RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2011/D015454-02
  Приложение забележка: За стерилизация на добавки в храните не може да се използва етиленов оксид
data/docs
  Наредба №39 от 10 април 2006 Г. За строителство в горите и земите от горския фонд
  Наредба №1 от 30 януари 2012 Г. За контрола и опазването на горските територии
  Наредба №4 от 19. 02. 2013 г за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения
  Едър дивеч благороден елен cervus elaphus L
  Наредба №1 от 22 декември 2008 Г. За реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд
  Наредба за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд
  Закон за изменение и допълнение на закона за горите
  Правилата за маркиране на насажденията, предвидени за сеч, и изготвяне на съпровождащите документи; условията и редът за издаване на позволителното за сеч
  § в чл. 1, ал. 2 след думата „гори” се добавя „в горски територии”. § в чл. 6 се създава ал. 6: „(6) При провеждане на отгледните сечи се спазват принципите на позитивната селекция.”
  Първа. Общи положения ч
  Закон за рибарството и аквакултурите Обн., Дв, бр. 41 от 24. 04. 2001 г., изм., бр. 88 от 11. 2005 г., изм и доп., бр. 94 от 25. 11. 2005 г., в сила от 01. 2006 г., изм., бр. 105 от 29. 12. 2005 г., в сила от 01. 2006 г кн. 5/2001 г., ст
  Закон за лова и опазване на дивеча
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на земеделието и храните
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2011/D017346-01
  Директива / /ес на комисията от XXX година
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/ros/2013/D024860-04
  Communications committee
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2011/D013273-03
  09 Риба и продукти от рибарството
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2012/D021893-02
  Доклад за извършените изследвания, както и тяхното изчерпателно описание. Посочената информация не се изисква, когато е изпълнено едно от следните условия
data/docs
  Участие на даг в международни проекти и в проекти по оперативни програми, финансирани от кохезионните и структурни фондове на европейския съюз за периода 2008 – 2011 година
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2013/0045
  Обяснителен меморандум контекст на предложението основания и цели на предложението
data/docs
  М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и Х р а н и т е изпълнителна агенция по горите
  Сведение за резултатите от лесопатологичното обследване от вредители,болести и други
  Наредба №29 от 16 декември 2005 г за условията и реда за производство на фиданки за залесяване в горските разсадници държавна собственост
  Стратегия за развитие на ловното стопанство в република българия за периода 2012 2027 година
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2013/D025283-03
  Категория води Реки
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/actes_delegues/2013/02550
  1. контекст на делегирания акт контекст и значение за други европейски политики
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2011/D014162-01
  Bg европейска комисия брюксел, XXX c(2011) XXX окончателен D014162/01 Проект на директива / /ес на комисията
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2013/D026930-02
  Продком лист 2013
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2012/0773
  Обяснителен меморандум контекст на предложението основания и
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2012/D020808-02
  D020808/01 директива / /ес на комисията
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2012/D021888-02
  Приложение VI нетърговски полети с въздухоплавателни средства със сложна моторна тяга
  D021888/02 приложение VІІ нетърговски въздушни операции с въздухоплавателни средства, различни от тези със сложна моторна тяга
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2012/0636
  Съдържание ключов сектор на кръстопът Error: Reference source not found
data/docs
  Директива 1999/105/ео на съвета от 22 декември 1999 година
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2013/0099
  Придружаваща Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета
data/docs
  Устройствен правилник на изпълнителната агенция по горите
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2013/0179
  Доклад относно изпълнението на Стратегията за вътрешна сигурност на ес
data/docs
  Окончателен отчет Договор № рд 10-80/14. 08. 2015
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2011/D019014-01
  Международен счетоводен стандарт 19 Доходи на наети лица
data/docs/ga2012
  Пълномощно – образец
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2013/0228
  Програма от 2009 г., озаглавена „Отворена и сигурна Европа в услуга и за защита на гражданите
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2012/D022409-02
  Директива / /ес на комисията от XXX година
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2013/D026930-02
  Продком лист 2013
data/docs
  Изпълнителна агенция по горите регионална дирекция по горите кърджали
  Правилник за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча
data/docs/bnfm
  Българска национална федерация по металдетектинг
data/docs
  Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/info/2012/CMTD(2012)1329
  Заседание на консултативния комитет Ваше Превъзходителство
data/docs
  Министерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
  Държавна агенция по горите гр. София регионална дирекция по горите гр. Бургас
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2011/D013111-03
  Директива / /ес на комисията от XXX година
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2011/D013273-03
  01 Млечни продукти и техните аналози
data/docs
  Наредба №56 от 11. 11. 2003 г за защита на горите от вредители, болести и други повреди
  Приложение №17 към чл. 30,а
  Изпълнителна агенция по горите регионална дирекция по горите кърджали
  Първа общи разпоредби
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2012/D013109-03
  D013109/03 директива / /ес на комисията
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2013/D026930-02
  Продком лист 2013
data/docs
  Проект! Наредба за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения Глава първа
  Списък на подадените декларации от служителите
  Отчет за дейността на постоянната работна група по Заповед №1048/25. 11. 2013 г на изпълнитления директор на иаг за 2013 г
  Изпълнителна агенция по горите регионална дирекция по горите кърджали
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2010/D006819-03
  Директива / /ес на комисията
data/docs
  Общи положения чл. С правилника се определят дейността, структурата и функциите на регионалните дирекции по горите. Ч
  Правилник за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча
  Програма за разселване на едър дивеч за 2009 год./ на основание чл. 52, ал. 2 от ппзлод
  Приложение №18 към чл. 30, а
  Приложение №17 към чл. 30,а
  Наредба за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в изпълнителна агенция по горите, нейните структури
  Списък на имотите, придобили характеристика на гора по смисъла на чл. 83 от зг, в района на дейност на тп дгс мездра, сздп враца, рдг берковица
  Образец по чл. 87, ал. 10 Ппзг
  Местонахождение
  Имот Землище
  Приложение №18 към чл. 30, а
  Приложение №17 към чл. 30,а
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/info/2011/O016775-01
  Съобщение на комисията съответни стойности на праговете, посочени в директиви 2004/17/ЕО, 2004/18/ео и 2009/81/ео на Европейския парламент и на Съвета
data/docs
  Правилник за прилагане на закона за горите
  Приложение №17 към чл. 30,а
  Наредба №18 от 25. 04. 2003 г
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2012/D020961-01
  Международен счетоводен стандарт 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия Цел
data/docs
  Закон за рибарството и аквакултурите
  Меморандум за сътрудничество между изпълнителна агенция по горите
  Доклад за дейностите по контрол, опазване на горските територии и защитата им от пожари през 2016 Г
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2012/D019808-02
  D019808/02 директива / /ес на комисията
data/docs
  Проект!!! Наредба
  Проект на наредба за инвентаризация и планиране в горските територии Глава първа. Общи положения
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2011/D012712-02
  Bg европейска комисия брюксел, XXX г. С(20 ) yyy окончателен D012712/02 Проект на директива / /ес на комисията
data/docs
  За строителството в горските територии без промяна на предназначението им глава първа общи положения
  Издадена от министъра на земеделието и горите, обн., Дв, бр. 8 от 21. 01. 2005 г
  Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 от 2011 г за сечите в горите
  Закона за горите Отдел Под. Площ
  Министерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
  Министерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
  Проект! Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 от 2011 г за сечите в горите
  Правилата за маркиране на насажденията, предвидени за сеч, и изготвяне на съпровождащите документи; условията и редът за издаване на позволителното за сеч
  Правилник за устройството и дейността на държавните ловни стопанства – държавни предприятия към държавната агенция по горите
  Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника Обн., Дв, бр. 79 от 10. 07. 1998 г., изм и доп., бр. 22 от 11. 03. 2003 г., бр. 74 от 13. 09. 2005 г., в сила от 13. 09. 2005 г., изм., бр. 88 от 11. 2005 г
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/info/2012/D020144-01
  Регламент (еио) №2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2011/D012903-02
  Директива / /ес на комисията от […] година
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2012/D021894-02
  Доклад за извършените изследвания, както и тяхното изчерпателно описание. Посочената информация не се изисква, когато е изпълнено едно от следните условия
directory data docs  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница