files/useruploads/files/legislation
  Цел и правна рамка
files/useruploads/files/pnde/konsultant_166
  Европейски съюз европейки фонд за регионално развитие
files/useruploads/files
  Іii образци на документи за участие в процедурата образец №1 оферта
files/useruploads/files/other
  Програма " околна среда 2007 2013 г." Европейски съюз Европейски фонд за регионално развитие Дирекция "
files/useruploads/files
  Класификация на продуктите по икономически дейности
files/useruploads/files/protokoli_pismena_procedura
  Програма " околна среда 2007 2013 г." Европейски съюз Европейски фонд за регионално развитие Кохезионен фонд Дирекция "
files/useruploads/files/other/ope_bg_2007-2013_final
  Програма "околна среда 2007 2013 г." Cci no: 2007BG161PO005 софия 2007 Съдържание на оперативна програма "
files/useruploads/files/Programirane/natura_2000
  Приложение 6 Видове мигриращи птици, които не са обхванати от
  Приложение 5 Видове птици, приоритет за опазване в България по Анекс I
files/useruploads/files/obyavlenie_za_ovos_2016_avgust
  Програма за трансгранично сътрудничество „интеррег гърция България 2014 2020 г. Съществуващо положение за цялото трасе и обща характеристика на ип
files/useruploads/files
  Доклад за инвестициите в България през 2012 г. Българската агенция за инвестиции
  Бизнес компас
  2016 посолство на република българия
  2016 посолство на република българия
  Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
files/useruploads/files/op
  Министерство на икономиката приложение №1 към обявена публична покана
files/useruploads/files
  Декември 2014 брой 11 (14), година 2
  Community trade mark
files/useruploads/files/op
  Приложение №1: Описание на предмета на публичната покана. Изисквания на Възложителя
files/useruploads/files
  Министерство на икономиката, енергетиката и туризма Дирекция „Бизнес среда и политика за мсп”
files/useruploads/files/op
  Министерство на икономиката приложение №1 към обявена публична покана
files/useruploads/files/ecoproject
  Продукти свързани с енергопотреблението, които отговарят на изискванията на energy star
files/useruploads/files/op
  Commissioning contract
files/useruploads/files
  Eвропейски награди за предприемачество 2010 Резултати
  Бизнес компас арабска република египет
  Министерство на икономиката и енергетиката 2013 Съдържание
files/useruploads/files/budget
  Отчет на основните параметри на бюджета
files/useruploads/files/op
  Към обявена публична покана №12-00- / г.: Описание на предмета на публичната покана. Изисквания на възложителя
  Република българия министерство на икономиката
  Утвърдил: владимир туджаров
files/useruploads/files
  Бизнес компас кралство Мароко 2016 г. І. Обща информация
files/useruploads/files/vip/business_compass
  Посолство на република българия в ташкент служба по търговско-икономическите въпроси
files/useruploads/files
  Доклад за дейността на политическа партия герб през 2016 г. І. Общо представяне
files/useruploads/files/op
  Приложение №1 проект! Договор
files/useruploads/files
  Народен представител
  Народен представител
files/useruploads/files/updu
  "Минпроект" еад, гр. София набира оферти за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги
files/useruploads/files/calls/call 25
  Програма " околна среда 2007 2013 г."
  Утвърдил: Нона Караджова Министър
files/useruploads/files/vip/sector_analysis
  2015 посолство на република българия
files/useruploads/files/parlament_2014
  Населено място гр. Рудозем, кметство
files/useruploads/files
  2017 посолство на република
files/useruploads/files/vip/business_compass
  Ислямска република иран
files/useruploads/files
  Община мадан списък – класиране
files/useruploads/files/pnde/trujni
  Европейски съюз европейки фонд за регионално развитие
files/useruploads/files
  Име, Презиме, Фамилия Издигнат от Район Приемни дни в Район
  Община мадан списък – класиране
files/useruploads/files/op
  Икт и информатика
files/useruploads/files
  Име, Презиме, Фамилия Район Приемно време
  2016 посолство на република българия
  До браншови асоциации, регионални туристически структури и туристически фирми
files/useruploads/files/op
  Приложение №1 към публичната покана описание на предмета на публичната покана. Изисквания на възложителя
files/useruploads/files/parlament_2014
  Адрес на избирателната секция
files/useruploads/files
  Община мадан списък – класиране
files/useruploads/files/updu
  На правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31. 12. 2015 г
  На правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31. 03. 2016 г
files/useruploads/files/investment-policy
  Издадени сертификати по Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за неговото прилагане през 2016 г
files/useruploads/files/updu
  На правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30. 06. 2015 г
  На правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30. 09. 2015 г
files/useruploads/files/statichni_stranici/statistics_and_analyses
  Изработване на маркетингова стратегия въз основа на емпирично изследване на познатостта, облика и нагласите към българия като инвестиционна дестинация
files/useruploads/files
  За организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
files/useruploads/files/pages/primeni_dni/obshtinski_suvetnici
  Име, Презиме, Фамилия Издигнат от Район Приемни дни в Район
files/useruploads/files
  Доклад за дейността на политическа партия герб през 2014 г. І. Общо представяне
files/useruploads/files/naredbi_obs
  Н а р е д б а за управление на отпадъците на територията на община рудозем глава първа общи положения
files/useruploads/files/objavi
  Наименование на участника
files/useruploads/files
  Вътрешна водопроводна мрежа на с. Върбина
files/useruploads/files/pages/t
  Доклад за дейността на политическа партия герб през 2015 г. І. Общо представяне
files/useruploads/files/op
  Приложение №1 към публичната покана описание на предмета на публичната покана. Изисквания на възложителя
  Приложение №1 към обявена публична покана №12-00-196/18. 02. 2016 г.: Описание на предмета на публичната покана
files/useruploads/files
  Б и з н е с к о м п а с за Социалистическа република Виетнам през 2016 г
  Община мадан
files/useruploads/files/news/opening
  Програма "околна среда 2007-2013 г." Оперативна програма "
files/useruploads/files/op
  Приложение №2 министерство на икономиката, енергетиката и туризма
files/useruploads/files/pnde/zastrahovki
  Министерство на икономиката и енергетиката утвърдил: васил щонов министър на икономиката
files/useruploads/files/updu
  На финансови услуги от кредитни или финансови институции
files/useruploads/files
  Образец №1 оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
files/useruploads/files/updu
  Обобщена информация по дружества и предприятия относно прилагането
files/useruploads/files
  Обобщена информация по дружества и предприятия относно прилагането
files/useruploads/files/pages/primeni_dni/obshtinski_suvetnici
  Име, Презиме, Фамилия Издигнат от Район Приемни дни в Район
files/useruploads/files
  Програма по случай традиционните празници на град рудозем 2012 година 28. 08. 2012 г. /вторник
  Програма „Околна среда Управляващ орган на опос 2014-2020 г
  Приложение №5 1 с п и с ъ к на ведомствените жилища, собственост на „Мини-Перник”
  Приложение №5 1 с п и с ъ к на ведомствените жилища, собственост на „Мини-Перник”
files/useruploads/files/objavi
  Покана за представяне на предложение
files/useruploads/files/op
  Дата до всички заинтересовани кандидати уважаеми дами и господа
files/useruploads/files/ao
  Приложение №4
files/useruploads/files
  Іv образци на документи за участие в процедурата образец №1 оферта
  Област смолян н а р е д б а на общински съвет гр рудозем
files/useruploads/files/documentation
  Програма " околна среда 2007 2013 г."
files/useruploads/files
  2016 посолство на република българия
  Доклад от Божидар Лукарски Министър на икономиката Относно
files/useruploads/files/pages/t
  Доклад за дейността на политическа партия герб през 2015 г. І. Общо представяне
files/useruploads/files/register_industrialni_lizensi/uslugi
  Регламент за изпълнение (ЕС) №498/2012 на Комисията от 12 юни 2012 г се определят подробни правила за разпределението на разрешенията за квота
files/useruploads/files/inspektorat
  До г-н драгомир стойнев дата 29. 11. 2013г. Министър на икономиката и енергетиката д о к л а д
files/useruploads/files
  Име, Презиме, Фамилия Район Приемно време
  Име, Презиме, Фамилия Район Приемно време
  Е конкурс, чиято цел е да „събуди
files/useruploads/files/other
  Програма "околна среда 2007 2013 г." Cci no: 2007BG161PO005 софия 2007 Съдържание на оперативна програма "
files/useruploads/files/updu
  На правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31. 03. 2017 г
files/useruploads/files
  Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета, регистрацията и стопанисването на домашни кучета на територията на община рудозем раздел I общи положения
files/useruploads/files/obrazovanie_info_plashtane
  Граждани, бъдете бдителни при използването на отоплителните и нагревателни уреди!!!
files/useruploads/files/updu
  На правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30. 06. 2017 г
files/useruploads/files/hr
  Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български
files/useruploads/files/updu
  Обобщена информация по дружества и предприятия относно прилагането
files/useruploads/files/op
  Република българия министерство на икономиката
files/useruploads/files
  Доклад за дейността на политическа партия герб през 2014 г. І. Общо представяне
files/useruploads/files/objavi
  Покана за представяне на предложение
files/useruploads/files
  Област смолян н а р е д б а на общински съвет гр рудозем
files/useruploads/files/razni_saobshteniya
  Инвеститор: реми 90- меди Лошев
files/useruploads/files
  Обобщена информация по дружества и предприятия относно прилагането
  Отчет за 2016 г на дкк еад и на дружествата в дкк група. Обект на одит са
  Народен представител Ден Час
files/useruploads/files/budget
  Бюджетна прогноза за периода 2017 2019 г. В програмен формат на министерство на икономиката
  Бюджетна прогноза за периода 2019 2021 г. В програмен формат на министерство на икономиката
files/useruploads/files/razni_saobshteniya
  Приложение №5 община/район рудозем с п и с ъ к
files/useruploads/files/Others_documentation
  Програма " околна среда 2007 2013 г." Европейски съюз Европейски фонд за регионално развитие Кохезионен фонд Дирекция "
files/useruploads/files
  Програма „Околна среда" Управляващ орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г."
  Програма „Околна среда Управляващ орган на опос 2014-2020 г
  Програма „Околна среда" Управляващ орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г."
  Доклад за дейността на политическа партия герб през 2016 г. І. Общо представяне
  Доклад за дейността на политическа партия герб през 2017 г. І. Общо представяне
files/useruploads/files/pages/primeni_dni/obshtinski_suvetnici
  Име, Презиме, Фамилия Издигнат от Район Приемни дни в Район
files/useruploads/files
  Техническо задание за обществена поръчка с предмет
files/useruploads/files/op
  Република българия министерство на икономиката
files/useruploads/files
  Програма „Околна среда Управляващ орган на опос 2014-2020 г
  София 2016 г. Министерство на икономиката
files/useruploads/files/id_9042814_rehabilitaciya_na_patishta_smr_na_pat_barchevo_ravninata_i_elhovetc_vitina
  За обособена позиция №1 Проект договор за обществена поръчка
files/useruploads/files/dok
  Регистър на разпоредителните сделки с имоти общинска собственост
files/useruploads/files/tourism_-_izlojeniea
  На вниманието на регионалните и местни туристически сдружения и асоциации
files/useruploads/files/op
  Министерство на икономиката и енергетиката утвърдил: владимир туджаров
  Министерство на икономиката и енергетиката утвърдил: емилия янева за главен секретар на
files/useruploads/files/evro_izbori_2014
  Адрес на избирателната секция
files/useruploads/files/op
  Приложение №1 техническа спецификация на автоматизирана система за оповестяване (асо)
files/useruploads/files/cdg
  Информация за преценяване на необходимостта от извършване на овос искане на инвеститора за преценяване на необходимостта от овос I. Информация за контакт с инвеститора
files/useruploads/files
  Политическа партия име, презиме, фамилия
  Относно: Икономиката на Виетнам през 2015 г
  Изложение за корабостроене, морски технологии и морски транспорт всеки 2 години Гр. Ханой
files/useruploads/files/mee/samoletni_bileti_otkrita
  Становище за съответствие с изискванията на зоп на проектите на документи за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
files/useruploads/files
  И в изпълнение на чл чл. 2а-2г, 3а-3г, 4а-4в, 5, 10г, 15а на Регламент
files/useruploads/files/op
  Проект приложение №3 д о г о в о р №
files/useruploads/files
  Информация за резултатите от туристически сезон „Лято 2012” на пазар Русия
files/useruploads/files/KNOP
  Доклад за напредък, очаквайки ангажираното и обективно мнението на присъстващите за свършеното до момента
files/useruploads/files
  Преценяване необходимостта от овос
files/useruploads/files/calls/call 25
  Програма Околна среда 2007 2013 г
files/useruploads/files/updu
  Обявление „специализирани болници за рехабилитация – национален комплекс”еад, софия
files/useruploads/files/op
  Република българия министерство на икономиката
files/useruploads/files/sme
  Приложение I към договора за създаване на европейската общност
files/useruploads/files/op
  Република българия министерство на икономиката
directory files useruploads  
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница