files/_bg
  Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г
  Списък на съкращенията
wp-content/uploads/dokumenti/ОДИТ/ДАНЪЦИ И ОСИГ/СЕМИНАРИ/2016 ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ ПРОМЕНИ/2016 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПРОМЕНИ
  Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 Г. Чл. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2016 г
NR/rdonlyres/99BE0A86-BEA0-4D09-ACA5-914C31F04D9C/0
  16 ноември Световен ден за възпоменание на жертвите при пътнотранспортни произшествия
NR/rdonlyres/BF180B1A-53B7-4760-BF3C-D9D7792B93A4/0
  Закон за изминение и допълнение на закона за движението по пътищата
NR/rdonlyres/A2FA84C8-ABEF-4ED7-BBAF-6230AEAADA12/0
  Септември, гр. София, пресконференция за обявяване на началото на кампания „Не карай пил", организира Загорка ад, Съюза на българските автомобилисти, Пътна полиция. 29 септември,гр
NR/rdonlyres/D400EB9A-7D60-4D8C-A0CF-66AB75E90253/0
  За отбелязване на Световния ден за възпоменание на жeртвите от пътнотранспортните произшествия 18 ноември 2012 г
u/253/pub/4201
  Развитие на леката атлетика сред хората с интелектуални затруднения. Моделът „отборна лека атлетика”
u/253/pub/4202
  Историческо развитие на програмата на Спешъл Олимпикс в България
files/_bg
  С м е т н а п а л а т а д о к л а д за резултатите от извършения одит на финансовото управление на община Етрополе за периода от 01. 01. 2007 г до 30. 09. 2009 г. І. Въведение въз основа на годишната програма
  Доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад
  Доклад за резултатите от извършен одит на финансовото управление на бюджета на Българското национално радио за периода от 01. 01. 2006 г до 31. 12. 2006 г
NR/rdonlyres/BD06A187-7AAA-4CB0-B4AA-A5D2D11D8013/0
  На 16 ноември 2014 г се отбелязва Световният ден за възпоменание на жертвите при пътнотранспортни произшествия
NR/rdonlyres/67F8073B-5087-4D21-8F3B-65ADB1A82C1F/0
  Наредба № iз-1959 от 27 декември 2007 Г. За определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство, условията и реда за отнемането им и списъка на нарушенията на правилата за движение по
files/_bg
  Доклад №1000001110 за извършен одит на финансовото управление на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация за периода от 01. 01. 2009 г до 31. 12. 2009 г
upload/docs
  Доклад за дейността на центъра за образователна интеграция на децата
files/_bg
  Доклад №0300000812 за извършен одит на развитието на електронното управление за периода от 01. 01. 2010 г до 30. 06. 2012 г. Ноември 2013 г
web/files/files/1537/1111
  В сила oт 11. 05. 2009 Писмо нои документи при Работа по 2 Договора при Един Работодател ксо
NR/rdonlyres/4A294BE0-43F4-441D-9806-6B0E3A2A0A9E/0
  П р е д л о ж е н и е относно : Създаване на организация за отбелязване на Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортните произшествия 15 ноември 2015г. С решение
NR/rdonlyres/10F110D6-571C-4B3B-B2D5-EBC642510364/0
  П р е д л о ж е н и е относно : Създаване на организация за отбелязване на Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортните произшествия 16 ноември 2014г. С решение
dokumenti/2015-2016
  Правилник за вътрешния трудов ред
files/_bg
  Доклад №0000000513 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Министерството на вътрешните работи за периода от 01. 01. 2010 г до 31. 05. 2013 г
  Доклад №0200001511 за извършен одит за съответствие при финансовото управление
NR/rdonlyres/D883FB91-3E67-4134-8584-EC9CCDD4C3F8/0
  Офис на прес секретариата За незабавно изпълнение Октомври 1, 2009
file/2013/04
  Програма Бнт 3 Изготвил: Ния Иванова гл експерт в отдел „ОП
dokumenti/planove
  За квалификационна дейност
documents_hematology
  Доклад за работата на бългаското медицинско сдружение по клинична и трансфузионна хематология за 2009 година
files/_bg
  Доклад №0200001712 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Гоце Делчев за периода от 01. 01. 2011 г до 31. 12. 2011 г
  Доклад №0400006012 за извършен одит на формирането на годишното превишение на приходите над разходите на Българската народна банка за 2011 г., дължимо към държавния бюджет
dokladi/2010
  Катя терзийска
NR/rdonlyres/ABF5A23E-C50A-4F00-AEB9-D79913796572/0
  Програма по безопасност на движението по пътищата
fileadmin/ahk_bulgarien/Dokumente2016
  Не по-късно от
content/news/files
  Проучване на пазара на кари в Узбекистан
dokladi/2010
  Елена борисова
  Атанаска методиева
file/2013/04
  Одобрявам, вяра анкова /П/ генерален директор
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/Други
  Глобализация на търговията тенденции и влияние върху българския пазар
fileadmin/ahk_bulgarien/Dokumente2016/NewsFebruar2016
  До клъстера Дуално професионално обучение към гбитк
fileadmin/ahk_bulgarien/Dokumente2015/Mitglieder
  An den Vorstand der dbihk до Управителния съвет на гбитк
u/154/pub/5783
  Стоян Буров (Велико Търново) от писàх през пѝсах и писàх до пѝсах. За историята на една акцентна норма abstract
en/docs/doktoranti
  В ъ п р о с н и к за кандидат-докторантски конкурсен изпит
fileadmin/ahk_bulgarien/Dokumente2012
  Г за обратен факс
docs/doktoranti/2007/Konspekti 2007
  Факултет "икономика на инфраструктурата"
u/1356/pub/6116
  Проф д-р Лъчезар Георгиев (вту „Св св. Кирил и Методий”)
UserFiles/File
  Програма за наблюдение и оценка на трансграничното замърсяване на атмосферния въздух в Европа
NR/rdonlyres/3FDED085-5EF4-407B-A49C-640726DA806D/0
  Франция За повторно превишаване на скоростта с и над 50км/ч лишаване от свобода за 3 месеца; глоба от 3750 евро; 6
NR/rdonlyres/9D814173-20E9-4729-AB38-4CEB1BC434A0/0
  На г-жа Виолета Булц, член на Европейската комисия, комисар по транспорта
dokumenti/sept2014
  Стратегия за развитие
dokumenti
  Правила за организиране на различни видове организиран отдих а. Задължителна документация, която е необходимо да се подготви от учителите организатори
files/_bg
  Доклад за резултатите от извършен одит на финансовото управление на бюджета, извънбюджетните сметки и имуществото
fileadmin/ahk_bulgarien/Dokumente
  Програма 09: 30-11: 00 модул І: европейски източници на финансиране
en/docs/doktoranti
  Съвременни тенденции в управлението на проекти
docs/doktoranti/2007/Konspekti 2007
  Факултет "Управление и информатика"
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  Доклад по География на туризма на тема Пиринейски полуостров Преподавател: Проф д-р Емил Лозанов Изготвил: Искрен Иванов Динев Ф№245118 Г
content/news/files
  Проучване на пазара на стругове, работещи чрез отнемане на метал в Турция 2014 година
en/docs/doktoranti
  Конкурс за учебната 2010/2011 Г. По научната специалност 05. 02. 18 "икономика и управление"
docs/doktoranti/2007/Konspekti 2007
  За кандидат-докторантски изпит по научна специалност 05. 02. 18. Икономика и управление
en/docs/doktoranti
  Катедра “международни отношения” п р о г р а м а
dokumenti-za-specialnostta-medicinska-fizika-oks-bakalavr/programi-na-kursove
  Програма по дисциплината: Увод в медицинската физика включена в учебния план на специалност: медицинска физика
en/docs/doktoranti
  Програма за изпит за кандидат-докторанти по научната специалност 05. 02. 20. "Социално управление"
bg/output/threemonth/39/noise
  Доклад за периода юли септември 2010 година Резултати от собствените непрекъснати измервания на шума
bg/output/threemonth/40/noise
  Доклад за периода октомври декември 2010 година Резултати от собствените непрекъснати измервания на шума
soap/upload
  1000 София пл."Славейков" №6, ет. I
bg/articles/download/5089
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки за 2011 г
dokumenti/avgust2013
  Образец №4 а до работната група за разглеждане и оценка на офертите техническо предложение
u/735/pub/5352
  Св св. Кирил и Методий
en/docs/doktoranti
  П р о г р а м а за кандидат-докторантски изпит по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад за 2016г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад за 2015 год за изпълнение на дейностите за които е предоставено Комплексно разрешително №367-H0 / 2008 г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите,за които е предоставено комплексно разрешително
  Доклад по опазване на околната среда на „ тракия глас българия еад за изминалата 2005 година
assets/Obsavet AVREN/Naredbi/dok 2013
  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община аврен
wp-content/uploads/2015/09
  Съдържание: Промените в Конституцията
en/docs/doktoranti
  Програма за кандидат-докторантски конкурс по научна специалност "Политология"
fileadmin/ahk_bulgarien/Dokumente2012
  RÜckantwort / dbihk – vollversammlung
documents
  България, Република България
dokumenti
  Обединено детско заведение №39“пролет”
bg/file_categories/download/4424
  Доклад №0400400811 за извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическа партия герб за периода от 01. 01. 2010 г до 31. 12. 2010 г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Булстат – 1120298790011 ндр – 1133000026
bapid/wp-content/uploads/2014/10
  Доклад за изпълнението на Плана на действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в р българия за периода 01. 07. 2013 -30. 07. 2014
dokumenti-za-specialnostta-medicinska-fizika-oks-bakalavr/programi-na-kursove-1/izbiraemi
  Утвърдил: декан /проф дфзн Ал. Драйшу
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително за 2005 г
files/Normativni dokumenti BFB
  Доклад на дежурния представител нбл среща №
dokladi/2010
  Жени иванова
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад по околната среда за 2008 година
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително
dokladi/2010
  Емблематични немски и български филми с диаболични мотиви от началото на ХХ век
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително от
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад за изпълнение на дейностите по кр №259-Н1/2012 г. „Яйца и птици ад гр. Мизия
bg/articles/download/5974
  Доклад №0400001110 за извършен одит на финансовото управление на Селскостопанската академия за периода от 01. 01. 2009 г до 31. 12. 2009 г
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
dobrev_k.mbox/att-1308
  Област пазарджик
content/news/files
  Проучване на пазара на помпи в Русия
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад по околна среда за 2015 година за изпълнение на дейностите
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително или иначе казано Годишен доклад по околна среда (гдос) се изготвя в изпълнение на чл. 125 т. 5 от зоос
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е представено комплексно разрешително утвърдена със Заповед № рд-806/31. 10. 2006 г на Министъра на околната среда и водите
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е представено комплексно разрешително утвърдена със Заповед № рд-806/31. 10. 2006 г на Министъра на околната среда и водите
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №57/2005Г. Уводна част
images/proceduri
  Обединено детско заведение №78 „детски свят” гр. София, р-н Студентски
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейнос тите по кр№81/2006г на „огняново к", вз „огняново"
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад по околна среда 2016г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №445 Н1/2014г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите по комплексно разрешително
fileadmin/ahk_bulgarien/Dokumente2010
  Училището по арт-терапия и масаж е открито през 1962 година
Erasmus/Dokumenti
  Програма „учене през целия живот секторна програма «еразъм» Академична година 201…-201…г. № Sт /201… 201…
bg/file_categories/download/6002
  Доклад №0200007312 за извършен одит на администрирането на такса битови отпадъци и на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в община Чепеларе
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад по околна среда зa 2015г. На "хан аспарух" ад град исперих съгласно комплексно
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
bg/articles/download/5872
  Доклад №0400002812 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за избор на
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад по околна среда (гдос) 2016 година За изпълнение на условията, залегнали в комплексно разрешително
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Г о д и ш е н д о к л а д п о о к о л н а с р е д а “кераминженеринг” ад
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад за 2016 г на „ вратица враца ад формат на годишния доклад (ГД): Увод Инсталация за предварителна обработка и багрене на текстил
fileadmin/ahk_bulgarien/Dokumente2010
  В рамките на Международен технически панаир Пловдив
files/info_pages
  Отчет за дейността на Сдружението за периода от 25. 04. 2013 г до 22. 02. 2016 г
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад по околна среда (гдос) за изпълнение на дейностите за 2016 г., За които е предоставено комплексно разрешително №347-но/2008 г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №328 но/2008г
bg/obyavi/obshtestveni-porachki/porachki-doc-15
  Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Тец варна” еад утвърдили
wp-content/uploads/2016/08
  Докладна записка от Айдън Ариф Осман Кмет на община Черноочене
u/253/pub/4203
  Possibility to increase the effectiveness of the impact of sport games in the school program for physical education
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад за 2015 г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Процеси, които ще протичат в секция А, описани в условията на кр №513-Н0 / 2015г
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Процеси, които ще протичат в секция А, описани в условията на кр №513-Н0 / 2015г
bg/articles/download/5735
  Сметна палата
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  И Х т и м а н утвърдил: Управител: /инж. Ем. Шаранков/ годишен доклад
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително
eea/main-site/bg/notices/porachki-2012
  Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
bg/output/threemonth/42/noise
  Доклад за периода април юни 2011 година Резултати от собствените непрекъснати измервания на шума
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад по околна среда ( гдос ) за изпълнение на дейностите през 2007 г за които е предоставено Комплексното разрешително №163/2007 г
bg/file_categories/download/5811
  Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане №069 от
docs
  Комисия по културата, гражданското общество и медиите
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително ( гдос ) І. Формат
  Доклад за изпълнение на дейностите по комплексно
docs/doktoranti/2007/Konspekti 2007
  1. вътрешен пазар и търговия
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите през 2008 г., за които е предоставено
bg/dokladi/threemonth/threemonth_02_2016/water
  Състояние на качеството на подземните води
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №434- но/2012 г
wp-content/uploads
  Доклад на Лилия Ахтарова За 2002г. 2012г., месец Юли
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад 2007 за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е представено комплексно разрешително утвърдена със Заповед № рд-806/31. 10. 2006 г на Министъра на околната среда и водите
docs
  Комисия по културата, гражданското общество и медиите
bg/file_categories/download/591
  Д о к л а д за резултатите от проверките на отчетите
op/ee16_2/3EE
  Доклад за резултатите от обследването за установяване на техническите харакатеристики на
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад за 2016 г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително 28/2005 булстат 112029879-Ю
dokumenti-za-specialnostta-medicinska-fizika-oks-bakalavr/programi-na-kursove
  Sofia university
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Изпълнителен Директор: /Николай Петков
  Изпълнителен Директор: /Николай Петков
  Изпълнителен Директор: /Николай Петков
bg/articles/download/6134
  Доклад №0400013012 за извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на Политическа партия „Политическо движение евророма за 2011 г
bg/obyavi/obshtestveni-porachki/porachki-doc-15
  Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Програма за привеждане в съотватствие 14 Система за управление на околната среда 14
  Изпълнителен Директор
bg/articles/download/4603
  Доклад №0100013211 за извършен одит и заверка на годишния финансов отчет за 2010 г на община Родопи София, 2011 г. Съдържание част първа
old/_files/attch
  За провеждане на процедура по чл. 14, ал
wp-content/uploads/2015/01
  Д о к у м е н т а ц и я за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем “А” от зоп
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Съдържание Стр
bg/nsmos/waste/dokumenti/eeo
  Приложение №2 към чл. 3, ал. 2, т. 1 Примерен (неизчерпателен) списък на видовете уреди, определени в отделните категории електрическо и електронно оборудване, съгласно приложение №1 към чл. 3, ал. 1, т. 1, буква “а”
html/upload/files
  Доклад на Асоциация на производителите на рибни продукти бг фиш за дейността през 2017
bg/dokladi/dokumenti
  Рамкова конвенция на Обединените нации по изменение на климата
dokladi/2010
  Вината и понятието за морал – през очите и сърцето на роберто савиано и книгата му „гомора“
slavistica_slovo/files/2010/01
  Езиковата ситуация и езиковата политика в България и Чехия през Възраждането1 Борислав Борисов
bg/articles/download/5688
  Списък на съкращенията
bg/sites/default/files/www-zop/Targove/3
  Утвърдена със Заповед № р-фх-328/18. 12. 2014 г
Libraries/PDF_Files
  Доклад от проучване септември, 2010 г. Съдържание: 1 Изпълнение кратко резюме 1
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №145 Н0/2008г
upload_files/file
  Даниел Христов Христов и вилиян Радославов Янакиев Научен ръководител
bg/op/21.09.2017
  Проект на договор № / г
bg/articles/download/4611
  Доклад №0100002511 за извършен одит на годишния финансов отчет за 2010 г на община Свищов София 2011г. Съдържание част първа въведение 5
File
  Ако нещо може да се случи на един от нас, може да се случи на всеки от нас
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №145 Н0/2008г
wp-content/uploads/2018/06
  Доклад за дейността на центъра за образователна интеграция на децата
  Доклад за дейността на центъра за образователна интеграция на децата
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад по околната среда на оргахим ад западна площадка
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е издадено Комплексно разрешително №461-но/2013г за обект
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е издадено Комплексно разрешително №528-но/2016г за обект
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Марица изток 2
wp-content/uploads/2018/06
  Доклад за дейността на центъра за образователна интеграция на децата
bg/file_categories/download/4845
  Доклад №0300001311 за извършен одит на дейността на Министерството на финансите по организация и управление на бюджетния процес за периода от 01. 01. 2008 г до 30. 06. 2011 г
documents/docladi
  Доклад за дейността на Шуменски административен съд за 2009 година
  Доклад за дейността на Шуменски административен съд за 2008 година
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите
  Доклад по околна среда 2008г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №298 Н0/2008г
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №
bg/articles/download/4520
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за 2010 г
files/attachments/2015/07/31
  Доклад на Сергей Станишев на заседанието на нс на бсп на 14 януари 2012 г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително март 2008 г. Съдържание
bg/articles/download/4562
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове 6 Одит на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета
bg/articles/download/4613
  Отчет за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове 6 Одит на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Съдържание: Стр
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад за 2015 г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено
wp-content/uploads/2018/06
  Доклад за дейността на центъра за образователна интеграция на децата
upload/docs
  Доклад за дейността на центъра за образователна интеграция на децата
u/380/pub/3647
  Бадминтонът – неплажен вид спорт
dokumenti
  П р а в и л н и к за дейността на 39 одз “пролет”
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад по околна среда ( гдос ) за изпълнение на дейностите
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Г о д и ш е н д о к л а д п о о к о л н а с р е д а
directory dok  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница