files/su_files
  "Икономиката е история на човешката трудова дейност." Маршал
economic/file
  1. профил на общината 4 Основни географски характеристики 4
economic/file/2013/ProectoBudget
  Приложение №14 второстепенни разпоредители с бюджетни и извънбюджетни кредити и средства за финансовата 2013 Г
alternativi/br8
  Ивайло Янков
jspui/bitstream/10861/282/1
  Evaluation of the economic impact of occupational health services
files/docs
  Какво се крие зад ирландското икономическо чудо и приложим ли е ирландският икономически модел в българия?
public/files/economic_calendars/22
  Закон за банките и кредитното дело, пререгистрирана с рег. No 049/31. 03. 2000г от бнб за извършване на сделки в чуждестранна валута по безкасов начин и в наличност
documents/articles/167
  Факултет: Философски
econtent/macroeconomics
  Динамични модели, основаващи се на микроикономическо поведение Увод
economic/file
  За развитието на туризма в Община Търговище
alternativi/br3
  Книга „ Икономическата теория на прага на XXI век
economic/file
  Община търговище
samagazine/upload
  С настоящата декларация, аз роден на с постоянен адрес
econtent/macroeconomics
  Основни понятия и величини в макроикономиката. Измерване
files/files
  Казус 1: Потребителски избор: диференциацията на потребителското търсене в България
  Същност на инфлацията и видове
  Обяснете ролята на допускането „при равни други условия” на изследването на микроикономическите процеси
  1. Потребности, интереси и заинтересованост
uploads/files/_oldsite_analysis
  „Икономическа свобода по света: годишен доклад 2010”
files/files
  Анализ на употребата и имиджа на бутикова винарска изба "Даскалов"
  Задача фирма "xyz" произвежда един продукт, продава го на конкурентен пазар и има следните разходи в краткосрочен период
  Задача фирма "xyz"
docs
  Община Харманли Първи работен вариант
upload/docs/2013-02
  Проект на продукт 1 Проект на анализ на социално-икономическото развитие на България във връзка с изготвянето на Договора за партньорство
files/files
  Платежна система на бнб 1
download/departamenti/ikonomika
  Нoв Бългaрcки Унивeрcитeт Департамент „Икономика“ надя валериева ненкова
files/files
  Движение на потоците от стоки и плащания
  Анализирайте поведението на фирма монополистичен конкурент в кратък и дълъг период. По какво то се прилича и различава от фирма съвършен конкурент чист монолосит и фирма олигопол
economic/file
  Списък на общинските недвижими имоти, с които Община Търговище
files/files
  Ретроспекция на Безработицата в България от периода 1996г. 1998г
  Изготвил : Юмел Аксенов Фак.№ sud-88921 2010 г. Увод
files
  П р о г р а м а по икономикс
files/files
  Разработване на бизнес-план по бизнес проекти
  Смятате ли, че икономическите цикли са неизбежни? Коя от разглежданите теории отразяват в най-голяма степен причините за кризата в България
  Изготвил: Милен Ралков Радуканов, фак
  1. Публичен сектор – същност и характеристика
  Пределна Полезнoст
economic/file
  Община търговище обявява
economic/file/public_procedures/2010
  Д о г о в о р за обществена поръчка
files/files
  „Брокерска къща. Комуникативно бюро на брокерската къща. Същност и дейност
  Характеристика на безработицата в община тервел и мерки за нейното преодоляване
economic/file
  Конкурс за наемане на общинско имущество на основание заповед № з-оп-92 от 13. 08. 2013 г на кмета на Община Търговище
files/files
  Курсова работа по Борси и борсови операции и борсови индекси Факултетен№ sud-0890533 съдържание I. Борси Същност на борсите, Функции на борсите. Видове борси. Борсови поръчки. II. Борсови операции Същност и видове борсови сделки III
  „ брутен вътрешен продукт фактори за растеж
  Компонентите на бвп по метода на разходите в България за периода 1997-2007г
eea/bg/publicat/2004-R/index/economic
  През периода 2000 – 2007 г се стабилизира делът на транспорта при реализирането на бдс в икономиката в порядъка на 7%, но с постоянно нарастване на абсолютната стойност – над 3,23 млрд лв за 2007 г. През периода се регистрира
files/files
  Сравнителна характеристика на капитализма от заражданeто му и капитализма през 21 век
eea/bg/publicat/2004-2/economic
  Община/Фирма
files/files
  Тема: Потребителски избор: диференциацията на потребителското търсене в България
  Курсова работа казус 1: Характер на пазара на бира в страната
  Пазарно равновесие. Съществуват две основни направления, в които могат да бъдат групирани нарушенията на пазарното равновесие
  Пу „Паисий Хилендарски” к у р с о в а р а б о т а
  Паричната маса, бюджетният дефицит и инфлацията
  Пазар на техника в България
  Парична политика в условията на валутен борд
  Сравнителен анализ на паричната политика в условията на паричен съвет и на централна банка
  Съвременната политическа икономия: традиционни подходи и нови посоки
  Същност на инфлацията и видове
files/useruploads/files
  Относно: Икономиката на Виетнам през 2015 г
files/files
  Външен дълг на България и неговото обслужване 1995 – 2005г
upload/docs/2012-01
  Манифест за социална икономика
files/files
  Пари и парично обръщение в България
economic/file
  На общинските недвижими имоти, в които Община Търговище може да учреди право на строеж по реда на чл. 37, ал. 1 от зос при проявен инвеститорски интерес през 2012 г
files/files
  Преки чуждестранни инвестиции в България (1996-2006)
economic/file
  На община търговище
files/files
  Курсова работа на тема Значение на понятието „фирма
  Същност на инфлацията и видове
92.247.48.55=_121523-economics_econpub_2017_lection_1 (1).pptx
  Лекция 1 въведение гл ас д-р П. Илиев Щракнете за текст Оценяване и изисквания Оценяване
directory economic  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница