bg/legislation/biodiversity
  Наредба №8 от 12 декември 2003 Г. За реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение №3, за животинските видове от приложение
bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2016/porachki-dokumenti-2016
  Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
bg/obyavi
  Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
attachments/article/108
  Техническо задание за изпълнение на услуга с предмет: „Изработка и монтаж на светлинни инсталации на открито и закрито за фестивал на светлината lummix“
eea/bg/publicat/2004-2/quality/gori
  Табл. Критерии използвани за оценка на концентрациите на хранителните елементи в листата/иглолистата на 3-те основни дървесни вида в района на стационарите
cms/bg/soer-bg-2010/index/quality
  Биологично разнообразие. Национална екологична мрежа
eea/bg/publicat/2004-R/index/quality
  Книга на България, в която са включени 810 вида растения и гъби, 288 вида животни 159 типа местообитания
bg/output/threemonth/29/noise
  Доклад за периода януари-март 2008 година Резултати от собствените непрекъснати измервания на шума
bg/output/threemonth/52/noise
  Доклад за периода октомври декември 2013 година Резултати от собствените непрекъснати измервания на шума
bg/bio/nsmbr/practical-guidance/visshi-rasteniya
  На министъра на околната среда и водите утвърждавам: министър
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi/documenti-2013
  Доклад по околна среда ( гдос ) за 2013 год
attachments/article/29
  Автобиография Собствено име, Презиме, Фамилия лична информация
eea/bg/publicat/2004-R/index/quality
  Изменение на климата
bg/bio/nsmbr/practical-guidance/ptitsi
  П попълнете тази бланка за всеки квадрат, който сте проучили и я изпратете на адрес: Българско дружество за защита на птиците
bg/output/threemonth/39/noise
  Доклад за периода юли септември 2010 година Резултати от собствените непрекъснати измервания на шума
bg/output/threemonth/40/noise
  Доклад за периода октомври декември 2010 година Резултати от собствените непрекъснати измервания на шума
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi/documenti-2013
  Решение №382-Н0-И0-А1/2011г влязло в сила на 07. 07. 2011 ) (за периода 01. 01. 2013 31. 12. 2013 г.) Съдържание Увод
bg/projects/finished/futmon
  Progress Report For the implementation of the activities included in the work package М8 – 5 (BU) „National dissemination of information”
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад за 2016г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/documenti-14
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително
cms/bg/soer-bg-2010/index/quality
  Радиационни характеристики на околната среда радиационно състояние на околната среда
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад за 2015 год за изпълнение на дейностите за които е предоставено Комплексно разрешително №367-H0 / 2008 г
bg/legislation/biodiversity
  Наредба №4 от 8 юли 2003 Г. За условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата
bg/prev_nsmos/waste/legislation-pt
  Приложение №2 към чл. 5, ал. 1
bg/legislation/soil
  Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
bg/prev_nsmos/air/roukav/obshtini/velingrad
  За управление качеството на атмосферния въздух
bg/output/unfccc/2003/ch4
  Емисии на пг от процеси в Химическата индустрия,Gg 3
bg/obyavi/pgapz-doc-16
  Решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от зоос за разрешаване изграждането и експлоатацията
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi/documenti-2013
  Г о д и ш е н д о к л а д за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
bg/r-r/r-te
  Env. C. 2 – Пазарни инструменти, включително търговия с емисии на парникови газове
bg/legislation/r-te
  Министерство на околната среда и водите
bg/output/threemonth/50/air
  Специфични атмосферни замърсители за второ тримесечие на 2013 год
bg/prev_nsmos/air/roukav/obshtini/panagyurishte
  Програма за управление качеството на атмосферния въздух 2004 2010 г февруари 2004 г гр. Панагюрище
bg/legislation/air
  Приложение №1. Чл За осигуряване своевременното прилагане на установените с инструкцията изисквания, резултатите от измерванията в автоматичните пм по приложение №1
bg/obyavi/pgapz-doc-17
  Решение за одобрявяне на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 от зоос за разрешаване изграждането и експлоатацията
bg/output/threemonth/34/water
  Код на пвт име на пвт № на пункт
bg/output/threemonth/26/water
  № пвт име на пвт
bg/output/threemonth/46/water
  Състояние на качеството на подземните води
bg/output/threemonth/44/water
  Състояние на качеството на подземните води
bg/ibbis/deynosti-i-rezultati
  Програма bg03 Биоразнообразие и екосистеми Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие ibbis, д-33-72/20. 07. 2015 г
bg/obyavi/konkursi-dokumenti-2017
  Конкурс за длъжност младши експерт в отдел „Инвентаризации на емисии " към дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда"
bg/obyavi/konkursi-2014
  Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/documenti-14
  Доклад за 2014 Г. За изпълнение на дейностите, за които е представено
bg/obyavi/konkursi-2014
  Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/documenti-14
  Доклад по околна среда ( гдос ) за 2014 год
bg/obyavi/pgapz-doc-17
  Решение за одобрявяне на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 от зоос за разрешаване изграждането и експлоатацията
bg/prev_nsmos/air/roukav/obshtini2
  Община благоевград п р о г р а м а
bg/output/threemonth/42/water
  Име на пункт Код на пвт
bg/output/threemonth/40/water
  Име на пункт Код на пвт
eea/bg/publicat/2004-2/quality/soil
  Табл. 1 Основни почвени характеристики на повърхностните 0-20 см на типовете почви
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
bg/output/threemonth/42/air
  Контролира се в 3 пункта
bg/obyavi/porachki-doc-2014
  Доставка на рибарски принадлежности”
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад за изпълнение на дейностите по кр №259-Н1/2012 г. „Яйца и птици ад гр. Мизия
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/documenti-14
  Доклад за 2014 г за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi/documenti-2013
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №36/2005г
bg/obyavi/pgapz-doc-16
  Решение за одобрявяне на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от зоос за разрешаване изграждането и експлоатацията
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад по околна среда за 2015 година за изпълнение на дейностите
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
eea/bg/publicat/2004-R/index/quality
  Състояние на водните ресурси и качество на водите характеристика на водните ресурси1
bg/prev_nsmos/air/roukav/obshtini/silistra
  2 Изводи за замърсяване на атмосферния въздух от промишления сектор
bg/ibbis/deynosti-i-rezultati
  Програма bg03 Биоразнообразие и екосистеми Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие ibbis, д-33-72/20. 07. 2015 г
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад по околна среда 2016г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №445 Н1/2014г
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/documenti-14
  Доклад по околна среда на тец „лукойл енергия и газ българия еоод за 2014г
bg/obyavi/pgapz-doc-17
  Решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност на предприятие с висок рисков потенциал Складова база, с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново, с оператор „аркус ад, гр. Лясковец
bg/legislation/waste/naredba-2
  Компоненти, съдържащи се в отпадъците от Приложение №4Б, които ги превръщат в опасни, когато същите имат свойствата, посочени в Приложение №2 (і)
bg/output/threemonth/38/water
  Показател Код на пункт
bg/obyavi/pgapz-doc-17
  Решение за одобрявяне на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от зоос за разрешаване изграждането и експлоатацията
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад по околна среда зa 2015г. На "хан аспарух" ад град исперих съгласно комплексно
bg/projects/finished/futmon/futmon-doc
  Доклад за състоянието на горите. Подготовка на презентация за състоянието на горите, по данни от проекта FutMon, за представяне пред Съюза на лесовъдите в България и секция Лесотехнически науки към Съюза на учените в България
bg/output/threemonth/42/water
  Показател Код на пункт
bg/obyavi/pgapz-doc-16
  Решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 от зоос за разрешаване изграждането и експлоатацията
bg/obyavi/konkursi-dokumenti-2017
  На допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад по околна среда (гдос) 2016 година За изпълнение на условията, залегнали в комплексно разрешително
eea/bg/publicat/2004-R/index/politic
  Инструменти за интегриране на целите за опазване на околната среда в инвестиционни проекти, действащи инсталации, планове и програми
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Г о д и ш е н д о к л а д п о о к о л н а с р е д а “кераминженеринг” ад
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад за 2016 г на „ вратица враца ад формат на годишния доклад (ГД): Увод Инсталация за предварителна обработка и багрене на текстил
bg/obyavi
  Конкурс за длъжностите: Младши експерт в отдел „Регионална лаборатория Благоевград" към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност"
bg/prev_nsmos/air/roukav/obshtini2
  Закон за опазване на околната среда зчав закон за чистотата на атмосферния въздух
bg/projects/finished/futmon/futmon-doc
  Доклад за прогреса
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад по околна среда (гдос) за изпълнение на дейностите за 2016 г., За които е предоставено комплексно разрешително №347-но/2008 г
bg/output/threemonth/48/water
  Състояние на качеството на подземните води
bg/prev_nsmos/air/roukav/obshtini/peshtera
  За управление качеството на атмосферния въздух
bg/obyavi/obshtestveni-porachki/porachki-doc-15
  Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Тец варна” еад утвърдили
  Доклад за 2015 г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Процеси, които ще протичат в секция А, описани в условията на кр №513-Н0 / 2015г
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Процеси, които ще протичат в секция А, описани в условията на кр №513-Н0 / 2015г
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/documenti-14
  Доклад за изпълнение на дейностите по кр №259-но/2008 г. „Яйца и птици ад гр. Мизия
bg/obyavi/pgapz-doc-17
  Решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от зоос за разрешаване изграждането и експлоатацията
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  И Х т и м а н утвърдил: Управител: /инж. Ем. Шаранков/ годишен доклад
eea/bg/publicat/2004-2/quality/bowl
  Табл. 1: Категоризиране на минните депа и хранилища по стойностна определния максималния риск
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително
bg/prev_nsmos/air/roukav/obshtini/karnobat
  Комплексна програма за намаляване емисиите на прах и подобряване качеството на атмосферния въздух (кав) в Община Средец
bg/prev_nsmos/air/roukav/obshtini2
  Община Шумен
bg/output/threemonth/27/noise
  Доклад за периода юли-септември 2007 година Резултати от собствените непрекъснати измервания на шума
bg/output/threemonth/42/noise
  Доклад за периода април юни 2011 година Резултати от собствените непрекъснати измервания на шума
bg/obyavi
  Наименование на участника: Седалище по регистрация
bg/obyavi/pgapz-doc-17
  Доклад за безопасност на предприятие с висок рисков потенциал Складова база за пропан-бутан и течни горива, терминал „Агробиохим" с оператор „зара-газ" оод, гр. Стара Загора
bg/obyavi/konkursi-doc-18
  Конкурс за длъжностите: Младши експерт в отдел „Мониторинг на въздуха, шума и радиологичен мониторинг" към дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда"
bg/output/threemonth/36/water
  Показатели код на пвт име на пвт
bg/dokladi/threemonth/threemonth_02_2016/water
  Състояние на качеството на подземните води
bg/prev_nsmos/air/roukav/obshtini2
  Програма за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на установените норми по чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №434- но/2012 г
bg/obyavi/pgapz-doc-17
  Решение за одобряване на доклад за безопасност на предприятие с висок рисков потенциал Складова база „Каракос", гр. Мъглиж, Обл. Стара Загора с оператор „арсенал" ад, гр. Казанлък
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/documenti-14
  За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi/documenti-2013
  За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
eea/bg/publicat/2004-R/index/economic
  През периода 2000 – 2007 г се стабилизира делът на транспорта при реализирането на бдс в икономиката в порядъка на 7%, но с постоянно нарастване на абсолютната стойност – над 3,23 млрд лв за 2007 г. През периода се регистрира
bg/cds
  Приложение към Заповед № г на Министъра на околната среда и водите
bg/obyavi/obshtestveni-porachki/porachki-doc-14
  Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
bg/output/unfccc/2003/ch3
  Емисии на со2 от не енергийно използване на горива, Gg 16
  Тренд на емисиите на пг от международна бункеровка 1988-2003, Gg 18
bg/obyavi/porachki-doc-2014
  Документация за провеждане на обществена поръчка възлагана по реда на глава 8а от зоп (публична покана) с предмет
eea/bg/publicat/2004-2/economic
  Община/Фирма
bg/bio/nsmbr/inf-system/biomon-rdb
  Места Места, които не са част от маршрути или пробни площи: Общо
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад за 2016 г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено
bg/ibbis/deynosti-i-rezultati
  Програма bg03 Биоразнообразие и екосистеми Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие ibbis, д-33-72/20. 07. 2015 г
bg/output/threemonth/48/fonov
  Атмосферни валежи Tаблица 1 Атмосферен валеж на кфс „Рожен”
bg/output/threemonth/52/fonov
  3. Атмосферни валежи Tаблица 1 Атмосферен валеж на кфс „Рожен”
bg/obyavi/obshtestveni-porachki/porachki-doc-15
  Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
bg/obyavi/pgapz-dokumenti-18
  Доклад за безопасност на предприятие с висок рисков потенциал Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива Варна, гр. Белослав, общ. Белослав, обл. Варна, с оператор „газтрейд ад, гр. София
bg/obyavi/konkursi-dokumenti-2017
  На допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Съдържание Стр
bg/nsmos/waste/dokumenti/eeo
  Приложение №2 към чл. 3, ал. 2, т. 1 Примерен (неизчерпателен) списък на видовете уреди, определени в отделните категории електрическо и електронно оборудване, съгласно приложение №1 към чл. 3, ал. 1, т. 1, буква “а”
bg/legislation/biodiversity
  Наредба за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия
bg/ibbis/deynosti-i-rezultati
  Програма bg03 Биоразнообразие и екосистеми Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие ibbis, д-33-72/20. 07. 2015 г
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/documenti-14
  Доклад за 2014 г за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
bg/prev_nsmos/waste/air/roukav/obshtini2
  Закон за опазване на околната среда зчав закон за чистотата на атмосферния въздух
bg/obyavi/konkursi-doc-18
  Литература за подготовка: Закон за опазване на околната среда
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi/documenti-2013
  За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №113/2006 год
bg/legislation/soil
  Индикатори за оценка на състоянието на почвите
bg/prev_nsmos/air/roukav/obshtini/karnobat
  Програма за оценка и уравление на качеството на атмосферния въздух района на община карнобат общата информация за района на община Карнобат
bg/output/threemonth/30/water
  Пвт име на пвт № на пункт
bg/dokladi/dokumenti
  Рамкова конвенция на Обединените нации по изменение на климата
bg/obyavi/porachki-doc-2014
  Доклад за състоянието на околната среда в Република България. Допълнително се докладват данни и до Европейската агенция за околна среда. Точките на свързаност на тази виртуална частна мрежа (ір vрn) към момента са 59
bg/obyavi/konkursi-doc-18
  Конкурс за длъжностите: Директор на дирекция „Разрешителни режими Основна цел на длъжността
eea/bg/publicat/2004-2/quality/gori
  Витиня Табл. 9 Степен на обезлистване и промяна в оцветяването в 5% стъпка при бука
bg/output/threemonth/45/air
  Специфични атмосферни замърсители за първо тримесечие на 2012
bg/output/threemonth/49/air
  Специфични атмосферни замърсители за първо тримесечие на 2013 год
bg/r-r/r-kpkz/GD_doc_18
  Доклад гд 2017 Издание №1 Изменение 1
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi/documenti-2013
  Доклад за 2013 год за изпълнение на дейностите за които е предoставено Комплексно разрешително №370-H0 / 2008 г
bg/obyavi/konkursi-doc-18
  Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №145 Н0/2008г
bg/ibbis/deynosti-i-rezultati
  Програма bg03 Биоразнообразие и екосистеми Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие ibbis, д-33-72/20. 07. 2015 г
eea/bg/publicat/2004-3/quality/water
  Дунавски басейн Река Дунав
bg/r-r/r-kpkz/GD_doc_18
  Доклад за 2017 г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено
  Доклад по околна среда за дейностите за които е предоставено кр №226-Н1-И0-А1/2011г
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/documenti-14
  Доклад по околна среда 2014 г за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi/documenti-2013
  Доклад по околна среда 2013 г за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №145 Н0/2008г
bg/prev_nsmos/air/roukav/obshtini2
  Община девня п р о г р а м а
bg/obyavi/pgapz-doc-16
  Решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 от зоос за разрешаване изграждането и експлоатацията
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е издадено Комплексно разрешително №461-но/2013г за обект
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е издадено Комплексно разрешително №528-но/2016г за обект
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/documenti-14
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е издадено Комплексно разрешително №345-но/2008 за обект
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi/documenti-2013
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е издадено Комплексно разрешително №345-но/2008 на "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна и Аксаково" пи №000212, землището на с. Въглен, община Аксаково
cms/bg/soer-bg-2010/index/quality
  Гори състояние на горите в българия
bg/obyavi/pgapz-doc-16
  Решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от зоос за разрешаване изграждането и експлоатацията
cms/bg/soer-bg-2010/index/quality
  Емисии на вредни вещества и качество на атмосферния въздух емисии на вредни вещества във въздуха
bg/r-r/r-kpkz/GD_doc_18
  Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите през 2017г
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/documenti-14
  Доклад за 2014 год за изпълнение на дейностите за които е представено Комплексно разрешително
bg/obyavi
  Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
bg/obyavi/konkursi-doc-18
  Литература за подготовка: Закон за обществените поръчки
bg/cds/damtn
  Технически спецификации измервани показатели, мерни единици, методики на измерване
cms/bg/soer-bg-2010/index/quality
  Управление на водните русурси и качество на водите характеристика на водните ресурси и водоползването1
bg/prev_nsmos/air/roukav/obshtini1
  Програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферният въздух
cms/bg/soer-bg-2010/index/quality
  Ключов въпрос Какви са били температурите в България през 2010? Ключово послание
bg/obyavi/obshtestveni-porachki/porachki-doc-15
  Документация към публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет
bg/obyavi/konkursi-doc-18
  Доклад за безопасност на предприятие с висок рисков потенциал кцм ад, поземлен имот в упи I- 144, 344, 369, местност Орта Хан, общ. Куклен, обл. Пловдив с оператор „кцм ад, гр. Пловдив
bg/obyavi/pgapz-doc-17
  Решение за одобряване на доклад за безопасност на предприятие с висок рисков потенциал Депо за светли нефтопродукти Сакса, пи 63427. 128. 46, гр. Русе, с оператор „сакса оод, гр. Долна баня
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi/documenti-2013
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №111/2006г. На "керамат"АД, гр. Каспичан цех каспичан за 2013 Г
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад за 2015 г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/documenti-14
  Доклад за 2014 г за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
bg/obyavi/notices-doc-13/notices1
  Съобщение на Изпълнителна агенция по околна среда
bg/output/threemonth/50/water
  Състояние на качеството на подземните води
bg/r-r/r-kpkz/GD_doc_18
  Решение №506-Н0-И0-А1/2016г за експлоатация на: Инсталация, която попада в обхвата на Приложение №4 към зоос
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад по околна среда ( гдос ) за изпълнение на дейностите
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Г о д и ш е н д о к л а д п о о к о л н а с р е д а
directory eea  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница