documents
  Решение №343 Дневен ред
sab/doc
  Програма на Третата национална конференция на Съюза на астрономите в България София, 16. 02. 2008, събота, 9: 00, Физически факултет, зала 205
docs
  Закон за народната просвета /знп/ и Правилник за приложение на Закона за народната просвета /ппзнп

  I. кадрова обезпеченост
upload/docs
  Дейности на Владимир Уручев, член на еп юни декември 2007
docs
  Програма за интеграция на бежанците в рбългария 2005-2007 година работна група по социалното подпомагане
documents
  Програма на съитията, свързани с отбелязване 30 годишния юбилей на соу „константин констнатинов гр. Сливен дата Събитие
upload/docs
  Интервю с евродепутата Румяна Желева, публикувано на 18 ноември във вестник “New Europe”
docs
  Август 2005 Г. I. Кризисни точки в евразия и африка през месеца
ioh/documents/43
  Конкурса за „доцент " по „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично-активните вещества"
docs
  Комисия за защита на конкуренцията
docs/gimnazia
  Ваня кастрева началник на рио
  Ваня кастрева началник на рио
doc
  П р а в и л а за работа по проект„успех" в 48 основно училище „йосиф ковачев" Раздел I общи положения
upload/docs/2013-02
  Република българия
pdocs
  Закон за туризма. Права и задължения на страните, визови услуги и застраховане
upload/docs/2012-08
  Програмата за трансгранично сътрудничество между българия-сърбия по ипп тема: „ Идентифициране и планиране на проект попълване на формуляр за кандидатстване
docs
  Биографична справка на Върховния комисар на ООН за бежанците антониу мануел де Оливейра гутериш
ioh/documents/11
  Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент, обявен от иохцф в дв бр. 32/27. 04. 2011 г
Docs/Bg
  10 начина, по които можете да мотивирате всеки служител
upload/docs
  Кратка версия) (при изготвянето на отчета са използвани материали, изготвени от пресслужбата на на галде)
userfiles/file/docs2
  За избиране на народни представители на 12 май 2013 Г. За лица подали заявления да гласуват по настоящ адрес към 22. 04. 2013 Г
2014/images/docs
  Национален клуб за Аниме и манга „накама
upload/docs
  Доклад за напредъка относно стратегията за опростяване на регулаторната среда
ioh/documents/11
  Справка за научните приноси
docs
  Месечен информационен б ю л е т и н
docs/Konspekti2008
  Системна (кибернетична) теория на управлението
ioh/documents/2
  Обявен в "ДВ" бр. 45/14. 06. 2011 г
upload/docs
  Портал европа ви предоставя текста на интервюто, както е предоставен от бнр и г-жа Баева
FTP/Other/OLD_Data/Documents/Manuals
  Програма Кабел за захранване и видеосигнал
pub/Windows/POS/FISCAL_PRINTER_SOFTWARE/PC/DOCUMENTATION
  Описание на програмния интерфейс към фискални принтери datecs fp1000-02 и datecs fp300-02
montavitbg.com/docs
  Р. Бенчев, Г. Бояджиев унг клиника на ми на мвр
upload/docs
  Доклад за напредъка в изпълнението на стратегията за опростяване на регулаторната среда
docs
  Актове на съвета на европа европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (1950)
en/docs/doktoranti
  В ъ п р о с н и к за кандидат-докторантски конкурсен изпит
docs/euro-programs/2014-05-21
  Осигуряване на социални придобивки на работещите в „Балканско ехо“ еоод под формата на съобразен с тяхното работно време и местоживеене транспорт“
wp-content/uploads/documents
  Автобиография Последно обновяване: 22 Яну 2017
docs/doktoranti/2007/Konspekti 2007
  Факултет "икономика на инфраструктурата"
Library/Software/Doc/C/Samples/Samples1/Lekcia 5/Primer
  Задача По Програмиране и използване на компютри Студент: Христо Стоичков Фак.№20711108 I. Задание
iaa2009/documents
  Индекс изцяло нова стилна и многофункционална гама на ford c-max
doc13/press
  Нсорб министерството на културата е национален координационен орган в конкурса за избор на град за Европейска столица на културата
docs/marketing
  Катедра “маркетинг и стратегическо планиране”
docs
  С т р а н и и р а й о н и в к р и з и с н а с и т у а ц и я я н у а р и ф е в р у а р и 2007 Г. I. Новини от кризисни точки в евразия и африка през месеца др конго Амнести Интърнейшанъл разпространи специален доклад
  Д е к е м в р и 2007 Г. I. Кризисни точки в евразия и африка през месеца
ioh/documents/14
  Българска академия на науките
documents
  Справка за туристическите обекти на територията на община банско към 10. 12. 2007г
upload/docs
  Приоритетна ос 2: Подобряване качеството на живот
stud_practika/t_bonev/doc-s
  Фотометрия на комети
docs
  Ю н и 2006 Г. I. Кризисни точки в евразия и африка през месеца
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/Documents
  Експозе Русия
docs
  “Университетските библиотеки – мост към единното европейско образователно пространство 17 ноември 2008 г., комплекс “Извора”, Арбанаси
upload/docs
  Често задавани въпроси (faq) Как трябва да бъде оформен бюджета към подадената кандидатура?
docs
  О к т о м в р и 2006 Г. I. Кризисни точки в евразия и африка през месеца
  Н о е м в р и 2007 Г. I. Кризисни точки в евразия и африка през месеца
pub/Windows/POS/CASH_SOFTWARE/ARCHIVE/OBSOLETE/CASH_MANAGER_1.5/DOCUMENTATION
  Преди всичко 4 Предназначение и възможности 6
c/document_library
  СВ. Св. Кирил и методий
  Приложение на стандарта scorm при създаване на варианти от уроци по български език в средното училище милко Сарафов, Тодорка Глушкова
  Концептуален модел за разработка на система за електронно обучение в средното училище тодорка Глушкова
  Mathematics Subject Classification: 68T05 Ключови думи: електронен урок
docs/Konspekti2008
  Програма за конкурсен изпит за докторантура по научна специалност 05. 02. 18
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/Documents
  История на франчайзинга
docs
  А в г у с т 2007 Г. I. Кризисни точки в евразия и африка през месеца
en/docs/doktoranti
  Съвременни тенденции в управлението на проекти
docs/doktoranti/2007/Konspekti 2007
  Факултет "Управление и информатика"
c/document_library
  Application of scorm standard for e-learning in the secondary school
docs/atestaciya-na-prepodavatelite-2012-g/prilozheniya-km-atestaciite-na-prepodavatelite
  Приложениe към атестация на елица любомирова павлова за учебната 2011/2012 година
docs/Konspekti2008
  София 1700, Студентски град "Хр. Ботев",  81-95-505
en/docs/doktoranti
  Конкурс за учебната 2010/2011 Г. По научната специалност 05. 02. 18 "икономика и управление"
docs/atestaciya-na-prepodavatelite-2006-g
  Атестация на научно-преподавателския състав физически факултет 2006
docs/doktoranti/2007/Konspekti 2007
  За кандидат-докторантски изпит по научна специалност 05. 02. 18. Икономика и управление
ioh/documents/24
  Р е ц е н з и я на дисертационния труд на докторант Людмила Георгиева Велкова
en/docs/doktoranti
  Катедра “международни отношения” п р о г р а м а
docs
  Послание по случай световния ден на бежанците
en/docs/doktoranti
  Програма за изпит за кандидат-докторанти по научната специалност 05. 02. 20. "Социално управление"
docs/Konspekti2008
  Програма за изпит за кандидат-докторанти по научната специалност 05. 02. 20. "Социално управление"
upload/docs
  Доклад за напредъка от 2007 г и перспективи за 2008 г
static/doc/0000/0000/0027
  Номенклатура
FTP/Other/OLD_Data/Documents/Manuals
  Програмата се инсталира в ‘C:\Program Files\Fingerprint T&a system’,ако е необходимо да я промените, моля натиснете'Browse’
upload/docs/2013-05
  Програма за развитие на селските райони 2014-2020 Г
c/document_library
  School-brezovo
pdf
  Програма „ Развитие на конкурентоспособността
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/Documents
  Катедра: Икономика на туризма
docs/Konspekti2008
  Катедра “международни отношения” п р о г р а м а
Documents
  Пълномощно долуподписаният/ните (трите имена на физическите лица или наименование на фирмата) от (местожителство и постоянен адрес или седалище и адрес) упълномощавам/е лилия Маринова Митева
docs/atestaciya-na-prepodavatelite-2006-g
  Отчет име, презиме, фамилно име върбан минков савов катедра "Атомна физика"
docs
  Семинар с международно участие, 18 -19 октомври 2012 г
en/docs/doktoranti
  П р о г р а м а за кандидат-докторантски изпит по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление
docs/Konspekti2008
  П р о г р а м а за кандидат-докторантски изпит по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление
sab/doc
  Wasp-3c: първата екзопланета открита с телескопите на Националната Астрономическа Обсерватория Рожен
docs/documents
  Конфедерация на независимите синдикати в българия
elib/dsweb/Get/Document-163
  Свободни електронни ресурси
ioh/documents/2
  Р е ц е н з и я относно : конкурс
documents
  Web: administration elena bg
html/docs
  Програма за целодневна организация на учебния процес общи положения
documents
  Конспект по изобразително изкуство за 8 клас
userfiles/file/docs2
  Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
doc
  На Модерна академия на изкуствата „Синдикат”
~kardjali/docs/aktualno
  О б щ и н а к ъ р д ж а л и о б я в а
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/Documents
  Промяна на потребителското поведение: Влияние върху вътрешния туристически пазар на Австралия
en/docs/doktoranti
  Програма за кандидат-докторантски конкурс по научна специалност "Политология"
documents
  Утвърдил: управител: / инж. Анг. Батаклиев
docs/Konspekti2008
  П р о г р а м а за кандидат-докторантския изпит по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление
doc13
  Нсорб обсъждат приоритетите и финансовия ресурс по общинската мярка в новата прср
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/Documents
  Конкурентни предимства на Ислямска Република Афганистан
  Конкурентни предимства на Република Румъния
documents/questionnaire
  Конспект за оценяване усвоеното учебно съдържание по бел – зп, 9 клас
DOCS
  Програма на национален айкидо съюз айкикай българия работа с оръжие
documents/izbr_sip
  Партньорството не само между учител и
documents
  Решение №34 Дневен ред
docs
  С международно участие “библиотеки – четене – комуникации”
documents
  Решение №388 Дневен ред Предоставяне на информация от Атанас Кондев началник на ру на мвр гр. Банско
documents/questionnaire
  За оценяване усвоеното учебно съдържание по бел – зп, 10 клас Данте Алигиери – „Божествена комедия” Мигел де Сервантес – „Дон Кихот”
documents
  8 Август, събота 16. 00 часа–сцена „Роял Тауърс”
upload/docs/2013-05
  Република българия проект
upload/docs/2012-09
  Програма за трансгранично сътрудничество по инструмента за предприсъединителна помощ
Docs
  Списък на деца, включени в обучение по плуване на комплекс „Басейна” Плувно лято 2014 г
ioh/documents/6
  Научни приноси на трудовете на н с I ст д-р Маргарита Димитрова Попова
  Конкурс за „ Старши научен сътрудник ІІ ст." (за заемане на академичната длъжност „доцент") по специалността 01. 05. 16 „Химична кинетика и катализ"
documents
  Конспект химия и опазване на околната среда
uploads/docs/85
  Отчет на дейността на снцод „алтруист" през 2016 г. И през 2016 г. Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Алтруист"
docs/Pcheli/Bylgarski
  Издава се със съдействието на gtzи bmz отглеждане на пчелните семейства тотка Иванова
doc
  Решение на сгс №1 / 01. 12. 2000г по фирмено дело №14078 / 00г., парт. №59252, том 658, рег. 1, ст
upload/docs/2015-11
  Ipa cross-Border Programme cci number 2007CB16ipo008 маркетингово изследване и анализ на туристическите атракции и възможности
docs
  П о к а н а уважаеми колеги
uploads/documents
  На черни метали и се произвежда на база алкални соли, повърхностно-активни вещества и добавки
documents
  Литература з п, ІХ клас самостоятелна форма на обучение омир „Илиада" Светът на войната и светът на мира Образът на човека в „Илиада"
  Конспект по история и цивилизация зип – XII клас Характер и значение на Българското ханство на Долни Дунав през VII в
ioh/documents/6
  Конкурс за „старши научен сътрудник II ст." по специалността „Химична кинетика и катализ" 01. 05. 16 за нуждите на Лаб. „Органични реакции върху микропорести материали"
ioh/documents/30
  Конкурс за Доцент по Теоретична химия, 01. 05. 01, Химически науки, обявен в дв бр. 48 от 31. 15. 2013 г за нуждите на Лаборатория фоих, иохцф, бан
docs/documents
  Отчетно-изборна кампания в структурите на кнсб за VIII конгрес на кнсб
documents
  Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова Председател на Общински съвет
ioh/documents/1
  Рецензия върху трудовете на доц дхн Веселин Георгиев Енчев, представени в конкурса за професор по теоретична химия към Института по органична химия с център по фитохимия бан, обявен в дв, бр. 45 от 14. 06. 2011 г
docs/atestaciya-na-prepodavatelite-2006-g
  Отчет име, презиме, фамилно име Георги Иванов Райновски Катедра Атомна физика
stud_practika/t_bonev/doc-s
  Лекции: Движение на кометите, орбитни елементи, ефемериди
documents
  Физика и астрономия-x клас Разпространение на светлината
  Физика и астрономия-xi клас Спектър на водороден атом
userfiles/file/docs2
  Описание на имотите, които общината има намерение да придобие през 2014г
  За избиране на народни представители на 12 май 2013 Г. За лица подали заявления да гласуват по настоящ адрес към 15. 04. 2013 Г
2013-2014/documents
  Седмично разписание І срок 2013/2014 учебна година
documents
  По повод атентата в Париж срещу френското сатирично издание „Шарли Ебдо”
  Конспект химия и опазване на околната среда
docs
  Декември 2010 рамково споразумение за целта с 9 организации, нпо и ведомства
upload/docs/2013-02
  Проект на продукт 1 Проект на анализ на социално-икономическото развитие на България във връзка с изготвянето на Договора за партньорство
docs
  Акредитацията на университетските библиотеки в информационното общество доц д-р Иванка Янкова
towns.4-youth.net/doc
  Година преамбюл
docs/euro-programs/2014-08-13
  Дейност 3: „Осигуряване на организиран транспорт за работещите в „Балканско ехо“ еоод до и от работното място бе стартирана и проведена процедура с „Публична покана”
upload/docs
  Програма за трансгранично сътрудничество между република българия и бивша югославска република македония по инструмента за предприсъединителна помощ
Docs
  Информация за преценяване на необходимостта от извършване
userfiles/file/docs2
  За избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г
documents
  Конспект Морфемен състав на думата Словообразуване
documents/questionnaire
  Конспект за оценяване усвоеното учебно съдържание по бел – зип, 9 клас
docs
  Конкурс за есе "Моят проект по мобилност. Преживян или мечтан", както и за международната конференция "
  Модел на стандарт за университетските библиотеки проект
  Класиране на проекти, кандидатствали за финансиране от фонд “нид на унсс” /конкурс-2010 г., първа сесия
ioh/documents/43
  Конкурс за доцент по професионално направление "Химически науки", научна специалност 01. 05. 10 "
ioh/documents/40
  С т а н о в и щ е от проф д-р Даниела Георгиева Ковачева
documents
  Литература зп, Х клас самостоятелна форма на обучение западноевропейска литература
docs
  Комисия по културата, гражданското общество и медиите
  Комисия по културата, гражданското общество и медиите
  Данни катедра: атомна физика за периода 20. 07. 2006 01. 06. 2011 г
docs/doktoranti/2007/Konspekti 2007
  1. вътрешен пазар и търговия
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/Documents/скално катерене
  Скалното катерене
towns.4-youth.net/doc
  Младежка стратегия за развитие на община берковица (2009 – 2013г.) I. Общи положения
docs
  „Булсатком информира кзп, че е предложил на потребителите съответстваща компенсация, в която ще се отрази времето, за което програмите на бтв медиа груп липсват от услугата на доставчика
bg/projects/docs
  Connection: Adult Education in Cultural Organisations”
documents
  Литература зп, ХІІ клас самостоятелна форма на обучение
docs
  Комисия по културата, гражданското общество и медиите
sab/doc
  България ще развива седем основни национални научноизследователски комплекса
documents
  Пресслужба “Връзки с обществеността и медиите”
sab/doc
  Доклад за дейността на саб през периода ноември 2006-февруари 2008 г. І. Научна и популяризационна дейност
docs
  Конкурс за красота "Мис унсс 2005", проведен в университета през май 2005 г., по случай 85-годишнината на унсс
ioh/documents/11
  Справка за научните приноси
documents
  Конспект по Математика зп 12 клас
userfiles/file/docs2
  Вътрешни правила за работната заплата
documents
  K o н с п е к т / п и с м е н и з п и т / м у з и к а 5 к л а с I музикални инструменти
docs
  Министерски съвет висша атестационна комисия
documents
  Конспект химия и опазване на околната среда
  Конспект по изобразително изкуство за 9 клас
documents/translations/bg
  Голям архитект, малък архитект
documents/2008
  Стратегия за развитие на регионална политика за управление на културното наследство Oбща политика оп на регион Елена – Котел
documents
  Конспект по география и икономика 12 клас зип
docs
  Наредба №59 от 12. 2006 г за управление на безопасността в железопътния транспорт
documents/docladi
  Доклад за дейността на Шуменски административен съд за 2009 година
  Доклад за дейността на Шуменски административен съд за 2008 година
documents
  Конспект по география и икономика 5 клас самостоятелна форма на обучение
  Конспект Биология и здравно образование – Xкл
documents/questionnaire
  Конспект за оценяване усвоеното учебно съдържание по бел – зп, 11 клас
documents
  Web: administration elena bg
  Конспект по география и икономика 9 клас самостоятелна форма на обучение
docs/Konspekti2008
  Конкурсен изпит за докторанти по научна специалност 05. 02. 08 " Приложение на изчислителната техника в икономиката"
dockadi/2008
  I. кадрова обезпеченост
upload/docs/2013-09
  „Пътека на сътрудничеството“, със знаци с цветовете на българското и турското знаме
userfiles/file/docs2/IZBORI_2016
  З а п о в е д № а-1518 Гр. Асеновград, 17. 09. 2016 г. На основание чл. 44, ал. 2 от змсма и във връзка с чл. 41, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс
userfiles/file/docs2
  Община асеновград
documents
  Закон за защита на животните. Закон за ветеринарномедицинската дейност
  Изграждане на псов за град банско” съдържание 1 Данни за възложителя: 2
userfiles/file/docs1
  Писмено съгласие
web/files/docs
  Списък на служителите, запознати с утвърдения график за използване на платените годишни отпуски за 2011 год
  Адресат/и: всички служители на Фирма оод
uploads/documents
  Типична характеристика
docs/REPORTS
  Деловата игра в качеството си на метод за организационно развитие Гл ас д-р Силвена Денчева Йорданова, вумк-добрич
upload/docs/2012-08
  Програма за трансгранично сътрудничество между България Сърбия по Инструмента за предприсъединителна помощ
documents
  Конспект по бел 8 клас Книжовен език и диалекти Норми на съвременния книжовен език граматична норма
documents/questionnaire
  Конспект за оценяване на усвоеното учебно съдържание по бел – зп за 8 клас
documenti/2010-2011
  Първо основно училище „христо ботев гр. Търговище
directory doc  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница