ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Labour/Ordinances
  Гарантирани вземания на работниците и служителите
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Pensions/Ordinances
  Гарантирани вземания на работниците и служителите
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Labour/Ordinances
  I общи разпоредби Ч
ckfinder/userfiles/files
  Заповед № / 20 г
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Pensions/Codes
  Кодекс за социално осигуряване (Загл изм. Дв, бр. 67 от 2003 г.)
ckfinder/userfiles/files/admobs
  Директива на съвета 79/7/еио от 19 декември 1978 година
  Директива на съвета 92/85/еес от 19 октомври 1992 г за вьвеждане на мерки за насърчаване на подобрения в
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Labour/Ordinances
  Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Pensions/Ordinances
  Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Labour/Solutions
  Решение №1020 на мс от 28. 12. 2015 г за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2016 г
ckfinder/userfiles/files/baneri/fond usloviq na trud
  Първа общи положения ч
ckfinder/userfiles/files/admobs
  Текст от значение за Европейското икономическо пространство
ckfinder/userfiles/files
  Наредба №4 от 14. 10. 2002 г за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа
ckfinder/userfiles/files/admobs/az
  Образец чл… /…/ 2012 г
  Образец чл… /…/ 2012г
  Образец а1-чл. 47, ал. 4 от знз-2012г. А н е к с към договор от г
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Labour/Ordinances
  Наредба №10 от 7 декември 2004 г за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари
ckfinder/userfiles/files/admobs
  Директива на съвeта 76/207/еио от 9 февруари 1976 година
ckfinder/userfiles/files
  Zepir ltd. – Health & Nature
  Парти 10 стека парти 2л/6бр/ микс по избор + 1 стек парти 2л безплатно
ckfinder/userfiles/files/admobs
  Отчет за изпълнение на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2010 г
ckfinder/userfiles/files
  Офис Адрес Телефон
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Labour/Ordinances
  I общи положения Ч
  Първа общи положения ч
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/EMSP/e-forms
  Bg а социална сигурност на работници мигранти
  З е 402 bg а социална сигурност на работници мигранти
  Административна комисия виж “Указания” на стр. 3 За социална сигурност
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Labour/Ordinances
  І общи положения Ч
ckfinder/userfiles/files
  Кодекс на Съюза, Закона за митниците и другите нормативни актове по прилагането им, с генерален обем на представителната власт за извършване на действия и формалности за
ckfinder/userfiles/files/baneri/evropeiski integracionen fond
  Информационен ден по Годишната програма 2008 на еиф
ckfinder/userfiles/files
  Министерство на образованието и науката професионална държавна търговска гимназия „димитър хадживасилев”
ckfinder/userfiles/files/dokumenti/naredbi
  Обн. Дв бр. 51 от 27 Юни 2017г. Глава първа. Общи положения
ckfinder/userfiles/files/baneri/evropeiska garanciq za mladejta
  Република българия министерство на труда и социалната политика
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Labour/Ordinances
  Наредба за работното време, почивките и отпуските
ckfinder/userfiles/files/politiki/deca i semeistvo/zakrila na deteto
  Национална стратегия „визия за деинституционализацията на децата в република българия” Политически документ
ckfinder/userfiles/files
  10 стека парти 2л/6бр/ микс по избор + 2стекa парти 2л безплатно
  Текущи промоции алвес оод – м. 03. 2017г. Парти 10 стека парти 2л/6бр/ микс по избор
  2стекa парти 2л безплатно
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Labour/Ordinances
  I общи положения Ч
  Наредба №11 от 21. 12. 2005 г за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея
  Наредба №3 от 19. 04. 2001 г за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
ckfinder/userfiles/files/politiki/zaetost/programi i proekti za zaetost
  Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица предпоставки и необходимост от реализация на програмата
ckfinder/userfiles/files/dokumenti/strategii
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на труда и социалната политика
ckfinder/userfiles/files/admobs
  Анализ на административното обслужване на физически и юридически лица от Министерството на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджет през четвъртото тримесечие на 2015 год
  Анализ на административното обслужване на физически и юридически лица от Министерството на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджет през второто тримесечие на 2015 год
ckfinder/userfiles/files
  График за консултации с ученици за ii-ри срок на 2016/2017 уч година
  Началник митница аерогара софия
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Labour/Ordinances
  I общи положения Ч
ckfinder/userfiles/files
  2стекa парти 2л безплатно
ckfinder/userfiles/files/politiki/mejdunarodna deinost/mejdunarodno sutrudnichestvo
  Споразумения между Министерството на труда и социалната политика и чуждестранни сродни министерства
ckfinder/userfiles/files/admobs
  Отчет за изпълнението
ckfinder/userfiles/files/politiki/deca i semeistvo/zakrila na deteto
  Доклад Сравнителен анализ на разходите и ползите от системите за грижа за детето
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Labour/Ordinances
  I организация и провеждане на задължителните предварителни медицински прегледи на работниците
ckfinder/userfiles/files/rubs/horuv
  Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008 – 2015 Г.
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/EMSP/treaties-social-security
  Спогодба за социална сигурност между република българия
ckfinder/userfiles/files
  Световноизвестни лектори на Първия международен бизнес форум: „Бъдещата форма на сътрудничество между иноватори и инвеститори“
ckfinder/userfiles/files/admobs/az
  Образец а3 чл. 49б от знз- 2012г. А н е к с към договор от г
ckfinder/userfiles/files/politiki/deca i semeistvo/zakrila na deteto
  Доклад юли 2012 Юни 2013 г. Резюме error: Reference source not found
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Labour/Legislations
  Закон за уреждане на колективните трудови спорове
ckfinder/userfiles/files/dokumenti/zakoni
  Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г. В сила от 01. 01. 2017 г. Обн. Дв бр. 98 от 9 Декември 2016г
ckfinder/userfiles/files/baneri/fond socialna zakrila
  Доставчици на социалната услуга „обществена трапезария“ 2014 – 2015 година
ckfinder/userfiles/files
  С в и щ о в з а п о в е д №736/25 март 2009 г. На основание чл. 9 /1/ т. 1 и чл. 10/3/ т. 5, чл. 12 т. 5 и чл. 13/3/ от зпоо и решение
  До аспазия-92 оод (Бенефициент- наименование)
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/EMSP/e-forms
  Виж “Указания” на страница 3 e 207
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Labour/Ordinances
  Наредба №11 от 27. 12. 2004 г за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера
ckfinder/userfiles/files/admobs
  Отчет на Националния план за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете през 2011 г. Въведение
ckfinder/userfiles/files/politiki/deca i semeistvo/zakrila na deteto
  Закон за социално подпомагане ксо кодекс за социално осигуряване
ckfinder/userfiles/files
  Подводна пресконференция 2007 басейн Дияана, София Златин Радев
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Labour/Ordinances
  Наредба № рд-07-2 от 16. 12. 2009 г за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
  Наредба №7 от 23. 09. 1999 г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
  Наредба №5 от 11. 06. 2010 г за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/EMSP/e-forms
  Виж “Указания” на страници 8 и 9 e 202 (1)
ckfinder/userfiles/files/oferti_s_obqva_pushki
  Приложение №1 техническа спецификация
ckfinder/userfiles/files
  С в и щ о в з а п о в е д №1391 /12 септември 2015 г. На основание чл. 275 от кт, чл. 147 /1/ т. 3 от ппзнп, чл. 5 /4/ от Инструкция
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Labour/Decisions
  Решение №1020 на мс от 28. 12. 2015 г за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2016 г
ckfinder/userfiles/files/politiki/zaetost/konsultativni saveti
  Списък на членовете на национален консултативен съвет по професионална квалификация на работната сила
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Labour/Ordinances
  Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести
  Наредба за командировките в страната
  Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране
ckfinder/userfiles/files/politiki/zaetost/programi i proekti za zaetost
  Национална програма „активиране на неактивни лица”
ckfinder/userfiles/files/politiki/mejdunarodna deinost/mejdunarodni organizacii
  Конвенция за правата на хората с увреждания Преамбюл
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/EMSP/e-forms
  Виж “Указания” на страници 7, 8 и 9 e 203 (1)
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Labour/Ordinances
  Наредба №2 от 22. 03. 2004 г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
ckfinder/userfiles/files/baneri/jiznen standart
  Министерство на труда и социалната политика брой 36 съдържание
ckfinder/userfiles/files
  Министерство на труда и социалната политика брой 33 – май 2015 г
  Zepir ltd. – Health & Nature
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Labour/Ordinances
  Наредба №13 от 30 декември 2005 г за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт
admin/ckfinder/userfiles/files
  Правила за провеждане на играта „ Феста 20 години
ckfinder/userfiles/files/politiki/rabota v chujbina/slujbi po trudovi i socialni vuprosi
  Приемен ден по трудови и социални въпроси
ckfinder/userfiles/files/politiki/zaetost/informaciq za pazara na truda tekusto systoqnie i prognozi
  1 Списък на използваните съкращения
ckfinder/userfiles/files/politiki/obshtestveni obsujdaniq
  Закон за изменение на Закона за ратифициране на Конвенция №102 на Международната организация на труда за социална сигурност минимални стандарти, 1952 г
ckfinder/userfiles/files/politiki/zaetost/programi i proekti za zaetost
  Проект „от професионално обучение към ефективна заетост”
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Labour/Ordinances
  Наредба № рд-07-1 от 02. 2012 г за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
ckfinder/userfiles/files/politiki/zaetost/prakticheska informaciq polzni adresi
  Концепция за предоставяне и използване на ваучери за услуги
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Labour/Ordinances
  Наредба №16 от 31. 05. 1999 г за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести
ckfinder/userfiles/files
  Приложение към т 1 от Училищна политика за изграждане и функциониране на системата за финансово управление и контрол в пдтг „Д. Хадживасилев”
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Labour/Ordinances
  Наредба №3 от 05. 2005 г за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации
ckfinder/userfiles/files/baneri
  Проекти за предоставяне на социални услуги
ckfinder/userfiles/files/politiki/ravni vyzmojnosti/normativni aktove/bg zakonodatelstvo
  Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2018 Г
admin/ckfinder/userfiles/files
  Христо Смирненски
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Labour/Ordinances
  Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск
ckfinder/userfiles/files
  Текущи промоции алвес оод – м. 07. 2018г. Парти 5 стека парти 2л/6бр/ микс по избор
ckfinder/userfiles/files/baneri/fond socialna zakrila
  І. обща информация за проекта
ckfinder/userfiles/files/politiki/mejdunarodna deinost/podgotovka na RB za predstavitelstvoto na ES prez 2018
  Приложение към т. 1 План за подготовка на българското председателство
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Labour/Ordinances
  Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време
  Наредба за структурата и организацията на работната заплата
  Наредба №13 от 30. 12. 2003 г за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа
  I общи изисквания Ч
ckfinder/userfiles/files/politiki/rabota v chujbina/spogodbi za zaetost
  С п о г о д б а между правителството на република българия
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Labour/Ordinances
  Наредба №12 от 30 декември 2005 г за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/EMSP/e-forms
  Доклад за положението на пенсионер рег. 574/72 : чл. 40; чл. 51 1 1
ckfinder/userfiles/files/politiki/zaetost/programi i proekti za zaetost
  Приложение към Заповед № рд01-78 от 24. 01. 2015 г на министъра на труда и социалната политика
ckfinder/userfiles/files/politiki/deca i semeistvo/zakrila na deteto
  Доклад юни 2011 Юни 2012 г. Резюме 3 Основни предизвикателства 4
  Доклад 2010 2011г. Резюме 3 Постигнатото 15
ckfinder/userfiles/files/admobs/administrativno obslujvane/administrativni uslugi
  На осигурявани лица, въз основа на ведомостите на мтсп и на ликвидирани ведомства, съхранявани в архива на мтсп правно основание
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/EMSP/treaties-social-security
  За социална сигурност
ckfinder/userfiles/files/baneri/fond usloviq na trud
  Дв, бр. 103 от 12. 2007 г. Раздел I общи положения
ckfinder/userfiles/files/new
  Закон за администрацията Утвърдена със Заповед №54 от 26. 03. 1996 г на министъра на труда и социалните грижи, необнародвана
ckfinder/userfiles/files/politiki/socialno vkliuchvane
  Доклад на Република България по стратегиите за социална закрила и социално включване
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/EMSP/e-forms
  Административна комисия виж “Указания” на стр. 4 З е 407 bg а социална сигурност на работници мигранти
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Labour/Ordinances
  Наредба №6 от 15. 08. 2005 г за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум
ckfinder/userfiles/files/baneri/fond socialna zakrila
  Проекти за предоставяне на социални услуги
ckfinder/userfiles/files
  До ет „дарс-91-Димитър Събков“ (Бенефициент- наименование)
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/EMSP/e-forms
  Административна комисия виж “Указания” на стр. 3 З е 405 bg а социална сигурност на работници мигранти
directory ckfinder userfiles  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница