cntnr/uchebni_programi/U_programi_RZA
  Факултет растителна защита и агроекология
cntnr/uchebni_programi/DEPS
  Програма за дисциплината: чужд език включена като задължителна в учебния план
cntnr/uchebni_programi/U_programi_RZA
  Лекции Упражнения, семинари
  Лекции Упражнения, семинари
cntnr/uchebni_programi/botanika/botanika2
  Програма за дисциплината: систематика на растенията (ботаника ІІ ч. ) включена като задължителна в учебния план
cntnr/uchebni_programi/botanika/botanika1
  Програма за дисциплината: анатомия и морфология на растенията (ботаника І част) включена като задължителна в учебния план
  Програма за дисциплината: Анатомия и морфология на растенията (ботаника І ч.) включена като задължителна в учебния план

  Лекции Упражнения, семинари
cntnr/uchebni_programi/U_programi_RZA
  Лекции Упражнения семинари Учебни практики Други форми 01. 01. 04
cntnr/uchebni_programi/gradinarstvo
  Утвърждавам: рекор: /доц. Д-р д. Греков/ у ч е б н а п р о г р а м а
cntnr/uchebni_programi/botanika/botanika1
  Програма за дисциплината систематика на растенията (ботаника ІІ част.) включена като задължителна в учебния план
cntnr/uchebni_programi/botanika/A_Nikolova
  Факултет по агрономство
cntnr/uchebni_programi/U_programi_RZA
  Програма за дисциплината цветарство включена като факултативна в учебния план на специалност екология и опазване на
cntnr/uchebni_programi/gradinarstvo
  Утвърждавам: р е к т о р: /доц. Д-р димитър греков
  Утвърждавам: рекор: /доц. Д-р д. Греков/ у ч е б н а п р о г р а м а
  Факултет по лозаро-градинарство утвърждавам: ректор: /доц. Д-р д. Греков
cntnr/uchebni_programi/botanika/botanika1
  Програма за дисциплината: сисематика на растенията (ботаника ІІ ч.) включена като задължителна в учебния план
cntnr/uchebni_programi/botanika/botanika3
  Програма раздел флористика
cntnr/uchebni_programi/gradinarstvo
  Утвърждавам: р е к т о р: /Доц д-р Д. Греков
cntnr/uchebni_programi/botanika/botanika1
  Програма за дисциплината: ботаника анатомия, морфология и систематика на растенията включена като задължителна в учебния план
cntnr/uchebni_programi/U_programi_RZA
  Утвърждавам: р е к т о р: /доц. Д. Греков
  Лекции Упражнения семинари Учебни практики Други форми 01. 01. 03
cntnr/uchebni_programi/botanika/A_Nikolova
  Факултет по агрономство
cntnr/uchebni_programi/U_programi_RZA
  ПроФ. дсн Йорданка Кузманова
cntnr/uchebni_programi/fitopatologia
  Програма по дисциплината защита на декоративната растителност I. Извадка от учебния план на защита на декоративната растителност
cntnr/uchebni_programi/botanika/botanika1
  Програма за дисциплината: ботаника анатомия, морфология и систематика на растенията включена като задължителна в учебния план
cntnr/uchebni_programi/U_programi_RZA
  Програма За дисциплината : Карантина на растенията Включена като: задължителна в учебния план
cntnr/uchebni_programi/jivotnovydstvo
  Програма по дисциплината: „частна генетика (шифър 04. 02. 01) включена като избираема в учебния план на специалността
cntnr/uchebni_programi/U_programi_RZA
  Утвърждавам: р е к т о р: /доц д-р димитър греков
  Лекции Упражнения, семинари
  Утвърждавам: р е к т о р: /доц д-р димитър греков
cntnr/uchebni_programi/botanika/botanika2
  Програма за дисциплината: Анатомия и морфология на растенията (ботаника І ч.) включена като задължителна в учебния план
cntnr/uchebni_programi/botanika/botanika3
  Програма раздел флористика дисциплина Дендрология и растителни видове с високо
cntnr/uchebni_programi/U_programi_RZA
  Утвърждавам: ректор: д е к а н: / Доц д-р Д. Греков/ /Доц д-р Я. Димитров
  Програма За дисциплината : Карантина на растенията Включена като: задължителна в учебния план
  Утвърждавам: ректор: декан: /доц д-р Д. Греков/ /доц д-р Я. Димитров
cntnr/uchebni_programi/gradinarstvo
  Утвърждавам: р е к т о р: /доц. Д-р димитър греков
cntnr/uchebni_programi/mehcanizacia/mehanizacia_agr
  Програма за дисциплината " земеделска техника" включена като избираема в учебния план на специалността: животновъдство
cntnr/uchebni_programi/U_programi_RZA
  Утвърждавам: р е к т о р: д е к а н: /доц д-р Д. Греков / /доц д-р А. Иванов
  Утвърждавам: р е к т о р: /дОЦ. Д-р д. Греков / у ч е б н а п р о г р а м а
  Утвърждавам: ректор: декан: /доц д-р Димитър Греков/ /доц д-р Я. Димитров
cntnr/uchebni_programi/schetovodstvo
  Програма за дисциплина: „Финанси Специалност: Аграрен туризъм за образователно квалификационна степен: Бакалавър
cntnr/uchebni_programi/U_programi_RZA
  Факултет растителна защита и агроекология
  Програма За дисциплината Пчеларство Включена като: избираема в учебния план на Специалността
cntnr/uchebni_programi/hidromelioracii
  Програма за дисциплината: изисквания към водата за напояване включена като факултативна в учебния план
cntnr/uchebni_programi/U_programi_RZA
  Факултет по растителна защита и агроекология утвърждавам: ректор: декан
cntnr/uchebni_programi/botanika/botanika2
  Програма за дисциплината: гъбарство включена като избираема в учебния план на специалността
cntnr/uchebni_programi/agrohimia/Manolov
  Факултет по лозаро – градинарство
cntnr/uchebni_programi/U_programi_RZA
  “Опазване и управление на биологичното разнообразие”
cntnr/uchebni_programi/lozarstvo
  Програма за дисциплината ампелография включена като задължителна в учебния план на
  Програма за дисциплината лозарство I част включена като задължителна в учебния план на
cntnr/uchebni_programi/botanika/botanika4
  Програма за дисциплината: агрометеорология включена като задължителна в учебния план
cntnr/uchebni_programi/U_programi_RZA
  У ч е б н а п р о г р а м а агрометеорология І. Извадка от учебния план
cntnr/uchebni_programi/obstha_himia
  Програма за дисциплината: инструментални методи за анализ включена като избираема в учебния план
cntnr/uchebni_programi/U_programi_RZA
  Програма за дисциплината животновъдство (избираема) лекции лекция 1
cntnr/uchebni_programi/mehcanizacia/mehanizacia_agr
  Програма Земеделска техника
cntnr/uchebni_programi/jivotnovydstvo
  Програма по дисциплината: „tехнология на месото и месните продукти (шифър 02. 11. 05) включена като задължителна в учебния план на
  Програма по дисциплината: „tехнология на месото и месните продукти (шифър 02. 11. 05) включена като задължителна в учебния план на
cntnr/uchebni_programi/mehcanizacia
  Програма за дисциплината: " автоматизация на земеделието" включена като задължителна в учебния план
cntnr/uchebni_programi/mehcanizacia/mehanizacia_agr
  Програма за дисциплината " механизация и автоматизация в животновъдството" включена като задължителна в учебния план
cntnr/uchebni_programi/genetika_LG
  Програма за дисциплината: "селекция на растенията" включена като задължителна в учебния план
  Програма за дисциплината: "селекция на растенията" включена като задължителна в учебния план
cntnr/uchebni_programi/U_programi_RZA
  Утвърждавам: ректор: Декан: /Доц. Димитър Греков / /Доц. Янко Димитров/ у ч е б н а п р о г р а м а
cntnr/uchebni_programi/rastenievydstvo
  По дисциплината растениевъдство на тсз /втора част-технически култури
cntnr/uchebni_programi/botanika/botanika4
  Програма за дисциплината: агрометеорология включена като задължителна в учебния план
  Програма за дисциплината: агрометеорология включена като задължителна в учебния план
cntnr/uchebni_programi/botanika/botanika2
  Програма за дисциплината: гъбарство включена като факултативна в учебния план на специалността
cntnr/uchebni_programi/ovostharstvo
  А г р а р е н у н и в е р с и т е т – п л о в д и в факултет по лозаро-градинарство утвърждавам: ректор
cntnr/uchebni_programi/Terziev
  Програма за дисциплината растениевъдство I ва част включена като задължителна в учебния план на
cntnr/uchebni_programi/U_programi_RZA
  Агроекология утвърждавам: ректор: декан: /доц д-р Д. Греков
  Програма За дисциплината: Хербология Включена като: задължителна в учебния план на
cntnr/uchebni_programi/agrohimia
  Програма За дисциплината агрохимия
cntnr/uchebni_programi/jivotnovydstvo
  Утвърждавам: р е к т о р: Декан: / доц д-р Д. Греков / /доц д-р Б. Божинов
cntnr/uchebni_programi/lozarstvo
  Програма за дисциплината лозарство включена като задължителна в учебния план на
cntnr/uchebni_programi/jivotnovydstvo
  Утвърждавам: р е к т о р: Декан: / доц д-р Д. Греков / /доц д-р Б. Божинов
  Утвърждавам: р е к т о р: Декан: / доц д-р Д. Греков/ /доц д-р Б. Божинов
cntnr/uchebni_programi/matematika
  Програма по дисциплината Физика за студентите от специалност Растителни биотехнологии, редовно обучение
cntnr/uchebni_programi/U_programi_RZA
  Утвърждавам: р е к т о р: декан
cntnr/uchebni_programi/microbiology
  Програма за дисциплината: микробиология включена като задължителна в учебния план
  Програма за дисциплината: микробиология включена като задължителна в учебния план
cntnr/uchebni_programi/jivotnovydstvo
  Утвърждавам: р е к т о р: декан аф
cntnr/uchebni_programi/U_programi_RZA
  Ректор: декан: доц. Д-р Д. Греков доц. Д-р Я. Димитров
cntnr/uchebni_programi/jivotnovydstvo
  Програма по дисциплината: „рибовъдство (шифър 04. 02. 12) включена като задължителна в учебния план на
cntnr/uchebni_programi/U_programi_RZA
  Съвременни тенденции в производството и приложението на препаратите за защита на растенията. Класификация на пестицидите
cntnr/uchebni_programi/ovostharstvo
  А г р а р е н у н и в е р с и т е т – п л о в д и в
  А г р а р е н у н и в е р с и т е т – п л о в д и в факултет по лозаро-градинарство утвърждавам: ректор
  Програма за дисциплината : овощарство включена като задължителна в учебния план
cntnr/uchebni_programi/microbiology
  Програма за дисциплината: микробиология включена като задължителна в учебния план
cntnr/uchebni_programi/DEPS
  Програма за дисциплината: чужд език включена като задължителна в учебния план
cntnr/uchebni_programi/gradinarstvo
  Утвърждавам: р е к т о р: /доц д-р Д. Греков
  Утвърждавам: рекор: /доц. Д-р д. Греков/ у ч е б н а п р о г р а м а
cntnr/uchebni_programi/obstha_himia
  Програма за дисциплината: органична химия включена като задължителна в учебния план
cntnr/uchebni_programi/U_programi_RZA
  Лекции Упражнения, семинари Учебни практики Други форми 02. 03. 15. Доц. Д-р
cntnr/uchebni_programi/lozarstvo
  Програма за дисциплината: лозарство ІІ ра част включена като задължителна в учебния план
cntnr/uchebni_programi/U_programi_RZA
  Утвърждавам: ректор: д е к а н
cntnr/uchebni_programi/agroekologia/Kostadinova
  Програма за дисциплината: основи на екологията включена като задължителна в учебния план
cntnr/uchebni_programi/U_programi_RZA
  Програма за дисциплината лозарство включена като задължителна в учебния план на
cntnr/uchebni_programi/botanika/A_Nikolova
  Агрономически факултет
cntnr/uchebni_programi/obstha_himia
  Програма за дисциплината: органична химия включена като задължителна в учебния план
  Програма за дисциплината: органична химия включена като задължителна в учебния план
cntnr/uchebni_programi/U_programi_RZA
  Утвърждавам: р е к т о р: декан
cntnr/uchebni_programi/lozarstvo
  Утвърждавам: ректор: /доц д-р Димитър Греков
cntnr/uchebni_programi/U_programi_RZA
  Програма по дисциплината: Почвознание На специалност Екология Кредитни точки по ects 5
cntnr/uchebni_programi/lozarstvo
  Програма за дисциплината ампелография включена като задължителна в учебния план на
cntnr/uchebni_programi/mehcanizacia/magistri
  Програма за дисциплината: основи на прецизното земеделие включена като задължителна в учебния план
cntnr/uchebni_programi/lozarstvo
  Програма за дисциплината селекция на трайните култури включена като задължителна в учебния план на
cntnr/uchebni_programi/jivotnovydstvo
  Програма по дисциплината: „генетични основи на селекцията (шифър 04. 02. 01) включена като задължителна в учебния план на
cntnr/uchebni_programi/obstha_himia
  Програма за дисциплината: неорганична и аналитична химия включена като задължителна в учебния план
cntnr/uchebni_programi/botanika/botanika1
  Програма за дисциплината: билкарство включена като факултативна в учебния план на специалността: агрономство хидромелиорации
cntnr/uchebni_programi/lozarstvo
  Програма за дисциплината: лозарство включена като задължителна в учебния план
  Програма за дисциплината: лозарство І ва част включена като задължителна в учебния план
cntnr/uchebni_programi/jivotnovydstvo
  Утвърждавам: р е к т о р: декан: (доц д-р д. Греков)
  Утвърждавам: р е к т о р: декан: (доц д-р д. Греков)
  Утвърждавам: р е к т о р: Декан: /доц д-р Д. Греков / /доц д-р Б. Божинов
cntnr/uchebni_programi/fitopatologia
  Програма по дисциплината : Растителна защита
  Програма за дисциплината: фитопатология включена като задължителна в учебния план
  Факултет по растителна защита и агроекология утвърждавам: ректор: декан
cntnr/uchebni_programi/mehcanizacia/magistri
  Утвърждавам: ректор: /доц. Д-р д. Греков/ у ч е б н а п р о г р а м а
cntnr/uchebni_programi/U_programi_RZA
  Утвърждавам: р е к т о р: декан: /проф. Дсн й. Кузманова/ /проф. Дсн иВ. Лечева
cntnr/uchebni_programi/genetika_LG
  А г р а р е н у н и в е р с и т е т п л о в д и в факултет по лозаро-градинарство утвърждавам: р е к т о р
cntnr/uchebni_programi/gradinarstvo
  Утвърждавам: р е к т о р: /доц. Д-р димитър греков
cntnr/uchebni_programi/obstha_himia
  Програма за дисциплината: неорганична и аналитична химия включена като задължителна в учебния план
cntnr/uchebni_programi/jiv/Dimov
  Утвърждавам: р е к т о р: ( Проф дсн йорданка кузманова) у ч е б н а п р о г р а м а
cntnr/uchebni_programi/obstha_himia
  Програма за дисциплината: органична химия включена като задължителна в учебния план
cntnr/uchebni_programi/gradinarstvo
  Утвърждавам: р е к т о р: /доц д-р Д. Греков
cntnr/uchebni_programi/microbiology
  Програма за дисциплината: основи на геологията и хидрогеологията включена като задължителна в учебния план
  Програма за дисциплината: основи на геологията с минералогия включена ка то задължителна в учебния план
cntnr/uchebni_programi/U_programi_RZA
  Програма за дисциплината : 04. 01. 15, Овощарство включена като задължителна в учебния план
cntnr/uchebni_programi/gradinarstvo
  Утвърждавам: ректор: (дод д-р Д. Греков)
cntnr/uchebni_programi/U_programi_RZA
  Агроекология утвърждавам: р е к т о р: д е к а н: /Доц д-р Д. Греков/ /Доц д-р Я. Димитров
cntnr/uchebni_programi/obstha_himia
  Програма за дисциплината: неорганична и аналитична химия включена като задължителна в учебния план
  Програма за дисциплината: неорганична и аналитична химия включена като задължителна в учебния план
cntnr/uchebni_programi/microbiology
  Програма за дисциплината: мониторинг на подземните води
cntnr/uchebni_programi/lozarstvo
  Програма за дисциплината лозарство II част включена като задължителна в учебния план на
cntnr/uchebni_programi/jivotnovydstvo
  Утвърждавам: р е к т о р: Декан: / доц д-р Д. Греков / /доц д-р Б. Божинов
cntnr/uchebni_programi/matematika
  Примерни задачи за изпит по Висша математика – І част
cntnr/uchebni_programi/fitopatologia
  Програма за дисциплината: специална фитопатология включена като задължителна в учебния план
  Програма за дисциплината: Растителна защита (ФИтопатология) включена като задължителна в учебния план
  Програма за дисциплината: специална фитопатология включена като задължителна в учебния план
cntnr/uchebni_programi/microbiology
  Програма за дисциплината Микробиология и микробиологични методи за пречистване включена като
cntnr/uchebni_programi/schetovodstvo
  Програма за дисциплина: „Финанси Специалност: Аграрно инженерство за образователно квалификационна степен: Бакалавър
  Програма за дисциплина: „Финанси Специалност: Животновъдство За образователно квалификационна степен: Бакалавър
cntnr/uchebni_programi/hidromelioracii
  Утвърждавам: р е к т о р: /доц. Д-р д. Греков/ у ч е б н а п р о г р а м а
cntnr/uchebni_programi/U_programi_RZA
  Утвърждавам: Ректор: Декан: /Доц д-р Димитър Греков / /Доц д-р Янко Димитров
cntnr/uchebni_programi/jivotnovydstvo
  У ч е б н а п р о г р а м а за дисциплината: „Здравеопазване на животните”
cntnr/uchebni_programi/fitopatologia
  Програма за дисциплината: обща фитопатология включена като задължителна в учебния план
  Програма за дисциплината: фитопатология включена като задължителна в учебния план
cntnr/uchebni_programi/U_programi_RZA
  Лекции Упражнения семинари Учебни практики Други форми Доц д-р Ст. Петров
cntnr/uchebni_programi/hidromelioracii
  Програма за дисциплината: хидравлика включена като задължителна в учебния план
cntnr/uchebni_programi/matematika
  Програма по Висша математика іічаст за студентите от І курс, спец. "Аграрна икономика"
cntnr/uchebni_programi/U_programi_RZA
  За Модул: Въведение в биологичното земеделие в магистърски курс: растителна защита
cntnr/uchebni_programi/rastenievydstvo
  Програма за дисциплината: "растениевъдство I част" включена като задължителна в учебния план
cntnr/uchebni_programi/Terziev
  Агрономически факултет “свети димитър солунски”
cntnr/uchebni_programi/botanika/A_Nikolova
  Агрономически факултет
cntnr/uchebni_programi/U_programi_RZA
  “Опазване и управление на биологичното разнообразие”
cntnr/uchebni_programi/genetika_LG
  Програма за дисциплината: "опитно дело и биометрия" включена като избираема в учебния план на специалността
cntnr/uchebni_programi/agroekologia/Kostadinova
  Програма за дисциплината: екология и опазване на околната среда включена като факултативна в учебния план
  Програма за дисциплината: основи на екологията включена като избираема в учебния план на специалността
cntnr/uchebni_programi/matematika
  Програма по обща физика, спец. Животновъдство, редовно и задочно обучение
cntnr/uchebni_programi/U_programi_RZA
  Факултет по растителна защита и агроекология утвърждавам: р е к т о р: д е к а н
cntnr/uchebni_programi/botanika/botanika1
  Програма за дисциплината: билкарство включена като избираема в учебния план на специалността
cntnr/uchebni_programi/U_programi_RZA
  Факултет по растителна защита и агроекология утвърждавам: р е к т о р: д е к а н
cntnr/uchebni_programi/obstha_himia
  Програма за дисциплината: обща химия включена като задължителна в учебния план
cntnr/uchebni_programi/schetovodstvo
  Програма за дисциплина: „Банково дело Специалност: Животновъдство за образователно квалификационна степен: Бакалавър
cntnr/uchebni_programi/jivotnovydstvo
  Утвърждавам: р е к т о р: декан: (доц д-р д. Греков)
cntnr/uchebni_programi/mehcanizacia
  Програма за дисциплината: " Земеделски Машини" включена като задължителна в учебния план
cntnr/uchebni_programi/obstha_himia
  Програма за дисциплината: органична химия включена като задължителна в учебния план
directory cntnr uchebni programi  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница