ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Labour/Ordinances
  Гарантирани вземания на работниците и служителите
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Pensions/Ordinances
  Гарантирани вземания на работниците и служителите
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Labour/Ordinances
  I общи разпоредби Ч
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Pensions/Codes
  Кодекс за социално осигуряване (Загл изм. Дв, бр. 67 от 2003 г.)
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Labour/Ordinances
  Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Pensions/Ordinances
  Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Labour/Solutions
  Решение №1020 на мс от 28. 12. 2015 г за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2016 г
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Labour/Ordinances
  Наредба №10 от 7 декември 2004 г за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари
  I общи положения Ч
  Първа общи положения ч
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/EMSP/e-forms
  Bg а социална сигурност на работници мигранти
  З е 402 bg а социална сигурност на работници мигранти
  Административна комисия виж “Указания” на стр. 3 За социална сигурност
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Labour/Ordinances
  І общи положения Ч
  Наредба за работното време, почивките и отпуските
  I общи положения Ч
  Наредба №11 от 21. 12. 2005 г за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея
  Наредба №3 от 19. 04. 2001 г за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
  I общи положения Ч
  I организация и провеждане на задължителните предварителни медицински прегледи на работниците
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/EMSP/treaties-social-security
  Спогодба за социална сигурност между република българия
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Labour/Legislations
  Закон за уреждане на колективните трудови спорове
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/EMSP/e-forms
  Виж “Указания” на страница 3 e 207
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Labour/Ordinances
  Наредба №11 от 27. 12. 2004 г за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера
  Наредба № рд-07-2 от 16. 12. 2009 г за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
  Наредба №7 от 23. 09. 1999 г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
  Наредба №5 от 11. 06. 2010 г за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/EMSP/e-forms
  Виж “Указания” на страници 8 и 9 e 202 (1)
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Labour/Decisions
  Решение №1020 на мс от 28. 12. 2015 г за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2016 г
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Labour/Ordinances
  Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести
  Наредба за командировките в страната
  Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/EMSP/e-forms
  Виж “Указания” на страници 7, 8 и 9 e 203 (1)
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Labour/Ordinances
  Наредба №2 от 22. 03. 2004 г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
  Наредба №13 от 30 декември 2005 г за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт
  Наредба № рд-07-1 от 02. 2012 г за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
  Наредба №16 от 31. 05. 1999 г за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести
  Наредба №3 от 05. 2005 г за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации
  Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск
  Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време
  Наредба за структурата и организацията на работната заплата
  Наредба №13 от 30. 12. 2003 г за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа
  I общи изисквания Ч
  Наредба №12 от 30 декември 2005 г за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/EMSP/e-forms
  Доклад за положението на пенсионер рег. 574/72 : чл. 40; чл. 51 1 1
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/EMSP/treaties-social-security
  За социална сигурност
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/EMSP/e-forms
  Административна комисия виж “Указания” на стр. 4 З е 407 bg а социална сигурност на работници мигранти
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT=NORMATIVE DOCUMENTS/Labour/Ordinances
  Наредба №6 от 15. 08. 2005 г за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум
ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/EMSP/e-forms
  Административна комисия виж “Указания” на стр. 3 З е 405 bg а социална сигурност на работници мигранти
directory ckfinder userfiles  
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница