attachments/article/22
  Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
attachments/article/68
  Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
attachments/article/796
  Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
attachments/article/861
  Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
attachments/article/17
  Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
attachments/article/478
  Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
attachments/article/68
  1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
attachments/article/394
  Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година
attachments/article/68
  Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година
attachments/article/142
  Въпросник за изпит по програмиране, специалност „Бизнес информационни технологии“, редовно, I курс
attachments/article/1089
  Национална агенция за приходите
attachments/article/68
  Публични прояви в духовната сфера в община горна оряховица септември 2014 година
attachments/article/1236
  Н а р е д б а за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
attachments/article/68
  Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица април 2016 година
  1 март /четвъртък
  Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица ноември 2014 година
attachments/article/237
  Многопрофилна болница за активно лечение – русе” ад
attachments/article/1298
  С п р а в к а за очакваните постъпления от такса ”битови отпадъци”
attachments/article/236
  27 март /сряда/, 19. 00 часа
attachments/article/108
  Техническо задание за изпълнение на услуга с предмет: „Изработка и монтаж на светлинни инсталации на открито и закрито за фестивал на светлината lummix“
attachments/article/668
  Програма театър 199 м януари
attachments/article/85
  Наредба за управлението на търговски дружества с общинско имущество и общински предприятия
attachments/article/2
  Програма "Регионално развитие"
attachments/article/236
  Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година
attachments/article/300
  Въпросник за изпит по програмиране, специалност „Бизнес информационни технологии“, редовно, I курс
attachments/article/478
  Техническа спецификация на компютърни консумативи за нуждите на Община Белово
attachments/article/757
  О б щ и н а б е л о в о, о б л а с т п а з а р д ж и к
attachments/article/499
  Текстове за растителните видове описани върху табелите
attachments/article/29
  Автобиография Собствено име, Презиме, Фамилия лична информация
attachments/article/540
  Каталози на записаните и възстановени заглавия към 31 декември 2013 г
attachments/article/68
  Публични прояви в духовната сфера на горна оряховица май 2015 година
attachments/article/2050
  Изготвил: / п / /Стоян Динев – ве -740/ техническа спецификация
  Наименование на Участника
attachments/article/62
  Доцент “ д-р диана крумова трендафилова-лазарова
attachments/article/235
  Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
attachments/article/31
  Закон за медицинските изделия в сила от 12. 06. 2007 год бихме искали да получим Вашето компетентно становище по отношение на следните въпроси
attachments/article/55
  Вяра регионален месечник
attachments/article/64
  Наредба №24 от 8 март 2006 Г. За задължителното застраховане по чл. 249, Т. 1 И 2 от кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства
attachments/article/377
  Изборен район №13 пазарджишки община: белово населено място с. Сестримо кметство: секция №012
attachments/article/49
  Вяра регионален месечник за живота и проблемите на хората с увреждания плевен юни 2005 Хора, компютри и още нещо…
attachments/article/30
  Приложение №2 към чл. 6 Информация за преценяване на необходимостта от овос
attachments/article/1089
  Мтел магазин София, Люлин 4, 442
attachments/article/336
  Документация по процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от зоп
attachments/article/237
  Условия за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана
new/attachments/article/371
  Община малко търново
attachments/article/377
  Изборен район №13 пазарджишки община: белово населено място с. Мененкьово кметство: секция №007
attachments/article/3398
  С п и с ъ к на класираните кандидат-потребители за ползване на услугата „домашен помощник” и подкрепящи и/или здравни услуги
attachments/article/300
  1. Що е информация?
attachments/article/567
  Програма за месец а п р и л 2015 г. Голяма сцена 01. сряда каквато ти ме искаш 20лв
gorna/attachments/article/235
  Министерство на земеделието и храните
attachments/article/551
  Образец №11 Проект договор
attachments/article/5216
  Позиция: Селскостопански работник – бране на малини Месторабота
attachments/article/4965
  О б щ и н а г о р н а о р я Х о в и ц а заповед
attachments/article/22
  Част първа общи положения ч
new/attachments/article/471
  Проект bg051PO001 05-0198, " Аз и ти: Заедно можем повече приеми ме такъв какъвто съм "
etropole/attachments/article/2082
  За произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г
attachments/article/780
  Землище с. Аканджиево приложение №2
attachments/article/435
  Проект! Приложение №2 Описание на имотите, които Община Белово предлага за продажба през 2015 г
attachments/article/50
  За Агенцията за хората с увреждания
attachments/article/5705
  София Филм Фест гостува на Горна Оряховица за пета поредна година
attachments/article/377
  Изборен район №13 пазарджишки община: белово населено място гр. Белово кметство: секция №005
  Изборен район №13 пазарджишки община: белово населено място гр. Белово кметство: секция №002
attachments/article/4298
  Позиция: Селскостопански работник – бране на малини Местоположение
attachments/article/6063
  Утвърждавам, възложител: панайот рейзи кмет на община созопол
attachments/article/3960
  Иновационна стратегия за интелигентна специализация на северен централен район 2015-2020 резюме
attachments/article/377
  Изборен район №13 пазарджишки община: белово населено място с. Аканджиево кметство: секция №016
attachments/article/68
  Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица май 2016 година
attachments/article/377
  Изборен район №13 пазарджишки община: белово населено място с. Габровица кметство: секция №014
  Изборен район №13 пазарджишки община: белово населено място с. Дъбравите кметство: секция №009
  Изборен район №13 пазарджишки община: белово населено място с. Голямо белово кметство: секция №006
  Изборен район №13 пазарджишки община: белово населено място с. Сестримо кметство: секция №013
etropole/attachments/article/2080
  За гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г
attachments/article/377
  Изборен район №13 пазарджишки община: белово населено място с. Момина клисура кметство: секция №010
attachments/article/1327
  Република българия министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Пазарджик
attachments/article/699
  Област пазарджик, община белово, населено място гр белово, кметство секция №001
attachments/article/68
  Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2017 година
attachments/article/377
  Изборен район №13 пазарджишки община: белово населено място гр. Белово кметство: секция №003
  Изборен район №13 пазарджишки община: белово населено място гр. Белово кметство: секция №004
attachments/article/1326
  Република българия министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Пазарджик
attachments/article/662
  За гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г
attachments/article/79
  Проста формула на здравето
attachments/article/3537
  Приложение №1 към Заповед №499/01. 09. 2015 г на Кмета на Община Пещера относно утвърждаване на номерацията и адреса на избирателните секции в община Пещера списък на избирателните секции в община пещера, номерация и адрес гр. П е щ е р а
attachments/article/57
  Одобрявам: ваня донева председател на Комисията
attachments/article/50
  Весела Коледа и щастлива Новата 2007 година Мрежа за социално включване на хората с увреждания
attachments/article/1074
  Приложение 4 маршрутно разписание 4
attachments/article/50
  24 май ден на българската просвета, култура и на славянската писменост
attachments/article/1160
  Национална агенция за приходите
attachments/article/2746
  Проект „Подкрепа за достоен живот" по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: bg 051PO001 0 9 „ Алтернативи"
gorna/attachments/article/235
  Министерство на земеделието и храните областна дирекция "земеделие "-велико търново
attachments/article/182
  Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисия по чл. 401, ал. 1 От закона за съдебната власт за 2017 г
attachments/article/3738
  Проект № bg05М9OP001 002 0119-С001 „ Заедно" Схема за безвъзмездна финансова помощ "
attachments/article/1612
  Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги
attachments/article/3074
  Лекоатлетически шосеен пробег ”мемориал димитър велиславов димитров – мики”
attachments/article/1509
  Община троян с п и с ъ к на оценените кандидати за лични асистенти
gorna/attachments/article/3398
  С п и с ъ к на класираните кандидати за домашни помощници по проект „осигуряване на независим живот в община горна оряховица”
attachments/article/2360
  Приложение №2 техническа спецификация №2 Обособена позиция №2
attachments/article/10
  З а п о в е д №163 гр. Горна Оряховица, 16. 03. 2015 г
attachments/article/364
  Програма „ региони в растеж" 2014-2020 Г. Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони"
attachments/article/52
  Вокална формация „Дружба”
attachments/article/1330
  Република българия министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Пазарджик
attachments/article/3371
  Община пещера с п и с ъ к на класираните кандидат – потребители и определения индивидуален месечен бюджет (в часове)
attachments/article/236
  Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица юли 2015 година
attachments/article/840
  О б щ и н а б е л о в о, о б л а с т п а з а р д ж и к
attachments/article/493
  Уважаеми господин варев
attachments/article/70
  Баскетбол 13. 02. 2012 година /понеделник
gorna/attachments/article/235
  Министерство на земеделието и храните областна дирекция "земеделие "-велико търново
attachments/article/1812
  Дойранска епопея
attachments/article/1610
  За ученическото здравеопазване в общинските учебни заведения за учебната 2009/2010 година
attachments/article/1175
  За ученическото здравеопазване в общинските учебни заведения за учебната 2007/2008 година
attachments/article/386
  Документация по ред за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от зоп
attachments/article/1394
  Технически спецификации
attachments/article/18
  Проф дпн. Йордан Калайков Специализирано пособие
attachments/article/49
  Вяра регионален месечник
attachments/article/3458
  Декларация долуподписаният
attachments/article/647
  О б щ и н а б е л о в о, о б л а с т п а з а р д ж и к
attachments/article/1108
  Национална агенция за приходите
new/attachments/article/537
  Г. 10. 30 ч. Техническа конференция с ръководителите на групите в читалище "Просвета 1914", град Малко Търново. 12. 00 ч
attachments/article/68
  Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица 1-30 юни 2014 година
attachments/article/1241
  Театър Българска армия м. Ноември 2017г. Цена на билетите 6 лв
attachments/article/1212
  Театър"Българска армия" м октомври Цена на билетите 6 лв
attachments/article/3960
  Тематични области “информатика и икт”
attachments/article/122
  С п и с ъ к на общинските земеделски земи по землища за с нтп: пасище,мера, пасище с храсти и ливади, определени за индивидуално ползване за стопанската 2017/2018 год. Землище с. Бегово, екатте 03085
attachments/article/661
  Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а“ от зоп с предмет
attachments/article/1241
  Техническа спецификация І. Обща информация: Предмет на поръчката
attachments/article/887
  О б щ и н а б е л о в о, о б л а с т п а з а р д ж и к
attachments/article/285
  Община белово, област пазарджик
attachments/article/870
  Iv образци на приложения приложение №1
attachments/article/748
  Програма за развитие на селските райони 2014-2020г и включва следните обособени позиции
attachments/article/107
  Период на плащането Размер на плащането
attachments/article/829
  Обществена поръчка с предмет
attachments/article/1551
  Доклад за работата в Читалище „Развитие” – Пещера
gorna/attachments/article/5705
  София Филм Фест гостува на Горна Оряховица за пета поредна година
attachments/article/377
  Изборен район №13 пазарджишки община: белово населено място гр. Белово кметство: секция №004
attachments/article/2350
  За определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от змдт
attachments/article/50
  40 души дневно ще могат да ползват услугите
attachments/article/1507
  Технически спецификации
attachments/article/236
  13 февруари /сряда
attachments/article/419
  Заявки за поставяне на звукова сигнализация, подадени към 22. 01. 2013 г от незрящи, живеещи на територията на гр. София
gorna/attachments/article/235
  Министерство на земеделието и храните областна дирекция "земеделие "-велико търново
attachments/article/50
  Гилдия на лъчетерапевтите в България Национален стандарт
attachments/article/377
  Изборен район №13 пазарджишки община: белово населено място с. Момина клисура кметство: секция №010
attachments/article/1860
  Кодекс за социално осигуряване
attachments/article/56
  За живота и проблемите на хората с увреждания година VII плевен декември 2011
attachments/article/68
  Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица ноември 2014 година
attachments/article/1212
  Театър 199 м октомври 2017г. Цена на билетите 4 лв
attachments/article/684
  Програма театър 199 февруари 2016Г
attachments/article/393
  І. общи положения
attachments/article/335
  Процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от зоп
attachments/article/2275
  Дойранска епопея
attachments/article/70
  Баскетбол 13. 02. 2012 година /понеделник
attachments/article/18
  Проф. Йордан калайков, дн мениджмънт на спорта
attachments/article/54
  За живота и проблемите на хората с увреждания година V плевен ноември 2009
attachments/article/50
  Втори тролей за хора с двигателни увреждания пуснаха в Плевен
attachments/article/1335
  С ъ д ъ р ж а н и е обяснителна записка 2 стр
attachments/article/68
  Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица декември 2016 година
attachments/article/377
  Изборен район №13 пазарджишки община: белово населено място с. Аканджиево кметство: секция №016
website/attachments/article/7
  "инфрастрой" еоод брацигово
attachments/article/66
  Отчетно събрание на ро на сгб-плевен
attachments/article/3254
  Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от зспзз
attachments/article/265
  Резултати от извършени разследвания през 2018 Г. 04. 09. 2018 г. Валери иванов петков – рег. №0468
attachments/article/1329
  Република българия министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Пазарджик
attachments/article/377
  Изборен район №13 пазарджишки община: белово населено място с. Габровица кметство: секция №014
attachments/article/122
  “райчева – веди консулт” еоод
attachments/article/50
  Социалното подпомагане през призмата на присъединяването на България към Европейския съюз
attachments/article/4389
  Програма за храни и/или основно материално подпомагане
attachments/article/236
  20 март /вторник/, 17. 00 часа, малка зала на нч „Напредък 1869”
attachments/article/66
  Семинар на диабетиците от Плевен
attachments/article/661
  Относно: Съобщение до средствата за масово осведомяване за обществена поръчка, чрез Публична покана, с предмет: „Извършване на специализиран транспорт
attachments/article/1159
  З а п о в е д №156 гр. Белово, 03. 05. 2017 г
attachments/article/546
  О б щ и н а б е л о в о, о б л а с т п а з а р д ж и к
attachments/article/151
  Конкурс за длъжността,, Държавен инспектор" в дирекция,,Надзорна дейност" в Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори
attachments/article/19
  Искане за започване на принудително изпълнение вх. № / До
attachments/article/18
   частен съдебен изпълнител Виктор Георгиев рег. №725,  частен съдебен изпълнител Анита Стойнова рег. №897
attachments/article/1090
  Национална агенция за приходите
new/attachments/article/326
  Община малко търново
attachments/article/1049
  Отчет за управлението на кмета на Община Горна Оряховица инж. Добромир Добрев и на ръководния екип на Общината за периода 11. 2011 г 12. 2012 г
attachments/article/5086
  Класация на отборите в празник на знанието 20. 10. 2016 Г. Горна оряховица
attachments/article/201
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я комисия за публичен надзор над регистрираните одитори
gorna/attachments/article/4965
  О б щ и н а г о р н а о р я Х о в и ц а заповед
attachments/article/55
  За живота и проблемите на хората с увреждания година VI плевен май 2010
attachments/article/1570
  Програма Околна среда 2007-2013 г
attachments/article/53
  Семинар дискусия на тема "Умения за независим живот "
attachments/article/68
  1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
attachments/article/1101
  4 декември /вторник
attachments/article/684
  Народен театър м февруари
attachments/article/1212
  Народен театър м октомври
gorna/attachments/article/4396
  О б щ и н а г о р н а о р я Х о в и ц а з а п о в е д
attachments/article/673
  Описание на предмета на поръчката I. Предмет на обществената поръчка
attachments/article/436
  Доклад за напредъка по изпълнението на „Стратегия за устойчиво енергийно развитие 2012 2020 г на Община Варна
attachments/article/93
  За обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал
attachments/article/1074
  Приложение 3 маршрутно разписание 3
attachments/article/2520
  Община пещера
attachments/article/269
  Доклад по изпълнението на План за действие на община Белово по изпълнение на Стратегията за интегриране на ромите в област Пазарджик 2013 2020 г
gorna/attachments/article/235
  Министерство на земеделието и храните областна дирекция "земеделие "-велико търново
  Министерство на земеделието и храните областна дирекция "земеделие "-велико търново
attachments/article/1698
  Календарен план за културните събития в община пещера през 2011 год
attachments/article/68
  Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година
attachments/article/42
  Техническа спецификация-количествена сметка за изграждане на защитни тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура
attachments/article/122
  О т ч е т за изпълнение на решенията на Обс калояново за периода от 01. 08. 2016 г до 31. 01. 2017 г включително Решение
attachments/article/1894
  Публична покана за участие в обществена поръчка с предмет
attachments/article/1435
  Землище габровица приложение №5
attachments/article/1156
  Количествена сметка 1 община горна оряховица бз”общински социален комплекс”
  Количествена сметка 2 Списък за закупуване на обзавеждане и оборудване за дцдву, гр. Горна Оряховица
attachments/article/68
  Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица декември 2014 година
attachments/article/4695
  Списък на лицата, които ще получат ваучер на стойност 20. 00 лв от Националната кампания „Великден за всеки”
attachments/article/122
  Г о д и ш е н д о к л а д за наблюдение изпълнението на „Общински план за развитие
attachments/article/763
  Проект! Възложител: община горна оряховица
attachments/article/62
  Програма за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби
attachments/article/847
  ІІ. Количество или обем
attachments/article/2506
  Т е Х н и ч е с к о п р е д л о ж е н и е
attachments/article/49
  Регионален месечник за живота и проблемите на хората с увреждания плевен септември 2005
attachments/article/2677
  Технически спецификации
attachments/article/44
  Наредба за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията
attachments/article/257
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я комисия за публичен надзор над регистрираните одитори
attachments/article/1724
  Приемна грижа – да дадем шанс на едно дете да расте щастливо в семейна среда
attachments/article/58
  За живота и проблемите на хората с увреждания година IX плевен май 2013
attachments/article/2162
  Съобщение във връзка с писмо от Областна дирекция по безопасност на храните, за констатирано масово излюпване на гъсеници от първо поколение на Бялата американска пеперуда, Община Пещера съобщава следното
attachments/article/3635
  Годишен план за паша за стопанската 2015г. 2016г за землищата на община Пещера
attachments/article/236
  Програма публични прояви в духовната сфера на община горна оряховица 06. 03-08. 03. 2012 г
attachments/article/1149
  Национална агенция за приходите централно управление
attachments/article/1143
  Национална агенция за приходите централно управление
directory attachments article  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница