Documents/zakoni
  Закон за избиране на велико народно събрание отразена деноминацията от 07. 1999 г. Обн. Дв бр. 28 от 6 Април 1990г., попр. Дв бр. 29 от 10 Април 1990г., доп. Дв бр. 24 от 13 Март 2001г., изм. Дв бр. 45 от 30 Април 2002г
files/file/Soil/Legislation/Zakoni
  Закон за опазване на земеделските земи
download
  Законите на потомците на ной седемте заповеди на Твореца за народите по света
File/zakoni
  Закон за задълженията и договорите
Documents/zakoni
  Закон за избиране на народни представители
uploads/files/zakonodatelstvo/zakoni/2011
  Наредба №3 от 25 февруари 2010 Г. За търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на европейския съюз
bg/op/zakoni
  Закон за държавната собственост в сила от 01. 01. 1996 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
files/file/Soil/Legislation/Zakoni
  Закон за почвите обн. Дв бр. 89 от 6 Ноември 2007г. Глава първа. Общи положения
Zakoni
  Програма България Берковица
uploads/files/zakonodatelstvo/zakoni/2011
  Наредба №21 от 10 декември 2007 Г. За търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на европейския съюз
docs/Zakoni/EURukovodstva
  Рамкова директива за водите (2000/60/ЕС) Ръководство №1 Икономиката и околната среда
  1. обхват на насоките
  Наръчник №10 реки и езера – типология, изходни условия и системи за класификация
  На рамкова директива за водите (2000/60/ЕС) Ръководство №3 Анализ на натиска и въздействията
  Ръководство №8 Публично участие във връзка с Рамковата директива за водите
  Доклад 2009 025 обща стратегия за прилагане на рамковата директива за водите
  Доклад 2009 040 обща стратегия за прилагане на рамковата директива за водите (2000/60/ЕС)
  Доклад 2009 030 обща стратегия за изпълнение на рамковата директива за водите (2000/60/ЕО)
  Обща стратегия за изпълнение за Рамковата Директива за водите (2000/60/ЕК) Ръководен документ No 12
media/Normativna osnova/Zakoni
  Закон за защита на класифицираната информация
bg/docs/Zakoni
  Закон за професионалното образование и обучение Глава първа общи положения
docs/Zakoni/EURukovodstva
  Ръководство №9 Приложение на елементите на географската информационна система на Рамковата директива по водите
media/upload/file/zakoni_naredbi
  Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове
zakoni
  Закон за виното и спиртните напитки
docs/Zakoni/EURukovodstva
  Доклад 2009 030 обща стратегия за изпълнение на рамковата директива за водите (2000/60/ЕО)
  Доклад 2009 027 обща стратегия за прилагане на рамковата директива за водите
blog/wp-content/uploads/2008/04
  Законите на Мърфи
docs/Zakoni/EURukovodstva
  На рамковата директива за водите (2000/60/ЕС) Указания №14 Указания за процеса на междинно калибриране
ckfinder/userfiles/files/dokumenti/zakoni
  Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г. В сила от 01. 01. 2017 г. Обн. Дв бр. 98 от 9 Декември 2016г
docs/Zakoni/EURukovodstva
  Доклад 2010 042 Обща стратегия за приложение на рамковата директива за водите (2000/60/ЕО)
docs/zakoni
  Закон за Социалната и солидарна икономика цели на проекта за закон
media/Normativna osnova/Zakoni
  Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г
media/upload/file/zakoni_naredbi
  Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане
Documents/zakoni
  Закон за избиране на членове на европейския парламент от република българия в сила от 06. 03. 2007 г
docs/Zakoni/EURukovodstva
  1. обхват на насоките
  Ръководство №4 Идентификация и обозначаване на силно модифицирани и изкуствени водни обекти
Zakoni
  Предмет на лесоустройствения проект са горите и земите от горския фонд на държавно горско стопанство "Берковица"
docs/Zakoni/EURukovodstva
  Рамкова директива за водите (2000/60/ЕС) Ръководство №1 Икономиката и околната среда
images/docs/zakoni
  Бернска конвенция за защита на литературните и художествени произведения
html/images/Za Vas bibliotekari/Zakoni_naredbi_pravila
  Закон за обществените библиотеки в сила от 06. 07. 2009 г. Обн. Дв бр. 42 от 5 Юни 2009г. Глава първа. Общи положения ч
  Раздел I общи положения
  Училищната библиотека – център за образование и обучение за всички
zakoni
  Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата
docs/Zakoni/EURukovodstva
  Доклад 2009 030 обща стратегия за изпълнение на рамковата директива за водите (2000/60/ЕО)
  Доклад 2009 040 обща стратегия за прилагане на рамковата директива за водите (2000/60/ЕС)
zakoni
  Закон за здравето в сила от 01. 01. 2005 г
Zakoni
  Дгс “борима” – докладна записка у в о д
  Министерство на земеделието и храните северозападно държавно предприятие гр. Враца тп държавно ловно стопанство „витиня”
docs/Zakoni/EURukovodstva
  Обща стратегия за изпълнение за Рамковата Директива за водите (2000/60/ЕК) Ръководен документ No 12
Svoboden_dostap/Normativi/normativni_dokumenti/zakoni
  Закон за изменение и допълнение на Закона за чуждестранните инвестиции (обн., Дв, бр. 97 от 1997 г.; попр., бр. 99 от 1997 г.; изм., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110 от 1999 г и бр. 28 от 2002 г.) Път до документа
media/Normativna osnova/Zakoni
  Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г
Zakoni
  Разработил: wwf световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България
wp-content/uploads/zakoni dokumenti/ZOP/Ob6testveni poru4ki dok
  Правилник за дейността на Варненска търговска гимназия “Г. С. Раковски”
wp-content/uploads/zakoni dokumenti
  Варненска търговска гимназия „георги стойков раковски“
docs/Zakoni/EURukovodstva
  Наръчник №10 реки и езера – типология, изходни условия и системи за класификация
data/content/u/9/upload/Zakoni i naredbi
  Утвърждавам: /п/ веселин златев председател на кзп
Svoboden_dostap/Normativi/normativni_dokumenti/zakoni
  Закон за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите Обн., Дв, бр. 133 от 11. 11. 1998 г., изм и доп., бр. 85 от 17. 10. 2000 г., в сила от 17. 10. 2000 г кн. 12/98 г., стр. 299 т. 1, р. 6, №640 Глава първа
docs/Zakoni/EURukovodstva
  Указания №2 Идентифициране на водните обекти
Svoboden_dostap/Normativi/normativni_dokumenti/zakoni
  Закон за Министерството на вътрешните работи
doc/zakoni
  Закон за пчеларството обн. Дв бр. 57 от 24 Юни 2003г., изм. Дв бр. 87 от 1 Ноември 2005г., изм. Дв бр. 30 от 11 Април 2006г., изм. Дв бр. 51 от 26 Юни 2007г. Глава първа. Общи положения ч
Zakoni
  Анализ за резултатите от проведения мониторинг на територията на тп „дгс- берковица за периода 01. 01. 31. 12. 2017 год
docs/Zakoni/EURukovodstva
  Ръководство №9 Приложение на елементите на географската информационна система на Рамковата директива по водите
media/upload/file/zakoni_naredbi
  Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ
Svoboden_dostap/Normativi/normativni_dokumenti/zakoni
  Решение №5 на Конституционния съд от 1996 г.; изм., бр. 44 от 1996 г., бр. 117 от 1997 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 50 от 1999 г
docs/Zakoni/EURukovodstva
  Ръководство №5 Преходни и крайбрежни води – Типология, Референтни условия и системи за класификация
  Ръководство №8 Публично участие във връзка с Рамковата директива за водите
  Доклад 2009 030 обща стратегия за изпълнение на рамковата директива за водите (2000/60/ЕО)
File/zakoni
  Закон за техническите изисквания към продуктите
Svoboden_dostap/Normativi/normativni_dokumenti/zakoni
  Закон за техническите изисквания към продуктите Обнародван, дв, бр. 86 от 1 октомври 1999 г. Глава първа Общи положения Чл. Този закон урежда
docs/Zakoni/EURukovodstva
  Доклад 2009 040 обща стратегия за прилагане на рамковата директива за водите (2000/60/ЕС)
  Обща стратегия за прилагане на директива (2000/60/EC) наръчник №11 процес на планиране
zakoni
  Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина в сила от 13. 04. 2007 г
media/Normativna osnova/Zakoni
  Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г
uploadfiles/images/zakoni
  Закон за детето и изобщо реформите в политиките за децата и семействата
wp-content/uploads/file/Legislation/Zakoni
  Закон за лечебните растения Обн., Дв, бр. 29 от 04. 2000 г., изм., бр. 23 от 03. 2002 г., бр. 91 от 25. 09. 2002 г., в сила от 01. 2003 г., бр. 30 от 11. 04. 2006 г., в сила от 12. 07. 2006 г., бр. 65 от 11
zakoni
  Закон за водите в сила от 28. 01. 2000 г
directory docs Zakoni  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница