PUBLIC/IMAGES/File/departments/law
  Румен петров владимиров академична длъжност: професор Научно степен: доктор Образование
files/law
  Наредба №14 от 7 август 1998 Г. За службите по трудова медицина
uploads/files/laws
  Изм. Дв, бр. 37 От 2013 Г. Издадена от Министерството на здравеопазването
  Изм. Дв, бр. 67 От 2011 Г. Издадена от Министерството на здравеопазването
userfiles/files/RZ/LAW
  Проект наредба № от за фитосанитарен контрол
stu0525087/law_site/Drugi konspekti
  Конспект по латински език лексика и правни термини към declinatio I causa, culpa, mora, iustitia
files/documents
  Петър Венцеславов Медарски
uploads/files/laws
  Дв бр. 45 Вторник, 13 май 2008 г. Официален раздел
  В сила от 01. 08. 2005 г. Издадена от Министерството на здравеопазването
  Наредба №38 от 16 ноември 2004 Г. За определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства
laws
  Закон за защита на класифицираната информация
stu0525087/law_site/Katedri/MSP
  К о н с п е к т теория на международните отношения ІІ курс, задочно обучение, 2007-2008 г
uploads/4/2/0/4/4204890
  Tema 5: la unión europea европейския съюз el proceso de creación de la Unión Europea Процесът на създаване на Европейския съюз
uploads/files/laws
  Наредба №27 oт 15 юни 2007 Г. За изискванията към данните и документацията за разрешаване за употреба и регистрация на лекарствени продукти
PUBLIC/IMAGES/File/departments/law
  Софка георгиева матеева академична длъжност: преподавател Научна степен: професор Образование
nnps/files
  Law for the biological diversity
PUBLIC/IMAGES/File/departments/law
  Научна степен: доктор на науките Образование
uploads/files/laws
  Наредба №27 от 15 юни 2007 г за изискванията към данните и документацията за разрешаване за употреба и регистрация на лекарствени продукти
PUBLIC/IMAGES/File/departments/law
  Конкурс на Американския съвет на научните дружества
uploads/files/laws
  Наредба №7 от 5 август 2008 Г. За условията и реда за вземане на образци и проби от медицински изделия за изпитване
uploads/4/2/0/4/4204890
  Tema 4: organización política de las sociedades точка 4: политическа организация на фирми
data/content/u/6/upload/Laws
  Закон за защита на потребителите
useful/laws
  Наръчник за търговците, извършващи външнотърговски операции с партньори от страните в европейския съюз интрастат
PUBLIC/IMAGES/File/departments/law
  Научна степен: доктор на науките Образование
download/departamenti/pravo/prepodateli
  Представяне на преподавателите в нбу за сайта Име гл ас д-р Александър Андреев Андреев Академична длъжност
PUBLIC/IMAGES/File/departments/law
  Памела николаева бучкова академична длъжност
uploads/files/laws
  Закон за медицинските изделия в сила от 12. 06. 2007 г
files/law
  Наредба за условията и реда за извършване на превоз на радиоактивни вещества
  Класификатор на длъжностите в администрацията
PUBLIC/IMAGES/File/departments/law
  Гълъбина петрова дупинова академична длъжност: професор Научна степен: доктор Образование
  Александър андреев андреев академична длъжност: асистент Научна степен: доктор Образование къде е получено
download/departamenti/pravo/konkursi
  Департамент „Право
  До Научното жури по процедурата за професор по История на държавата и правото
izmami
  Юридическа психология
uploads/Law
  Юридическият факултет на унсс е част от програмата по американско право от самото й начало през 2006 г
PUBLIC/IMAGES/File/departments/law
  Конспект за държавен изпит по наказателноправни науки І
  Веселина Неделчева Манева Академична длъжност: доцент Научна степен: доктор Образование
stu0525087/law_site/Katedri/NPN/Konspekti
  Законът като източник на наказателноправните норми
uploads/files/laws
  За изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти издадена от Министерството на здравеопазването Обн. Дв бр. 77 от 25 Септември 2007г
PUBLIC/IMAGES/File/departments/law
  Иван петков мангачев академична длъжност: главен асистент Научна степен: доктор Образование
  Проект „засилено сътрудничество между департаменти „право" и „англицистика"
Uploads/Law
  Докладите от Научната конференция за млади учени и преподаватели по правни науки на тема „ Създаване на правото на Европейския съюз: приносът на България 6-9 юни 2016 г
PUBLIC/IMAGES/File/departments/law
  Благой никитов видин академична длъжност
uploads/files/laws
  В сила от 01. 01. 2007 г. Издадена от Министерството на финансите
files/law
  Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по закона за здравето
useful/laws
  Национална класификация на икономическите дейности
uploads/files/laws
  Правила за добра фармацевтична практика българският фармацевтичен съюз като, взе предвид нарастващите изисквания към фармацевтичната професия в Европейския съюз
op
  „Изграждане на Система за противолавинна защита по западния склон на вр. Тодорка в четири от улеите, спускащи се над туристическия маршрут от х. "Бъндерица" до м. Шилигарника.”
publications
  Най-същественото слабо място на политиците. Нямат понятие
uploads/files/laws
  Наредба №3 от 24 август 2012 Г. За реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните
laws
  Подписаният
  трите имена/ наименование на фирмата )
uploads/files/laws
  Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
download/departamenti/pravo/prepodateli
  Закон за концесиите сп. Съвременно право, 1995, бр. 6, с. 89-100 Правна същност и характеристика на договора за концесия сп. Търговско право, 1995, бр. 6, с. 17-22
files/law
  Дв бр. 68 от 3 Август 2004г., изм дв б
uploads/files/laws
  В сила от 29. 11. 2005 г. Издадена от Министерството на здравеопазването
  Наредба за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях
  Закон за здравето в сила от 01. 01. 2005 г
files/law
  Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията
download/departamenti/pravo/konkursi
  Конкурс за професор в професиоално направление История на дъжавата и правото за д-р Екатерина Михайлова
laws
  Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
Uploads/Law
  Програма в Софийски районен съд за летен семестър на учебната 2013/2014 г
uploads/files/laws
  В сила от 01. 01. 2008 г. Приета с пмс №311 от 15. 12. 2007 г. Обн. Дв бр. 110 от 21 Декември 2007г., изм. Дв бр. 19 от 13 Март 2009г., изм. Дв бр. 41 от 2 Юни 2009г
PUBLIC/IMAGES/File/departments/law
  Софка георгиева матеева академична длъжност: преподавател Научна степен: професор Образование
uploads/files/laws
  Закон за храните
download/departamenti/pravo/konkursi
  Конкурс за професор. По решение на същото това жури съм посочен за един от рецензентите в конкурса
PUBLIC/IMAGES/File/departments/law
  Научна степен: доктор на науките Образование
files/law
  Министерство на здравеопазването наредба №3 от 8 май 2013 г
upload/kcfinder/files
  Наредба за провеждане на спартакиада за работещи–русе 2015 От името на община русе
PUBLIC/IMAGES/File/departments/law
  Конспект за държавен изпит по гражданскоправни науки І
  Гълъбина петрова дупинова академична длъжност: професор Научна степен: доктор Образование
directory files law  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница