data/news/3978
  Министерство на земеделието и храните
data/news/7049
  Министерство на земеделието и храните
data/news/2227
  ` министерство на земеделието и храните
data/news/3856
  Министерство на земеделието и храните
data/news/262
  Програма „Околна среда 2007-2013г." по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие"
data/news/1172
  Закон за лова 1880 г., до последния седми Закон за лова и опазване на дивеча от 2000 г
  П р и л о ж е н и е стратегия за развитие на ловното стопанство в република българия за периода 2012 2027 г
data/news/2170
  Изпълнителна агенция по горите българско дружество за защита на птиците
data/news/330
  Наредба за сечите в горите глава първа общи разпоредби
data/news/4661
  Проект „Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни горски хабитати в натура 2000 зони” Проект life10nat/BG/146 „Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни горски хабитати в натура 2000 зони”
data/news/4232
  Предмет на търга, местонахождение и начална тръжна цена
data/news/8795
  Министерство на земеделието и храните
data/news/8154
  Изпълнителна агенция по горите
data/news/672
  Министерство на земеделието и храните
data/news/7372
  Изпълнителна агенция по горите
data/news/10723
  Одобрявам: изпълнителен директор на иаг
data/news/7233
  Информация за структурите на изпълнителна агенция по горите, които ще участват на 4 юни в инициативата „да изчистим българия заедно”
data/news/11211
  Изпълнителна агенция по горите
data/news/8767
  Покана за обществено обсъждане
data/news/5662
  Министерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие
data/news/5582
  Обявяват конкурс за рисунка на тема: „ мечтите на гората моите мечти!
data/news/files
  Обява община Правец организира на 08. 11. 2016 г от 10: 30 ч
  Обява община Правец организира на 07. 06. 2016 г от 11: 00 ч
data/news/11151
  Изпълнителна агенция по горите
data/news/2057
  Изпълнителна агенция по горите българско дружество за защита на птиците
data/news/2793
  Регионални кръгли маси – гр. Смолян и гр. Враца, 30. 06. 01. 07. и 03. 07 04. 07. 2014 г
data/news/2871
  Заседание на Консултативния съвет за подпомагане разработването, обсъждането и приемането на Стратегическия план за развитие на горския сектор 2014 2023 г
data/news/101
  Министерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
data/news/files
  Правец, 2012 година
data/news/9385
  Изпълнителна агенция по горите
data/news/2007
  Техническа среща по проект „Смекчаване уязвимостта на водните ресурси към климатичните промени, cc-ware
data/news/4119
  За изменение и допълнение на Наредба №1 от 30. 01. 2012 г за контрола и опазването на горските територии
data/news/files
  Програма на община правец за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 година във връзка с предстоящото му обсъждане от Обс-правец
  Общинска администрация правец, софийска област обява
data/news/8797
  Изпълнителна агенция по горите
data/news/7412
  Изпълнителна агенция по горите
data/news/8766
  Покана за обществено обсъждане
data/news/11796
  Изпълнителна агенция по горите
data/news/67
  О изпълнителна агенция по горите към Министерство на земеделието и храните е партньор при изпълнението на проект „futureforest”
data/news/233
  Семинар за представяне на принципните насоки за подзаконова нормативна уредба в съответствие с проектозакона за горите
data/news/files
  Общински съвет на община правец, софийска област
data/news/77
  Закон за горите глава първа общи разпоредби
data/news/2556
  Министерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
data/news/12398
  Република българия министър на земеделието, храните и горите
data/news/10169
  Изпълнителна агенция по горите
data/news/10267
  Изпълнителна агенция по горите
data/news/9179
  Изпълнителна агенция по горите
data/news/files
  Общинска администрация правец, софийска област обява
data/news/12280
  Одобрявам: изпълнителен директор на иаг
data/news/12335
  Резултати от изпит, проведен на 10. 07. 2018 г в гр. София, на лица със средно образование и тези, които са отписани от регистъра по чл. 235 от зг на основание чл. 239, ал. 1, т. 4 – 9 от зг
data/news/12118
  Резултати от изпит, проведен на 29. 05. 2018 г в гр. София, на лица със средно образование и тези, които са отписани от регистъра по чл. 235 от зг на основание чл. 239, ал. 1, т. 4 – 9 от зг
data/news/12432
  Резултати от изпит, проведен на 24. 07. 2018 г в гр. София, на лица със средно образование и тези, които са отписани от регистъра по чл. 235 от зг на основание чл. 239, ал. 1, т. 4 – 9 от зг
data/news/10842
  Резултати от проведен на 20. 09. 2017 г., в гр. София, изпит на лица със средно образование и тези, които са отписани от регистъра по чл. 235 от зг на основание чл. 239, ал. 1, т. 4 – 9 от зг
data/news/6982
  Резултати от проведен на 26. 04. 2016 г изпит на лица със средно образование и тези, които са отписани от регистъра по чл. 235 от зг на основание чл. 239, ал. 1, т. 4 – 9 от зг, желаещи да подадат заявления за вписване в регистъра по чл
data/news/4364
  Предмет на търга, местонахождение и начална тръжна цена
data/news/200
  Д о к л а д за проблемите при снабдяване на местното население с дърва за огрев
data/news/files
  Приложение 2
data/news/11084
  Резултати от изпит, проведен на 10. 2017 г в гр. София, на лица със средно образование и тези, които са отписани от регистъра по чл. 235 от зг на основание чл. 239, ал. 1, т. 4 – 9 от зг
data/news/6700
  Защитена местност „петрова нива” 10. 00 – 10. 15 ч
data/news/12514
  Покана за провеждане на обществено обсъждане относно изработен горскостопански план на
data/news/8341
  Резултати от проведен на 27. 09. 2016 г в гр. София изпит на лица със средно образование и тези, които са отписани от регистъра по чл. 235 от зг на основание чл. 239, ал. 1, т. 4 – 9 от зг
data/news/10828
  Прес-съобщение Екипът за управление от иаг на Проект „Сътрудничество за усъвършенстване на управленските практики, свързани с въздействието на земеползването върху водния режим в басейна на река Дунав” camaro-d
data/news/12477
  Министерство на земеделието, храните и горите
data/news/8567
  Програма bg03 „биологично разнообразие и екосистеми прес съобщение
data/news/12278
  Република българия министър на земеделието, храните и горите
data/news/6525
  Списък на имотите по Чл. 83 от Закона за горите
data/news/6677
  Резултати от проведен на 22. 03. 2016 г изпит на лица със средно образование и тези, които са отписани от регистъра по чл. 235 от зг на основание чл. 239, ал. 1, т. 4 – 9 от зг, желаещи да подадат заявления за вписване в регистъра по чл
data/news/11262
  Резултати от изпит, проведен на 05. 12. 2017 г в гр. София, на лица със средно образование и тези, които са отписани от регистъра по чл. 235 от зг на основание чл. 239, ал. 1, т. 4 – 9 от зг
data/news/12638
  Резултати от изпит, проведен на 11. 09. 2018 г в гр. София, на лица със средно образование и тези, които са отписани от регистъра по чл. 235 от зг на основание чл. 239, ал. 1, т. 4 – 9 от зг
data/news/9887
  Резултати от проведен на 06. 2017 г., в гр. София, изпит на лица със средно образование и тези, които са отписани от регистъра по чл. 235 от зг на основание чл. 239, ал. 1, т. 4 – 9 от зг
data/news/8217
  Резултати от проведен на 13. 09. 2016 г в гр. София изпит на лица със средно образование и тези, които са отписани от регистъра по чл. 235 от зг на основание чл. 239, ал. 1, т. 4 – 9 от зг
data/news/9127
  Резултати от проведен на 25. 01. 2017 г в гр. Стара Загора изпит на лица със средно образование и тези, които са отписани от регистъра по чл. 235 от зг на основание чл. 239, ал. 1, т. 4 – 9 от зг
data/news/9961
  Резултати от проведен на 20. 06. 2017 г., в гр. София, изпит на лица със средно образование и тези, които са отписани от регистъра по чл. 235 от зг на основание чл. 239, ал. 1, т. 4 – 9 от зг
data/news/7537
  Резултати от проведен на 07. 07. 2016 г в Рдг – Шумен изпит на лица със средно образование и тези, които са отписани от регистъра по чл. 235 от зг на основание чл. 239, ал. 1, т. 4 – 9 от зг
data/news/12721
  Резултати от изпит, проведен на 26. 09. 2018 г в гр. София, на лица със средно образование и тези, които са отписани от регистъра по чл. 235 от зг на основание чл. 239, ал. 1, т. 4 – 9 от зг
data/news/343
  Програма за провеждане на седмица на гората – 2011
data/news/1718
  Участие на членовете на Екипа за управление в Надзорен съвет и Техническа среща по проект „Смекчаване уязвимостта на водните ресурси към климатичните промени”, cc-ware
data/news/6904
  Резултати от проведен на 15. 04. 2016 г изпит на лица със средно образование и тези, които са отписани от регистъра по чл. 235 от зг на основание чл. 239, ал. 1, т. 4 – 9 от зг, желаещи да подадат заявления за вписване в регистъра по чл
data/news/6400
  Резултати от проведен на 02. 2016 г изпит на лица със средно образование и тези, които са отписани от регистъра по чл. 235 от зг на основание чл. 239, ал. 1, т. 4 – 9 от зг, желаещи да подадат заявления за вписване в регистъра по чл
data/news/11626
  Резултати от изпит, проведен на 28. 02. 2018 г в гр. София, на лица със средно образование и тези, които са отписани от регистъра по чл. 235 от зг на основание чл. 239, ал. 1, т. 4 – 9 от зг
data/news/6564
  Резултати от проведен на 03. 2016 г изпит на лица със средно образование и тези, които са отписани от регистъра по чл. 235 от зг на основание чл. 239, ал. 1, т. 4 – 9 от зг, желаещи да подадат заявления за вписване в регистъра по чл
data/news/1042
  Министерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
data/news/12563
  Покана за обществено обсъждане
data/news/files
  Приложение №3 действащи културни институции на територията на община Правец
data/news/700
  „Кой се грижи за гората и защо ни е нужна тя
data/news/5885
  Заповед № рд 49-355 София, 10. 09. 2015 г
data/news/6774
  Изпълнителна агенция по горите българско дружество за защита на птиците
data/news/825
  Среща на Управителния съвет по проект „Мониторинг на пожарите в европейските гори чрез информационни системи в Гърция в периода 13. 06-15. 0
directory data news  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница