files/bulletin
  Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
  Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
  Monbat plc
  Monbat plc
  Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
  Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз
  Отчет към 31. 12. 2008 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
  Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци
  Допълнителна информация по чл. 33 Ал. 1 Т. 6 На наредба №2 за четвъртото тримесечие на 2010 Г
  Доклад за дейността/ считаме, че за постигането на публикуваните прогнози могат да повлияят
sites/default/files
  Конкурс за млади умове на zeitgeist 9 програми 10 bg161PO003 06 „подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия 10
files/bulletin
  Акционерите на „ФеърПлей Пропъртис” адсиц гласуваха за намаляване размера на капитала София, 8 септември 2014 г. На проведеното днес Извънредно общо събрание, акционерите на „ФеърПлей Пропъртис”
  Образец пълномощно
  Варна допълнителна информация за трето тримесечие на 2008 г
  Отчет за финансовото състояние 1 Отчет за всеобхватния доход
  Отчет Към 31 март 2011 г. Пояснения към финансовия отчет
  Допълнителна информация по чл. 33 Ал. 1 Т. 6 На наредба №2 за второ тримесечие на 2012 Г
  Отчет за финансовото състояние към 31 декември / предварителен/ Активи Пояснение
  Отчет за доходите за годината, приключваща на 31 декември 2007 г. (всички суми са в хиляди лева) Пояснителните бележки са неразделна част от финансовия отчет
  Важна информация, влияеща върху цената на ценните книжа
  Документ за предлаганите ценни книжа на „орфей клуб уелнес” ад
  Отчет към 31. 03. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
  Отчет 30 септември 2009 г. Баланс
  Доклад за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на съвета на директорите на
  Доклад за дейността 31 декември 2008 г. Доклад за дейността
  Отчет за финансовото състояние 1 Отчет за всеобхватния доход
  Отчет на „софарма ад към 31. 12. 2009 г
  Отчет на „софарма ад към 30. 09. 2009 г
  Отчет 1Обща информация
  1Обща информация
  Отчет за доходите 7 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
  Отчет 30 юни 2009 г. Баланс
  Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
  Отчет 31 март 2008 г. Баланс
  Отчет 31 декември 2008 г. Баланс
  Отчет към 31. 03. 2008 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
  Отчет за финансовото състояние 1 Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
  Отчет за периода 01. 01. 2008-30. 06. 2008г. Отчет за доходите
  Отчет 31 декември 2009 г предварителен Баланс
  Отчет 30 юни 2008 г. Пояснения към консолидирания междинен финансов отчет
  Отчет Обща информация
  Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните
  Нетна стойност на активите на един дял 9841лв
  Нетна стойност на активите на един дял: 8421лв
  Решение за промени в устава на дружеството; Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството
  Обществеността у в е д о м л е н и е
  До Комисия за финансов надзор /кфн/ управление „Надзор на инвестиционната дейност”
  Справка с допълнителна информация по чл. 73г, ал. 1, т. 6, буква „а” „д” от Наредба 25 за дф ид кд пеликан ад за периода 01. 01. 2009 31. 03. 2009
  Справка с допълнителна информация по чл. 73г, ал. 1, т. 6, буква „а” „д” от Наредба 25 за дф кд акции българия за периода 01. 01. 2008 30. 09. 2008
  “Надзор на инвестиционна дейност”
  Доклад за дейността на Застрахователно акционерно дружество "Булстрад" по чл. 100о, ал. 4, т. 2 от зппцк и чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба №2/2003
  Captl – Инвестиционно дружество “Капман Капитал” ад
  Решение на кфн n 525-Е/19. 08. 2011 г., както следва
files
  08 – 18. 11. 2007 г. Б ю л е т и н №5 Зала „Христо Ботев” – Mъже
files/bulletin
  “ Хелт енд уелнес” адсиц счетоводен баланс
  Кфн потвърди проспект на бакб за допускане до търговия на регулиран пазар на шестата по ред емисия ипотечни облигации на Банката. Както вече беше оповестено, емисията беше издадена на 29. 07. 2008г
  Доклад за дейността на „енемона ад на консолидирана база за четвърто тримесечие на 2010 Г
  Отчет за доходите стр. Отчет за паричните потоци стр
  Доклад за дейността на ид „надежда" ад 2007 г. Дейност на ид „Надежда" ад за 2007 г
  Доклад за дейността на „енемона ад за трето тримесечие на 2008 Г
  Уважаеми дами и господа
  Химимпорт ад
  Отчет за доходите 4 Консолидиран отчет за паричните потоци
  Отчет за дейността към 30 септември 2009 година /неконсолидиран
  Доклад за дейността на „Българска роза ад през четвърто тримесечие на 2008 година
  Доклад за дейността на „Българска роза ад през трето тримесечие на 2008 година
  Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т. 7 от Наредба №2 от 17. 09. 2003 год на „Софарма” ад към 31. 03. 2017 год
  Доклад за дейността на „енемона ад за четвърто тримесечие на 2009 г
  Доклад за дейността на „енемона ад за трето тримесечие на 2009 г
  Доклад за дейността на „енемона ад на консолидирана база за второ тримесечие на 2009 Г
  Отчет за всеобхватния доход 1 отчет за финансовото състояние 2
  За периода 10. 2010 – 31. 12. 2010 година Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях
  За периода 2011 – 31. 03. 2011 година Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях
  Съобщение до медиите
  Д о к л а д за дейността на „Българска роза ад през 2007 година Годишния доклад
  Интерлийз ауто” еад прoспект за вторично публично предлагане на корпоративни облигации регистрационен документ
  Съгласно изискванията на чл. 48, Ал. 3 От наредба №25, изготвена от уд „статус капитал” ад относно портфейла
  Доклад за дейността по чл. 33 от закона за счетоводството
  Решение за промени в устава на дружеството; Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството
  Доклад за дейността на "пампорово" ад за финансовата 2009 година
  Доклад за дейността на „ита българия Енерджи Инвестмънтс ад
  Цени на един дял за 28/02/2012 г
  Тексим асет мениджмънт еад
  Отчет за четвърто тримесечие на 2008 година представен чрез единната система за предоставяне на информация е-Регистър на 27. 01. 2009 г
  Трудов стаж
files
  Сп по Футзал за глухи – Финална фаза /15-17. 11. 2007 г./ Четвъртфинали 15. 11. 2007 г. /четвъртък/ Зала Зимен дворец /играят мъже
  Б ю л е т и н №7 сп по Футзал за глухи – Финална фаза /15-17. 11. 2007 г./ Четвъртфинали 15. 11. 2007 г. /четвъртък
files/bulletin
  Доклад за дейността на „монбат ад, през първото тримесечие на 2009 г. На консолидирана база
  Доклад за дейността на "Костенец Хартия и Хартиени Изделия" ад за іv-то тримесечие на 2008 година
  Декларация по чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба №2 от 17. 09. 2003 г. Долуподписаните: Константинос Ангелос Цупелис
  “българска холдингова компания” ад
  Доклад за дейността на "българска холдингова компания" ад за 2013 година
  Предмет на дейност
  Автобиография име: Вили Леман
  A информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента
  Отчет за управлението на ид „Индустриален фонд” ад към 31. 03. 2008г
  “асенова крепост” ад – асеновград
  “асенова крепост” ад – асеновград
  Кодекс за корпоративно управление. Същата ще бъде предложена за приемане от Общото събрание на дружеството, насрочено за 24 септември 2013г
  Отчет на "българска роза"
  Материали, свързани с дневния ред за провеждане на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис” адсиц насрочено за 30. 06. 2008 г от 10. 00 часа в седалището на дружеството: гр
  Отчет на „софарма ад към 31. 03. 2008 г
  Програма за корпоративно управление и нейното изпълнение 34 12. Допълнителна информация по раздел VI а от приложение №10 от наредба №2 на кфн 35
  Доклад за дейността на „Флориомнт пропъртис адсиц 31. 12. 2011 г
  Решение на годишно общо събрание от 15. 07. 2010 г
  Доклад за дейността на Управителния съвет на "Фаворит Холд" ад за дейността на групата през 2009 година
  Доклад за дейността 31. 12. 2007г. Гр. София уважаеми инвеститори, Годишният доклад за дейността на „ХипоКредит ад е изготвен в унисон с разпоредбите и изискванията на
  В случай на упълномощител акционер юридическо лице
  Албена вътрешна информация
  Банка Пиреос България е носител на наградата „Финансов продукт на годината за 2005, 2006 и 2007 г от Международното финансово изложение
  Доклад за дейността и управлението на „асенова крепост ад за 2008 г
  Доклад за дейността и управлението на „асенова крепост ад за 2011 г
  Отчет за финансовото състояние 2 Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
  “ д ъ б “ ад гр. Враца допълнителна информация чл. 33 А
  Оповестяване на информация относно „бианор холдинг” ад съгласно приложение №9 към чл. 28, ал. 2 от Наредба №2
  Отчет за 2015 г. Одиторски доклад; Счетоводна политика и обяснителни бележки
  Доклад за дейността на ломско пиво ад за трето тримесечие на 2009 г
files
  Каучукова промишленост” информационен бюлетин
files/bulletin
  Лични данни Дата и място на раждане: 23 Юни 1977 г., София, България Гражданство и националност : българин Професионален опит
  Отчет за второ тримесечие на 2008 г на "Електроника" ад съгл чл. 33 ал. 1, т. 6 от Наредба №2 от 2003 г
  Комисия за финансов надзор
  Доклад за дейността на Управителния съвет на "Фаворит Холд" ад за дейността на групата през 2016 година
  Трето тримесечие на 2010 г. І. Обявяване на печалбата на дружеството
  Отчет за финансовото състояние Активи Пояснение
  Вътрешна информация по чл. 28 от Наредба 2
  Комисия за финансов надзор
  До Комисия за финансов надзор Управление “Надзор на инвестиционната дейност”
  Доклад за дейността на транскарт ад, гр. София за трето тримесечие на 2008 година
  Апостол Лъчезаров Апостолов
  Информация относно извършени промени в счетоводната политика на Дружеството, през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента
  Информация относно извършени промени в счетоводната политика на Дружеството, през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента
  Отчет към 31 декември 2007 Г. На „ булленд инвестмънтс адсиц
  “Надзор на инвестиционна дейност”
  Отчет на "армейски холдинг" ад за първо тримесечие на 2008 год
  Доклад за дейността на „Българска роза ад през първото тримесечие на 2008 година
  Доклад за дейността на змм„металик ад пазарджик за 2008Г
  Доклад за дейността съгласно чл. 33 от Закона за счетоводство
  Материали за провеждане на общо събрание на акционерите на Холдинг Асенова крепост ад – гр. Асеновград, насрочено за 18. 06. 2012 г в 14. 00
  Материали за провеждане на общо събрание на акционерите на Холдинг Асенова крепост ад – гр. Асеновград, насрочено за 29. 06. 2011 г в 14. 00
  Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени на дружеството: Няма решение за преобразуване на дружеството
  Доклад за дейността и управлението на „асенова крепост ад за 2009 г
  Решение за изменение на Устава на Дружеството : Проект на решение; III. Материали по т от дневния ред
  Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба №2 от 17. 09. 2003г на кфн
  Отчет на „актив сървисиз еоод към 31 декември 2008г
  Доклад за дейността 2 Баланс 4 Отчет за доходите по функционален принцип
  Отчет за доходите 3 Баланс 4 Отчет за промените в нетните активи, подлежащи на разпределение
  Тексим асет мениджмънт еад
  Отчет за финансовото състояние 2 Отчет за всеобхватния доход според същността на разходите
  Отчет 3 1 декември 20 10 г. Пояснения към междинния съкратен консолидиран финансов отчет
  Доклад за дейността на на "монбат" ад, гр. София за финансовата 2007 Г
  Доклад за дейността на "меком" ад за периода 01. 01. 2008 30. 09. 2008 Г
  Доклад за дейността на "меком" ад за периода 01. 01. 2008 30. 06. 2008 Г
  Доклад за дейността през 2008 г.; Проект за решение
  Доклад за дейността на„Вик бебрещ еоод гр. Ботевград съдържа достоверен преглед на информацията за важни събития, настъпили през шестмесечният финансов отчет на 2016 г
  Доклад за дейността Доклад за преглед
  Доклад за дейността на софарма ад за деветмесечие на 2008г
  Доклад за дейността на софарма ад за първо тримесечие на 2008г
  Отчет сиенит холдинг ад 30 юни 2011 г. Пояснения към консолидирания финансов отчет
  Извънредното общо събрание на акционерите на „Хидроизомат” ад
  Доклад за дейността на " Прайм Пропърти бг" адсиц за периода 01. 04. 30. 06. 2008 г
  Доклад за дейността на на "билборд" ад, гр. София за финансовата 2008 Г
  Доклад относно политиката за възнагражденията на членовете на управителния и надзорния съвет на „българска холдингова компания“ ад
  Доклад за дейността на ломско пиво ад за трето тримесечие на 2010 г
  На вниманието на: г-жа Агайн Гури – Зам. Председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” До „Българска фондова борса – София”
  Информация за “българска холдингова компания” ад, гр. София
  Доклад за дейността на група софарма за 2008 г
  Отчет за дейността на „Елпром зем" ад към 31 март 2008 год. През първoто тримесеие на 2008 година „Елпром зем"
  Доклад за дейността
  Отчет към 31 март 2008 година Информация за Дружеството "Лизингова компания"
  Отчет за периода 01. 01. 2017 г. 30. 09. 2017 г. Пояснителни сведения към междинен финансов отчет
  “Софарма имоти” адсиц
  “б ъ л г а р с к а Х о л д и н г о в а к о м п а н и я” а д
  Комисията за финансов надзор
  Доклад за дейността на „биоиасис ад, гр. София през второто тримесечие на 2008г
  Доклад за дейността през 2008 година съдържание въведение 2 I. Преглед на дейността 2 Основни показатели, характеризиращи резултатите от дейността 2
  Холдинг Пътища" ад подписа договор за "
  Доклад за дейността на саф магелан ад за четвърто тримесечие на 2010 г
  Доклад за дейността на " трансстрой-бургас" ад за трето тримесечие на 2013 година
  Доклад за дейността на "Рекорд " ад гр. Габрово за деветмесечието на 2008 година
  Решение №3592/30. 08. 1991г на ос-гр. Русе по ф д. №2878/1991г
  До общото събрание на акционерите на “солид инвест” адсиц
  Доклад за дейността на „ лев инвест адсиц, гр. София през първото тримесечие на 2017 г
  Закона за задълженията и договорите (дззд) „дп „тсв" „рвп кьоне"
  Отчет за ІІІ тримесечие. ІІ. Запориране на акциите от капитала на "Арома" ад
  Адванс терафонд адсиц
  Инвестор. Бг ад отчита рекордни приходи през октомври, очаква ръст от 25% за 2011 г
  “Надзор на инвестиционна дейност”
  “българска холдингова компания” ад
  Център за междуетнически диалог и толерантност “амалипе”, велико търново
  Доклад за дейността на „албена" ад към 31 декември 2007 Г. Ръководството представя своя годишен доклад за дейността на „Албена" ад към 31 декември 2007 г
  Съгласно изискванията на чл. 48, Ал. 3 От наредба №25, изготвена от уд „статус капитал” ад относно портфейла
  Комисията по финансов надзор направление „надзор на инвестиционната дейност
  Monbat plc
  Финансов надзор управление “Надзор на
  “Надзор на инвестиционна дейност”
  Доклад за дейността за 2007 год
  Комисия за финансов надзор управление „надзор на инвестиционната дейност
  На „водоснабдяване и канализация – шумен” оод гр. Шумен за четвърто тримесечие и към 31. 12. 2016 година фирмен профил наименование
  Отчет за 2010 година Приложение към финансовия отчет за първото тримесичие на 2011 година
  Отчет За периода 01. 01. 2008 до 31. 03. 2008 година І. Учредяване и регистрация Предприятието "Верея Тур" ад гр. Стара Загора е регистрирано в Старозагорския окръжен съд, по фирмено дело №4659/1991г
  Доклад за дейността на дружеството, периодичния финансов отчет за същия период, както и с информацията по чл. 41, ал. 1, т. 7 от Наредба №2 на кфн, преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството
  Долуподписаният/ата/ото
  Фаворит Холд ад д о к л а д з а д е й н о с т т а
  П ъ л н о м о щ н о за представляване на акционер в общото събрание на акционерите
  Доклад за дейността на "Инвестмънт Пропъртис"
  Закон за номинираните членове в Съвета на директорите на „Слънчо ад
  Доклад за дейността на „Каучук ад гр. София за първо тримесечие на 2008 г
  Доклад за дейността на група тодоров за трето тримесечие на 2014 г
  Отчет за периода към 31. 12. 2013 година Годишният финансов отчет от страница 1 до страница57е одобрен и подписан от името на "инфра холдинг"ад от
  Счетоводна политика на „инвестмънт пропъртис” адсиц
  Отчет за паричния поток 20 26. Отчет за промените в собствения капитал 20
  Доклад на независимите одитори
  Доклад за дейността на „билборд ад, гр. София на консолидирана база през четвъртототримесечие на 2007Г
  Покана за свикване на извънредно общо събрание на “меком” ад
  От Експат Имоти адсиц
  “б ъ л г а р с к а Х о л д и н г о в а к о м п а н и я” а д
  Доклад за дейността към 31. 12. 2013 год
  Доклад за дейността към 30. 06. 2011 год
  Отчет за 2008 г.; Проект за решение ос избира предложения от Надзорния съвет регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г
  Цба асет Мениджмънт“ ад
  Доклад за дейността на дружеството, периодичния финансов отчет за същия период, както и с информацията по чл. 41, ал. 1, т. 7 от Наредба №2 на кфн, преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството
  Отчет за дейността на "алма тур бг" ад за първото тримесечие на 2009г
  Образец пълномощно
  Отчет Инвестмънт Пропъртис адсиц 30 юни 2009 г. /Междинен
  Доклад за дейността на дружеството, периодичния финансов отчет за същия период, както и с информацията по приложение №9 от Наредба №2 на кфн, преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството
  Отчет за периода 01. 01. 31. 03. 2008 г. Съдържание отчет за доходите 1
  Отчет на „енемона" ад към 31. 12. 2007 г. /с-но мсс 34/ Информация за дружеството „Енемона"
  “Надзор на инвестиционна дейност”
  Доклад за дейността, съдържащ информация за важни събития, настъпили през периода 01. 07. 2011 г. 30. 09. 2011 г за „Глобекс Истейт Фонд" адсиц
  Правила за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник Общи положения
  Доклад за дейността на „тодоров ад гр. София за първо тримесечие на 2008 г
  Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени на дружеството: Няма решение за преобразуване на дружеството
  Доклад за дейността Доклад на независимия одитор Отчет за финансовото състояние
  Отчет на "София Комерс Заложни Къщи" ад за периода 01. 07. 2010 г. 30. 09. 2010 г
  Образец/ Пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на „експат имоти” адсиц
  На вниманието на: г-жа Ранкова – Зам. Председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” До „Българска фондова борса – София”
  1. На дата 30. 09. 2008 година е платена сумата в размер на 119 977. 05 евро /сто и деветнадесет хиляди деветстотин седемдесет и седем евро и пет евроцента/ от сметката на дружеството в „Юробанк и еф Джи България ад
directory files bulletin  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница