files/file/Chemicals/CLP/Zakonodatelstvo
  Наредба №7 от 23 април 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на информация за пуснатите на пазара биоциди и/или химични препарати, класифицирани като опасни въз основа на физико-химичните и токсикологичните си свойства
files/file/Chemicals/CLP/Rakovodstva
  Регламент (ЕО) №1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането (clp) на вещества и смеси
documents/documenti/vhod/3_Chemical_prom
  Картотека на произведените/използваните опасни химични вещества в
chemical/site/File/reach/wizard
  Einecs № Име/Група
chemical/site/File/forms
  Приложение №4 към чл. 6, ал. 1 и чл. 10
chemical/site/File/legislation/clp_anexes
  Приложение №17 към чл. 40а
uploads/userfiles/file/AYT MARINE CHEMICALS
  Rem-25 препарат на водна основа за почистване на тежки масла и утайки
documents/documenti/vhod/3_Chemical_prom
  Вещества, които могат да предизвикат професионални белодробни заболявания
IMB web page/microbio/ZOP2017/CHEMICALS/Обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
  Наименование на участника
files/useruploads/files/vip/sector_analysis
  2015 посолство на република българия
documents/documenti/vhod/3_Chemical_prom
  Правила за безопасно съхраняване на химични вещества и продукти съвместното съхраняване на пожаро- и взривоопасни ве­щества г р у п а
assets/Uploads
  „Доставка на тест-набори за химичен анализ за фотометри Spectroquant® “nova”60; общо химикали за физико-химични изпитвания и консумативи за изпитване на питейни води по микробиологични показатели” за нуждите на „В и К” оод – град Габрово по обособени
documents/documenti/vhod/3_Chemical_prom
  Хигиенно-токсикологична характеристика на някои основни химични вещества
chemical/site/File/reach/wizard
  Обмен на съществуващи данни в случай на регистрирани вещества
site_files/file/ZOP2016/chemicals
  Република България 4000, Пловдив
chemical/site/File/legislation
  Закон за защита на растенията
WWW_IChE_EN/LABORATORY_IChE/Chemical_Reactors_Laboratory/STAFF_Laboratory/CV_Martin_Martinov
  Мартин Стефанов Мартинов
  Мартин Стефанов Мартинов Доцент, д-р
chemical/data/information_materials/broshuri
  Европейското бюро по химикали ecb
static/media/ups/tiny/file/Chemicals/Sahranenie
  Утвърждавам: (Със заповед № ) министър: нона караджова
chemical/site/File/reach
  Регламент ( e к) No 1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 /reach
  Ръководство за междинни продукти
chemical/site/File/legislation/clp_anexes
  Приложение 14 към чл. 23, ал. 1
wp-content/uploads/file/Chemicals/REACH/REACH_procedures
  Списък с вещества, предмет на разрешаване
wp-content/uploads/file/Chemicals/Seveso/Formyliari
  Форма и съдържание на доклада за безопасност (ДБ)
p/doc
  Информационен лист за безопасност pp химичен метал
directory chemical  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница