attachments/article/22
  Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
files/article
  Характеристики на горивата за двигатели с вътрешно горене ic engines fuel characteristics
attachments/article/796
  Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
attachments/article/861
  Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
u/996/pub/8441
  The role of computer and information technology in contemporary visual arts
uploads/article_files
  Екомонитор  мd ®
article_files
  Обща информация за Програмата на Мото-Пфое Основна цел
attachments/article/1236
  Н а р е д б а за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
attachments/article/1298
  С п р а в к а за очакваните постъпления от такса ”битови отпадъци”
attachments/article/108
  Техническо задание за изпълнение на услуга с предмет: „Изработка и монтаж на светлинни инсталации на открито и закрито за фестивал на светлината lummix“
2692/1
  Влияние на триизмерното телевизионно изображение и холограма в амбиент рекламата
attachments/article/2
  Програма "Регионално развитие"
attachments/article/478
  Техническа спецификация на компютърни консумативи за нуждите на Община Белово
attachments/article/757
  О б щ и н а б е л о в о, о б л а с т п а з а р д ж и к
article_files
  Целеви видове за изготвяне на картата за разпространение и чувствителните за птиците области в България
files/article
  Алгоритми за настройване триточково осветление при наблюдение или заснемане на сценични обекти
  Analysis of reliability of the chassis of light lorry during operation
article_files
  Консервиране на плодове: конфитюр, желе и сладко, мус от плодове, сиропи рецепти: Ада байнова
files/article
  A decision for plant- growing in large agricultural farms by spreadsheets
  International Scientific Conference 18 – 19 November 2011, gabrovo
  Д. Бекана Systems for monitoring and diagnostics of agro-industrial machinery
u/996/pub/8440
  Класификация на техники и стилове във визуалните изкуства, създадени със средствата на компютърните технологии
article_files
  Програма за овм. Концепция за опазване и мониторинг на овм, чрез изграждане на мрежа от сътрудници по места
files/article
  Increasing load capacity of cylindrical gear by optimizing their geometric parameters
565/1
  Колебанията на комшулука
files/article
  Енергоефективна хидравлична задвижваща система на шприц автомат
/media/articles/2217
  Европейската школа по клинична хомеопатия Организира Обучение по клинична хомеопатия
u/996/pub/8439
  Processes for design and creation of interactive works in the visual arts
attachments/article/29
  Автобиография Собствено име, Презиме, Фамилия лична информация
articles
  Белите полета в българската културна памет
articles/raid_gnu_linux_debian
  Инсталиране и конфигуриране на raid 1 под Debian 0r3
Aplication/Docs/articles
  Иван (Ванчо) Флоров и м а г и н е р н о с т а
attachments/article/2050
  Изготвил: / п / /Стоян Динев – ве -740/ техническа спецификация
  Наименование на Участника
attachments/article/62
  Доцент “ д-р диана крумова трендафилова-лазарова
/media/articles/2240
  Медицински стандарт ортопедия и травматология
articles/wireless_bluetooth
  Безжични компютърни мрежи- wireless, Bluetooth
article_files
  Програма life+ п life07/nat/BG00068 Опазване на царския орел и ловния сокол в България
attachments/article/55
  Вяра регионален месечник
articles/iptables
  Основи на защитна стена iptables Basic Firewall – iptables
article_files
  Програма за Европа за 2009-2012 г на BirdLife International и следва основните направления в работата на BirdLife
articles/sphinx
  Инсталиране и конфигуриране на Sphinx за работа с Mysql
attachments/article/377
  Изборен район №13 пазарджишки община: белово населено място с. Сестримо кметство: секция №012
files/article
  Качеството на висшето образование в българия – проблеми и перспективи ‘2009
  Антоанета Добрева, Васко Добрев, Георги Георгиев
attachments/article/49
  Вяра регионален месечник за живота и проблемите на хората с увреждания плевен юни 2005 Хора, компютри и още нещо…
article
  Истинска история. Бивша лондонска месарница трябвало да бъде превърната от новия й собственик в модно кафене. Бил нает интериорен дизайнер, който след като изучил проблема внимателно, решил да не променя нищо
files/article
  Причини за появата на шум в планетните предавки и мероприятия за намаляването му
/media/articles/2931
  Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2017 г
article_files
  Държавни институции и международни експерти дискутираха възможностите за адаптиране на българското законодателство в подкрепа на малките производители на храни в България
bg/articles/download/5089
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки за 2011 г
files/article
  Examine the changing condition on fleet of vehicles
/media/articles/2199
  Union européenne des méDÉcins spécialistes european union of medical specialists
articles
  Организатори: Работна група Византия Fondation Maison des Sciences de l’Homme, Paris
files/article
  Изложение Автомобилният път и извършващото се на него движение представлява сложна комбинация от случайни явления изменящи се както в пространството, така и във времето
  Използване на многосензорна система при изследване на движението на автомобил
  Приложение на глобалната система за позициониране и за определяне на местоположението на транспортните средства
  Приоритетно пропускане на транспортни средства от градския пътнически транспорт чрез бус-лента в град Русе
article_files
  Фестивалът: Петият национален Фестивал на белия щъркел Мрамор 2012 г
files/article
  Criteria for selection of workshop equipment, to maintain the cars
gorna/attachments/article/235
  Министерство на земеделието и храните
/media/articles/2894
  Проект! Национален рамков договор за медицинските дейности
files/article
  Инж. Димитър Грозев Резюме
attachments/article/551
  Образец №11 Проект договор
attachments/article/5216
  Позиция: Селскостопански работник – бране на малини Месторабота
/media/articles/2989
  Семинар "взаимодействие на болничната администрация с военната база, разположена на нейна територия. Мениджмънт на здравното заведение"
attachments/article/22
  Част първа общи положения ч
/media/articles/2240
  Медицински стандарт по психиатрия І. Принципи на лечението и обслужването на лица с психични разстройства
etropole/attachments/article/2082
  За произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г
bg/articles/download/9862
  Закон за данъка върху добавената стойност зпф закон за публичните финанси
bg/articles/download/4474
  Доклад №0100018011 за извършен одит и заверка на годишния финансов отчет на агенцията за ядрено регулиране за 2010 Г. София, 2011 г. Съдържание
attachments/article/50
  За Агенцията за хората с увреждания
/media/articles/2240
  Ендокринология и болести на обмяната
attachments/article/4298
  Позиция: Селскостопански работник – бране на малини Местоположение
/media/articles/2240
  Медицински стандарти по хирургия въведение
etropole/attachments/article/2080
  За гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г
bg/articles/download/6467
  С ъ о б щ е н и е на 04. 10. 2013 г е връчен на г-н Александър Паунов, в качеството му на първи секретар на ЦК на пп „ Комунистическа партия на България, проект на Одитен доклад
attachments/article/699
  Област пазарджик, община белово, населено място гр белово, кметство секция №001
bg/articles/download/10042
  Доклад №0400313516 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Свиленград за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание
/media/articles/2240
  I. Въведение …2 II. Общи положения …2
  Медицински стандарт
attachments/article/3537
  Приложение №1 към Заповед №499/01. 09. 2015 г на Кмета на Община Пещера относно утвърждаване на номерацията и адреса на избирателните секции в община Пещера списък на избирателните секции в община пещера, номерация и адрес гр. П е щ е р а
docs/articles
  Възли, използувани в алпинизма и катеренето възли за обвързване с въжето
  Проблематика на височинният алпинизъм
  Екипиране на маршрути за спортно катерене – основни принципи
/media/articles/2816
  Правила за добра медицинска практика по хирургия на лекарите хирурзи в Република България Глава първа общи положения
/media/articles/2240
  Медицински стандарт по лицево-челюстна хирургия
attachments/article/50
  Весела Коледа и щастлива Новата 2007 година Мрежа за социално включване на хората с увреждания
article_files
  Въздействия на вятърните генератори върху птиците – аргументи за недопустимост на ветрогенератори в Натура 2000
  Българско дружество за защита на птиците
/media/articles/2240
  Ушно-носно-гърлени болести
attachments/article/50
  24 май ден на българската просвета, култура и на славянската писменост
/media/articles/2237
  Наредба №18 от 20 юни 2005 Г. За критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
/media/articles/2787
  До д-р Петър Москов Министър на здравеопазването До медиите обръщение
files/article
  Моделиране на технологическите процеси в сервизи с цел подобряване на работата
bg/articles/download/5974
  Доклад №0400001110 за извършен одит на финансовото управление на Селскостопанската академия за периода от 01. 01. 2009 г до 31. 12. 2009 г
attachments/article/2746
  Проект „Подкрепа за достоен живот" по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: bg 051PO001 0 9 „ Алтернативи"
gorna/attachments/article/235
  Министерство на земеделието и храните областна дирекция "земеделие "-велико търново
attachments/article/182
  Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисия по чл. 401, ал. 1 От закона за съдебната власт за 2017 г
attachments/article/3738
  Проект № bg05М9OP001 002 0119-С001 „ Заедно" Схема за безвъзмездна финансова помощ "
attachments/article/1612
  Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги
attachments/article/3074
  Лекоатлетически шосеен пробег ”мемориал димитър велиславов димитров – мики”
gorna/attachments/article/3398
  С п и с ъ к на класираните кандидати за домашни помощници по проект „осигуряване на независим живот в община горна оряховица”
bg/articles/download/5952
  Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане №150 от 18. 04. 2013 г на председателя на Сметната палата
bg/articles/download/9510
  Закон за публичните финанси здбрб закон за държавния бюджет на Република България
attachments/article/10
  З а п о в е д №163 гр. Горна Оряховица, 16. 03. 2015 г
attachments/article/52
  Вокална формация „Дружба”
attachments/article/3371
  Община пещера с п и с ъ к на класираните кандидат – потребители и определения индивидуален месечен бюджет (в часове)
files/article
  Изложение за да се подобри ефективността на цялата помпена (вентилаторна) система, първо трябва да се провери възможността за редуциране на загубите, а след това да се осигури работен режим на цялата система
attachments/article/840
  О б щ и н а б е л о в о, о б л а с т п а з а р д ж и к
attachments/article/493
  Уважаеми господин варев
gorna/attachments/article/235
  Министерство на земеделието и храните областна дирекция "земеделие "-велико търново
bg/articles/download/5872
  Доклад №0400002812 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за избор на
attachments/article/1812
  Дойранска епопея
attachments/article/1610
  За ученическото здравеопазване в общинските учебни заведения за учебната 2009/2010 година
attachments/article/1175
  За ученическото здравеопазване в общинските учебни заведения за учебната 2007/2008 година
article_files
  Конкурс за фотография и много други изненади. Условия за участие
files/article
  Велизара Пенчева, Димитър Грозев, Асен Асенов Резюме
bg/articles/download/5810
  Доклад №0400008712 за извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на пп „Движение за права и свободи за периода от 01. 01. 2011 г до 31. 12. 2011 г
article_files
  Събор на членовете на бдзп „Маджарово” 2011
  Описание на позицията: Отговорник членство и Регионален координатор на бдзп за София
attachments/article/18
  Проф дпн. Йордан Калайков Специализирано пособие
bg/articles/download/7036
  1. Основание за извършване на одита
bg/articles/download/5896
  Списък на съкращенията
bg/articles/download/9898
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета б-3 с код 33 Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства
bg/articles/download/10032
  Доклад №0100312316 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Сливо поле за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание 2
static/media/ups/articles/attachments
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценка
bg/articles/download/10142
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета б-3 с код 33 Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства
attachments/article/49
  Вяра регионален месечник
bg/articles/download/9868
  Закон за местните данъци и такси зпф закон за публичните финанси
attachments/article/3458
  Декларация долуподписаният
bg/articles/download/10141
  Доклад №0400113116 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Долна баня за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание
files/article
  Предложение за възстановяване на дунавската лихтеровозна система
bg/articles/download/7021
  Съдържание стр
bg/articles/download/9913
  Доклад №0100313816 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Долни Дъбник за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание
bg/articles/download/9870
  Доклад №0100307516 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Белене за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание 2
bg/articles/download/5735
  Сметна палата
article_files
  П р о г р а м а град Бургас Ден: 6 октомври (събота)
attachments/article/661
  Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а“ от зоп с предмет
attachments/article/1241
  Техническа спецификация І. Обща информация: Предмет на поръчката
attachments/article/887
  О б щ и н а б е л о в о, о б л а с т п а з а р д ж и к
attachments/article/285
  Община белово, област пазарджик
attachments/article/870
  Iv образци на приложения приложение №1
attachments/article/748
  Програма за развитие на селските райони 2014-2020г и включва следните обособени позиции
bg/articles/download/9873
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета б-3 с код 33 Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства
bg/articles/download/10048
  Доклад №0100313516 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Община Тетевен за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание
attachments/article/107
  Период на плащането Размер на плащането
article_files
  Коалиция за опазване и устойчиво развитие на бесапарските ридове „Беса Валей уайнъри”
attachments/article/1551
  Доклад за работата в Читалище „Развитие” – Пещера
files/article
  Study of fuel cost
gorna/attachments/article/5705
  София Филм Фест гостува на Горна Оряховица за пета поредна година
attachments/article/377
  Изборен район №13 пазарджишки община: белово населено място гр. Белово кметство: секция №004
  Изборен район №13 пазарджишки община: белово населено място гр. Белово кметство: секция №002
  Изборен район №13 пазарджишки община: белово населено място с. Голямо белово кметство: секция №006
  Изборен район №13 пазарджишки община: белово населено място гр. Белово кметство: секция №005
article_files
  Значение на предложената защитена зона – овм калиакра
attachments/article/50
  40 души дневно ще могат да ползват услугите
attachments/article/377
  Изборен район №13 пазарджишки община: белово населено място с. Мененкьово кметство: секция №007
gorna/attachments/article/235
  Министерство на земеделието и храните областна дирекция "земеделие "-велико търново
attachments/article/377
  Изборен район №13 пазарджишки община: белово населено място с. Момина клисура кметство: секция №010
  Изборен район №13 пазарджишки община: белово населено място гр. Белово кметство: секция №003
  Изборен район №13 пазарджишки община: белово населено място с. Сестримо кметство: секция №013
bg/articles/download/9877
  Доклад №0100308516 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Борово за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание част първа 4
bg/articles/download/4478
  Отчет за 2010 г на Българската академия на науките София, 2011 г
bg/articles/download/10148
  Закон за публичните финанси Многопрофилна болница за активно лечение
attachments/article/56
  За живота и проблемите на хората с увреждания година VII плевен декември 2011
bg/articles/download/9881
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета б-3 с код 33 Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства
attachments/article/2275
  Дойранска епопея
bg/articles/download/9882
  Доклад №0400200616 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Община Бургас за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание част първа 4
attachments/article/18
  Проф. Йордан калайков, дн мениджмънт на спорта
attachments/article/54
  За живота и проблемите на хората с увреждания година V плевен ноември 2009
attachments/article/50
  Втори тролей за хора с двигателни увреждания пуснаха в Плевен
bg/articles/download/9962
  Доклад №0400104116 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет
article_files
  Програма на образователните и развлекателни събития Дата Час Зала Тема Аудитория Представя 11. 12. 2010 14: 00 Риби етаж 2
bg/articles/download/10072
  Доклад №0400112216 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Българската национална телевизия за 2015 г. София, 2016 г
bg/articles/download/7035
  Списък на съкращенията
bg/images/4/47
  Стандарти за подготовка на специалисти за социална работа с бежанци1 маринела радева – докторант
article_files
  Конкурс за финансиране на малки демонстрационни проекти в областта на опазване на биологичното разнообразие
  Обучителна среща
bg/articles/download/10018
  Доклад №0400304016 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Рудозем за 2015 г. София, 2016 г
attachments/article/1335
  С ъ д ъ р ж а н и е обяснителна записка 2 стр
attachments/article/377
  Изборен район №13 пазарджишки община: белово населено място с. Аканджиево кметство: секция №016
bg/articles/download/6134
  Доклад №0400013012 за извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на Политическа партия „Политическо движение евророма за 2011 г
files/article
  Examine the changing condition on fleet of vehicles
website/attachments/article/7
  "инфрастрой" еоод брацигово
files/article
  Methods for measuring motor oil’s impedance
attachments/article/66
  Отчетно събрание на ро на сгб-плевен
attachments/article/3254
  Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от зспзз
bg/articles/download/4603
  Доклад №0100013211 за извършен одит и заверка на годишния финансов отчет за 2010 г на община Родопи София, 2011 г. Съдържание част първа
bg/articles/download/9893
  Доклад №0100312716 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Главиница за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание
attachments/article/377
  Изборен район №13 пазарджишки община: белово населено място с. Габровица кметство: секция №014
bg/articles/download/5863
  Списък на съкращенията
attachments/article/50
  Социалното подпомагане през призмата на присъединяването на България към Европейския съюз
attachments/article/4389
  Програма за храни и/или основно материално подпомагане
attachments/article/66
  Семинар на диабетиците от Плевен
attachments/article/661
  Относно: Съобщение до средствата за масово осведомяване за обществена поръчка, чрез Публична покана, с предмет: „Извършване на специализиран транспорт
attachments/article/546
  О б щ и н а б е л о в о, о б л а с т п а з а р д ж и к
bg/articles/download/9888
  Закон за публичните финанси зудб закон за устройството на държавния бюджет
files/article
  Choosing of kinematic model and constructive features of ball winding machine with intersecting axes
  Относно характеристиките на български центробежни помпи при подрязване на работното колело
bg/articles/download/5688
  Списък на съкращенията
attachments/article/1049
  Отчет за управлението на кмета на Община Горна Оряховица инж. Добромир Добрев и на ръководния екип на Общината за периода 11. 2011 г 12. 2012 г
gorna/attachments/article/4965
  О б щ и н а г о р н а о р я Х о в и ц а заповед
attachments/article/55
  За живота и проблемите на хората с увреждания година VI плевен май 2010
bg/articles/download/9914
  Закон за публичните финанси Закон за управление на отпадъците
attachments/article/1570
  Програма Околна среда 2007-2013 г
attachments/article/53
  Семинар дискусия на тема "Умения за независим живот "
bg/articles/download/4611
  Доклад №0100002511 за извършен одит на годишния финансов отчет за 2010 г на община Свищов София 2011г. Съдържание част първа въведение 5
gorna/attachments/article/4396
  О б щ и н а г о р н а о р я Х о в и ц а з а п о в е д
bg/articles/download/6062
  Доклад №0200001212 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Върбица за периода от 01. 01. 2011 г до 31. 12. 2011 г
attachments/article/673
  Описание на предмета на поръчката I. Предмет на обществената поръчка
bg/articles/download/9945
  Доклад №0400211516 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Кричим за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание част първа 4
bg/articles/download/9890
  Доклад №0100303816 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Габрово за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание част първа 3
attachments/article/436
  Доклад за напредъка по изпълнението на „Стратегия за устойчиво енергийно развитие 2012 2020 г на Община Варна
attachments/article/93
  За обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал
attachments/article/2520
  Община пещера
gorna/attachments/article/235
  Министерство на земеделието и храните областна дирекция "земеделие "-велико търново
docs/articles/1174
  Долуподписаната Росица Николаева Тодорова, егн 4006236773
bg/articles/download/4520
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за 2010 г
gorna/attachments/article/235
  Министерство на земеделието и храните областна дирекция "земеделие "-велико търново
attachments/article/1698
  Календарен план за културните събития в община пещера през 2011 год
files/article
  Xх мнтк „адп-2011”
insightblog/upload
  Първото мащабно проучване на икт в европейските училища започва
bg/articles/download/4562
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове 6 Одит на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета
bg/articles/download/9935
  Доклад №0400206316 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Карлово за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание І. Въведение 4
attachments/article/42
  Техническа спецификация-количествена сметка за изграждане на защитни тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура
articles
  По следите на Целите на Хилядолетието за Развитие” проучване между връстници
bg/articles/download/4613
  Отчет за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове 6 Одит на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета
bg/articles/download/9879
  Закон за публичните финанси зудб закон за устройството на държавния бюджет
bg/articles/download/9896
  Закон за счетоводството зсп закон за Сметната палата
attachments/article/4695
  Списък на лицата, които ще получат ваучер на стойност 20. 00 лв от Националната кампания „Великден за всеки”
attachments/article/49
  Регионален месечник за живота и проблемите на хората с увреждания плевен септември 2005
bg/articles/download/10146
  Доклад №0400307716 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Крумовград за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание част първа 3
attachments/article/58
  За живота и проблемите на хората с увреждания година IX плевен май 2013
attachments/article/2162
  Съобщение във връзка с писмо от Областна дирекция по безопасност на храните, за констатирано масово излюпване на гъсеници от първо поколение на Бялата американска пеперуда, Община Пещера съобщава следното
attachments/article/3635
  Годишен план за паша за стопанската 2015г. 2016г за землищата на община Пещера
bg/articles/download/7160
  С ъ о б щ е н и е на 26. 02. 2014 г е връчен на г-н Данаил Папазов, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, проект на Одитен доклад
article_files
  Рецепта за Рибена чорба
directory attachments article  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница