home.nsf/vPagesLookup/prj4-17materials~bg/$FILE
  Закон за държавния служител
home.nsf/vPagesLookup/interpretative decisions SAC-SCC~bg/$FILE
  І. общи положения
home.nsf/vPagesLookup/VAS1~bg/$FILE
  Заседание в състав: председател: йордан константинов
home.nsf/vPagesLookup/invitation32013~bg/$FILE
  Върховен административен съд з а п о в е д
/DF33C390F357A7E2C2257D4E003EC7E6/$FILE
  Съдържание I. Въведение ІІ. Туристически ресурси
/63C412796C413596C22578330030385A/$FILE
  О б щ и н а а л ф а т а р, о б л а с т с и л и с т р а 7570 гр. Алфатар
/F2B2D57BA4081B20C2257E65002FC61F/$FILE
  Изработване на проект на общ устройствен план на община кайнарджа
/5867C75D8FEE2EF8C225793C002DBF62/$FILE
  Подробно описание на дейностите по проекта
home.nsf/vPagesLookup/prj-5-research~bg/$FILE
  Текуща инфраструктура организация
home.nsf/vPagesLookup/prj4-1.14materials~bg/$FILE
  Тема 2 Правна уредба на гражданството на ес
home.nsf/vPagesLookup/prj4-11-materials~bg/$FILE
  Граждански права и задължения
/E15B7302556618F1C2257D4E003EC169/$FILE
  Закон за Енергетиката 13 Закон за енергийната ефективност 13
/F36DE23DA37E31EEC2257D4E0037F174/$FILE
  Закон за регионалното развитие исун информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на Европейския съюз
home.nsf/vPagesLookup/VAS1~bg/$FILE
  Заседание на двадесети октомври две хиляди и девета година в състав
home.nsf/vPagesLookup/prj4-1.10materials~bg/$FILE
  Производство за преюдициални заключения І. Въведение цел на производството
les/home.nsf
  Условия за кандидатстване за целево финансиране на покупки към „Ти Би Ай Кредит”
home.nsf/vPagesLookup/prj4-3.4materials~bg/$FILE
  Нетикет и бизнескомуникация етикет при комуникирането с електронна поща
/2565B28FCC4B85C7C2257B7C00327153/$FILE
  Съдържание: увод
/3C02A5F095473378C22580FE002B019E/$FILE
  Община кайнарджа общ устройствен план окончателен проект
home.nsf/vPagesLookup/prj4-2.3materials~bg/$FILE
  Насоки относно понятието за засягане на търговията, което се съдържа в членове 81 и 82 от Договора
home.nsf/vPagesLookup/2006-interpretations~bg/$FILE
  Заседание в състав: председател: милка панчева членове: диана добрева ваня анчева юлия ковачева иван раденков
home.nsf/vPagesLookup/prj4-17materials~bg/$FILE
  Дисциплинарна отговорност
home.nsf/vPagesLookup/prj-1-research~bg/$FILE
  Програма за посещението на съдиите във Виена, Република Австрия, при посещението бяха изслушани следните лекции
home.nsf/vPagesLookup/press-releases~bg/$FILE
  Научната общност и съдиите от вас организират конференция посветена на 100 годишнината съда
home.nsf/vPagesLookup/prj4-1.14materials~bg/$FILE
  Тема 6 Ограничения на правото на свободно движение по чл. 45 Дфес
hotelier/home.nsf/vResources/Enikova2/$FILE
  Лекция в международна конференция "насср за безопасност на храните и екологичните изисквания в туризма"
/44A6A223F40C93B3C22579260021645F/$FILE
  Информация за медиите: Преслист 1
home.nsf/vPagesLookup/invitation82013~bg/$FILE
  Заповед №1522 / 22. 11. 2013г
/7EF8694AFC59F7E2C22577FB002B9F8A/$FILE
  Закон за местните данъци и такси в сила от 01. 01. 1998 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
home.nsf/vPagesLookup/progress-reports~bg/$FILE
  Отчет за дейността на Върховния административен съд Нормативна дейност на Върховния административен съд
/F9A56E1D53C73847C2257AD200373BB2/$FILE
  За публикуване на интернет страницата на общината
home.nsf/vPagesLookup/26.06.2015~bg/$FILE
  Заповед №877/24. 06. 2015г
home.nsf/0/4AD994B0240FF57CC2257BEB0043E2C8/$FILE
  О п р е д е л е н и е номер 1148 28. 05. 2013г град Бургас Административен съд гр. Бургас, трети състав, на двадесет и осми май две хиляди и тринадесета година в закрито заседание
home.nsf/vPagesLookup/prj4-1.14materials~bg/$FILE
  Харта на основните права на Европейския съюз
/EEFFFF0D0E92E30CC225799200344E16/$FILE
  Фирми със задължения към община Алфатар в размер над 100 лв
OA-SILISTRA/home.nsf/0/AAAB33FCCE17313BC2257B7800454DF7/$FILE
  Областна стратегия за развитие на област Силистра за периода 2014-2020 г
home.nsf/0/F31CF95D97CC61BDC2257BEA0040C9FA/$FILE
  Декларация по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
/D5693061A8AC2B10C2257CF600461C36/$FILE
  Програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013 2017 г
/7DCBD9394FF66E73C225787700476AEB/$FILE
  О б щ и н а а л ф а т а р, о б л а с т с и л и с т р а 7570 гр. Алфатар
OA-SILISTRA/home.nsf/0/70D078A57DE25A74C2257B1E0048B102/$file
  Февруари 2013 Отдел „спкрр в сцр-русе“ гд „спррату“ мррб
/D85CB36FA46D3E83C2257F50002A26D2/$FILE
  Община тутракан
home.nsf/0/3405C044C0A4A032C2257BEA003351D0/$FILE
  Георги Колев, председател на вас
hotelier/home.nsf/vResources/ocen_komisia_EDEN/$FILE
  Конкурс за отлична туристическа дестинация по проект eden, чиято тема за 2009 година е «Туризъм и защитени територии»
hotelier/home.nsf/vResources/forum 2007/$FILE
  Програма годишен форум 2007
hotelier/home.nsf/vResources/tanita/$FILE
  1. Въведение – анимацията в света и в България
OA-SILISTRA/home.nsf/0/2CF24BB6C20AD197C2257B3C00324A83/$FILE
  Областна администрация Силистра утвърждавам: николай димов /П
home.nsf/0/4AD994B0240FF57CC2257BEB0043E2C8/$FILE
  Заседание на деветнадесети април две хиляди и единадесета година в състав: Административен съдия: искрена димитрова
home.nsf/0/AAE1409DA52FBCB942257DB10046299B/$FILE
  Принципът на недискриминация в правото на ес (доктринални и практически аспекти) Проф. Ерик ванденот
home.nsf/0/4AD994B0240FF57CC2257BEB0043E2C8/$FILE
  Заседание на двадесет и втори февруари две хиляди и единадесета година в състав: Административен съдия: искрена димитрова
home.nsf/0/3415BFBA064D8DCC42257C9400370499/$FILE
  Приложение №1 към Публична покана техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка с обект
/66DBAD7C3669F889C22578170042B855/$FILE
  Община Дулово Списък на лицата одобрени за участие в Преброяване 2011
/81AE55FB21D0EAA3C2257F8B002AA93F/$FILE
  Връзки с обществеността Леда Аврамова
/EEBA370E1C8F0B1FC2257A910046D5F3/$FILE
  Министерство на земеделието и храните областна дирекция “земеделие” – силистра
/D6C8A92A0574B935C2257D3200649301/$FILE
  Закон за регионалното развитие исун информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на Европейския съюз
OA-SILISTRA/home.nsf/0/FF18E99385AE5054C2257B4E002AB45E/$file
  Областна стратегия за развитие на област Силистра за периода 2014-2020 г
home.nsf/0/4759EF11F108112C42257E700047DB0D/$FILE
  Извлечение! Върховен административен съд заповед №879 /24. 06. 2015г
home.nsf/0/D8409B3FFEF97C3742257DB1004C7826/$FILE
  Обезщететния за безработица
/8AF186C8B622F926C2257BF7004AB762/$FILE
  Безсънието води до сърдечни проблеми
/AF2957A07E9471D3C2257D5E004342A6/$FILE
  Община тутракан
home.nsf/0/98EC9FB6A600541F42257DB10052E966/$FILE
  Библиография Андонов, Б. Бизнескмуникиции, фтп
OA-SILISTRA/home.nsf/0/14FA4918939ED7F1C22579F2004FAD6E/$file
  Закон за защита от дискриминация (загл. Изм. Дв, бр. 68 От 2006 Г.) В сила от 01. 01. 2004 г
/DF33C390F357A7E2C2257D4E003EC7E6/$FILE
  Съдържание I. Въведение ІІ. Туристически ресурси
OA-SILISTRA/home.nsf/0/2C51C8DD8660E771C22579F2004CF66B/$file
  Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
home.nsf/0/9EB4D7D7DE74761342257DB1004D30DE/$FILE
  Определение №4 от 15. 01. 2013 г на вкс по гр д. №42/2012 г., 5-членен с-в, гк
hotelier/home.nsf/0/700344256970a8f9c225768f0028d969/$FILE
  Семинар на 22 януари 2010 г хотел „Хилтън София
home.nsf/0/F23BE81B0AB1BF9F42257D5E0038784C/$FILE
  Книга-азбучник Формат хартия-офсет 70 г/м Двустранен печат. С твърди корици. Шита и подлепена
/7B44DDBE33E76379C2257B0A004A9014/$FILE
  План за действие на община кайнарджа за подкрепа на интеграционните политики (2012- 2014)
RIOKOZ/home.nsf/0/2DA50FC4D9F0374DC22579F9003F9EAC/$file
  Примери за вмешателство на тютюневата индустрия и противопоставянето й на дейностите по ограничаване на употребата на тютюневите изделия
OA-SILISTRA/home.nsf/0/2E94756F158BDDB0C22579F2004D692F/$file
  Закон за водите в сила от 28. 01. 2000 г
home.nsf/0/A3946405E4AD16F542257DB1004F8F8A/$FILE
  Относно определянето на съответния пазар по смисъла на общностното право на конкуренция
home.nsf/0/CF2471E2200E030342257DB1004CD250/$FILE
  Тема 5 Права, съставляващи свободата на движение по чл. 45 Дфес
home.nsf/0/AE1B13784764053542257DB1004EEACD/$FILE
  Програма за обучение на тема „ Енергетика национално и европейско право
/305B8327D025BA05C2257E0F003431D1/$FILE
  Обобщена информация за извършени плащания по договор за обществена поръчка №
home.nsf/0/FF9092E8BC93055F42257E7000456AF5/$FILE
  Заповед №877/24. 06. 2015г
/06F8883845EC34E9C22580C0004F3384/$FILE
  Приложение №5 Списък на длъжностите и лицата с право на транспортни разходи по Бюджета на Община Тутракан за 2017 г
/B074C9B7ECEF5BE2C2257E29003FF30C/$FILE
  Община тутракан
home.nsf/0/D8842A033C644A9CC2257BF300528601/$FILE
  Заседание в състав: председател: андрей икономов членове: марина михайлова жанета петрова таня вачева илияна дойчева
/C38C69B691DA2762C22578E10033BAD4/$FILE
  Одобрявам: изпълнителен директор
home.nsf/0/4D0DCDC7F8DD9CFBC2257BEB00415952/$FILE
  Заседание на двадесети октомври две хиляди и девета година в състав
/F48B81D231DE1B3BC2257C9B003092A9/$FILE
  Отчет за изпълнение на Бюджет 2013 на Община Тутракан към 31. 12. 2013 г
/47238870A689DA76C2257AFD0033B843/$FILE
  Конкурс за вакантни длъжности за офицери и сержанти от Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
/8F97DD8A2579866AC2257A91004AB759/$FILE
  Министерство на земеделието и храните областна дирекция “земеделие” – силистра
/6E086A9B82433A09C2257BC000499294/$FILE
  Утвърждавам: любен сивев
home.nsf/0/FA13D34DA9F2D49F42257DAB0045133B/$FILE
  Тема 2 Производство за установяване на нарушение на дч
/3A73EAE916B741E2C2257AAE002CAB3A/$FILE
  Решение №55/30. 05. 2008 г. / д-р О. Бекир / Изменение: 10. 06. 2011год. / д-р О. Бекир
/97FFEF81AE999831C22582F9003BEBFE/$FILE
  Доклад към Проучване на въздействието "Завод за рециклиране на отработени масла, град Олтеница, окръг Кълъраш"
home.nsf/caafc3c50a7e0b1fc2257bea00201381/cca5eab4ea29ed5a422582400036772b/$FILE/обява_стол-ресторант.002.doc
  Върховен административен съд заповед №1076/23. 07. 2015г
home.nsf/0/6B262A39A56E75EE42257C8B00427418/$FILE
  До : Председателя на Върховен касационен съд и Председателя на Върховен административен съд
/B0122834953F75A7C2257CF3002DF971/$FILE
  Община тутракан
home.nsf/0/98EC9FB6A600541F42257DB10052E966/$FILE
  Препоръката и нейният кодиран език
home.nsf/0/E502C8125BF94A3A42257DB10049FC91/$FILE
  Определение №786 от 16. 01. 2013 г на вас по адм д. №421/2013 г., II о., докладчик съдията Галя Костова
hotelier/home.nsf/0/4410c97aa51ffee2c225766a004f1928/$FILE
  Приложение Участия на международни туристически изложения през 2010 г
/E5BAFA3D0174ABE4C2257DD3002D12FF/$FILE
  Обобщена информация за извършени плащания но договор за обществена поръчка №по – 07- 535/02. 07. 2014г с предмет
/5A0EE2F730AF0AF2C2257DAB0029945F/$FILE
  7550 с. Кайнарджа, обл. Силистра
/5F93DDBD9D19B19EC2257B320048E050/$FILE
  Община кайнарджа, област силистра з а п о в е д № рд 09 – 75/15. 03. 2013 г
home.nsf/0/FA13D34DA9F2D49F42257DAB0045133B/$FILE
  Граждански права и задължения
home.nsf/0/CF2471E2200E030342257DB1004CD250/$FILE
  Тема 2 Правна уредба на гражданството на ес
  Тема 1 гражданство на ес (обща постановка)
/679B9BF795610332C2257BEB004BE72C/$FILE
  Одобрявам: кмет на община тутракан /Д-р Димитър Стефанов
/8169229C062E2D40C225829E0021EE56/$FILE
  Военно окръжие – силистра
/398423E554C14E99C2257A750043ADF9/$FILE
  „Често задавани въпроси за кърмене
/888F11DDF6A7A039C2257B3600293C55/$FILE
  Аповед № рд 09–78/18. 03. 2013 год
home.nsf/0/E04ECABF8CAC150A42257DB1004FE482/$FILE
  Закона за отговорността на държавата и общините за вреди материалноправни аспекти
home.nsf/0/1501A8DA2523EF8742257DB1004B7677/$FILE
  Закон за общинската собственост Закон за държавната собственост
home.nsf/0/EA90AB4A6AD3E66142257DAB00490BCF/$FILE
  Чл. 273 от Директива 2006/112, идентичен по същество чл. 22, § 8 от Шеста директива в редакцията му съгласно чл. 28з от Шеста директива
home.nsf/0/4D0DCDC7F8DD9CFBC2257BEB00415952/$FILE
  Заседание на двадесети септември две хиляди и шестнадесета година в състав
directory home.nsf  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница