documentsanonymous
  Bg европейски икономически и социален комитет
  Заседание на комисия nat на 10 март 2011 г. Точка 4: организация на бъдещата работа на комисията
  Програма на Европейския парламент, 10 декември 2014 г., сряда, от 16,30 ч с участието на: г-н Martin Schulz, председател на Европейския парламент
  Bg европейски икономически и социален комитет
  Заседание на комисия nat на 14 октомври 2010 г. Точка 7 от дневния ред: бюджетът на ес след 2013 г
  Сесия/октомври
  15 и 16 октомври 2014 г., сряда и четвъртък
  Заседание на комисия enve на 17 април 2012 г. Точка 4 от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията
  Заседание на Комисия deve на 17 и 18 февруари 2009 г. Точка от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията 1
  Доклад за сближаването Брюксел, 13 декември 2007 г. Становище на
  Европейски икономически и социален комитет bg
  Bg rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — belgique/belgië
  Bg rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — belgique/belgië
  Bg rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — belgique/belgië
  Enve-v-045 107-а пленарна сесия, 25 и 26 юни 2014 г
  Докладчик: г-н Morkis
  Заседание на специализирана секция rex и оур относно програмата за периода след 2015 г., 20 октомври 2014 г. Информационна бележка за членовете
  Bg rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — belgique/belgië
  Bg rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — belgique/belgië
  Заседание на комисия civex на 22 април 2013 г. Точка 4 от дневния ред: организация на бъдещата работа
  Eco/230 Стратегии и програми на политиката на сближаване – 2007-2013 г
  Заседание на комисията, което ще се проведе на 23 април 2013
  Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — belgique/belgië
  Bg rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — belgique/belgië
  Заседание на комисия ecos и конференция на тема „Промишлени иновации на 15 и 16 септември 2014 г в Родърхам (Обединено кралство) Уважаеми колеги
  Bg европейски икономически и социален комитет
  Заседание на комисия ecos на 26 април 2012 г. Точка 4 от дневния ред: организация на бъдещата работа
  Bg европейски икономически и социален комитет
  Bg европейски икономически и социален комитет
  Bg европейски икономически и социален комитет
  Програма (декември 2011 г. Май 2012 г.) En
  Комисия по образование, младеж, култура и научни изследвания Председател
  Известие за свикване комисия по политика на териториално сближаване и бюджет на ес (coter)
  Заседание на комисия nat на 31 януари 2012 г. Точка 4 от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията
  Книга европейска рамка за корпоративно управление зелена книга
  1. Въведение Error: Reference source not found Растеж и новаторство Error: Reference source not found
  Европейски икономически и социален комитет
  Bg rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — belgique/belgië
  Bg rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — belgique/belgië
  Заседание на комисия enve 19 юни 2014 г. Bg
  Заседание на комисия nat и семинар „След активния туристически сезон как да насърчим провеждането на устойчив туризъм през цялата година
  Докладчик: г-н Claudio Cappellini
  Заседание и конференция „Интелигентни региони пионери в прилагането на стратегията „Европа 2020
  Заседание на комисия educ и конференция на тема „Интелигентни региони пионери в прилагането на стратегията „Европа 2020
  Nat/623 Превенция и управление на инвазивни чужди видове
  Обяснителен меморандум обосновка и цел
  Заседание на комисията, което ще се проведе на
  Брюксел, 8 май 2012 г. Документ за обсъждане
  Временна ad hoc комисия по бюджета на европейския съюз (март 2013 г.– октомври 2013 г.) En en fr bg
  Програма за мониторинг на Земята (гмосс) Брюксел, 12 юли 2012 г. Становище на
  Дирекция „Консултативни дейности“ Отдел 3
  Европейски икономически и социален комитет
  Заседание 11 март 2014 г. Специализирана секция „Единен пазар, производство и потребление
  Семинар  Проучвателно посещение  а Наименование и предмет на предложената проява
  Докладчик: г-н pigal
  Докладчик: Krauze Thurner Willems Narro Petersen
  Доклад за политиката на конкуренция за 2010 година
  Докладчик: г-н Arno Metzler
  Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — belgique/belgië
  Докладчик: г-жа Laure Batut
  Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
  Bg rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — belgique/belgië
  Докладчик: г-н Janson
  Заседание 20 юни 2014 г. Специализирана секция „Заетост, социални въпроси и гражданство
  Европейски икономически и социален комитет
  Европейски икономически и социален комитет
  Заседание на 11 юли 2007 г., Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 108 гласа „за" и 1 глас „въздържал се"
  Докладчик: г-н Bernardo Hernández Bataller
  Обяснителен меморандум контекст на предложението
  Eco/258 Ефикасни партньорства в политиката на сближаване
  Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — belgique/belgië
  Докладчик: г-жа Margarita LÓpez almendáriz
  Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — belgique/belgië
  Ten/476 Изграждане и експлоатация на европейските системи за спътникова навигация
directory documentsanonymous  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница