docs/procedures
  Декларация за оригиналност и достоверност
  Конкурс за заемане на академичната длъжност ‘доцент’
docs/procedure/7
  Конкурс за заемане на академичната длъжност " Професор по съвременен руски език" 05. 04. 18
docs/procedures
  Конкурс за заемане на академичната длъжност ‘ професор
docs/procedure
  Процедура за проучване, проектиране, учредяване, утвърждаване и експлоатация на санитарно – охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно – битово водоснабдяване
docs/procedure/939
  Рецензия от проф д-р Марияна Недялкова Перифанова-Немска
  Рецензия от д-р Гинка Атанасова Антова, доцент
docs/procedure
  Изменение и продължаване на разрешителните за използване на повърхностни води и водни обекти се извършва при условията и по реда на глава четвърта, раздели ІІІ и ІV от зв
directory docs procedure  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница