cntnr/Proceduri/Kartalska
  Конкурс за доцент по научна специалност 04. 01. 10 Растителна защита (Микробиология), обявен в дв, бр 83. от 25. 10. 2011
cntnr/Proceduri/Avramova
  Красимира Любенова Аврамова за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност 04. 02. 10 „Специални отрасли /буби/”
cntnr/Proceduri/Geshev
  Конкурс за Професор по научната специланост 05. 01. 01. История на филосията
cntnr/Proceduri/Dulgerova
  Рецензия от проф дсн Дияна Лилова Светлева
cntnr/Proceduri/penkov
  Конкурс за академична длъжност „професор" по шифър 04 04 „хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите"
cntnr/Proceduri/Lulcheva
  А в т о р е ф е р а т на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление”
directory cntnr Proceduri  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница