dokumenti
  Предизвикателства при настаняването и адаптацията на бежанците мюсюлмани
documents
  Какви документи се издават на учениците със соп при завършване на клас, етап и степен
dokumenti
  Социална работа с бежанци със специални нужди непридружени малолетни и непълнолетни, бежанци с
images/stories/Dokumenti-programi/otchet-budjet2015
  Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
dokumenti
  Птг”д-р н. Василиади”-габрово заповед
en/dokumenti
  Наредба no 14 от 12 декември 2006 г. За придобиване на квалификация по професия "машинен техник"
images/stories/Dokumenti-Obs2011-2015/Pr-resh-priemane-budjet2013
  Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно
wp-content/uploads/dokumenti/ОДИТ/ДАНЪЦИ И ОСИГ/СЕМИНАРИ/2016 ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ ПРОМЕНИ/2016 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПРОМЕНИ
  Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 Г. Чл. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2016 г
dokumenti
  16 октомври – Световен ден на прехраната
  Наредба №1 от 19 февруари 1999 Г. За прилагане на глава пета от закона за българското гражданство
Dokumenti
  За условията и реда за оценка на клиентските активи
docs-polezno/dokumenti-i-formulqri
  Образец 1040 по чл. 252 от зкпо за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия
dokumenti
  Семинар обучение на преподаватели от висши учебни заведения, относно минималните стандарти за разработване на
  Каталог на здравни видеофилми
  Техническа спецификация на възложителя по национална програма
en/dokumenti
  Монтьор на електронна техника
web/files/files/1537/1111
  В сила oт 11. 05. 2009 Писмо нои документи при Работа по 2 Договора при Един Работодател ксо
dokumenti/zop
  Декларация по чл. 47, ал. 9 от зоп
dokumenti/2015-2016
  Правилник за вътрешния трудов ред
dokumenti
  Световна седмица на кърменето 1-7 август 2015 Световната седмица на кърменето
dokumenti/planove
  За квалификационна дейност
dokumenti
  Дирекция „Надзор на заразните болести”
storage/Dokumenti
  Скъпоценният камък на Егейско море 8 дни / 7 нощувки 5 нощувки All Inclusive на острова
IMB web page/pzrasrb/Doctor/Dokumenti_zashtita_Ivan_Ivanov/failove
  Статии, публикувани в международни списания: Ivanov I., Georgiev V., Georgiev M., Ilieva M., Pavlov A. (2011)
  Биосинтез на галантамин от растителни in vitro системи на Leucojum
dokumenti
  Република българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция
media/kunena/attachments/778
  Та. Различаваме два вида мускули на главата; мимически и дъвкателни
users/Iliev/Koordinator/dokumenti
  Програма „ развитие на човешките ресурси" проект bg051PO001 06-0014: " център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи "
dokumenti
  Международен панаир на виното лондон 11-15 май 2009 11. 05. 2009
  Утвърдил: Директор: /П. Димитрова
  Векторно-предавани трансмисивни инфекции при хората
assets/Dokumenti/Programi/2008
  Програма за профилактика и борба с кърлежовопреносимите трансмисивни инфекции за периода 2004-2007 година приета с Решение №18 от 16 януари 2004 година на Министерски съвет
dokumenti
  Наредба за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в република българия
Dokumenti
  Отчет за дейността през 2005 г 2 отчет за доходите 9
files
  "Хенри Форд", гр. София” одобрявам
docs-polezno/dokumenti-i-formulqri
  Приложение 3 към т. 3 До директора на дирекция “социално подпомагане”
dokumenti
  Организиран от асоциация за интеграция на бежанци и мигранти
Dokumenti
  Централен Депозитар ад (сметка за плащане на такси за обслужване на акционерни книги) Адрес: София 1303, ул "Три уши " n 10
dokumenti/sept2014
  Стратегия за развитие
dokumenti
  Правила за организиране на различни видове организиран отдих а. Задължителна документация, която е необходимо да се подготви от учителите организатори
Dokumenti
  Отчет за доходите 10 баланс 11 отчет за паричния поток 13
dokumenti
  Семинар „обучение на преподаватели от висши учебни заведения, относно минималните стандарти за разработване на учебни програми по социална работа с бежанци”
IMB web page/pzrasrb/Doctor/Dokumenti_zashtita_Ivan_Ivanov/failove
  Лекция на shoot тип линии Leucojum aestivum
  Асистент Иван Георгиев Иванов, докторант в Института по микробиология „Стефан Ангелов”
dokumenti
  Правила при бедствия и аварии
scripts/files/dokumenti_files
  Н а р е д б а за пожарна безопасност на територията на община бяла,варненска област
storage/Dokumenti
  Скъпоценният камък на Егейско море 8 дни / 7 нощувки 5 All Inclusive на острова
users/Iliev/Koordinator/dokumenti
  Програма "развитие на човешките ресурси"
dokumenti-za-specialnostta-medicinska-fizika-oks-bakalavr/programi-na-kursove
  Програма по дисциплината: Увод в медицинската физика включена в учебния план на специалност: медицинска физика
IMB web page/pzrasrb/Doctor/Dokumenti_zashtita_Ivan_Ivanov/failove
  Председателя на Научното жури определено със заповед
Dokumenti
  Трите имена
dokumenti/avgust2013
  Образец №4 а до работната група за разглеждане и оценка на офертите техническо предложение
uploads/content/files/dokumenti razni
  Конкурс за ученици Бъди активен, защити реките!
media/Dokumentite progovariat/Kak se promeniat neshtata
  Случаят николай генчев. Иниденти в полето на историографията или живот в два паралелни свята
docs-polezno/dokumenti-i-formulqri
  Образец 1061 по чл. 259, ал. 1 от зкпо за упражняване правото на избор за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад за 2016г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад за 2015 год за изпълнение на дейностите за които е предоставено Комплексно разрешително №367-H0 / 2008 г
assets/Obshtinska_Administraciq/Dokumenti/2008
  Стратегия за развитие на регионална политика за управление на културното наследство Oбща политика оп на регион Елена – Котел
profcup/pc2
  Утвърдил: мариана Демирева Директор на пг „Иван Хаджиенов” Казанлък
images/media/cms_content/dokumenti2010
  Отчет за 2010 г. На политическа партия „ Движение за права и свободи гр. София
en/dokumenti/uch
  Годишен план на професионална гимназия по
dokumenti/zop
  От зоп с предмет
uploads/content/files/konsultacii-s-obshtestvenostta/izgotviane-na-PURB/dokumenti/OGOSTA
  Среща със заинтересованите страни от басейните на реките огоста и западно от огоста дневен ред 30. 03. 2007г гр. Монтана / Младежки дом
include/ajax/direct_download.php?file=/dokumenti
  1. Име, презиме, фамилия: Ден, месец, година и място на раждане
files/dokumenti
  Целта на планът за развитие
dokumenti
  Европейският ден на донорството 22. 10. 2011 г. Министерство на здравеопазването за първи път връчи награди за принос в развитието на тази дейност
  Обединено детско заведение №39“пролет”
dokumenti/clubove
  Тема Дата на провеждане
dokumenti-za-specialnostta-medicinska-fizika-oks-bakalavr/programi-na-kursove-1/izbiraemi
  Утвърдил: декан /проф дфзн Ал. Драйшу
profile/uploads
  Община раковски, област пловдив п к. 4150, пл. „България”
assets/Dokumenti/dokladi
  Доклад за дейността на областна администрация плевен за 2012007 г
dokumenti
  С Х е м а з а а н а л и з на здравословното състояние на децата
storage/Dokumenti
  Програма 1 ден софия Кулата Кавала о. Тасос 400 км
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително
new/assets/Strategiq/Dokumenti
  Програма „местни екоинициативи" на фондация „екообщност"
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
uploads/content/files/konsultacii-s-obshtestvenostta/izgotviane-na-PURB/dokumenti/RUSENSKI LOM
  Гр. Русе, зала риосв, 03 май 2007 г. Списък на поканените за участие в срещата
en/dokumenti/uch
  П р а в и л н и к за осигуряване на безопасни условия на
dokumenti
  До районен съд гр. Бяла слатина по наказ дело № / г
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад за изпълнение на дейностите по кр №259-Н1/2012 г. „Яйца и птици ад гр. Мизия
doc/Dokumenti
  Документът е изготвена от екип на Агенция стратегма оод в изпълнение на договор №13-13-98-u-07/14. 03. 2014 г за изпълнение на поръчка с предмет „Извършване
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
  Доклад по околна среда за 2015 година за изпълнение на дейностите
dokumenti
  1. „Сбр нк"филиал сандански"еад
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
dokumenti/eu
  Меморандум между Българска асоциация по информационни технологии (баит), Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика (ббкепи), Асоциация Телекомуникации
dokumenti/clubove
  Тема Дата на провеждане
dokumenti
  Община Нова Загора общи разпоредби ч
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад по околна среда 2016г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №445 Н1/2014г
include/ajax/direct_download.php?file=/dokumenti
  Заседание на ас, проведено на 17. 01. 2017 г
dokumenti
  С Х е м а з а а н а л и з на здравословното състояние на учениците
Erasmus/Dokumenti
  Програма „учене през целия живот секторна програма «еразъм» Академична година 201…-201…г. № Sт /201… 201…
uploads/Dokumenti
  Директор/ училищна политика
uploads/content/files/konsultacii-s-obshtestvenostta/izgotviane-na-PURB/dokumenti/VIT.OSUM.ISKUR
  Консултация с обществеността в Дунавски район среща с обществеността на
dokumenti
  1. ет"д-р петранка тодорова-белинчева-ипсмп по физиотерапия и рехабилитация"
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад по околна среда зa 2015г. На "хан аспарух" ад град исперих съгласно комплексно
stu0606551055/PsychologyProject/dokumenti
  Проф. Цветан лазаров
IMB web page/pzrasrb/Doctor/Dokumenti_zashtita_Ivan_Ivanov/failove
  Иван Георгиев Иванов биосинтез на галантамин от растителни in vitro
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад по околна среда (гдос) 2016 година За изпълнение на условията, залегнали в комплексно разрешително
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Г о д и ш е н д о к л а д п о о к о л н а с р е д а “кераминженеринг” ад
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад за 2016 г на „ вратица враца ад формат на годишния доклад (ГД): Увод Инсталация за предварителна обработка и багрене на текстил
dokumenti
  Срок 5 години обект на търга община габрово
assets/Obshtinska_Administraciq/Dokumenti/2008
  При разработването на плана, са използвани следните методи
assets/Dokumenti
  Регистър на военните паметници в област плевен / към 01. 01. 2012г
dokumenti/dokzop
  Наименование на Участника
assets/Dokumenti/dokladi
  Доклад за дейността на областна администрация плевен за 2013007 г
scripts/files/dokumenti_files
  М е т о д и к а за определяне на наемните цени за кв. М. Рекламна площ при разполагане на рекламно-информационни елементи / рие / върху места, общинска собственост на територията на община бяла, област варна
Dokumenti
  Съобщения за комуникация с централен депозитар ад използвани съкращения
  Централен депозитар ад обяснителни бележки
include/ajax/direct_download.php?file=/dokumenti
  Заседание на ас, проведено на 16. 01. 2014 г./ Уважаеми колеги
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад по околна среда (гдос) за изпълнение на дейностите за 2016 г., За които е предоставено комплексно разрешително №347-но/2008 г
bg1/dokumenti/aop
  Утвърждавам
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Тец варна” еад утвърдили
  Доклад за 2015 г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Процеси, които ще протичат в секция А, описани в условията на кр №513-Н0 / 2015г
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Процеси, които ще протичат в секция А, описани в условията на кр №513-Н0 / 2015г
assets/Obshtinska_Administraciq/Dokumenti/2008
  Устройствен правилник
new/assets/Strategiq/Dokumenti
  До г-н Златко Стойчев Ноември 2005 година Кмет на Община Радомир
scripts/dokumenti/files
  О б щ и н а б я л а в а р н е н с к а о б л а с т
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  И Х т и м а н утвърдил: Управител: /инж. Ем. Шаранков/ годишен доклад
dokumenti/dokzop
  Информация по чл. 22Б,АЛ. 2,Т. 14 От зоп ”мбал д-р добри беров”еоод
uploads/user/dokumenti
  Програма „развитие на човешките ресурси bg051PO001 06 -0059
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително
en/dokumenti
  Наредба no 11 от 28 март 2005 г. За приемане на ученици в държавни и в общински училища
dokumenti/sed.oper.info
  Актуална информация за качеството на питейната вода, пробонабирана от инспектори при рзи-благоевград от Област Благоевград за периода от 31. 07. 2017 г до 04. 08. 2017 г
dokumenti/profil na kypyvacha/2
  Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е за възлагане на обществена поръчка
uploads/content/files/dokumenti razni
  Конкурс за детско творчество на тема Бъди активен, защити реките! Danube Art Master, 2014. За да разберете как да участвате, посетете
dokumenti/dokzop
  Информация по чл. 22Б,АЛ. 2,Т. 14 От зоп ”мбал д-р добри беров”еоод
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №434- но/2012 г
web/odz_gabrovo/dokumenti
  Министерство на земеделието и храните областна дирекция “земеделие ” – габрово
images/stories/dokumenti
  Целодневна детска градина „Бодра смяна”
images/dokumenti
  Формуляр за кандидатстване за стипендия за учебната 2016/17 г
fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/doc/dokumenti_visokosolstvo/mednarodno
  Република българия министерство на образованието и науката
word/dokumenti/Subrania na pulnomosthicite/2018
  Отчет за дейността на Районната контролна комисия за 2017 г.; Приемане на програма за дейност на ро за 2018 г.; Предложения за изменение и допълнение на Устава на сгб и Други текущи
dokumenti
  Програма национален конкурс " най-добър сомелиер на българия 2011" Място: гр. София,хотел Жасмин-Симеоново
dokumenti/portfolio
  Христо Ботев
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад за 2016 г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено
assets/Obsavet AVREN/Naredbi/dokumenti 2014/dok 16.10.14
  Закон за местните данъци и такси стр. 17 Закон за устройство на територията ст
scripts/dokumenti/files
  На общинските пътища бяла, 2005 г. Н а р е д б а
scripts/files/dokumenti_files
  Заповед № / 01. 2012 г
scripts/dokumenti/files
  П р а в и л н и к за предоставяне на финансова помощ на граждани жители на община бяла, област варна
scripts/files/dokumenti_files
  Стратегия за развитие на социалните услуги
scripts/dokumenti/files
  За реда и условията за отпускане на финансова помощ за всяко новородено до трето дете на територията на община бяла, област варна глава първа общи положения
scripts/files/dokumenti_files
  Republic of bulgaria, District of Varna Република българия, област Варна
  Republic of bulgaria, District of Varna Република българия, област Варна
dokumenti/OP/Integrirane_na_specializiran_GIS
  Програма бг08 „Културно наследство и съвременни изкуства“
dokumenti-za-specialnostta-medicinska-fizika-oks-bakalavr/programi-na-kursove
  Sofia university
dokumenti/clubove
  Тема Дата на провеждане
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Съдържание Стр
bg/nsmos/waste/dokumenti/eeo
  Приложение №2 към чл. 3, ал. 2, т. 1 Примерен (неизчерпателен) списък на видовете уреди, определени в отделните категории електрическо и електронно оборудване, съгласно приложение №1 към чл. 3, ал. 1, т. 1, буква “а”
uploads/content/files/konsultacii-s-obshtestvenostta/izgotviane-na-PURB/dokumenti/IANTRA
  Гр. Велико търново, 20 април 2007 г. Списък на поканените за участие в срещата
uploads/content/files/konsultacii-s-obshtestvenostta/izgotviane-na-PURB/dokumenti/ERMA.NISHAVA
  Консултация с обществеността в Дунавски район среща с обществеността на
bg/dokladi/dokumenti
  Рамкова конвенция на Обединените нации по изменение на климата
uploads/content/files/dokumenti razni
  Трета международна експедиция за изследване на река Дунав – Watch your danube!
docs-polezno/dokumenti-i-formulqri
  Образец 1055 по чл. 246 от зкпо
assets/Obshtinska_Administraciq/Dokumenti/2008
  Устройствен правилник
uf/Dokumenti/Instrukcii_
  Инструкция по прилагане Издание 2 Изменение 0 Екземпляр № Лист 1/5
files/dokumenti
  У с т р о й с т в е н п р а в и л н и к
  У с т р о й с т в е н п р а в и л н и к
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №145 Н0/2008г
assets/Dokumenti/dokladi
  Доклад за дейността на областна администрация плевен за 2011007 г
bg/op/21.09.2017
  Проект на договор № / г
Pages/Profil_na_kupovacha/Dokumentis
  Национален военноисторически музей
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №145 Н0/2008г
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е издадено Комплексно разрешително №461-но/2013г за обект
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е издадено Комплексно разрешително №528-но/2016г за обект
dokumenti
  Съобщение до медиите благоевград 31 май световен ден без тютюнев дим
  Сведение за движение на заразната заболеваемост
scripts/files/dokumenti_files
  За рекламната дейност на територията на община бяла, област варна раздел първи общи положения
dokumenti
  Гр. Благоевград
docs-polezno/dokumenti-i-formulqri
  Приложение №9 за притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина
assets/Dokumenti/Programi/2007
  За опазване на околната среда
dokumenti
  20 май Международен ден за съпричастност със засегнатите от хив/спин „подготовката за бъдещето се основава на опита ни от миналото!”
dokumenti/profil-kupuvaz
  Партида в регистъра на обществените поръчки
dokumenti
  За учебната 2015/2016 година утвърждавам: директор
  За учебната 2017/2018 година утвърждавам: директор
assets/PGT_Ivan_Marangozov/Porachki
  Директор на пгт „иван марангозов” /диана семова/ д о к у м е н т а ц и я
dokumenti
  ІІ. Допустими норми за брой и видове на отглежданите
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад за 2015 г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено
dokumenti/OP/Digitalizirane_na_nedvijemi_kulturni_cennosti
  Програма бг08 „Културно наследство и съвременни изкуства“
  Програма бг08 „Културно наследство и съвременни изкуства“
  Програма бг08 „Културно наследство и съвременни изкуства“
uf/Dokumenti/Instrukcii_
  По прилагане на огнезащитен материал сотерм-1М (ту 1526-008-17797468-05) Подготовка на повърхността
docs-polezno/dokumenti-i-formulqri
  Вх. № на тд на нап
dokumenti
  П р а в и л н и к за дейността на 39 одз “пролет”
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад по околна среда ( гдос ) за изпълнение на дейностите
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Г о д и ш е н д о к л а д п о о к о л н а с р е д а
files/dokumenti
  Община девин въпросник за проучване на потребителската удовлетвореност от административното обслужване в
directory dokumenti  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница