cntnr/moodle
  Общи положения Влезте в курса, в който искате да качите фай
cntnr/Proceduri/Kartalska
  Конкурс за доцент по научна специалност 04. 01. 10 Растителна защита (Микробиология), обявен в дв, бр 83. от 25. 10. 2011
cntnr/uchebni_programi/DEPS
  Програма за дисциплината: чужд език включена като задължителна в учебния план
cntnr/NID/Registyr_NID/EKON/kat_Menidjmynt
  С п и с ъ к на научните трудове на Доц д-р нели андреева бенчева
cntnr/CEKOV/2015/Comp tech
  Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Agrohimia
  С п и с ъ к на научните трудове на доц. Иван манолов
cntnr/NID/Registyr_NID/RZA/kat_Obstha_himia
  С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Виолина ангелова Ризова
cntnr/NID/Registyr_NID/RZA/kat_Entomologia
  С п и с ъ к на научните трудове на проф д-р Вили харизанова
  С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Атанаска Радева Стоева
cntnr/uchebni_programi/botanika/botanika2
  Програма за дисциплината: систематика на растенията (ботаника ІІ ч. ) включена като задължителна в учебния план
cntnr/uchebni_programi/botanika/botanika1
  Програма за дисциплината: анатомия и морфология на растенията (ботаника І част) включена като задължителна в учебния план
  Програма за дисциплината: Анатомия и морфология на растенията (ботаника І ч.) включена като задължителна в учебния план
cntnr/NIC/2013/Info_List_2013
  На проекта
cntnr/uchebni_programi/gradinarstvo
  Утвърждавам: рекор: /доц. Д-р д. Греков/ у ч е б н а п р о г р а м а
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Botanika
  С п и с ъ к на научните трудове на
cntnr/uchebni_programi/botanika/botanika1
  Програма за дисциплината систематика на растенията (ботаника ІІ част.) включена като задължителна в учебния план
cntnr/uchebni_programi/botanika/A_Nikolova
  Факултет по агрономство
cntnr/uchebni_programi/gradinarstvo
  Утвърждавам: р е к т о р: /доц. Д-р димитър греков
  Утвърждавам: рекор: /доц. Д-р д. Греков/ у ч е б н а п р о г р а м а
  Факултет по лозаро-градинарство утвърждавам: ректор: /доц. Д-р д. Греков
cntnr/NID/Registyr_NID/EKON/kat_Matematika
  С п и с ъ к на научните трудове на Гл ас. Илиян Тодоров Перухов
cntnr/uchebni_programi/botanika/botanika1
  Програма за дисциплината: сисематика на растенията (ботаника ІІ ч.) включена като задължителна в учебния план
cntnr/uchebni_programi/botanika/botanika3
  Програма раздел флористика
cntnr/uchebni_programi/gradinarstvo
  Утвърждавам: р е к т о р: /Доц д-р Д. Греков
cntnr/NID/Registyr_NID/RZA/kat_Ekologia
  С п и с ъ к на научните трудове на гл ас д-р татяна билева
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Zemedelie
  С п и с ъ к на научните трудове на проф. Д-р тоньо тонев
  С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р м димитрова
cntnr/uchebni_programi/botanika/botanika1
  Програма за дисциплината: ботаника анатомия, морфология и систематика на растенията включена като задължителна в учебния план
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Jivotnovydstvo
  С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р П. Бацалов
cntnr/Bochukov
  А г р а р е н у н и в е р с и т е т – пловдив
cntnr/uchebni_programi/botanika/A_Nikolova
  Факултет по агрономство
cntnr/NID/Registyr_NID/RZA/kat_Entomologia
  С п и с ъ к на научните трудове на проф дсн Иванка лечева
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Botanika
  С п и с ъ к на научните трудове на Доц д-р Кунка Кожухарова
  С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Христо Анастасов
cntnr/NID/Registyr_NID/LG/kat_mehanizacia
  С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р инж димитър анастасов гуглев
cntnr/NID/Registyr_NID/RZA/kat_Entomologia
  С п и с ъ к на научните трудове на доц дсн Хари Самалиев
cntnr/JURI/svetleva
  Списък на научните публикации на проф. Д. С. Н. Дияна светлева
  Списък на научните трудове на проф. Д. С. Н. Дияна светлева І. Научни публикации
cntnr/KONKURSI/halaf
  „Изследване влиянието на миещи и дезинфекционни препарати, използвани в млекопреработвателната практика, върху качеството на киселото мляко
cntnr/NID/Registyr_NID/LG/kat_lozarstvo
  С п и с ъ к на научните трудове на ас. Веселин Иванов
cntnr/NID/Registyr_NID/RZA/kat_Obstha_himia
  С п и с ъ к на научните трудове на гл ас д-р инж марин нейков маринов
cntnr/NID/Registyr_NID/RZA/kat_Agroekologia
  С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р владислав попов
cntnr/uchebni_programi/fitopatologia
  Програма по дисциплината защита на декоративната растителност I. Извадка от учебния план на защита на декоративната растителност
cntnr/uchebni_programi/botanika/botanika1
  Програма за дисциплината: ботаника анатомия, морфология и систематика на растенията включена като задължителна в учебния план
cntnr/PRIEM 2014
  Центъра за кан­дидат­­студентска подготовка и информация (цкпи)
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Jivotnovydstvo
  С п и с ъ к на научните трудове на ас д-р Красмира любенова аврамова
cntnr/Proceduri/Avramova
  Красимира Любенова Аврамова за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност 04. 02. 10 „Специални отрасли /буби/”
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Jivotnovydstvo
  -
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Genetika
  С п и с ъ к на научните трудове на проф дсн Дияна светлева
cntnr/JURI/svetleva
  Цитиране на статиите на проф. Д. С. Н. Дияна светлева
cntnr/Predstoizsthi_sybitia/2013
  Да се използва Международната система от измервателни единици si
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Jivotnovydstvo
  -
  С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Матина Н. Димитрова
  -
cntnr/NID/Registyr_NID/RZA/kat_Agroekologia
  С п и с ъ к на научните трудове на Гл ас. Веселка неделчева влахова
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Fiziologia
  С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Малгожата Берова
cntnr/NID/Registyr_NID/RZA/kat_Ekologia
  С п и с ъ к на научните трудове на гл ас д-р соня шукерова
cntnr/ND/Otcheti_2015
  Отчет за научно-изследователската дейност за календарната 2015 г
cntnr/MS/proekti
  Заглавие на проекта, номер на договора и ръководител от ау програма
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Genetika
  С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Светла Янчева
cntnr/NID/Registyr_NID/RZA/kat_Obstha_himia
  С п и с ъ к на научните трудове на проф. Дхн мери атанасова камбурова за периода 2007-2012 г
cntnr/NIC/2015
  Оперативен ръководител
cntnr/uchebni_programi/botanika/botanika2
  Програма за дисциплината: Анатомия и морфология на растенията (ботаника І ч.) включена като задължителна в учебния план
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Jivotnovydstvo
  С п и с ъ к на научните трудове на проф дсн димо стефанов пенков
cntnr/uchebni_programi/botanika/botanika3
  Програма раздел флористика дисциплина Дендрология и растителни видове с високо
cntnr/MS/SunyBeach
  Език, личност и общество в съвременния свят
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Botanika
  С п и с ъ к на научните трудове на
cntnr/Proceduri/Geshev
  Конкурс за Професор по научната специланост 05. 01. 01. История на филосията
cntnr/NID/Registyr_NID/RZA/kat_Agroekologia
  С п и с ъ к на научните трудове нА
cntnr/NIC/otcheti_2010
  График за провеждане на научна сесия по научноизследователски проекти на 15. 12. 2010
cntnr/NIC
  Класирани са следните нови научноизследователски проекти за 2009 г
cntnr/ND/Otcheti_2015
  Отчет за научно-изследователската дейност за календарната 2015 г
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Fiziologia
  С п и с ъ к на научните трудове на ас. Д-р любка христова колева
cntnr/ND/Otcheti_2015
  Отчет за научно-изследователската дейност за календарната 2015 г
cntnr/NID/Registyr_NID/EKON/kat_Matematika
  С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р емилия миткова михайлова
cntnr/Stud_praktiki/2016
  На мон, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Botanika
  С п и с ъ к на научните трудове на гл. Ас. Д-р кирил стоянов
cntnr/ND/Otcheti_2015
  -
cntnr/NIC/Dogovori
  За разработване на научноизследователски проект с научен работник – чужденец
cntnr/NID/Registyr_NID/RZA/kat_Ekologia
  С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Ангел Николов
cntnr/MS
  Гр. Пловдив Относно: Специално предложение за преподаватели и служители на
cntnr/KSK 2016
  Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (цкпи)
cntnr/ND/Otcheti_2015
  Отчет за научно-изследователската дейност за календарната 2015 г
cntnr/Proceduri/Dulgerova
  Рецензия от проф дсн Дияна Лилова Светлева
cntnr/ND/Otcheti_2015
  Отчет за научно-изследователската дейност за календарната 2015 г
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Genetika
  С п и с ъ к на научните трудове на Доц д-р Невенка Ганушева
cntnr/NID/Registyr_NID/EKON/kat_Matematika
  С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р ирена иванова
cntnr/AI/2013
  Уважаеми колеги, От миналата година бр. 8, 9 10 и 11, 2012 г
cntnr/uchebni_programi/gradinarstvo
  Утвърждавам: р е к т о р: /доц. Д-р димитър греков
cntnr/ND/Otcheti_2015
  -
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Genetika
  С п и с ъ к на научните трудове на гл ас д-р Красимира Узунова
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Botanika
  С п и с ъ к на научните трудове на гл. Ас. Иванка семерджиева
cntnr/AI/2013
  Подробни изисквания за оформяне на статиите
cntnr/library
  Използвайки опцията
cntnr/NID/Registyr_NID/RZA/kat_Obstha_himia
  С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р пенка личева
cntnr/MS/SunyBeach
  Scientific Events 2009, Sunny Beach Resort, Bulgaria
cntnr/ND/Otcheti_2015
  -
  Отчет за научно-изследователската дейност за календарната 2015 г
cntnr/CEKOV/2014
  Решение за откриване на открита процедура ІІ. Обявление за открита процедура
cntnr/ND/Otcheti_2015
  Отчет за научно-изследователската дейност за календарната 2015 г
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Agrohimia
  С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Светла Косатдинова
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Jivotnovydstvo
  С п и с ъ к на научните трудове на гл ас д-р Ивелина Запрянова-боева
cntnr/Proceduri/penkov
  Конкурс за академична длъжност „професор" по шифър 04 04 „хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите"
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Genetika
  С п и с ъ к на научните трудове на ас биляна Сергеева Иванова за периода 2007-12 г
cntnr/NID/Registyr_NID/RZA/kat_Fitopatologia
  С п и с ъ к на научните трудове на гл ас д-р Звездомир желков желев
cntnr/fiziologia
  Curriculum vitae a. Personal: Surname: Popov Name(s): Nanko Nikolov
cntnr/library/Lib
  Временен свободен достъп до научните списания «Plant Cell» и «Plant Physiology» journals
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Botanika
  С п и с ъ к на научните трудове
cntnr/NID/Registyr_NID/RZA/kat_Fitopatologia
  С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Димитрийка Сакалиева за периода 2007-12 г
cntnr/ND/Otcheti_2015
  -
cntnr/MS/SunyBeach
  Scientific Events 2009, Sunny Beach Resort, Bulgaria
cntnr/NID/Registyr_NID/RZA/kat_Fitopatologia
  С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Мариана борисова накова
cntnr/ND/Otcheti_2015
  Доц д-р Цветанка Райчева, катедра „Ботаника и агрометеорология
cntnr/MS/SunyBeach
  Scientific Events 2009, Sunny Beach Resort, Bulgaria
cntnr/library/2014/ENG
  Закон за транслитерацията Стандарт бдс 1596: 1973 Транслитерация на българските думи с латински букви
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Fiziologia
  С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Невена Стоева
  С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Златко Стоянов Златев
cntnr/JURI/kuzmova
  Списък на научните публикации на доц. Д-р калинка кузманова кузмова
cntnr/uchebni_programi/botanika/botanika2
  Програма за дисциплината: гъбарство включена като избираема в учебния план на специалността
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Jivotnovydstvo
  С п и с ъ к на научните трудове на проф дсн Алекси Стойков
cntnr/NID/Registyr_NID/EKON/kat_Informatika
  С п и с ъ к на научните трудове на доц. Д-р кольо онков
cntnr/uchebni_programi/agrohimia/Manolov
  Факултет по лозаро – градинарство
cntnr/NID/Registyr_NID/RZA/kat_Obstha_himia
  С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р стефан кръстев
cntnr/NID/Registyr_NID/LG/kat_melioracii
  С п и с ъ к на научните трудове на доц александър матев
cntnr/ND/Otcheti_2015
  Примерен отчет за научно-изследователската дейност за календарната 2015 г
  Гл ас д-р Даниела Атанасова, катедра „Ентомология
cntnr/NOVINI/2015
  Програма за отчитане на проекти към ниц на ау-пловдив на 26 ноември 2015г
cntnr/NID/Registyr_NID/POL/kat_Fiziologia
  С п и с ъ к на научните трудове на Андон Василев андонов
cntnr/NIC/2016/Otchitane
  Извадка от приложение №1 към чл. 2, ал. 2 Критерии и показатели за наблюдение и отчитане на постигнатите резултати от присъщата на държавните висши училища научна дейност
cntnr/uchebni_programi/botanika/botanika4
  Програма за дисциплината: агрометеорология включена като задължителна в учебния план
cntnr/RAS/NS_Doctor_nauki
  С п и с ъ к на забелязаните цитати на
cntnr/uchebni_programi/genetika_LG
  Програма за дисциплината: "селекция на растенията" включена като задължителна в учебния план
  Програма за дисциплината: "селекция на растенията" включена като задължителна в учебния план
cntnr/KSK 2015
  Списък на кандидат-студентите, приети на първо класиране
cntnr/PRIEM/PRIEM_2012/klasirane
  Списък на първо класиране по входящ номер
cntnr/PRIEM/PRIEM_2013
  Правилник за приемане на студенти
cntnr/SUK
  Приложения към ръководството за прилагане на системата за оценяване и поддържане качеството на обучение в
cntnr/PRIEM 2014
  Правилник за приемане на студенти
cntnr/library/2014
  Списък на научните библиотеки в страната и в чужбина, на които се изпращат списание „аграрни науки”
cntnr/NID/Registyr_NID/RZA/kat_Agroekologia
  Списък на преподавателите от катедра „Агроекология и защита на агроекосистемите и населението
cntnr/uchebni_programi/botanika/botanika4
  Програма за дисциплината: агрометеорология включена като задължителна в учебния план
  Програма за дисциплината: агрометеорология включена като задължителна в учебния план
cntnr/uchebni_programi/botanika/botanika2
  Програма за дисциплината: гъбарство включена като факултативна в учебния план на специалността
cntnr/PRIEM 2014
  Анотация на специалностите факултет по агрономство декан – доц д-р Божин Божинов
cntnr/uchebni_programi/agrohimia
  Програма За дисциплината агрохимия
cntnr/NOVINI/Nina Marinova
  А г р а р е н у н и в е р с и т е т п л о в д и в с п и с ъ к
cntnr/RZA
  Факултет по растителна защита и агроекология
cntnr/ob_2010
  І класиране за студентско общежитие ІІ курс
cntnr/klasirane2009_3
  На приетите от трето класиране
cntnr/MS
  Класиране на кандидатите за стаж по проект Студентските стажове във висшето аграрно образование – връзка между обучение, наука и бизнес
cntnr/OKS_Mgstr
  Класиране на студентите в окс магистър за учебната 2013/2014 година по професионални направления
cntnr/KSK 2016
  С п и с ъ к на резултатите от конкурсния изпит по биология
cntnr/RAS/AD_profesor
  Доклад от декан на ( ак дл н. ст име,презиме и фамилия )
cntnr/MS
  Предложения за критерии за удължаване на трудовия договор при навършване на 65 годишна възраст на хабилитираните преподаватели
cntnr/uchebni_programi/DEPS
  Програма за дисциплината: чужд език включена като задължителна в учебния план
cntnr/uchebni_programi/gradinarstvo
  Утвърждавам: р е к т о р: /доц д-р Д. Греков
  Утвърждавам: рекор: /доц. Д-р д. Греков/ у ч е б н а п р о г р а м а
cntnr/NID/Registyr_NID/EKON/kat_Turizym
  Списък научните трудове на проф. Д-р ж. Гешев
cntnr/KSK 2015
  Конкурсният изпит по математика за специал­ностите Аграрно инженерство, Агрономство-хидромелиорации
cntnr/CMD/2012/anotacia
  Plant medicine” Професионална квалификация: Агроном Форми на обучение: Редовно Анотция
cntnr/PRIEM/PRIEM_2012/rezultati_osn
  С п и с ъ к на резултатите от конкурсния изпит по биология
cntnr/stud_syvet/2015-2016
  Студенти класирани по право
cntnr/PRIEM/PRIEM_2013/predv_rezultati
  Резултати от предварителния кандидатстудентски изпит по „Биология”, проведен на 31. 03. 2013 г
cntnr/PRIEM/PRIEM_2013/ocenki_2013
  С п и с ъ к на резултатите от конкурсния изпит по биология
cntnr/CMD/2013
  Класиране ІІ прием учебна 2012/2013 година Магистърски курс „Растениевъдна продукция”
cntnr/uchebni_programi/agroekologia/Kostadinova
  Програма за дисциплината: основи на екологията включена като задължителна в учебния план
cntnr/uchebni_programi/botanika/A_Nikolova
  Агрономически факултет
cntnr/klasirane2009
  На приетите от първо класиране за учебната 2009/2010г
cntnr/Proceduri/Lulcheva
  А в т о р е ф е р а т на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление”
cntnr/CEKOV/2015/9042345
  А г р а р е н у н и в е р с и т е т
cntnr/uchebni_programi/botanika/botanika1
  Програма за дисциплината: билкарство включена като факултативна в учебния план на специалността: агрономство хидромелиорации
cntnr/NID/Registyr_NID/EKON/kat_Turizym
  Списък на научните трудове на гл. Ас. Пело михайлов
cntnr/magistri_2011-12/rz
  Ветеринарна медицина Професионално направление Растителна защита
cntnr/NOVINI/2014/Fakulteti/FLG
  Катедра лозарство доц д-р Павел Ботянски
cntnr/SUK
  Ректор: Доц д-р Димитър Греков
cntnr/CMD
  Дати за писмен държавен изпит и защита на дипломни проекти – студенти магистри
cntnr/NIC/2013
  Научни доклади на проекти, финансирани от ниц при ау: Проект № Тема: Оперативен р-л: Научен р-л: Час: 06-12
cntnr/MS/stud_staj
  Студентските стажове във висшето аграрно образование – връзка между обучение, наука и бизнес
cntnr/uchebni_programi/fitopatologia
  Програма по дисциплината : Растителна защита
cntnr/CMD
  Писмен държавен изпит – Счетоводство и контрол
cntnr
  П р о г р а м а научна конференция с изложба
cntnr/CPO/kurs_111
  Списък на участниците в курс: технология на говедовъдството и биволовъдството 26. 09. 2011- 28. 10. 2011г
cntnr/klasirane_mag2009
  Факултет по агрономство магистърски курс „държавни и общински финанси„ Професионално направление Икономика
cntnr/uchebni_programi/fitopatologia
  Програма за дисциплината: фитопатология включена като задължителна в учебния план
  Факултет по растителна защита и агроекология утвърждавам: ректор: декан
cntnr/uchebni_programi/genetika_LG
  А г р а р е н у н и в е р с и т е т п л о в д и в факултет по лозаро-градинарство утвърждавам: р е к т о р
cntnr/stud_syvet
  По право: Номер Име
cntnr/klasirane2009_2
  На приетите от второ класиране
cntnr/klasirane2009
  Аграрна икономика мъже редовно обучение
cntnr/stud_syvet/2014
  Заповед № рд – 16 750/05. 09. 2014г
cntnr/uchebni_programi/gradinarstvo
  Утвърждавам: р е к т о р: /доц. Д-р димитър греков
cntnr/NIC/2015
  Тема: Оперативен ръководител
  Тема: Оперативен ръководител
cntnr/CEKOV/2014
  Програма „ Развитие на конкурентоспособността
cntnr/uchebni_programi/gradinarstvo
  Утвърждавам: ректор: (дод д-р Д. Греков)
cntnr/klasirane_mag2009
  „Управление на туризма„ Професионално направление Туризъм Задочно обучение
cntnr/klasirane2009_2
  На приетите от второ класиране
cntnr/uchebni_programi/fitopatologia
  Програма за дисциплината: специална фитопатология включена като задължителна в учебния план
  Програма за дисциплината: Растителна защита (ФИтопатология) включена като задължителна в учебния план
  Програма за дисциплината: специална фитопатология включена като задължителна в учебния план
cntnr/klasirane_mag2009
  „Счетоводство и контрол„ Задочно обучение икономисти
cntnr/uchebni_programi/fitopatologia
  Програма за дисциплината: обща фитопатология включена като задължителна в учебния план
  Програма за дисциплината: фитопатология включена като задължителна в учебния план
cntnr/CEKOV/2018/Prouchvane
  За обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал
cntnr/NIC/NIC_2009
  Продължителност на проекта
cntnr/magistri_2011-12/rz
  Магистърски курс “пчеларство”
cntnr/uchebni_programi/botanika/A_Nikolova
  Агрономически факултет
cntnr/magistri_2011-12/rz
  Магистратура “Опазване и управление на биологичното разнообразие”
cntnr/uchebni_programi/genetika_LG
  Програма за дисциплината: "опитно дело и биометрия" включена като избираема в учебния план на специалността
cntnr/uchebni_programi/agroekologia/Kostadinova
  Програма за дисциплината: екология и опазване на околната среда включена като факултативна в учебния план
  Програма за дисциплината: основи на екологията включена като избираема в учебния план на специалността
cntnr/magistri_2011-12/agronomstvo
  Магистърски курс: “Растителни биотехнологии” Форма на обучение: Редовно
cntnr/stud_syvet
  Заповед рд – 16 – 814/05. 09. 2012г. Пловдив 05. 09. 2012г
cntnr/PRIEM/PRIEM_2012/rezultati_osn
  С п и с ъ к на резултатите от конкурсния изпит по география
cntnr/PRIEM/PRIEM_2012/klasirane
  По входящ номер внимание!!!
cntnr/klasirane2009
  Екология и опазване на околната среда мъже редовно обучение
  На приетите от първо класиране за учебната 2009/2010г
cntnr/uchebni_programi/botanika/botanika1
  Програма за дисциплината: билкарство включена като избираема в учебния план на специалността
cntnr/KSK 2015
  Списък на кандидат-студентите, приети на второ класиране
cntnr/PRIEM 2014
  С п и с ъ к на резултатите от конкурсния изпит по биология
cntnr/klasirane_mag2009
  „Счетоводство и контрол„ Професионално направление Икономика Задочно обучение неикономисти
cntnr/CPO/kurs_111
  Списък на участниците в курс: градински култури ( растениевъдство) група: 1-ва 10. 10. 2011- 11. 11. 2011
cntnr/RZA
  Факултет по растителна защита и агроекология
cntnr/klasirane2009_3
  На приетите от трето класиране
cntnr/ob_2010
  І класиране за студентско общежитие І курс
cntnr/NID/Registyr_NID/EKON/kat_Menidjmynt
  С п и с ъ к на научните трудове на гл ас д-р Петър борисов
cntnr/albena/2013_Albena
  Хотел Бор Боровец специална оферта
cntnr/NIC/nic_10_03_10
  Продължава финансирането на следните научноизследователски проекти, стартирали през 2009 година
cntnr/KSK 2015
  География, проведен на 29. 03. 2015 г
cntnr/uchebni_programi/obstha_himia
  Програма за дисциплината: органична химия включена като задължителна в учебния план
directory cntnr  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница