files/documents
  Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
  Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
sites/default/files/documents/regulation
  Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
files/documents/D PBPZ Analiz zdr sas 2012
  На 14 февруари съвпадат три празника
sites/default/files/documents/regulation
  Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
files/documents
  Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
uploadfiles/documents
  Списък на субсидираните неправителствени организации през 2012 г
files/documents/D PBPZ Analiz zdr sas 2012
  Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година
files/documents/Zdravni materiali
  21 ноември световен ден без тютюнев дим
  Решение на Световната здравна организация. На този ден през 1882г немският микробиолог Роберт Кох обявява, че е изолирал бацила на туберкулозата
files/documents/Sedmi Infor_a/INFO 2015
  Република българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция
sites/default/files/documents/regulation
  Закон за кадастъра и имотния регистър в сила от 01. 01. 2001 г
files/documents
  Инструкция № и-1 от 25 септември 2012 Г. За условията и реда за носене на служебно оръжие от служителите на главна дирекция "охрана"
files/documents/Zdravni materiali
  26 септември 2013г. „Деня на екс пушача”
files/documents
  Европейска имунизационна седмица, 24-30 април 2016 г
  Наредба №13 от 30 декември 2003 Г
  Наредба №9 от 4 август 2006 Г. За защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа
language/bg/uploads/files/documents__0
  Декларация за количеството произведено и налично зърно
files/documents
  Закон за биологичното разнообразие
  Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти
  Как да осигурим безопасност на склада по време на пожар
uploads/files/documents
  Дипломатически корпус (справочник) София септември, 2014 г. Съдържание
files/documents
  Наредба №4 от 14. 10. 2002 г за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа
uploadfiles/documents
  „Права в действие – следващи стъпки” Стандарти на чл. 12 от
  Регионална конференция за представяне на Мобилен подход Библиотека на играчките 3-4 ноември 2015 г., хотел Терра Европа, Търговище
files/documents
  Издадена от Министерството на транспорта
  Петър Венцеславов Медарски
  Списък на продуктите, свързани с отбраната приложение №1 към пмс №158 от 24. 07. 2012 г
files/documents/Zarazni zabol 2014
  В сезона на грипа и противогрипните ваксини епидемиологична обстановка
files/documents
  Република българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция гр. В р а ц а
files/documents/england
  Казино napoleons Queens House, Leicester
sites/default/files/documents
  Състояние на морската и речна индустрии в контекста на интегрираната морска политика
files/documents/Zarazni zabol 2014/zaraz zabol 2015
  2015г са регистрирани
files/documents
  Издаден от Комисията за регулиране на съобщенията
language/bg/uploads/files/documents__1
  Съдържание на брой 5, 2010-10-01 Уважаеми читатели
  Съюзен живот По-важни мероприятия на спб
assets/files/documents/Pokani
  Junior Achievement Bulgaria
files/documents
  Главна инспекция започна приемането на декларации и уведомления по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
sites/default/files/documents_corporate_managment
  Информация за преценяване на необходимостта от овос
sites/default/files/documents
  Ценово предложение до Район „Централен”
sites/default/files/documents/publichnapokana
  Адрес за кореспонденция
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/Documents
  Експозе Русия
language/bg/uploads/files/documents__0
  Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти Глава първа Общи положения
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/Documents
  История на франчайзинга
files/documents/Zdravni materiali/otd PBPZ 2014_2015
  Рискови фактори и предпазване от туберкулоза
language/bg/uploads/files/documents__0
  Нап с нова информационна система
userfiles/Documents/Teachers
  Програма за сип по „Фолклор на етносите в България -ромски фолклор за учебната 2011 / 2012 година
  Споделено “Чавале ромале” – музика, танц и еуфория
language/bg/uploads/files/documents__0
  Фотограф Мария Съботинова
files/documents
  Димитър Димов тютюн
files/Documents
  Патент, издаден на Гите Йенсен и Кристиан Драпо
uploadfiles/documents/socialno dogovanrane
  Анализиращ участието на юридическите лица с нестопанска цел в предоставянето на здравни услуги в Република България увод
files/documents
  Наредба №30 от 29 декември 2005 Г
sites/events.itfglobal.org.congress/files/documents
  Хотел: Град: Брой нощувки
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/Documents
  Катедра: Икономика на туризма
files/documents
  Наредба № н-32 от 16 декември 2011 Г
  Закон за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори
language/bg/uploads/files/documents__0
  Запис от семинара може да видите в официалния канал на нап в YouTube
files/documents
  Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита
files/documents/Sedmi Infor_a/INFO 2015
  Информация за възникнал пожар в района на Чернобил
uploads/files/Documents/Otchetnost
  Отчет за дейността на министерството на външните работи
files/documents
  Регионална здравна инспекция враца покана за представяне на оферти 1 Предмет на покана
web/files/documents/18
  Конкурсна категория: име на проекта
sites/default/files/documents/regulation
  Закон за устройството на черноморското крайбрежие в сила от 01. 01. 2008 г
files/documents
  Инструкция № iз-491 от 28 март 2007 Г. За експлоатацията на пожарната техника на национална служба "пожарна безопасност и защита на населението" – мвр
  Наредба №3 от 25 май 2009 Г. За аварийно-спасителното осигуряване на гражданските летища
userfiles/Documents/Teachers
  Център за междуетнически диалог и толерантност “амалипе”, велико търново
files/documents
  Наредба №24 от 2000 Г. За издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи загл. Изм. Дв, бр. 88 от 2007 Г
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/Documents
  Промяна на потребителското поведение: Влияние върху вътрешния туристически пазар на Австралия
e-care/files/documents/pub
  Предизвикателства пред сътрудничеството индустрия-академия в Европа Елисавета Гурова, Карина Ангелиева, Резюме
files/documents
  Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата в сила от 01. 06. 1996 г
  Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ
  Приета с пмс №388 от 30 декември 2015 г
  Министерство на образованието и науката професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии „никола стойчев”
uploadfiles/documents
  Иван Георгиев e завършил право в Юридическия факултет на су„Св. Климент Охридски
sites/default/files/documents/regulation
  Административнопроцесуален кодекс в сила от 12. 07. 2006 г
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/Documents
  Конкурентни предимства на Ислямска Република Афганистан
  Конкурентни предимства на Република Румъния
files/documents
  Чл. (Доп. Дв, бр. 67 от 2007 г.) Извънгабаритни са тези ппс или състав от ппс, на които поне един от размерите със или без товар е по-голям от стойностите по чл. Ч
  Наредба за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба
  Чл. Целта е чрез спазване на нормите за допустими емисии да се предотвратят или ограничат емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници. Ч
  Законодателни несъответствия спъват работата на службите по трудова медицина
sites/default/files/documents/uslugiE_mail/geokartfond
  Списък на архивни планове на земеделски земи
files/documents
  Закон за акцизите и данъчните складове в сила от 01. 01. 2006 г
  Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения
files/documents/Proceduri 2015/proc 5
  Република българия министерство на здравеопазването
files/documents/articles
  П ъ л н о м о щ н о долуподписаният/та егн: с л к. № изд на год от с постоянен адрес: в качеството си на
files/documents
  Алеко Констонтинов бай ганьо тръгна по европа
sites/smyadovo.gateway.bg/files/documents/2017-11
  Р е г и с т ъ р на паспортите за строежите в Община Смядово
sites/default/files/documents
  Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на община ценово за периода 01. 01. 2011 г. 31. 12. 2011г
  Отчет за дейността на бма за периода 26. 04. 2012 г. – 14. 05. 2013 г
uploads/files/Documents
  Дипломатически корпус (справочник) София август, 2016 г. Съдържание
files/documents
  Опасности и рискове за здравето на работещите
  Наредбазаредаи начинанакласифициране,опакованеи етикетираненахимични веществаи смеси
  Производствен стандарт за алтернативни средства за защита от корозия на товарни нефтени танкове или танкери за суров нефт
  Класификация на риска от малария и вид на превантивните мерки (по сзо 2015)
userfiles/Documents/Teachers
  Програма За сип „Фолклор на етносите-Ромски фолклор Изготвил: Дияна Димитрова Хорариум часове по учебен план
files/documents
  Наредба №2 от 17 януари 2001 Г. За сигнализация на пътищата с пътна маркировка
  Наредба №7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда
uploadfiles/documents/spisaci
  Програма "развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 -2013 списък на сключени договори по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ : "
uploadfiles/documents
  Програма ден 1 (29. 09. 2014 г.) Регистрация и кафе 30-10. 00 Откриване и представяне на програмата: 10. 00-10. 30
files/documents
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба №1 от 30 юли 2003 г
  Наредба №13 от 30 декември 2003 Г. За защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа
bg/assets/files/documents
  Програма bg 07 „инициативи за обществено здраве“
media/files
  Решение № оп 5585 от 20. 01. 2015 год на Прокуриста на „Ученическо и столово хранене еад
files/documents
  Тип этаж площ в кв м. Цена
  Закон за противодействие на тероризма обн. Дв бр. 103 от 27 Декември 2016г. Глава първа. Общи положения чл. (1) Този закон урежда противодействието на тероризма
files/documents/articles
  Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд
files/documents
  Наредба №4 от 14. 10. 2002 г за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа
  Българска служба за акредитация
  Наредба за разрешените енологични практики и обработки и контрола по тяхното извършване
sites/default/files/documents
  Отчет за дейността на бма в периода 26. 05. 2015 г. 17. 05. 2016 г. Уважаеми дами и господа
  План за работа на бма през 2017 Г
sites/default/files/documents/publichnapokana
  1. „Консултантска агенция Аргус” оод с оферта рег. №99-138/21. 05. 2013 г на първо място
files/documents
  Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
sites/smyadovo.gateway.bg/files/documents/2017-01
  Р е г и с т ъ р на паспортите за строежите в Община Смядово
sites/default/files/documents
  Община Пловдив техническо предложение
  До Район “Централен” обр. №4 Община Пловдив ценово предложение
files/documents
  Приета с пмс №70 от 21. 03. 2011 г
sites/default/files/documents
  Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на община ценово за
  Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на община ценово за
files/documents/Sedmi Infor_a/INFO 2013
  Р е п у б л и к а б ъ л га р и я
language/bg/uploads/files/documents__1
  Тържествено честване на 25-годишнината от учредяването на Съюза на птицевъдите в България
files/documents
  Наредба за ранното предупреждение и оповестяването при бедствия
web/files/documents/73/file
  Писмо за подкрепа
re-came/files/documents/pub
  Информация за медиите европейска нощ на учените се провежда за трети път в България
sites/default/files/documentsapproval
  Цени на препоръчани пратки без предимство с „Известие за доставяне”- обратна разписка за международни препоръчани пратки „с предимство” и с „Известие за доставяне”
sites/default/files/documents
  На пасищата и мерите собственост на община Ценово
userfiles/Documents/Teachers
  Красимира Алексиева соу “Трайко Симеонов”
uploadfiles/documents
  Предварителен списък на организациите с одобрен участник в обученията
sites/tourism.government.bg/files/documents/2017-08
  Дв, бр. 13 от 17. 02. 2015 г. Глава първа общи положения
files/documents
  Издадена от Министерството на транспорта
  Класификация на риска от малария и вид на превантивните мерки (по сзо 2015)
userfiles/Documents/Teachers
  Център за междуетнически диалог и толерантност “амалипе”, велико търново
sites/tourism.government.bg/files/documents/2017-08
  Наредба №2 от 29. 01. 2016 г за условията и реда за сертифициране на „балнеолечебен (медикъл спа) център", „спа център", „уелнес център" и „таласотерапевтичен център"
files/documents
  Република българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция гр. В р а ц а
  Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия в сила от 17. 09. 2010 г
  Наредба №49 за изкуствено осветление на сградите
sites/tourism.government.bg/files/documents/2017-08
  Международен туризъм – българия период януари юни 2017 г
files/documents
  Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция – враца
files/documents/Sedmi Infor_a/INFO 2014
  Р е п у б л и к а б ъ л га р и я
  Чревните инфекции
sites/default/files/documents
  Схема за безвъзмездна финансова помощ bg051PO001 04 “помощ в дома” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
  Схема за безвъзмездна финансова помощ bg051PO001 04 “помощ в дома” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
  Ii образци на документи
  П у б л и к а б ъ л г а р и я о б щ и н а ц е н о в о, о б л а с т р у с е заповед № рд 11 038 от 12. 04. 2013г с. Ценово Във връзка с изпълнението на приетата от Общински съвет Ценово годишна програма
files/documents
  Регионална здравна инспекция – враца
  Наредба №10 от 24 февруари 2004 Г
files/documents/D PBPZ Analiz zdr sas 2012
  Стандартизираните опаковки на цигари вероятно намаляват пушенето
userfiles/Documents/Teachers
  Кремена Танева – Николова – Начален учител и преподавател по „Информационни технологии”
  „фолклор на етносите в българия ромски фолклор”
sites/tourism.government.bg/files/documents/2017-08
  I. Достъпност и местоположение а задължителни изисквания
files/documents
  Закон за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба
files/custom_files/files/documents/conferences
  Четвъртата международна конференция под названието knowledge for health
files/documents
  Техническа спесификация на стоките подлежащи на доставка / период на доставка 12 месеца
  Издадена от Министерството на транспорта
  Чл. Допълнителните възнаграждения по чл. 1 са с постоянен и с непостоянен характер. Ч
  Отчет на техниката от националното стопанство приета с пмс №70 от 19. 03. 2001 г
uploadfiles/documents
  Регионална агенция за развитие на източна сърбия (raris), зайчар Област
files/documents
  Инструкция №4 от 16 юли 2010 Г. За противоградовата защита в република българия в сила от 27. 07. 2010 г
uploadfiles/documents
  Презентация ); Защо е необходимо организациите да набират средства?
files/documents/Sedmi Infor_a/INFO 2017
  На вниманието на медиите
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/Documents/скално катерене
  Скалното катерене
files/documents
  Приета с пмс №388 от 30 декември 2015 г
sites/smyadovo.gateway.bg/files/documents/2018-01
  Доклад до Съвета по чл. 64а, ал. 1 от Закона за защита при бедствия за състоянието на защитата при бедствия на територията на Община Смядово през 2017 година
sites/default/files/documents/regulation
  До министерскиЯ съвет на Република България д о к л а д от
files/documents/Sedmi Infor_a/INFO 2015
  Във връзка с публикацията във вестник „Конкурент бр. 160 от 21. 08. 2015 г
sites/default/files/documents
  На пасищата и мерите собственост на община Ценово
files/documents
  Министерство на земеделието и горите наредба no 7
language/bg/uploads/files/documents__1
  С резолюция 63/209 на Общото събрание на ООН от 19 декември 2008 г., 2011 г бе обявена за Международна година на химията
userfiles/Documents/Teachers
  Вяра Крумова соу „Васил Левски”
files/documents
  Наредба №8 от 28 октомври 1986 Г. За хигиенните норми за лазерни лъчения
  Закон за министерството на вътрешните работи
sites/tourism.government.bg/files/documents/2017-08
  Наредба №1 от 29. 04. 2015 г за изискванията към туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и реда за определяне на категория, отказ
files/documents
  Наредба №2 от 17 януари 2001 Г. За сигнализация на пътищата с пътна маркировка
sites/civilreg.mod.bg/files/documents
  Утвърждавам: командир на военно формирование 24900
files/documents
  Човек може да се предпази от това инфекциозно заболяване по сигурен и ефективен начин
sites/default/files/documents
  П у б л и к а б ъ л г а р и я о б щ и н а ц е н о в о, о б л а с т р у с е заповед № рд 11 038 от 12. 04. 2013г с. Ценово Във връзка с изпълнението на приетата от Общински съвет Ценово годишна програма
files/documents
  Инструкция за физическо натоварване на работещите и хигиенно-физиологични и ергономични изисквания за рационална организация на работното място и трудовите процеси
sites/default/files/documentsavailablepositions
  Конкурсната комисия, назначена със заповед № рд 09-447/13. 04. 2016 г на министъра на образованието и науката, реши
uploadfiles/documents/news_docs/2013
  Ралица Величкова е директор на Българския център за нестопанско право
language/bg/uploads/files/documents__0
  Наблюдава се спад в производството на млечни продукти
bg/assets/files/documents
  Програма bg 07 „инициативи за обществено здраве“
files/documents
  Обн. Дв бр. 95 от 1 Декември 2009г
  Закон за кадастъра и имотния регистър в сила от 01. 01. 2001 г
files/documents/Proceduri 2012/Proc 45
  Закон за здравето
files/documents
  Закон за генетично модифицирани организми в сила от 01. 06. 2005 г
  Наредба №3 от 16 юли 2009 Г
  Наредба №30 за технически надзор на котли с високо налягане
  Как да се предпазим от електрически ток по време на работа
  Инструкция №3 от 18 юли 2007 Г. За реда за осъществяване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия
  Отчет на български граждани и техника за мирно и военно време
  Инструкция № вп-5400 от 22 октомври 2009 Г. За условията и реда за носене на служебно оръжие от военнослужещите и цивилните служители по служебно правоотношение от служба "военна полиция"
  Чл. С наредбата се определят условията и редът за провеждане на мобилизация на военните формирования от въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал
  Чл. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за планиране на граждански ресурси за отбрана. (2) Планирането на граждански ресурси за отбрана е система от
  Закон за здравето в сила от 01. 01. 2005 г
  Отчет на обввпи; транспортиране на обввпи с автомобилен, железопътен, въздушен и воден транспорт
language/bg/uploads/files/documents__0
  Интериорна врата –вътрешна за самостоятелен обект в сграда врата с основно предназначение осигуряване на преход между две съседни помещения; Основна (входна) врата на жилище
files/documents/Proceduri 2012/Proc 32
  Решение за съдебна регистрация (копие) Лицензия и/или разрешение от Агенцията за ядрено регулиране, издадено по Закона за безопасно използване на ядрената енергия(копие)
files/documents
  Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията
files/documents/D PBPZ Analiz zdr sas 2012
  Приложение №4 Диспансерно наблюдение на децата през 2010/2011 година
files/documents
  Н а р е д б а №7 от 25 май 1992 г. За хигиенните изисквания за здравна
  Наредба №20 от 24 ноември 2006 Г
sites/default/files/documents
  Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на община ценово за
files/documents
  Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция – враца
  Правилник за устройството и дейността на националния център по радиобиология и радиационна защита
uploadfiles/documents
  Георги Генчев. Роден през 1967
files/documents
  Концепция за устойчиво развитие и управление на местност Узана
sites/default/files/documents/Budjet
  Разпределение на бюджета на Агенция по геодезия, картография и кадастър за 2014 г лева
files/documents
  Закон за съхранение на въглероден диоксид в земните недра в сила от 17. 02. 2012 г. Обн. Дв бр. 14 от 17 Февруари 2012г. Глава първа. Предмет и обхват ч
sites/tourism.government.bg/files/documents/2017-08
  Наредба №1 от 05. 01. 2016 г за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Eкскурзовод
files/documents
  Главна инспекция по труда
files/documents/Sedmi Infor_a/INFO 2014
  Р е п у б л и к а б ъ л га р и я
files/documents
  Наредба за медицинската експертиза на работоспособността
sites/default/files/documents
  На пасищата и мерите собственост на община Ценово
files/documents
  Инструкция №1 от 16 юли 2007 Г. За реда за осъществяване на оперативна защита при наводнения
  Издадена от Министерството на вътрешните работи
  Наредба №8 от 11 май 2012 Г. За условията и реда за защита на горските територии от пожари
  Наредба за опазване на околната среда в морските води в сила от 30. 11. 2010 г
files/documents/Zarazni zabol 2014
  В сезона на грипа и противогрипните ваксини епидемиологична обстановка
files/documents/Proceduri 2012/Proc 17A
  Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция – враца
files/documents
  Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност
sites/default/files/documents
  Образец №2 предложение за изпълнение на поръчката
files/documents/articles
  Образец п ъ л н о м о щ н о
uploadfiles/documents/analyses
  Безвъзмездно финансиране на нпо с европейски публични средства1
files/documents/articles
  Решение за покриване на загуба от предходни години; Приемане на решение за извършване на промени в устава на Дружеството
files/documents
  Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 Г. За строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
  Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
directory files documents  
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница