files/bulletin
  Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
  Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
  Monbat plc
  Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз
  Отчет към 31. 12. 2008 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
  Допълнителна информация по чл. 33 Ал. 1 Т. 6 На наредба №2 за четвъртото тримесечие на 2010 Г
bg/bulletins/def_bulletins
  Бюлетин на дунавски екологичен форум
Documents/Infobulletin
  Месечен информационен бюлетин на нис при су „СВ. Кл. Охридски” декември 2011 с пожелание за весели празници
  Бюлетин октомври 2010 съдържание: магистратури, стипендии, стажове
sites/default/files
  Конкурс за млади умове на zeitgeist 9 програми 10 bg161PO003 06 „подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия 10
files/bulletin
  Акционерите на „ФеърПлей Пропъртис” адсиц гласуваха за намаляване размера на капитала София, 8 септември 2014 г. На проведеното днес Извънредно общо събрание, акционерите на „ФеърПлей Пропъртис”
  Образец пълномощно
Documents/Infobulletin
  Ma in european history leiden, paris, oxford
files/bulletin
  Допълнителна информация по чл. 33 Ал. 1 Т. 6 На наредба №2 за второ тримесечие на 2012 Г
  Отчет за доходите за годината, приключваща на 31 декември 2007 г. (всички суми са в хиляди лева) Пояснителните бележки са неразделна част от финансовия отчет
  Важна информация, влияеща върху цената на ценните книжа
media/documents
  Бюлетин съдебна практика по
files/bulletin
  Документ за предлаганите ценни книжа на „орфей клуб уелнес” ад
media/documents
  Бюлетин съдебна практика по
files/bulletin
  Доклад за дейността 31 декември 2008 г. Доклад за дейността
media/documents
  Бюлетин съдебна практика по
files/bulletin
  Отчет на „софарма ад към 31. 12. 2009 г
  Отчет на „софарма ад към 30. 09. 2009 г
media/documents
  Бюлетин съдебна практика по
  Бюлетин съдебна практика по
files/bulletin
  1Обща информация
  Отчет за доходите 7 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
  Отчет 30 юни 2009 г. Баланс
  Отчет 31 март 2008 г. Баланс
  Отчет 31 декември 2008 г. Баланс
  Отчет към 31. 03. 2008 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
  Отчет за периода 01. 01. 2008-30. 06. 2008г. Отчет за доходите
  Отчет 31 декември 2009 г предварителен Баланс
  Отчет 30 юни 2008 г. Пояснения към консолидирания междинен финансов отчет
  Отчет Обща информация
media/documents
  Бюлетин съдебна практика по
  Бюлетин съдебна практика по
Documents/Infobulletin
  Бюлетин май 2010 магистратури, стипендии, стажове ma in european history and civilisation
  Конкурс за стипендия "дамян балабанов" за академичната 2010/ 2011 Г
  Месечен информационен бюлетин на нис при су „СВ. Кл. Охридски” октомври 2011 съдържание
  Месечен информационен бюлетин на нис при су „СВ. Кл. Охридски” ноември 2011 съдържание
  Месечен информационен бюлетин на нис при су „СВ. Кл. Охридски” септември 2011 съдържание
files/bulletin
  Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните
Documents/Infobulletin
  Програма по медиен мениджмънт със стипендии от виена
  Месечен информационен бюлетин на нис при су „СВ. Кл. Охридски” януари 2011 нис ви пожелава
files/bulletin
  Нетна стойност на активите на един дял 9841лв
  Решение за промени в устава на дружеството; Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството
press
  Бюлетин 39 Най-скъпата яхта на изложението струва 355 000 евро
Documents/Infobulletin
  Магистратури, стипендии, стажове
  Бюлетин април 2010 магистратури, стипендии, стажове ma in european history and civilisation
assets/userfiles/file/Bulletin
  Решение на Министерския съвет №122 от 02. 03. 2007 г. (обн. Дв, бр. 21 от 2007 г.): Обявявам защитена зона „Централен Балкан, с идентификационен код bg0000494
files/bulletin
  Обществеността у в е д о м л е н и е
  До Комисия за финансов надзор /кфн/ управление „Надзор на инвестиционната дейност”
  Справка с допълнителна информация по чл. 73г, ал. 1, т. 6, буква „а” „д” от Наредба 25 за дф ид кд пеликан ад за периода 01. 01. 2009 31. 03. 2009
Documents/Infobulletin
  Бюлетин септември 2010 магистратури, стипендии, стажове ma in European History and Civilisation
files/bulletin
  Captl – Инвестиционно дружество “Капман Капитал” ад
  Решение на кфн n 525-Е/19. 08. 2011 г., както следва
Documents/Infobulletin
  Конкурс за независими изследвания Програма "Стимулиране на върхови научни постижения"
  Месечен информационен бюлетин на нис при су „СВ. Кл. Охридски” юли 2011 съкратено издание
  Бюлетин юни 2010 магистратури, стипендии, стажове
  Конкурс за независими изследвания Програма "Стимулиране на върхови научни постижения"
files
  08 – 18. 11. 2007 г. Б ю л е т и н №5 Зала „Христо Ботев” – Mъже
files/bulletin
  “ Хелт енд уелнес” адсиц счетоводен баланс
Documents/Infobulletin
  Програма по бизнес администрация ( Full-time mba ). Програмата се провежда на английски език и е насочена към мениджъри с не по-малко от три години професионален стаж
files/bulletin
  Отчет за доходите стр. Отчет за паричните потоци стр
Documents/Infobulletin
  Магистратури, стипендии, стажове
files/bulletin
  Доклад за дейността на ид „надежда" ад 2007 г. Дейност на ид „Надежда" ад за 2007 г
  Доклад за дейността на „енемона ад за трето тримесечие на 2008 Г
  Уважаеми дами и господа
  Химимпорт ад
  Отчет за доходите 4 Консолидиран отчет за паричните потоци
Documents/Infobulletin
  Месечен информационен бюлетин на нис при су „СВ. Кл. Охридски” февруари 2012 съдържание
files/bulletin
  Отчет за дейността към 30 септември 2009 година /неконсолидиран
  Доклад за дейността на „Българска роза ад през трето тримесечие на 2008 година
  Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т. 7 от Наредба №2 от 17. 09. 2003 год на „Софарма” ад към 31. 03. 2017 год
  Доклад за дейността на „енемона ад за четвърто тримесечие на 2009 г
  Доклад за дейността на „енемона ад за трето тримесечие на 2009 г
  Доклад за дейността на „енемона ад на консолидирана база за второ тримесечие на 2009 Г
  За периода 10. 2010 – 31. 12. 2010 година Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях
  Съобщение до медиите
  Д о к л а д за дейността на „Българска роза ад през 2007 година Годишния доклад
  Доклад за дейността по чл. 33 от закона за счетоводството
analytica/2007/jan
  Анализи и прогнози декември, 2006 Дефицитът по текущата сметка нараства с 54. 8% на год
Documents/Infobulletin
  ST. kliment ohridski university of sofia scientific research
  ST. kliment ohridski university of sofia scientific research
files/bulletin
  Доклад за дейността на "пампорово" ад за финансовата 2009 година
  Цени на един дял за 28/02/2012 г
  Тексим асет мениджмънт еад
Documents/Infobulletin
  На нис при су „СВ. Кл. Охридски” февруари 2011 съдържание: магистратури, стипендии, стажове
files/bulletin
  Отчет за четвърто тримесечие на 2008 година представен чрез единната система за предоставяне на информация е-Регистър на 27. 01. 2009 г
  Трудов стаж
bg/bulletins/def_bulletins
  Бюлетин на деф информационно издание на Дунавски екологичен форум
files
  Сп по Футзал за глухи – Финална фаза /15-17. 11. 2007 г./ Четвъртфинали 15. 11. 2007 г. /четвъртък/ Зала Зимен дворец /играят мъже
  Б ю л е т и н №7 сп по Футзал за глухи – Финална фаза /15-17. 11. 2007 г./ Четвъртфинали 15. 11. 2007 г. /четвъртък
files/bulletin
  Доклад за дейността на "Костенец Хартия и Хартиени Изделия" ад за іv-то тримесечие на 2008 година
  Декларация по чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба №2 от 17. 09. 2003 г. Долуподписаните: Константинос Ангелос Цупелис
  Доклад за дейността на "българска холдингова компания" ад за 2013 година
  Предмет на дейност
media/documents
  Бюлетин съдебна практика по
files/bulletin
  A информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента
  Отчет за управлението на ид „Индустриален фонд” ад към 31. 03. 2008г
  “асенова крепост” ад – асеновград
  Кодекс за корпоративно управление. Същата ще бъде предложена за приемане от Общото събрание на дружеството, насрочено за 24 септември 2013г
  Отчет на "българска роза"
  Материали, свързани с дневния ред за провеждане на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис” адсиц насрочено за 30. 06. 2008 г от 10. 00 часа в седалището на дружеството: гр
pi_files/2011/06/16/10
  Седалки и пипна карбоновите "хриле", за да се убеди, че са истнски
files/bulletin
  Отчет на „софарма ад към 31. 03. 2008 г
  Доклад за дейността на „Флориомнт пропъртис адсиц 31. 12. 2011 г
  Решение на годишно общо събрание от 15. 07. 2010 г
  Доклад за дейността 31. 12. 2007г. Гр. София уважаеми инвеститори, Годишният доклад за дейността на „ХипоКредит ад е изготвен в унисон с разпоредбите и изискванията на
  Албена вътрешна информация
  Доклад за дейността и управлението на „асенова крепост ад за 2008 г
  Доклад за дейността и управлението на „асенова крепост ад за 2011 г
  Отчет за финансовото състояние 2 Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
  “ д ъ б “ ад гр. Враца допълнителна информация чл. 33 А
  Оповестяване на информация относно „бианор холдинг” ад съгласно приложение №9 към чл. 28, ал. 2 от Наредба №2
  Доклад за дейността на ломско пиво ад за трето тримесечие на 2009 г
files
  Каучукова промишленост” информационен бюлетин
media/documents
  Бюлетин практика по правата на човека
files/bulletin
  Лични данни Дата и място на раждане: 23 Юни 1977 г., София, България Гражданство и националност : българин Професионален опит
about-central-library/bulletin-of-central-library-of-bas
  System number [000149355]
media/documents
  Бюлетин съдебна практика по
files/bulletin
  Отчет за второ тримесечие на 2008 г на "Електроника" ад съгл чл. 33 ал. 1, т. 6 от Наредба №2 от 2003 г
  Доклад за дейността на Управителния съвет на "Фаворит Холд" ад за дейността на групата през 2016 година
bulletin/images/stories/filologii
  І курс български език и английски език
files/bulletin
  Трето тримесечие на 2010 г. І. Обявяване на печалбата на дружеството
  Отчет за финансовото състояние Активи Пояснение
  Комисия за финансов надзор
  До Комисия за финансов надзор Управление “Надзор на инвестиционната дейност”
  Доклад за дейността на транскарт ад, гр. София за трето тримесечие на 2008 година
bg/bulletins/def_bulletins
  3 брой – ноември 2003 г. Информационно издание на Дунавски екологичен форум
files/bulletin
  Апостол Лъчезаров Апостолов
  Информация относно извършени промени в счетоводната политика на Дружеството, през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента
  Информация относно извършени промени в счетоводната политика на Дружеството, през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента
  Отчет към 31 декември 2007 Г. На „ булленд инвестмънтс адсиц
  “Надзор на инвестиционна дейност”
  Отчет на "армейски холдинг" ад за първо тримесечие на 2008 год
  Доклад за дейността на „Българска роза ад през първото тримесечие на 2008 година
  Доклад за дейността съгласно чл. 33 от Закона за счетоводство
  Материали за провеждане на общо събрание на акционерите на Холдинг Асенова крепост ад – гр. Асеновград, насрочено за 18. 06. 2012 г в 14. 00
  Материали за провеждане на общо събрание на акционерите на Холдинг Асенова крепост ад – гр. Асеновград, насрочено за 29. 06. 2011 г в 14. 00
  Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени на дружеството: Няма решение за преобразуване на дружеството
  Доклад за дейността и управлението на „асенова крепост ад за 2009 г
  Решение за изменение на Устава на Дружеството : Проект на решение; III. Материали по т от дневния ред
  Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба №2 от 17. 09. 2003г на кфн
bg/bulletins/def_bulletins
  Бюлетин на дунавски екологичен форум бр. 2/2005 в този брой: Уводна статия
media/documents
  Бюлетин съдебна практика по
files/bulletin
  Отчет на „актив сървисиз еоод към 31 декември 2008г
  Отчет за доходите 3 Баланс 4 Отчет за промените в нетните активи, подлежащи на разпределение
  Тексим асет мениджмънт еад
  Отчет за финансовото състояние 2 Отчет за всеобхватния доход според същността на разходите
media/documents
  Бюлетин съдебна практика по
  Електронно издание бюлетин съдебна практика по
files/bulletin
  Отчет 3 1 декември 20 10 г. Пояснения към междинния съкратен консолидиран финансов отчет
  Доклад за дейността на на "монбат" ад, гр. София за финансовата 2007 Г
media/documents
  Електронно издание бюлетин съдебна практика по
files/bulletin
  Доклад за дейността на "меком" ад за периода 01. 01. 2008 30. 09. 2008 Г
  Доклад за дейността на "меком" ад за периода 01. 01. 2008 30. 06. 2008 Г
media/documents
  Електронно издание бюлетин съдебна практика по
files/bulletin
  Доклад за дейността на„Вик бебрещ еоод гр. Ботевград съдържа достоверен преглед на информацията за важни събития, настъпили през шестмесечният финансов отчет на 2016 г
media/documents
  Електронно издание бюлетин съдебна практика по
  Електронно издание бюлетин съдебна практика по
files/bulletin
  Доклад за дейността Доклад за преглед
  Доклад за дейността на софарма ад за деветмесечие на 2008г
  Извънредното общо събрание на акционерите на „Хидроизомат” ад
  Доклад за дейността на на "билборд" ад, гр. София за финансовата 2008 Г
  Доклад относно политиката за възнагражденията на членовете на управителния и надзорния съвет на „българска холдингова компания“ ад
  Доклад за дейността на ломско пиво ад за трето тримесечие на 2010 г
media/documents
  Електронно издание бюлетин съдебна практика по
files/bulletin
  На вниманието на: г-жа Агайн Гури – Зам. Председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” До „Българска фондова борса – София”
  Информация за “българска холдингова компания” ад, гр. София
  Доклад за дейността на група софарма за 2008 г
  Отчет за дейността на „Елпром зем" ад към 31 март 2008 год. През първoто тримесеие на 2008 година „Елпром зем"
  Доклад за дейността
ebc/bulletin-I-ebc/source/BRO, 2018/2018-04/drafts
  Защо възкресението на исус е важно?
files/bulletin
  Отчет за периода 01. 01. 2017 г. 30. 09. 2017 г. Пояснителни сведения към междинен финансов отчет
media/documents
  Електронно издание бюлетин съдебна практика по
  Електронно издание бюлетин съдебна практика по
files/bulletin
  “б ъ л г а р с к а Х о л д и н г о в а к о м п а н и я” а д
  Доклад за дейността на „биоиасис ад, гр. София през второто тримесечие на 2008г
  Холдинг Пътища" ад подписа договор за "
  Доклад за дейността на саф магелан ад за четвърто тримесечие на 2010 г
  Решение №3592/30. 08. 1991г на ос-гр. Русе по ф д. №2878/1991г
  До общото събрание на акционерите на “солид инвест” адсиц
  Доклад за дейността на „ лев инвест адсиц, гр. София през първото тримесечие на 2017 г
  Закона за задълженията и договорите (дззд) „дп „тсв" „рвп кьоне"
  Отчет за ІІІ тримесечие. ІІ. Запориране на акциите от капитала на "Арома" ад
  Адванс терафонд адсиц
  “Надзор на инвестиционна дейност”
  “българска холдингова компания” ад
  Център за междуетнически диалог и толерантност “амалипе”, велико търново
media/documents
  Електронно издание бюлетин съдебна практика по
files/bulletin
  Съгласно изискванията на чл. 48, Ал. 3 От наредба №25, изготвена от уд „статус капитал” ад относно портфейла
  Комисията по финансов надзор направление „надзор на инвестиционната дейност
  Monbat plc
  Финансов надзор управление “Надзор на
  “Надзор на инвестиционна дейност”
  Доклад за дейността за 2007 год
  Отчет за 2010 година Приложение към финансовия отчет за първото тримесичие на 2011 година
  Отчет За периода 01. 01. 2008 до 31. 03. 2008 година І. Учредяване и регистрация Предприятието "Верея Тур" ад гр. Стара Загора е регистрирано в Старозагорския окръжен съд, по фирмено дело №4659/1991г
  Доклад за дейността на дружеството, периодичния финансов отчет за същия период, както и с информацията по чл. 41, ал. 1, т. 7 от Наредба №2 на кфн, преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството
  Долуподписаният/ата/ото
  Закон за номинираните членове в Съвета на директорите на „Слънчо ад
  Доклад за дейността на „Каучук ад гр. София за първо тримесечие на 2008 г
  Доклад за дейността на група тодоров за трето тримесечие на 2014 г
  Отчет за периода към 31. 12. 2013 година Годишният финансов отчет от страница 1 до страница57е одобрен и подписан от името на "инфра холдинг"ад от
  Доклад на независимите одитори
bulletin
  2011 г е 49 от създаването на ннтдд. През 2012 г ще отбележим 50 годишния юбилей на Дружеството
  Честита Новата 2013 година!
  Справочник по дефектоскопия, с разработване на стратегия за развитието на бк в рб
files/bulletin
  Доклад за дейността на „билборд ад, гр. София на консолидирана база през четвъртототримесечие на 2007Г
  Покана за свикване на извънредно общо събрание на “меком” ад
  От Експат Имоти адсиц
bulletin
  Честита Новата 2018 година!
files/bulletin
  Доклад за дейността към 31. 12. 2013 год
  Отчет за 2008 г.; Проект за решение ос избира предложения от Надзорния съвет регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г
  Цба асет Мениджмънт“ ад
bulletin
  Семинар на специалистите в областта на диагностиката на енергооборудването. Желая на всички участници добро здраве, творчески срещи и добро настроение
files/bulletin
  Доклад за дейността на дружеството, периодичния финансов отчет за същия период, както и с информацията по чл. 41, ал. 1, т. 7 от Наредба №2 на кфн, преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството
  Отчет за дейността на "алма тур бг" ад за първото тримесечие на 2009г
  Образец пълномощно
bulletin
  Програма за допълнителна квалификация на специалистите които ще бъдат ориентирани да работят по тези проекти
files/bulletin
  Доклад за дейността на дружеството, периодичния финансов отчет за същия период, както и с информацията по приложение №9 от Наредба №2 на кфн, преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството
  Отчет за периода 01. 01. 31. 03. 2008 г. Съдържание отчет за доходите 1
media/documents
  Електронно издание бюлетин съдебна практика по
  Електронно издание бюлетин съдебна практика по
files/bulletin
  Отчет на „енемона" ад към 31. 12. 2007 г. /с-но мсс 34/ Информация за дружеството „Енемона"
  “Надзор на инвестиционна дейност”
  Доклад за дейността, съдържащ информация за важни събития, настъпили през периода 01. 07. 2011 г. 30. 09. 2011 г за „Глобекс Истейт Фонд" адсиц
media/documents
  Електронно издание
bulletin
  1. вести от националното дружество по ефектоскопия
files/bulletin
  Доклад за дейността на „тодоров ад гр. София за първо тримесечие на 2008 г
media/documents
  Електронно издание
  Електронно издание
bulletin
  Отчет за работата на ннтдд доклад на финансовата комисия Приемане на плана за работа и бюджета за 2016 г
  Бюлетин n 53 Уважаеми колеги
  Конкурс по програма „Конкурентноспособност и успя да получи финансова подкрепа за реализация на тази дейност
media/documents
  Електронно издание
files/bulletin
  Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени на дружеството: Няма решение за преобразуване на дружеството
  Доклад за дейността Доклад на независимия одитор Отчет за финансовото състояние
  Образец/ Пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на „експат имоти” адсиц
bulletin
  Бюлетин n 55 Уважаеми колеги!
  Честита Нова 2010 година!
files/bulletin
  1. На дата 30. 09. 2008 година е платена сумата в размер на 119 977. 05 евро /сто и деветнадесет хиляди деветстотин седемдесет и седем евро и пет евроцента/ от сметката на дружеството в „Юробанк и еф Джи България ад
directory files bulletin  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница