ioh/documents/43
  Конкурса за „доцент " по „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично-активните вещества"
ioh/documents/11
  Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент, обявен от иохцф в дв бр. 32/27. 04. 2011 г
  Справка за научните приноси
ioh/documents/2
  Обявен в "ДВ" бр. 45/14. 06. 2011 г
ioh/documents/14
  Българска академия на науките
ioh/documents/24
  Р е ц е н з и я на дисертационния труд на докторант Людмила Георгиева Велкова
ioh/documents/2
  Р е ц е н з и я относно : конкурс
ioh/documents/6
  Научни приноси на трудовете на н с I ст д-р Маргарита Димитрова Попова
  Конкурс за „ Старши научен сътрудник ІІ ст." (за заемане на академичната длъжност „доцент") по специалността 01. 05. 16 „Химична кинетика и катализ"
  Конкурс за „старши научен сътрудник II ст." по специалността „Химична кинетика и катализ" 01. 05. 16 за нуждите на Лаб. „Органични реакции върху микропорести материали"
ioh/documents/30
  Конкурс за Доцент по Теоретична химия, 01. 05. 01, Химически науки, обявен в дв бр. 48 от 31. 15. 2013 г за нуждите на Лаборатория фоих, иохцф, бан
ioh/documents/1
  Рецензия върху трудовете на доц дхн Веселин Георгиев Енчев, представени в конкурса за професор по теоретична химия към Института по органична химия с център по фитохимия бан, обявен в дв, бр. 45 от 14. 06. 2011 г
bg/bel
  Христо Смирненски Създаване на творбата: отпечатана 1921г във в-к „Червен смях
ioh/documents/43
  Конкурс за доцент по професионално направление "Химически науки", научна специалност 01. 05. 10 "
ioh/documents/40
  С т а н о в и щ е от проф д-р Даниела Георгиева Ковачева
ioh/documents/11
  Справка за научните приноси
directory ioh  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница