files/_bg
  Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
  Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
  Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
  Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
  Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
  Съдържание представяне на интосай 4
  Указания за финансов одит
  Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
  Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г
  Доклад №0100000407 за извършен одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г
  Списък на първостепенните, второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити
  Списък на съкращенията
  Република българия с м е т н а п а л а т а
  Доклад за резултатите от осъществените одити и заверки
  С м е т н а п а л а т а д о к л а д за резултатите от извършения одит на финансовото управление на община Етрополе за периода от 01. 01. 2007 г до 30. 09. 2009 г. І. Въведение въз основа на годишната програма
  Отчет за изпълнение на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове на общината за 2001 г
  Доклад №0200001411 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Българската национална телевизия за периода от 01. 01. 2009 г до 31. 12. 2010 г
  Доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад
  Доклад за резултатите от извършен одит на финансовото управление на бюджета на Българското национално радио за периода от 01. 01. 2006 г до 31. 12. 2006 г
  Закон за избиране на народни представители обн. Дв бр. 37 от 13 Април 2001г., изм. Дв бр. 44 от 8 Май 2001г., изм. Дв бр. 45 от 30 Април 2002г., изм. Дв бр. 28 от 1 Април 2005г., изм. Дв б
  Закон за избиране на членове на европейския парламент от република българия в сила от 06. 03. 2007 г. Обн. Дв бр. 20 от 6 Март 2007г., изм. Дв бр. 19 от 22 Февруари 2008г., изм. Дв бр. 25 от 3 Април 2009г., изм. Дв б
  Доклад №1000001110 за извършен одит на финансовото управление на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация за периода от 01. 01. 2009 г до 31. 12. 2009 г
  Закон за икономически и социален съвет обн. Дв бр. 41 от 24 Април 2001г., изм. Дв бр. 120 от 29 Декември 2002г., изм. Дв бр. 20 от 4 Март 2003г., изм. Дв бр. 17 от 24 Февруари 2006г., изм. Дв б
  Сметна палата (1995 -2005 г.) Доц д-р Георги Николов – председател на Сметната палата
  Отчет за дейността на сметната палата през 1996 Г
  Закон за сметната палата (Обн., Дв, бр. 109 от 18. 12. 2001 г.; изм и доп., бр. 45 от 2002 г.; изм., бр. 31 от 2003 г.; изм и доп., бр. 38 от 11. 05. 2004 г.) Глава първа общи положения
  Доклад №0300000812 за извършен одит на развитието на електронното управление за периода от 01. 01. 2010 г до 30. 06. 2012 г. Ноември 2013 г
  Доклад №0200007811 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Тервел за периода от 01. 01. 2010 г до 30. 09. 2011 г май, 2012 г
  Доклад №0100003611 за извършен одит и заверка на годишния финансов отчет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2010 г. София, 2011 г. Съдържание
  Закон за държавния печат и националното знаме на Република България Обн., Дв, бр. 47 от 24. 04. 1998 г., в сила от 25. 05. 1998 г., доп., бр. 33 от 04. 1999 г., изм., бр. 69 от 08. 1999 г., в сила от 08. 1999 г кн. 5/98 г., ст
  Доклад №0000000513 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Министерството на вътрешните работи за периода от 01. 01. 2010 г до 31. 05. 2013 г
  Доклад №0200008212 за извършен одит за съответствие при финансовото управление
  Доклад №0200001511 за извършен одит за съответствие при финансовото управление
  О т ч е т за дейността на сметната палата на република българия за 2009 година септември, 2010 г
  Решение №53 на Сметната палата и е окончателен. С ъ д ъ р ж а н и е списък на съкращенията 3
  1. предмет: “Доставка на 11 броя софтуерни модули argus, версия Х х за ъпгрейд на софтуерните модули argus, версия 12, използвани за управление на стационарните станции за мониторинг в крс
  Доклад №0200001712 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Гоце Делчев за периода от 01. 01. 2011 г до 31. 12. 2011 г
  Доклад №0200001712 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на община Гоце Делчев за периода от 01. 01. 2011 г до 31. 12. 2011 г
  Доклад №0200006012 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Балчик за периода от 01. 01. 2011 г до 30. 09. 2012 г
  Доклад №0200006811 за извършен одит на възлагането и изпълнението на обществени поръчки във Военномедицинска академия за периода от 01. 01. 2010 г до 30. 09. 2011 г
  Доклад №0400006012 за извършен одит на формирането на годишното превишение на приходите над разходите на Българската народна банка за 2011 г., дължимо към държавния бюджет
  Доклад №0400000711 за извършен одит на съответствието при финансовото управление на " Академика 2000" еад за периода от 01. 01. 2009 г до 31. 12. 2010 г април 2012 г
  Списък на приложими стандарти за мобилните наземни мрежи
  Windows (xp или по-висока версия) и се инсталира автоматично от операционната система при първото включване на четеца. Драйвер за смарт картата – инсталира се спрямо инструкциите на издателя
  Първа. Общи положения
  Доклад за резултатите от извършен одит на финансовото управление на бюджета, извънбюджетните сметки и имуществото
  Утвърждавам : председател / Проф. В. Димитров/ вътрешни правила
  Обяснителна записка
  Указания за финансов одит
  Доклад за резултатите от одита на финансовото управление на бюджетните средства в Националния център за социална рехабилитация присъстват във вестниците
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки за 2010 г
  С п и с ъ к на политическите партии, представили отчети за приходите и разходите за 2002 г в Сметната палата
  Закон за Българската народна банка
  Сметната палата на република българия
  О т ч е т за дейността на сметната палата на република българия за 2008 година септември, 2009 г
  С т а н о в и щ е по законопроекта за държавния бюджет на
  Указания за финансов одит
  Указания за финансов одит
  Указания за финансов одит
  Доклад №0062301010 за извършен одит на финансовото управление на Община Самоков за периода от 01. 01. 2008 г до 30. 09. 2010 г
  Доклад №0000000109 1 за извършен одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Министерския съвет за периода от 01. 01. 2008 г до 31. 07. 2009 г месец октомври 2009 г
  Доклад №0300003111 за извършен одит "Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионните процеси" в мррб за периода от 01. 01. 2009 г до 30. 06. 2011 г. Януари 2013 година
  Одитен стандарт №7 – същественост и одитен риск
  Семинар на тема: " разкриване и предотвратяване на измами и писане на одитни доклади"
  Заседание софия, петък, 17 май 2002 г петък, 17 май 2002 г
  Доклад №0200001812 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на община Рила за периода от 01. 01. 2011 г до 31. 12. 2011 г
  Доклад №0200001010 за извършен одит на възлагането и изпълнението на специални обществени поръчки в Министерството на отбраната за периода от 01. 01. 2009 г до 31. 12. 2009 г
  Програма "Хоризонт", "Неделя 150", 21 февруари 2010 г., 10. 23 часа Водещ Величко Конакчиев
  Валери Димитров: Големите пари в политиката раждат капитализъм на приятелските кръгове От Светлана Тарашоева
  Отчет за дейността на Сметната палата през 2000 г
  Европейската сметна палата – външният одитор на Европейския съюз
  Списък на съдиите по чл. 135, ал. 2 От закона за съдебната власт, задължени да подават декларации по чл. 4, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности
  С п и с ъ к на политическите партии, представили отчети за приходите и разходите за 2002 г в Сметната палата
  Отчети за приходите и разходите за 2003 г в Сметната палата Партия "Алианс за социаллиберален прогрес"
  Указания за финансов одит
  Указания за финансов одит
  На лицата по чл. 2, Ал. 1 От закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, задължени да подават декларации
  Доклад №0900001210 за извършен одит на финансовото управление на Академията на Министерството на вътрешните работи за периода 01. 01. 2009 г до 30. 06. 2010 г. София, 2011 г
  Доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад
  Сметна палата териториално поделение бургас
  Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
  Доклад за резултатите от извършения одит на финансовото управление на Община Златоград за периода от 01. 01. 2007 г до 31. 12. 2007 г
  Сътрудничество на вои на албания, българия, хърватска, румъния, турция и македония, есп и сигма
  Отчети за приходите и разходите за 2001 г в Сметната палата Партия "Алианс за социаллиберален прогрес"
  Списък на съдиите по чл. 135, ал. 2 От закона за съдебната власт, задължени да подават декларации по чл. 4, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности
  С м е т н а п а л а т а с п и с ъ к на допуснатите кандидати до външен конкурс
  Списък на следователите по чл. 135, ал. 2 От
  На лицата по чл. 2, Ал. 1 От закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, задължени да подават декларации
  На лицата по чл. 2, Ал. 1 От закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, задължени да подават декларации
  Списък на следователите по чл. 135, ал. 2 От
  Отчети за приходите и разходите за 2002 г в Сметната палата Партия "Алианс за социаллиберален прогрес"
  Отчети за приходите и разходите за 2003 г в Сметната палата до 15. 03. 2004 г
  На лицата по чл. 2, Ал. 1 От закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, задължени да подават декларации
  Приложение №1 с п и с ъ к
  С ъ о б щ е н и е На 12. 08. 2010 г е връчен на инж. Александър Огнянов, зам директор на нзок одитен доклад
  С п и с ъ к на политическите партии, които са представили отчети за приходите и разходите за 2004 г в Сметната палата
  Приложение №5 с п и с ъ к на политическите партии, които не са представили копия от първичните счетоводни документи за проверка
  Отчети за приходите и разходите за 2004 г в Сметната палата до 21. 03. 2005 г
  Списък на прокурорите по чл. 135, ал. 2 От закона за съдебната власт, задължени да подават декларации по чл. 4, ал. 1 От закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности
  Списък на прокурорите по чл. 135, ал. 2 От закона за съдебната власт, задължени да подават декларации по чл. 4, ал. 1 От закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности
  С п и с ъ к на политическите партии, които са посочили в представените отчети в Сметната палата нулеви приходи и разходи за 2004 г
  Приложение №2 с п и с ъ к
  На политическите партии, които не са представили отчети за приходите и разходите за периода 2001 2004 г в Сметната палата
  На лицата по чл. 2, Ал. 1 От закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, задължени да подават декларации
  Евросай – структура и работни групи
  Ченгето разказва
  Отчет за дейността на Сметната палата за 2004 г
  І. Резюме ІІ. Въведение
  За бащите, лелите и други роднини на Валутния борд
  Списък на съдиите по чл. 135, ал. 2 От закона за съдебната власт, задължени да подават декларации по чл. 4, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности
  Конкурс за длъжността "стажант-одитор" в одитна дирекция "финансови одити" към сметната палата на република българия
  Република българия с м е т н а п а л а т а
  Списък за допуснатите кандидати до външен конкурс
  Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., за периода от 01. 01. 2008 г до 31. 12. 2011 г в Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие
  Списък на следователите по чл. 135, ал. 2 От
  Списък на прокурорите по чл. 135, ал. 2 От закона за съдебната власт, задължени да подават декларации по чл. 4, ал. 1 От закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности
  С т р а т е г и я за управление на риска в Сметната палата на Република България
  І „Управление, отчетност и одит на публичния дълг
  Програма за учебно посещение на сметната палата на армения в република българия
  Доклад за резултатите от извършен одит на финансовото управление на бюджета на
  Република българия с м е т н а п а л а т а европейски съюз конференцията се организира с финансовата подкрепа на Европейския съюз
  Република българия с м е т н а п а л а т а
  Политически партии, получили държавна субсидия през 2009 г
  Б ю л е т и н по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности
  Б ю л е т и н по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности
  Приложение №1 с п и с ъ к
  Доклад №0200003212 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на
  Приложение №6 с п р а в к а за приходите и разходите на политическите партии за 2002 г., представили отчети в Сметната палата
  Доклад за резултатите от извършения одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Министерството на
  Д о к л а д за резултатите от извършен одит на финансовото управление на бюджета
  Доклад за резултатите от извършен одит на финансовото управление на бюджета на Българската национална телевизия за периода от 01. 01. 2007 г до 31. 12. 2007 г
  Доклад за резултатите от извършен одит на финансовото управление
  За извършен одит за съответствие при финансовото управление на бюджета на
  Закон за българската народна банка отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г. Обн. Дв бр. 46 от 10 Юни 1997г., доп. Дв бр. 49 от 29 Април 1998г., изм. Дв бр. 153 от 23 Декември 1998г., изм. Дв б
  Закон за гарантиране на влоговете в банките обн. Дв, бр. 49 от 29. 04. 1998 г.; изм., бр. 73 от 1998 г.; доп., бр. 153 от 1998 г.; изм., бр. 155 от 1998 г.; изм с & 4 от Закона за деноминация на лева
  О д и т е н д о к л а д №0200007711 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Габрово за периода от 01. 01. 2010 г до 30. 09. 2011 г. Настоящият одитен доклад
  Република българия с м е т н а п а л а т а европейски съюз конференцията се организира с финансовата подкрепа на Европейския съюз
  Република българия с м е т н а п а л а т а
  Приложение №2 с п и с ъ к на независимите кандидати, участвали в изборите за народни представители
  Доклад №0500001310 за извършен одит на финансовото управление на
  Доклад №0060100410 за извършен одит на финансовото управление на община Кочериново за периода от 01. 01. 2008 г до 31. 12. 2009 г
  Указания за финансов одит
  Доклад за резултатите от извършен одит на финансовото управление на Община Чипровци за периода от 01. 01. 2009 г до 31. 12. 2009 г
  Съдържание стр
  Доклад №0200002712 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на община Тунджа за периода от 01. 01. 2011 г до 31. 12. 2011 г
  Доклад №0300002811 за извършен одит на изпълнението на схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ bg051PO001 1-02 „Квалификационни услуги и обучения
  Задача на бъдещите субд г Всички са верни 6 Кой от следните езици е подезик? а Език за дефиницията на данните
  С м е т н а п а л а т а с п и с ъ к на допуснатите кандидати до външен конкурс
  С м е т н а п а л а т а с п и с ъ к на допуснатите кандидати до външен конкурс
  Решение за изменение и допълнение на разрешение на „Мобилтел" еад. Обсъждане и приемане на решение за изменение и допълнение на разрешение на „близу медиа енд броудбенд" еад
  Д о к л а д за резултатите от извършен одит на изпълнението на проекти за депониране на твърди битови отпадъци в Община Добрич за периода от 01. 01. 2002 г до 30. 06. 2008 г. І. Въведение Въз основа на годишната програма
files/_bg/parties/control
  По чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии от политическа партия Комунистическа партия на България
files/_bg
  Доклад №0030501010 за извършен одит на проект "Ремонт, обновяване, мерки по енергийна ефективност и подобряване достъпа на хора с увреждания на одз "
  Указания за финансов одит
  Доклад №0000000112 за извършен одит на изпълнението на регулирането на цените на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък и заплащани с публични средства
  Доклад №0400000711 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на „Академика 2000 еад
  Доклад №0062300910 за извършен одит на финансовото управление на община Ихтиман за периода от 01. 01. 2008 г до 30. 09. 2010 г февруари 2012 г
  Република българия сметна палата доклад
  Списък за допуснатите кандидати до външен конкурс
  Доклад №0800002610 за извършен одит на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г., в частта на Приоритетна ос 2 „Регионална и местна достъпност"
  Първа общи разпоредби ч
  Списък на съкращенията
  Доклад №0400010112 за извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на Национална политическа партия „Българе за периода от 01. 01. 2011 г до 31. 12. 2011 г
  Сметна палата отдел “Връзки с обществеността и издателска дейност”
  Доклад за резултатите от извършения одит на финансовото управление на бюджета и имуществото
  Доклад за резултатите от одита на изпълнението на дейностите по управлението на спортните имоти
  Отчет на Българската национална телевизия за 2011 г
  Приложение №1 с п и с ъ к на партиите и коалициите, участвали в изборите за народни представители
  Отчети за приходите и разходите за 2002 г в Сметната палата Партия "Алианс за социаллиберален прогрес"
  Доклад за нашия опит в текущия и последващ одит на изпълнението на държавния бюджет
  С м е т н а п а л а т а стратегия за развитие на сметната палата за периода 2013-2017 година
  За периода от 01. 01. 2011 г до 31. 12. 2011 г
  Сметна палата
  Доклад за резултатите от проверката за изпълнението на препоръките
  Република българия сметна палат а доклад
  Сметната палата провери финансовото управление на бюджета и имуществото на Българското национално радио и Българската национална телевизия
  Доклад №0200003112 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на
  Закон за държавния печат и националното знаме на Република България Обн., Дв, бр. 47 от 24. 04. 1998 г., в сила от 25. 05. 1998 г., доп., бр. 33 от 04. 1999 г., изм., бр. 69 от 08. 1999 г., в сила от 08. 1999 г кн. 5/98 г., ст
  Решение №2 на Конституционния съд на рб от 18. 01. 2001 г бр. 9 от 30. 01. 2001 г кн. 4/98 г., стр. 128 т. 7, р. 3, №303
  Закон за държавния бюджет, влизат в сила не по-рано от изменението му или влизането в сила на закона за държавния бюджет за следващата година
  Доклад за резултатите от извършен одит на финансовото управление на Националната академия за театрално и филмово изкуство
  Софийска област
  Списък на прокурорите по чл. 135, ал. 2 От закона за съдебната власт, задължени да подават декларации по чл. 4, ал. 1 От закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности
  24 часа с проверки ще спрем “даренията” за приятели чрез апортни вноски
  Б ю л е т и н по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности
  Семинар по туининг проекта с участието на председателя и членовете на Сметната палата 10. 05. 2006 г
  Република българия сметна палата д о к л а д
  Споразумение за сътрудничество и взаимодействие
  Отчет за дейността на Сметната палата през 1998г
  Доклад №0700000208 за извършен одит на финансовото управление на бюджета на Националния исторически музей
  Доклад за резултатите от извършен одит на финансовото управление за спазване процедурите за възлагане на обществени поръчки в Община Антоново, за периода от 01. 01. 2006 г до 31. 12. 2006 г
  За извършен одит за законосъобразността на определянето и отпускането
  Заседание на Комисията, което ще се състои на 04 януари 2018 г. (четвъртък)
  Доклад за резултатите от извършен одит на възлагането на обществените поръчки в Община Борино за периода от 01. 01. 2008 г до 30. 09. 2009 г
  Доклад №0010201210 за извършен одит на финансовото управление на община Руен за периода от 01. 01. 2009 г до 30. 09. 2010 г м. ноември 2011 г
  Доклад за резултатите от извършен одит на дейността на Висшата атестационна комисия за периода от 01. 01. 2008 г до 31. 12. 2009 г
  Република българия сметна палата
  Закон за избиране на президент и вицепрезидент на републиката
  Закон за избиране на президент и вицепрезидент на републиката
  Доклад №0200006512 за извършен одит за съответствие при финансовото управление
  Доклад за резултатите от извършен одит на финансовото управление на бюджета на Национален военноисторически музей за периода от 01. 01. 2009 г до 30. 09. 2009 г
  Доклад за резултатите от извършен одит на финансовото управление на бюджета на Военномедицинска академия за периода от 01. 01. 2006 г до 31. 12. 2007 г
  О д и т е н д о к л а д №0200001711 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Бяла за периода от 01. 01. 2010 г до 31. 12. 2010 г.  Одитният доклад
  Доклад за резултатите от извършен одит на финансовото управление на Община Каспичан за периода от 01. 01. 2009 г до 31. 12. 2009 г
  С м е т н а п а л а т а република българия д о к л а д за резултатите от извършения последващ контрол за изпълнението на препоръките, дадени с доклад
  О д и т е н д о к л а д №0400005812 за извършен одит на държавния и държавногарантирания дълг и използване на дълговите инструменти за периода от 01. 01. 2011 г до 31. 12. 2011 г. Настоящият окончателен одитен доклад
  Закон за вътрешния одит в публичния сектор обн. Дв бр. 27 от 31 Март 2006г., изм. Дв бр. 64 от 8 Август 2006г., изм. Дв бр. 102 от 19 Декември 2006г
  Указания за финансов одит
  Република българия с м е т н а п а л а т а европейски съюз конференцията се организира с финансовата подкрепа на Европейския съюз
  Председателят на Сметната палата на Руската федерация Сергей Степашин е на официално посещение в Република България
  С м е т н а п а л а т а стратегия за развитие на сметната палата за периода 2007-2012 година
  Указания за извършване на одит за съответствие: мсвои 4000 – 4200
  Хvііі конгрес на върховните одитни институции (инкосай)
  Указания за финансов одит одит на приблизителни счетоводни оценки, включително приблизителни счетоводни оценки по справедлива стойност и свързани оповестявания
  С м е т н а п а л а т а с п и с ъ к на допуснатите кандидати до външен конкурс
  Сметната палата в медиите май
  Доклад №0200000511 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на община Монтана
  Доклад №0051806310 за извършен одит на финансовото управление на община Ветово за периода от 01. 01. 2009 г до 30. 09. 2010 г февруари 2011 г
  Закон за политическите партии (Обн., Дв, бр. 30 от 28. 03. 2001 г.; изм и доп., бр. 103 от 25. 11. 2003 г.) Глава първа общи положения
  На политическите партии, които не са представили отчети за приходите и разходите за периода 2001 2004 г в Сметната палата
  Закон за далекосъобщенията Обн., Дв, бр. 88 от 07. 10. 2003 г.; изм и доп., бр. 19 от 2005 г., бр. 77 от 2005 г., бр. 88 от 2005 г.; изм., бр. 95 от 2005 г в сила от 01. 03. 2006 г.; изм и доп
  Закон за избиране на народни представители Обн., Дв, бр. 37 от 13. 04. 2001 г.; бр. 44 от 2001 г. Решение N: 8 на кс от 3 май 2001 г по к д. №10 от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г.; доп., б
  Доклад за резултатите от извършения финансов одит на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове
  Въпросник за нуждите на проучването на лицата за достъп до
  О д и т е н д о к л а д №0020302410 за извършен одит на финансовото управление на община Долни чифлик за периода от 01. 01. 2009 г до 31. 12. 2009 г. София, 2011 г. Одитният доклад
  Декларация от Мексико за независимостта на вои – международен стандарт на вои 10 (issai-10)
  Председателят на Сметната палата на Румъния д-р Дан Шагуна ни гостува в Русе
  Доклад №0200003411 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Каолиново за периода от 01. 01. 2010 г до 31. 12. 2010 г
  Доклад за резултатите от извършения " Одит на изпълнението на Европейските програми за образованието в Министерството на образованието и науката" за периода 01. 01. 2005 г до 31. 12. 2005 г
  Програма "Хоризонт", "Неделя 150", 20. 09. 2009 г. Водещ Величко Конакчиев
  Указания за финансов одит ползване работата на вътрешните одитори
  Доклад за резултатите от извършен одит на изпълнението на дейността на фонд „Научни изследвания към
  Конкурс за длъжността "стажант-одитор" в одитна дирекция "специфични одити" към сметната палата на република българия
  Закон за местните данъци и такси
  За резултатите от извършен одит за оценка на администрирането на приходите от ддс в Националната агенция за приходите за периода от 01. 01. 2006 г до 31. 12. 2007 г
  Изявление на председателя на Сметната палата доц д-р Георги Николов
directory files bg  
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница