bg/file_categories/download/4424
  Доклад №0400400811 за извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическа партия герб за периода от 01. 01. 2010 г до 31. 12. 2010 г
bg/file_categories/download/5854
  Доклад №0200003612 за извършен одит на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в Община Велико Търново за периода от 01. 01. 2011 г до 31. 12. 2011 г
bg/file_categories/download/6002
  Доклад №0200007312 за извършен одит на администрирането на такса битови отпадъци и на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в община Чепеларе
bg/file_categories/download/7153
  Доклад №0200005813 за извършен одит на управлението и разпореждането с имоти в Община Асеновград за периода от 01. 01. 2012 г до 30. 06. 2013 г
bg/file_categories/download/891
  Доклад за резултатите от проверките на отчетите за приходите и разходите на политическите партии
bg/file_categories/download/1120
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я с м е т н а п а л а т а о д и т е н д о к л а д
bg/file_categories/download/5811
  Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане №069 от
bg/file_categories/download/6984
  Списък на съкращенията
bg/file_categories/download/591
  Д о к л а д за резултатите от проверките на отчетите
bg/file_categories/download/4845
  Доклад №0300001311 за извършен одит на дейността на Министерството на финансите по организация и управление на бюджетния процес за периода от 01. 01. 2008 г до 30. 06. 2011 г
bg/file_categories/download/6064
  Доклад №0200007912 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за периода от 01. 01. 2011 г до 30. 09. 2012 г
directory file categories download  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница