files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/04/04
  Цел на водовземането – самостоятелно водоснабдяване за напояване
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/09/25
  Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/02/15
  Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект”
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/09/25
  Басейнова дирекция източнобеломорски район
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/03/24
  Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/06/16
  „ Цел на водовземането” Вместо: „Други цели” Да се чете
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/09/25
  Съобщение за публично обявяване
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/09/12
  Басейнова дирекция източнобеломорски район
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/01/11
  Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/10/02
  Съществуващо водохващане и завирен обем
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/03/24
  Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
  Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/05/29
  Техническите данни в настоящята документация относно въздушното преминаване през водостоци над воден обект – дере, приток на река Тунджа се считат за писмено уведомление по смисъла на чл. 58 от Закона за водите
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/01/20
  Басейнова дирекция източнобеломорски район
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/03/06
  Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/09/07
  Съобщение за публично обявяване
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/01/13
  Водоснабдяване на на с с. Хаджидимитрово, Безмер и Болярско, община Тунджа, област Ямбол и за водоснабдяване на авиобаза „Безмер
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/10/02
  Басейнова дирекция източнобеломорски район
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/01/09
  Планираният годишен добив на рибна продукция е 15 900кг/годишно
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/04/25
  Географски координати на водоема
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/03/09
  Съобщение за публично обявяване
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/03/22
  Съобщение за публично обявяване
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/06/21
  Съобщение за публично обявяване
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/01/13
  Два шахтови кладенеца (ШК1 и шк2) на пс „Ботево", разположени съответно на територията на следните имоти: шк1 в имот №000185, местност „Казан бунар" и шк2 в имот №000181, в землището на с
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/02/01
  Обект Канализационна система i-ви етап Цел на заявеното ползване
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/06/09
  Три тръбни кладенеца, разположени съответно на територията на следните имоти: тк2а и тк3 в упи xv-471, кв. 18 и тк5 в упи i-54, 55, 56, 57, 859, 907, 926, 927, 934, кв. 17 по пуп на с
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/04/25
  Един тръбен кладенец, с дълбочина до 10,0 м
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/09/28
  Специфични условия за издаване на разрешително
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/03/06
  Водоснабдяване на с. Горно Белево, община Братя Даскалови, област Стара Загора
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/05/10
  Един тръбен кладенец, с дълбочина до 80,0 м
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/10/30
  Географски координати на язовира и надморска височина
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/01/09
  Закона за водите /обн. Дв бр. 67/1999г изм и доп. Дв бр. 61/2010г/ обект
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/11/21
  Басейнова дирекция източнобеломорски район
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/03/09
  Басейнова дирекция източнобеломорски район
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/01/12
  Един тръбен кладенец (ТК), разположен на територията на имот №000059, местност „Ала, в землището на с. Бяло поле, община Опан, област Стара Загора
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/10/18
  Един каптиран естествен извор кеи „Тешел", разположен на територията на пи с идентификатор 05462. 168. 28, местност „Чамлъка" по кккр на с. Борино, община Борино, област Смолян
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/07/19
  Един тръбен кладенец, разположен на територията на поземлен имот №021074, местност „Горен Вакъв, землище на с. Ягодово, община Родопи, област Пловдив
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/02/06
  Упи iii-търговия и услуги на кв. 9, „Варварски минерални бани, с
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/09/21
  Един тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден на територията на поземлен имот №000427, в землището на с. Веринско, община Ихтиман, област София
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/06/01
  Един тръбен кладенец тк-10776. 11. 30, който ще бъдат разположен на територията на поземлен имот №011030, местност „Кабата в землището на с. Веселиново, община Тунджа, област Ямбол
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/06/30
  Басейнова дирекция източнобеломорски район
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/06/19
  „Цел на водовземането” Вместо: „Други цели Напояване” Да се чете: „Водоснабдяване за други
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/03/09
  Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект Проектни параметри на ползването Предвиждат се дейности за ползване на участък от река Тунджа при км. 31 +200: Съществуващо положение
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/06/08
  Един тръбен кладенец, разположен на територията на пи с идентификатор 12019. 25. 608, местност „Изток от селото, по кккр на с. Войсил, община Марица, област Пловдив
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/09/13
  Един тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден на територията на поземлен имот №064001, местност „Казаков въбел, в землището на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик
  Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/08/02
  Надграждане на съществуваща подпорна стена
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/12/01
  Изчерпваната от реката вода, чрез два главни подземни водопровода (гв 1 и гв 2), ще се подава до началото на напояваните площи, чрез капкуване и дъждуване
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/05/29
  Обект Канализационна система /Канализационна мрежа и псов/ Цел на заявеното ползване
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/04/04
  Цел на водовземането – самостоятелно водоснабдяване за напояване
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/04/26
  21 броя (двадесет и един броя) тръбни кладенци (ТК), с дълбочини до 60,0 м
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/10/18
  Напорен водопровод ф50 с дължина 50м, с измервателно устройство, монтирано след помпата
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/10/30
  Географски координати на язовира и надморска височина
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/05/12
  Един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на поземлен имот №096034, местност „Юртлука, в землището на с. Горно ново село, община Братя Даскалови, област Стара Загора
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/02/17
  Обект Ракиен казан Цел на заявеното ползване
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/10/02
  Един каптиран естествен извор кеи „Юртската чешма, разположен на територията на имот №002531, в землището на с. Полски Градец, община Раднево, област Стара Загора
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/04/25
  Географски координати на водоема
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/10/30
  Географски координати на язовира
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/03/09
  Един хоризонтален дренаж „Далак бунар", разположен на територията на пи с идентификатор 48163. 214. 19, местност „Алената глина", по кккр на с. Елхово, община Николаево, област Стара Загора
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/04/26
  21 броя (двадесет и един броя) тръбни кладенци (ТК), с дълбочини до 60,0 м
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/04/25
  „ Цел на водовземането” Вместо: „Риборазвъждане” Да се чете: „Водоснабдяване за аквакултури”
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/11/22
  Обект Автомивка към автосервиз и тир – паркинг Цел на заявеното ползване
directory files File  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница