doc
  Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc_obs
  Общински план за развитие на община Брацигово (2014-2020) съдържание I. Въведение 6 II. Обща характеристика на община брацигово 11
  [Програма за развитието на физическото възпитание и спорта в община Брацигово]
  Решение №76/31. 03. 2016 год. Тарифа
  Отчет информация за дейността
files/doc
  Телефонна информация за общините в Република България
doc_obs
  Н а р е д б а за организацията на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община – Брацигово
  Програма на културните събития през 2017 година
  Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2016 г. Гр. Брацигово
  Програма на културните събития осъществявани от читалищата в община брацигово през 2018 година
  2014 актуализиран план
  Програма за възобновяеми енергийни източници на община брацигово 2014г. Съдържание
  Н а р е д б а за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество глава първа общи разпоредби чл. 1 /Изм. Решение
  План за действие на община брацигово /2014-2017 г
  Община брацигово
  Доклад за изпълнение на стратегия за развитие на социалните услуги в община брацигово 2016 г
  Н а р е д б а за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество глава първа общи разпоредби чл. 1 /Изм. Решение
doc/Obstinski-savet
  Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост е разработена на основание разпоредбите на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост
  О б щ и н а б р е г о в о утвърдил: кмет: (П)
old/images/doc/obshtinski_suvet/strategii_i_programi
  С т р а т е г и я за управление на общинска собственост за периода 2011 – 2015 г
old/images/doc/obshtinski_suvet/izvestia
  Заседание за 2012 година, което ще се проведе на 24. 10. 2012 г. /сряда/ от 16. 15 часа в заседателната зала на Общинския съвет, при следния проект за
doc_obs
  Община брацигово
old/images/doc/obshtinski_suvet/izvestia
  Заседание за 2012 година, което ще се проведе на 11. 07. 2012 г. /сряда/ от 14. 00 часа в заседателната зала на Общинския съвет, при следния проект за
doc_obs
  Решение за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,както следва
  Информация за готовността на летовищата “ васил петлешков “ и “ розовски вриз “
  О б щ и н а б р а ц и г о в о информация за готовността, относно поддържане на общинска пътна мрежа за предстоящия зимен сезон 2017-2018год
doc/Obstinski-savet
  Общински съвет гр. Брегово, обл. Видин проект н а р е д б а №14
doc_obs
  Решение № взето на заседание на Общински съвет гр. Брацигово, проведено на г
  О т ч е т за извършените сделки по управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Брацигово през третото и четвърто тримесечие на 2017 год. В изпълнение на Решение
  Р е г и с т ъ р приложение 1
doc/Obstinski-savet
  Общински съвет гр. Брегово, обл. Видин н а р е д б а №8
doc_obs
  Общински съвет брацигово н а р е д б а
old/images/doc/obshtinski_suvet/strategii_i_programi
  П р о г р а м а за реализация на общественополезни дейности в община ивайловград 2012 година настоящата Програма
doc_obs
  Община брацигово
directory doc obs  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница