отпадъци от територията на община долни чифлик
assets/Referendum/Spisyk
  Населено място с. Яребична кметство
assets/Obshtinski Suvet - NAREDBI
  Н а р е д б а за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета с решение
assets/PROFIL na kupuvacha/Publichni pokani/2014/PP SMR Poliklinika Brusartsi
  Заповед № пп-11-21 / 05. 11. 2014 г
file/repository
  Г. Управление на активите
assets/PROFIL na kupuvacha/ViK SN
  Програма за развитие на селските райони
assets/Strategicheski Dokumenti/Obshtinski planove
  Планиране на местното икономическо развитие план за икономическо развитие на
assets/NOVINI/2013/16.10.2013-zemlishta
  Заповед №294 гр. Монтана, 01. 10. 2013 г
assets/SS
  Общинска администрация община Долни чифлик, област Варна
assets/prevention
  Препоръки за безопасност Мерки за пожарна безопасност през отоплителния сезон
assets/var/docs
  България – от членство в ес към пълноправно членство в Европейския икономически и паричен съюз
  На българската Макроикономическа Асоциация
  Българската Макроикономическа Асоциация За 2005 г. Уважаеми колеги, Това е третият годишен отчет
assets/4253
  Извършване на писмени и устни, включително консекутивни и симултанни, преводи на материали и документи от чужд език на български, както и от български на чужд език от заклети и незаклети преводачи за нуждите на Държавен фонд „Земеделие”
assets/Obshtinska sobstv
  Общинска администрация, община долни чифлик, област варна
assets/suob6teniq
  Подробна информация, относно картирането на натура зоните, попадащи на територията на Община Долни Чифлик
assets/ObSavet/OS 2011-2015
  Решения на общс-долни чифлик от 06. 04. 2012 г
assets
  Чл. С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на община Долни чифлик. Ч
downloads
  Nuphar lutea
assets/Obshtinski_syvet/Normativni_dokumenti/Naredbi
  Решение №435 / 31. 01. 2002 г. Изменена с Решение №453 / 28. 03. 2002 г. Изменена с Решение №13 / 11. 12. 2003 г
assets/Ivan_Petrov/Reshenia OS
  Общински план за действие за интегриране на ромите и гражданите
/item/download
  Публична покана с уник.№9044136 До всичи участници и заинтересовани лица разяснение
assets
  Утвърждавам: кмет община аврен: Кр. Тодоров / Със заповед №871 от 01. 06. 2009г
assets/Referendum/Spisyk
  Населено място с. Въглен кметство
assets/NOVINI/2013/16.10.2013-zemlishta
  Заповед №249 гр. Монтана, 01. 10. 2013 г
assets
  1. награда стоян стефанов хараламбов гайда награда радослав атанасов иванов кавал
downloads
  Програма за възстановяване на колхидски джел
assets/Obshtestveni_Porychki/2014/00016-2014-0005
  Община Априлци изпълнител: сдружение „инфраперфект-априлци”
assets/resourcedocuments/665
  Г в община Брегово, комисия назначена със Заповед №
downloads
  Trapa natans, като част от възстновяване на природно местообитание 3150 естествени еутрофни езера с растителност от типа
assets/Prezentacii
  Община Долни чифлик, област Варна Общинска стратегия и план за действие за развитие на социалните услуги (2011 – 2015)
downloads
  Marsilea quadrifolia
assets/Proekti/Razvitie-na-atraktiven-efektiven/2015
  Европейски съюз европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
assets/files/Manuals/Tubolar Motors
  Инструкция за монтаж и настройка ес декларация за съответствие
assets/krumecahg/OPR
  Обобщена акутализирана стратегическа рамка на опр бяла слатина 2012 – 2013 Г
assets/OBSHT USTR PLAN NA BELOSLAV
  Възложител: Община Белослав подпис: изпълнител
assets/Belferi
  Белфери” еоод – гр. Белослав – варненска област
assets/program
  Програма скъпи колеги
  Програма на Научна Конференция в хотел рачев ризидънс 22, 23 и 24. 04. 2016 г
assets/NOVINI/2013/16.10.2013-zemlishta
  Заповед №252 гр. Монтана, 01. 10. 2013 г
assets/3855
  За възлагане на обществена поръчка с предмет: „разширяване на съществуващата система за сграден контрол в цу софия, и риц пловдив”
downloads
  Отчет за 2006 г. Ввф световен фонд за дивата природа
  Wwf дунавско – Карпатска програма България
assets/Obshtinski_syvet/Normativni_dokumenti/Naredbi
  За устройство и управление на гробищните паркове и обредни зали на територията
assets/3434
  Изпълнителния директор на държавен фонд "земеделие"
assets/ObSavet/obsyvet old/re6eniq
  Решения на общс долни чифлик от 08. 06. 2010г
assets/5009
  За възлагане на обществена поръчка с предмет: "извънгаранционна поддръжка на климатици, собственост на държавен фонд "земеделие"
bg/r-r/r-kpkz/GD_doc_18
  Решение №506-Н0-И0-А1/2016г за експлоатация на: Инсталация, която попада в обхвата на Приложение №4 към зоос
assets/Obshtinski_syvet/Normativni_dokumenti/Naredbi
  Решение №292 / 18. 12. 2008 г. Изменена с Решение №320 / 29. 01. 2009 г. Изменена с Решение №564 / 28. 01. 2010 г
assets/files/Manuals/Tubolar Motors
  Инструкция за монтаж и настройка ес декларация за съответствие
assets/Profil_na_Kipuvacha/2013
  Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни
directory assets  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница