dokumenti
  Предизвикателства при настаняването и адаптацията на бежанците мюсюлмани
  Социална работа с бежанци със специални нужди непридружени малолетни и непълнолетни, бежанци с
  Птг”д-р н. Василиади”-габрово заповед
bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2016/porachki-dokumenti-2016
  Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
wp-content/uploads/dokumenti/ОДИТ/ДАНЪЦИ И ОСИГ/СЕМИНАРИ/2016 ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ ПРОМЕНИ/2016 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПРОМЕНИ
  Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 Г. Чл. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2016 г
dokumenti
  Наредба №1 от 19 февруари 1999 Г. За прилагане на глава пета от закона за българското гражданство
05dokumenti
  Наредба №1 от 23 януари 2009 Г. За обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания
docs-polezno/dokumenti-i-formulqri
  Образец 1040 по чл. 252 от зкпо за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия
dokumenti
  Семинар обучение на преподаватели от висши учебни заведения, относно минималните стандарти за разработване на
Documents/InstructionsDocs
  ST. kliment ohridski university of sofia scientific research
web/files/files/1537/1111
  В сила oт 11. 05. 2009 Писмо нои документи при Работа по 2 Договора при Един Работодател ксо
files/targove/04.11.2015-pp
  IV. образци на документи за участие
media/2016/Normativni dokumenti
  Средно общообразователно училище „димчо дебелянов”
dokumenti/2015-2016
  Правилник за вътрешния трудов ред
1152/1
  Филмите като автентични документи в чуждоезиковото обучение
dokumenti/planove
  За квалификационна дейност
dokumenti
  Дирекция „Надзор на заразните болести”
storage/Dokumenti
  Скъпоценният камък на Егейско море 8 дни / 7 нощувки 5 нощувки All Inclusive на острова
dokumenti
  Република българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция
media/kunena/attachments/778
  Та. Различаваме два вида мускули на главата; мимически и дъвкателни
users/Iliev/Koordinator/dokumenti
  Програма „ развитие на човешките ресурси" проект bg051PO001 06-0014: " център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи "
normativni_dokumenti
  Списък на строители, вписани в централния професионален регистър, подлежащи на годишна проверка за 2008 г
dokumenti
  Утвърдил: Директор: /П. Димитрова
  Векторно-предавани трансмисивни инфекции при хората
  Наредба за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в република българия
files
  "Хенри Форд", гр. София” одобрявам
docs-polezno/dokumenti-i-formulqri
  Приложение 3 към т. 3 До директора на дирекция “социално подпомагане”
dokumenti
  Организиран от асоциация за интеграция на бежанци и мигранти
normativni_dokumenti/zap2011
  Вписани строители в цпрс подлежащи на годишна проверка за 2010 г
dokumenti/sept2014
  Стратегия за развитие
dokumenti
  Правила за организиране на различни видове организиран отдих а. Задължителна документация, която е необходимо да се подготви от учителите организатори
sites/pp.mod.bg/files/dio
  Приложение №3 министерство на отбраната на република българия главна дирекция „отбранителна аквизиция“
assets/Obshtinski_syvet/Normativni_dokumenti/Naredbi
  Бяла слатина, април 2005 г. Глава първа общи положения
  Решение №480 / 30. 11. 2006 г. Изменена с Решение №40 / 24. 01. 2008 г. Изменена с Решение №277 / 18. 11. 2008 г. Глава първа
dokumenti
  Семинар „обучение на преподаватели от висши учебни заведения, относно минималните стандарти за разработване на учебни програми по социална работа с бежанци”
  Правила при бедствия и аварии
storage/Dokumenti
  Скъпоценният камък на Егейско море 8 дни / 7 нощувки 5 All Inclusive на острова
images/konkursi-obiavi/obshtestveni-porachki/2014/30-4-2014-rekl-materiali
  Образец №1 административни сведения
users/Iliev/Koordinator/dokumenti
  Програма "развитие на човешките ресурси"
dokumenti-za-specialnostta-medicinska-fizika-oks-bakalavr/programi-na-kursove
  Програма по дисциплината: Увод в медицинската физика включена в учебния план на специалност: медицинска физика
dokumenti/avgust2013
  Образец №4 а до работната група за разглеждане и оценка на офертите техническо предложение
help/doc-center/schetovodstvo
  Приходен Касов Ордер Разходен Касов Ордер Касова книга
uploads/content/files/dokumenti razni
  Конкурс за ученици Бъди активен, защити реките!
docs-polezno/dokumenti-i-formulqri
  Образец 1061 по чл. 259, ал. 1 от зкпо за упражняване правото на избор за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад за 2016г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад за 2015 год за изпълнение на дейностите за които е предоставено Комплексно разрешително №367-H0 / 2008 г
assets/Obshtinska_Administraciq/Dokumenti/2008
  Стратегия за развитие на регионална политика за управление на културното наследство Oбща политика оп на регион Елена – Котел
profcup/pc2
  Утвърдил: мариана Демирева Директор на пг „Иван Хаджиенов” Казанлък
assets/Obsavet AVREN/proektodokumenti/26
  Община аврен варненска област
uploads/content/files/konsultacii-s-obshtestvenostta/izgotviane-na-PURB/dokumenti/OGOSTA
  Среща със заинтересованите страни от басейните на реките огоста и западно от огоста дневен ред 30. 03. 2007г гр. Монтана / Младежки дом
files/dokumenti
  Целта на планът за развитие
assets/Obsavet AVREN/proektodokumenti/D-11
  Отчет за дейността на съвета и неговите комисии,който се разглежда на сесия и се разгласява на населението на общината по ред определен в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет
dokumenti
  Европейският ден на донорството 22. 10. 2011 г. Министерство на здравеопазването за първи път връчи награди за принос в развитието на тази дейност
  Обединено детско заведение №39“пролет”
normativni_dokumenti
  Вписани строители в цпрс подлежащи на годишна проверка за 2008 г
bg/obyavi/konkursi-dokumenti-2017
  Конкурс за длъжност младши експерт в отдел „Инвентаризации на емисии " към дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда"
dokumenti-za-specialnostta-medicinska-fizika-oks-bakalavr/programi-na-kursove-1/izbiraemi
  Утвърдил: декан /проф дфзн Ал. Драйшу
profile/uploads
  Община раковски, област пловдив п к. 4150, пл. „България”
files/Normativni dokumenti BFB
  Доклад на дежурния представител нбл среща №
storage/Dokumenti
  Програма 1 ден софия Кулата Кавала о. Тасос 400 км
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
  Доклад за изпълнение на дейностите по кр №259-Н1/2012 г. „Яйца и птици ад гр. Мизия
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
assets/Obsavet AVREN/proektodokumenti/2015-2019/10
  За състоянието и дейността на клубовете на пенсионера на територията на Община Аврен за 2015 година
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад по околна среда за 2015 година за изпълнение на дейностите
dokumenti
  1. „Сбр нк"филиал сандански"еад
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
wp-content/uploads/2012/01
  Проект bg 051PO001- 05 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
dokumenti/eu
  Меморандум между Българска асоциация по информационни технологии (баит), Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика (ббкепи), Асоциация Телекомуникации
dokumenti
  Община Нова Загора общи разпоредби ч
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад по околна среда 2016г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №445 Н1/2014г
files/File/Konsultacii/konsultacii_PURB_2016_prikaceni dokumenti/sreshti konsultacii za web/15.03.2016 Industrii i RIOSV
  К о н с у л т а ц и я с о б щ е с т в е н о с т т а п о п р о е к т а н а
  К о н с у л т а ц и я с о б щ е с т в е н о с т т а
Erasmus/Dokumenti
  Програма „учене през целия живот секторна програма «еразъм» Академична година 201…-201…г. № Sт /201… 201…
assets/Obshtinski_syvet/Normativni_dokumenti/Naredbi
  Решение №136 / 30. 05. 12. Глава първа общи положения
uploads/Dokumenti
  Директор/ училищна политика
dokumenti
  1. ет"д-р петранка тодорова-белинчева-ипсмп по физиотерапия и рехабилитация"
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад по околна среда зa 2015г. На "хан аспарух" ад град исперих съгласно комплексно
stu0606551055/PsychologyProject/dokumenti
  Проф. Цветан лазаров
wp-content/uploads/2015/04
  Доклад проекти за текстове на съответните първични, вторични и третични нормативни документи
bg/obyavi/konkursi-dokumenti-2017
  На допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад по околна среда (гдос) 2016 година За изпълнение на условията, залегнали в комплексно разрешително
files/Normativni dokumenti BFB
  Българска федерация по баскетбол
  Българска федерация по баскетбол
storage/tprocedures
  Програма «развитие на човешките ресурси»
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Г о д и ш е н д о к л а д п о о к о л н а с р е д а “кераминженеринг” ад
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад за 2016 г на „ вратица враца ад формат на годишния доклад (ГД): Увод Инсталация за предварителна обработка и багрене на текстил
dokumenti
  Срок 5 години обект на търга община габрово
assets/Obshtinska_Administraciq/Dokumenti/2008
  При разработването на плана, са използвани следните методи
assets/Dokumenti
  Регистър на военните паметници в област плевен / към 01. 01. 2012г
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад по околна среда (гдос) за изпълнение на дейностите за 2016 г., За които е предоставено комплексно разрешително №347-но/2008 г
normativni_dokumenti
  Доклад за дейността на Комисията и звено „регистър по извършване
bg1/dokumenti/aop
  Утвърждавам
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Тец варна” еад утвърдили
  Доклад за 2015 г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Процеси, които ще протичат в секция А, описани в условията на кр №513-Н0 / 2015г
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Процеси, които ще протичат в секция А, описани в условията на кр №513-Н0 / 2015г
assets/Obshtinska_Administraciq/Dokumenti/2008
  Устройствен правилник
assets/Obshtinski_syvet/Normativni_dokumenti/Naredbi
  Решение №293 / 24. 11. 2005 Доп с Решение №194 / 28. 07. 2008 Доп с Решение №395 / 22. 04. 2009 Глава първа
attachments/article/870
  Iv образци на приложения приложение №1
assets/Obsavet AVREN/proektodokumenti/26
  Община аврен варненска област
  Община аврен варненска област
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  И Х т и м а н утвърдил: Управител: /инж. Ем. Шаранков/ годишен доклад
uploads/user/dokumenti
  Програма „развитие на човешките ресурси bg051PO001 06 -0059
assets/Normativni dokumenti/Proekti_na_normativni_dok/2014/Smetosabirane_smetoizvozvane_za_2015
  Ф и н а н с о в а н а л и з на план сметка 2015 г
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително
dokumenti/sed.oper.info
  Актуална информация за качеството на питейната вода, пробонабирана от инспектори при рзи-благоевград от Област Благоевград за периода от 31. 07. 2017 г до 04. 08. 2017 г
dokumenti/profil na kypyvacha/2
  Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е за възлагане на обществена поръчка
uploads/content/files/dokumenti razni
  Конкурс за детско творчество на тема Бъди активен, защити реките! Danube Art Master, 2014. За да разберете как да участвате, посетете
wp-content/uploads/2015/04
  ГР. Пловдив техническо предложение
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №434- но/2012 г
assets/Strategicheski Dokumenti/Obshtinski planove
  Планиране на местното икономическо развитие план за икономическо развитие на
word/dokumenti/Subrania na pulnomosthicite/2018
  Отчет за дейността на Районната контролна комисия за 2017 г.; Приемане на програма за дейност на ро за 2018 г.; Предложения за изменение и допълнение на Устава на сгб и Други текущи
dokumenti/portfolio
  Христо Ботев
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад за 2016 г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено
assets/Obsavet AVREN/Naredbi/dokumenti 2014/dok 16.10.14
  Закон за местните данъци и такси стр. 17 Закон за устройство на територията ст
assets/Obshtinski_syvet/Normativni_dokumenti/Naredbi
  Решение №435 / 31. 01. 2002 г. Изменена с Решение №453 / 28. 03. 2002 г. Изменена с Решение №13 / 11. 12. 2003 г
files/File/Konsultacii/konsultacii_PURB_2016_prikaceni dokumenti/sreshti konsultacii za web/09.03.2016 obshtini i VIK
  К о н с у л т а ц и я с о б щ е с т в е н о с т т а п о п р о е к т а н а
wp-content/uploads/zakoni dokumenti/ZOP/Ob6testveni poru4ki dok
  Правилник за дейността на Варненска търговска гимназия “Г. С. Раковски”
wp-content/uploads/zakoni dokumenti
  Варненска търговска гимназия „георги стойков раковски“
dokumenti-za-specialnostta-medicinska-fizika-oks-bakalavr/programi-na-kursove
  Sofia university
bg/obyavi/pgapz-dokumenti-18
  Доклад за безопасност на предприятие с висок рисков потенциал Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива Варна, гр. Белослав, общ. Белослав, обл. Варна, с оператор „газтрейд ад, гр. София
wp-content/uploads/2016/12
  Необходими документи към декларация по чл. 27 от нуружнножп /фонд “Резервен”/ Семейно положение
bg/obyavi/konkursi-dokumenti-2017
  На допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността
assets/Obsavet AVREN/proektodokumenti/dz.m.02
  На община аврен
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Съдържание Стр
bg/nsmos/waste/dokumenti/eeo
  Приложение №2 към чл. 3, ал. 2, т. 1 Примерен (неизчерпателен) списък на видовете уреди, определени в отделните категории електрическо и електронно оборудване, съгласно приложение №1 към чл. 3, ал. 1, т. 1, буква “а”
uploads/content/files/konsultacii-s-obshtestvenostta/izgotviane-na-PURB/dokumenti/IANTRA
  Гр. Велико търново, 20 април 2007 г. Списък на поканените за участие в срещата
uploads/content/files/konsultacii-s-obshtestvenostta/izgotviane-na-PURB/dokumenti/ERMA.NISHAVA
  Консултация с обществеността в Дунавски район среща с обществеността на
normativni_dokumenti/zap2010
  Вписани строители в цпрс подлежащи на годишна проверка за 2009 г
bg/dokladi/dokumenti
  Рамкова конвенция на Обединените нации по изменение на климата
bulg/k_masa/word_variant_iliana
  Документи 12 март 1990 година декларация за ролята и статута на Националната кръгла маса
uploads/content/files/dokumenti razni
  Трета международна експедиция за изследване на река Дунав – Watch your danube!
docs-polezno/dokumenti-i-formulqri
  Образец 1055 по чл. 246 от зкпо
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №145 Н0/2008г
bg/op/21.09.2017
  Проект на договор № / г
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №145 Н0/2008г
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е издадено Комплексно разрешително №461-но/2013г за обект
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е издадено Комплексно разрешително №528-но/2016г за обект
dokumenti
  Сведение за движение на заразната заболеваемост
docs-polezno/dokumenti-i-formulqri
  Приложение №9 за притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина
dokumenti/profil-kupuvaz
  Партида в регистъра на обществените поръчки
dokumenti
  ІІ. Допустими норми за брой и видове на отглежданите
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад за 2015 г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено
media/uploads/2014/03
  Отчет за приходите и разходите за последните 3 год. (2010, 2011 и 2012) копия, заверени с гриф „Вярно с оригинала
assets/Obshtinski_syvet/Normativni_dokumenti/Naredbi
  За устройство и управление на гробищните паркове и обредни зали на територията
docs-polezno/dokumenti-i-formulqri
  Вх. № на тд на нап
assets/Obshtinski_syvet/Normativni_dokumenti/Naredbi
  Решение №292 / 18. 12. 2008 г. Изменена с Решение №320 / 29. 01. 2009 г. Изменена с Решение №564 / 28. 01. 2010 г
dokumenti
  П р а в и л н и к за дейността на 39 одз “пролет”
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад по околна среда ( гдос ) за изпълнение на дейностите
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Г о д и ш е н д о к л а д п о о к о л н а с р е д а
media/2016-2017/Roditeli i uchenici/Normativni dokumenti
  Средно училище „димчо дебелянов”
media/2017-2018/Normativni dokumenti
  Програма за целодневна организация на учебния процес в су „димчо дебелянов, варна настоящата програма е приета на заседание на педагогически съвет
79.134.185.30=-dokumentite.com-kursova-rabota-po-mikroelektronika-2.docx
  Задача: Вариант 22 Дифузионни резистори и кондензатори
77.111.244.87=-dokumentite.com-analiz-na-vynshnata-sreda.doc
  Курсова работа по "Стратегическо управление"
5.104.190.9=-! Igra - dokumentiraneto.pdf
  Документирането като способ на счетоводството
87.246.26.82=-dokumentite.com-syshtnost-na-stresa-v-organizaciqta.doc
  Курсова работа по дисциплината
95.42.89.106=-dokumentite.com-elementarni-dinamichni-zvena-vremevi-harakteristiki-na-elementarnite-dinamichni-zvena.doc
  Елементарни динамични звена. Времеви характеристики на елементарните динамични звена
83.148.104.2=-dokumentite.com-ikonomika-na-otbranata-i-sigurnostta.doc
  Ii. Изследване на основните проблеми на логистичната система на
91.218.81.230=-dokumentite.com-gorite-v-bylgariq.doc
  Горите в България
95.42.240.193=-dokumentite.com-otchitane-na-kma-v-selskoto-stopanstvo.doc
  Краткотрайни биологични активи признаване и оценяване за да се включат в обекта на отчитане биологичните активи трябва да се признаят. За целта трябва да отговаря на три условия: преддприятието да ги контролира
212.5.158.68=-dokumentite.com-plan-konspekt-na-situaciq-po-mom-za-vtori-klas-na-tema-delenie-s-2-.doc
  План-конспект на ситуация по мом за втори клас на тема : „ Деление с " Изготвил: Тема : Деление с Математика за клас З. Новакова, „Просвета" София
212.104.126.213=-dokumentite.com-procesori-pentium-4.doc
  Процесори Pentium 4
212.36.29.146=-dokumenti-za-oformyane-rezultata-na-uprajnen-danychno-osiguritelen-kontrol-tehnologiya-na-systavyane-i-objalvane.doc
  Документи за оформяне резултата на упражнен данъчно осигурителен контрол- технология на съставяне и обжалване
78.128.53.25=-dokumentite.com-glavbolgarstroi-ad-1.doc
  Главболгарстрой холдинг ад главболгарстрой холдинг – история, дейност, структура и мисия
85.217.192.110=-dokumentite.com-liderstvo-i-liderski-stilove-menidjyryt-kato-lider.doc
  Курсова работа по социална психология
188.254.136.27=-dokumentite.com-razvitie-na-logistikata-kato-nauka-i-praktika.doc
  Развитие на логистиката като наука и практика
77.77.51.161=-dokumentite.com-psihopatologiq-i-psihiatriq-1-.doc
  Психопатология и психиатрия въведение
95.42.75.161=-dokumentite.com-syshtnost-zadachi-i-funkcii-na-marketinga.doc
  Задача на марк е както да открие и идентифицира нуждата,така и да стимулира хората да задоволят нуждите си
95.42.140.214=-dokumentite.com-analiz-za-usyvyrshenstvane-marketingovata-deinost-na-firma.doc
  Анализ и усъвършенстването на маркетинговата дейност в „Загорка ад
87.121.47.202=-dokumentite.com-syshtnost-i-znachenie-na-danychnata-reviziq-v-danychnoto-ustanovitelno-proizvodstvo.doc
  Реферат на тема: „ Същност и значение на данъчната ревизия в данъчното установително производство съдаржание
212.5.158.244=_63874-dokumentite.com-syvremenni-predizvikatelstva-v-obuchenieto-i-rehabilitaciqta-pri-decata-s-uvreden-sluh.doc
  Съвременни предизвикателства в обучението и рехабилитацията на децата с увреден слух „
149.62.202.69=_65519-dokumentite.com-predpriemacheski-analiz-metodi.doc
  Предприемачески анализ методи
46.10.71.122=_69635-dokumentite.com-test-po-bylgarski-ezik-i-literatura-3.doc
  1. в кой ред е допусната правописна грешка? А амбалаж, хамбургски, кремвирш
62.221.156.161=_4778049-dokumentite.com-promishleni-roboti (1).doc
  Ту-габрово 2010 Съдържание Промишлени роботи
217.145.165.8=_221828-dokumentite.com-nepriqteli-po-praskovata-i-kaisiqta-i-meropriqtiq-za-borba-s-tqh.doc
  На величка дичева n 2877 P3 IV курс тема: Неприятели по прасковата и кайсията и мероприятия за борба с тях. Разред Люспестокрили – Lepidoptera
151.237.93.43=_55676-dokumentite.com-krystonosnite-pohodi.doc
  Кръстоносен поход
95.111.102.162=_117964-dokumentite.com-kursova-rabota-po-biznes-komunikacii-i-vryzki-s-obshtestvenostta-bkvo-na-tema-planirane-na-kampaniq-po-pr-.doc
  ''Планиране на кампания по pr
104.28.106.23=_112979-dokumentite.com-proektirane-na-cifrov-filtyr-1.doc
  Проектиране на цифров филтър
78.83.117.19=_926066-dokumentite.com-zastrahovatelniq-pazar-v-bylgariq.doc
  Дипломнна квалификация при унсс дипломна работа на тема: " застрахователния пазар в българия" Дипломант: Научен ръководител
151.251.247.0=_119808-dokumentite.com-izgotvqne-na-model-na-psihologo-pedagogichesko-izsledvane.doc
  Изготвяне на модел на психолого-педагогич изследване
77.85.246.231=_97862-dokumentite.com-opredelqne-ustoichivostta-na-svlachishten-sklon-po-metoda-na-shahunqnc.doc
  Задача 3 Изготвил: Димитър Георгиев Димитров хс I 5гр ф.№666
87.126.121.221=_268639-dokumentite.com-syvremenna-bylgarska-literatura-sled-9-09-1944-g- (1).doc
  Съвременна българска литература след 9
84.238.179.138=_72999-dokumentite.com-osnovni-tehnologichni-procesi-pri-proizvodstvoto-na-bylgarsko-kiselo-mlqko-bqlo-salamureno-sirene-i-k.doc
  Изготвила: Проверил: Ст н. с. Ι Ι ст. Д-р Волфганг Люпке Специалност „Аграрна икономика”
109.107.89.60=_34057-dokumentite.com-analiz-na-pasivite.doc
  Анализ на пасивите
directory dokumenti  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница