normativni_documenti
  Учебни програми за подготвителна група в детската градина въведение
documents/documenti/vhod/vsi4ki
  I. общи положения за организацията на работната заплата
normativni_documenti
  Програма за държавния зрелостен изпит по български език и литература обхваща учебното съдържание, изучавано в часовете за задължителна подготовка съгласно учебния план
  Наредба №7 от 15 август 2005 Г. За минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи
normativni_documenti/dookumenti_08_2008/proceduri
  Условия и ред за приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация нормативна уредба
normativni_documenti
  Наредба №4 от 18 септември 2000 Г. За предучилищно възпитание и подготовка
normativni_documenti/dookumenti_08_2008/proceduri
  Организиране дейността на класните ръководители в училищата по консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация
normativni_documenti
  Ръководство за работата на директора и учителя през учебната 2003/2004 Г
  Наредба №6 от 19 август 2002 Г. За обучението на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания
documenti
  Приложение №4 към чл. 54, ал. 1 (Ново дв, бр. 91 от 2008 г., изм., бр. 6 от 2009 г., бр. 92 от 2009 г.)
documents/documenti/vhod/vsi4ki
  Първа предмет и обхват
wp-content/themes/pasoss/normativni-documenti
  Приложение №2 към § 2 от допълнителните разпоредби от наредба № н-10 от 24 август 2006 г
normativni_documenti
  Наредба №2 от 24 април 1997 Г. За организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм
  Наредба №3 от 26 октомври 2006 Г. За транслитерация на българските географски имена на латиница
  Наредба №4 от 2 август 1995 Г. За знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана
documents/documenti/vhod/vsi4ki/7_Trudoustroyavane
  Наредба за медицинската експертиза
normativni_documenti/dookumenti_08_2008
  Закон за държавния печат и националното знаме на република българия в сила от 25. 05. 1998 г
documenti
  Тема методика за развиване на издръжливостта
normativni_documenti/novi
  Наредба №24 от 5 септември 2006 Г. За здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания на учебните занятия
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi/documenti-2013
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
documenti
  Стойне — седемгодишен първокласник, роден на 18 декември 1936 година. Той още не може да изговаря буквата “р”, но е първенец на класа, чете най-изразително, изписва най-красивите букви, макар понякога да няма пари за тетрадка и молив. Иван
documents/documenti/risk/3_OR_ODZ
  Растителни видове, неподходящи за засаждане на територията на площадка за игра
uploads/documents/PO
  Акад. Георги Бончев
normativni_documenti
  Наредба №1 от 12 януари 2009 Г. За условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра
documents/documenti/vhod/3_Chemical_prom
  Картотека на произведените/използваните опасни химични вещества в
documenti
  Списък на бозайници и птици обект на лов I. Бозайници: А. Едър дивеч
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi/documenti-2013
  Доклад по околна среда ( гдос ) за 2013 год
resources/documenti/doc_sito/tavole_ricambi/caldaie/legna
  Tavola esploso pyrotherm 50
docs/normativni_documenti
  Инструкция за организиране на деловодната дейност и документооборота в община ардино глава първа
docs
  Списък 1/22. 05. 2014 г. Списък на нормативните актове и методите за контрол
documents/documenti/vhod/18_Obrazovanie
  Правила за оказване на пъра долекарска помощ
Documenti/Drugi
  Избирателен списък (за публикуване)
documents/documenti/vhod/10_Proizv_Hran_produkti/HACCP
  Програма за прилагане на добри производствени и хигиенни практики при предлагане на храни за консумация
documenti
  Национална спортна академия "Васил Левски" Катедра "История и управление на спорта" проф дпн. Йордан Калайков Мениджмънт в спорта (Лекция)
  Национална спортна академия “Васил Левски” Катедра "История и управление на спорта"
  Национална спортна академия "Васил Левски" Катедра "История и управление на спорта" проф дпн. Йордан Калайков Спонсорство в спорта (Лекция)
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi/documenti-2013
  Решение №382-Н0-И0-А1/2011г влязло в сила на 07. 07. 2011 ) (за периода 01. 01. 2013 31. 12. 2013 г.) Съдържание Увод
documents/documenti/vhod/19_Zdraveopazvane_soc_deinosti
  Ръководство за прилагане на системата за безопасност на медицинските изделия
fmi/fmi-ftp-upload-folder/4 Semestur 2005/Predmeti/AMP/Teams/Team2/Applications
  10. Управление на документацията Документация предназначена за разработчиците
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/documenti-14
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително
documents/documenti/vhod/3_Chemical_prom
  Вещества, които могат да предизвикат професионални белодробни заболявания
documents/documenti/vhod/vsi4ki/4PAB_Dosie
  П л а н за действие на личния състав за гасене на пожари и ликвидиране на аварии и евакуация при пожар или авария на личния състав и пребиваващите в обекта лица
documents/documenti/vhod/19_Zdraveopazvane_soc_deinosti
  В отделенията за физикална терапия и рехабилитация инхалационно лечение
Documenti/Drugi
  Избирателен списък част I
docs/normativni_documenti
  План за действие на община ардино за подкрепа на интеграционните политики
documents/documenti/vhod/19_Zdraveopazvane_soc_deinosti
  Утвърждавам, Управител
documents/documenti/vhod/vsi4ki/8SPO/Povd_s-nia
  Инструкция за безопасна работа с товароподемен кран
compass/docs/2009/122009/images
  Книга на откривателите и изобретателите траян константинов траянов
documents/documenti/vhod/5_Proizv_razpr_El_energia/NTD
  Тридесет и пета
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi/documenti-2013
  Г о д и ш е н д о к л а д за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
documents/documenti/vhod/19_Zdraveopazvane_soc_deinosti
  Физикална и рехабилитационна медицина
documents/documenti/vhod/3_Chemical_prom
  Правила за безопасно съхраняване на химични вещества и продукти съвместното съхраняване на пожаро- и взривоопасни ве­щества г р у п а
  Хигиенно-токсикологична характеристика на някои основни химични вещества
docs/normativni_documenti
  ІV. спортен календар за ученическите общински, областни и републикански игри, прояви на спортните клубове през 2013 година
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/documenti-14
  Доклад за 2014 Г. За изпълнение на дейностите, за които е представено
  Доклад по околна среда ( гдос ) за 2014 год
images/documenti
  Община град добрич план за действия при наводнение
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/documenti-14
  Доклад за 2014 г за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi/documenti-2013
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №36/2005г
documenti
  Програма за теоретично обучение на кандидати за придобиване право на лов
documents/documenti/vhod/!Ocenka_Risk
  Лист за преценка на риска от специфични опасност: Химични агенти – вредни и опасни вещества
documents/documenti/vhod/vsi4ki/3LPS_RO
  Н о м е н к л а т у р а №2 на лични предпазни средства
documents/documenti/vhod/13_Tehn_obsl_rem_Avtomobili
  Инструкция за безопасна работа с антифриз
download/za-nbu/normativni-documenti/II.T.1
  Председател на Настоятелството на нбу предложение за кандидатстване по външен проект
PUBLIC/IMAGES/File/normativni documenti 2011/T.1
  Председател на Настоятелството на нбу предложение за кандидатстване по външен проект
  Утвърждавам: Председателски съвет
documenti_turg
  Програма „ Развитие на конкурентоспособността
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/documenti-14
  Доклад по околна среда на тец „лукойл енергия и газ българия еоод за 2014г
docs/normativni_documenti
  П р о г р а м а за управление на общината за мандат 2015 – 2019 година
documenti
  Тема тренираност и спортна форма
documents/documenti/vhod/!Ocenka_Risk
  Лист за преценка на риска от специфични опасност: Работа в среда с потенциално експлозивна атмосфера
zop/2017/documenti
  Позиция 1 мляко и млечни продукти
documenti
  Приложение №1 към чл. 32, ал. 1 (Изм. Дв, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01. 01. 2006 г.)
img/File/Obrazci na Documenti
  До председателя н а районен съд – гр. Смолян наказателно отделение
images/documenti
  Кметът детелина николова поведе българското хоро в посолството на българия в берн
Documenti/zdrave/rating/08
  Община Пловдив Район “Западен”
documents/documenti/vhod/8_Proizv_Obleklo
  Инструкция за безопасна работа с машини в шевното производство
documents/documenti/vhod/vsi4ki
  А н а л и з на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд в
  П р о г р а м а за организиране и провеждане инструктаж на работното място
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/documenti-14
  Доклад за изпълнение на дейностите по кр №259-но/2008 г. „Яйца и птици ад гр. Мизия
documents/documenti/vhod/vsi4ki/9Med_pregledi
  Етиологичен фактор
documents/documenti/vhod/18_Obrazovanie
  Инструкция мерки, които следва да се предприемат при превишаване на алармените концентрации на атмосферните замърсители
documents/documenti/vhod/vsi4ki/8SPO/Gazovi
  Инструкция за безопасна работа с газова печка инсталиране на печката
images/stories/documenti
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я областeн управител на област благоевград
documenti
  Програма за обучение и подготовка на ловците за придобиване право
  Програма за обучение и подготовка на ловците за придобиване право на ловeн водач
PUBLIC/IMAGES/File/normativni documenti 2011/II.T.1
  Утвърждавам: Председателски съвет
documenti
  Рационалност, т е постигане на максимален ефект с минимална загуба на физическа и нервна енергия. Ключови думи
documents/documenti/vhod/vsi4ki/9Med_pregledi
  Списък на медицинските противопоказания за постъпване на работа в производства и професии с вредни за здравето условия и фактори
documenti_turg
  Европейски съюз европейки фонд за регионално развитие
documents/documenti/vhod/5_Proizv_razpr_El_energia
  Кой? Какво прави /правят/? Как? Кога?
poruchki-po-zgv/download/proc/21/27319
  Приложения Приложение №1 до държавно предприятие „ръководство на въздушното движение”
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/documenti-14
  За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi/documenti-2013
  За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
documents/documenti/vhod/10_Proizv_Hran_produkti/Hleboproizvodstvo
  Инструкция за безопасна работа с тестоделителна машина
documents/documenti/vhod/vsi4ki/4PAB_Dosie
  Правила за безопасна работа с бутилки за пропан-бутан
documents/documenti/vhod/12_Transport/GP
  Инструкция за безопасна работа в близост до ж. П. Линии, прелези, гари и др
documents/documenti/vhod/5_Proizv_razpr_El_energia/NTD
  Наредба №3 от 06. 2004 г за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
documenti
  Тема теория на мускулната сила
docs/normativni_documenti
  Решение №358/01. 02. 2018 година на Общински съвет Ардино
documents/documenti/risk/3_OR_ODZ
  Опасност: Електрически инсталации и оборудване
documents/documenti/vhod/vsi4ki/8SPO/Povd_s-nia
  Инструкция за безопасна работа с вакуумен манипулатор
Documenti/zdrave/rating/07
  Приложение 1 утвърждавам: димитър колев
documents/documenti/vhod/10_Proizv_Hran_produkti/HACCP
  Процедура за технологична обработка и съхранение на храните п-05
images/stories/documenti
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я областeн управител на област благоевград
Documenti/zdrave/rating/09
  Приложение 1 утвърждавам: димитър колев
documents/documenti/vhod/20_Specifichni
  От 22. 03. 2006 г относно данъчното третиране на осигурената от работодателя безплатна храна и/или добавки към нея по чл. 285 от кт
documents/documenti/vhod/Instrukcii_NTD
  Инструкция за безопасна работа при ръЧно обработване на товари
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/documenti-14
  Доклад за 2014 г за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
documents/documenti/risk
  1. предмет и цел на методиката
documents/documenti/vhod/!Ocenka_Risk
  Лист за преценка на риска от специфични опасност: Работа на височина – достъп до работните места и работа на височина над 1,5 метра от нивото на терена
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi/documenti-2013
  За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №113/2006 год
documents/documenti/vhod/!Ocenka_Risk
  Лист за преценка на риска от специфични опасност: Вибрации – източници на вибрации
files/uploads
  Д о к у м е н т а ц и я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
documents/documenti/vhod/vsi4ki/4PAB_Dosie
  Обследване на обекти с висок риск за възникване на пожари и експлозии
docs/normativni_documenti
  Правилник за удостояване със званието”почетен гражданин на община кърджали” и за награждаване с морални и материални награди
documents/documenti/vhod/5_Proizv_razpr_El_energia
  Инструкция за безопасна работа е ръчни електрически инструменти, преносими ел лампи и трансформатори
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi/documenti-2013
  Доклад за 2013 год за изпълнение на дейностите за които е предoставено Комплексно разрешително №370-H0 / 2008 г
documents/documenti/risk/3_OR_ODZ
  Здравни изисквания към факторите на средата в детските градини
documents/documenti/vhod/18_Obrazovanie/NTD
  Обн. Дв бр. 70 от 10 Август 2004г
documents/documenti/vhod/!Ocenka_Risk
  Лист за преценка на риска от специфични опасност: Работа до или над водни басейни или резервоари с течности
documents/documenti/vhod/10_Proizv_Hran_produkti/Rastitelni_masla
  Инструкция за безопасна работа с машини и съоръжения при производство на мазнини до работа с машини и съоръжения за производство на мазнини се допускат само лица, които са
documents/documenti/vhod/5_Proizv_razpr_El_energia
  Инструкция за безопасна работа при електромонтажни работи За електромонтьори (електротехници) се назначават правоспособни лица, навършили 18 години, психически и физически здрави
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/documenti-14
  Доклад по околна среда 2014 г за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi/documenti-2013
  Доклад по околна среда 2013 г за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително
documents/documenti/vhod/20_Specifichni/RRT
  Наредба №16 от 31 май 1999 г
documents/documenti/vhod/!Ocenka_Risk
  Лист за преценка на риска от специфични опасност: Електрически инсталации, електрообзавеждане
documents/documenti/vhod/1_Selsko_stopanstvo
  Инструкция за безопасна работа при почистване на треви и храсти
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/documenti-14
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е издадено Комплексно разрешително №345-но/2008 за обект
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi/documenti-2013
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е издадено Комплексно разрешително №345-но/2008 на "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна и Аксаково" пи №000212, землището на с. Въглен, община Аксаково
documents/documenti/vhod/vsi4ki/8SPO/Kompresori
  Инструкция за безопасна работа с подвижен въздушен компресор
documents/documenti/vhod/vsi4ki/8SPO/Povd_s-nia
  Инструкция за безопасна работа с товарен асансьор
documents/documenti/vhod/vsi4ki/8SPO/Gazovi
  Инструкция за безопасна експлоатация на газови инсталации с природен газ общи положения
  Директива за газови уреди (90/396/еио) ръководство a1
documents/documenti/vhod/10_Proizv_Hran_produkti/Hleboproizvodstvo
  Инструкция за безопасна работа с нафтова горелка
documents/documenti/vhod/vsi4ki/8SPO/Gazovi
  Заповед чл. 247. Нубепргсиупг
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/documenti-14
  Доклад за 2014 год за изпълнение на дейностите за които е представено Комплексно разрешително
Documenti/zdrave/rating/11
  Приложение 1 утвърждавам: димитър колев
documents/documenti/vhod/5_Proizv_razpr_El_energia
  Инструкция за безопасна работа при експлоатация на дизел генератор
documenti
  П р а в и л н и к за дейността на професионална гимназия
  Закон за данъците върху доходите на физическите лица
documents/documenti/vhod/9_Proizv_Mebeli/IBR_PBZ-Darvoobrab
  Правила за безопасна работа при
images/documenti 2014-2015
  Професионална техническа гимназия "Джон Атанасов" гр. Кюстендил
documents/documenti/vhod/19_Zdraveopazvane_soc_deinosti
  Правила за осигуряване на безопасност и здраве при работа в лабораториите на здравните заведения
documents/documenti/vhod/vsi4ki/8SPO/Kotli
  Утвърждавам: (подпис и печат)
documents/documenti/vhod/vsi4ki/7_Trudoustroyavane
  Производствена характеристика данни за осигурителя (предприятие), изготвил производствената характеристика
documenti_turg
  Европейски съюз европейки фонд за регионално развитие
  Европейски съюз европейки фонд за регионално развитие
documents/documenti/vhod/10_Proizv_Hran_produkti/Hleboproizvodstvo
  Инструкция за безопасна работа с тестомесачни машини и агрегати
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi/documenti-2013
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №111/2006г. На "керамат"АД, гр. Каспичан цех каспичан за 2013 Г
documents/documenti/vhod/vsi4ki/4PAB_Dosie
  Инструкция №2 от 18 юли 2007 Г. За реда за осъществяване на операции по издирване и спасяване от главна дирекция "национална служба "гражданска защита"
documents/documenti/vhod/vsi4ki/8SPO/Povd_s-nia
  Инструкция за безопасна работа с грайфер за вертикално захващане на мраморни плочи
documents/documenti/vhod/vsi4ki
  График за разпределение на смените/работното време през месец
zop/2018/documenti
  Позиция 4 – плодове, зеленчуци и кореноплодни, вкл. Консервирани период 1 от 01 ноември до 30 април
documents/documenti/vhod/18_Obrazovanie
  Инструкция за осигуряване на безопасни условия на възпитание по физическо обучение
documents/documenti/vhod/13_Tehn_obsl_rem_Avtomobili
  Инструкция за безопасна работа при смяна на масла и гресиране на мпс постовете за гресиране и смяна на масла за моторни превозни средства да се устройват в самостоятелни или общи закрити помещения
documents/documenti/vhod/12_Transport
  Инструкция за безопасна работа при превоз на товари с автомобили и ремаркета
  Инструкция за безопасна работа при демонтаж, монтаж и напомпване на гуми на мпс 1
documents/documenti/vhod/13_Tehn_obsl_rem_Avtomobili
  Инструкция за безопасност при работа с mашини за монтаж и демонтаж на гуми тип сервомат 43, 48, 50, 63, 65, 66, 70, 75
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/documenti-14
  Доклад за 2014 г за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
Documenti/eko
  Извършване на оценка на въздействието върху околната среда І. Информация за контакт с Възложителя
documenti/2010-2011
  Първо основно училище „христо ботев гр. Търговище
documents/documenti/vhod/9_Proizv_Mebeli/IBR_PBZ-Darvoobrab
  Правила за безопасна работа с машини за изработване на мебели І. Общи изисквания
directory documenti  
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница