items/documents
  Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
  2009г. През 2009 г. „Зелена генерация”
  Наредба №2 от 22 януари 2013 Г. За реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри
  Директива на съвета 96/61/ес от 24 септември 1996 година
  Програма за установяване на дългосрочни цели за качеството на въздуха
  Закон за биологичното разнообразие
  Закон за рибарството и аквакултурите
  Закон за лечебните растения
  Приложение №2 насоки
  Програма " околна среда 2007 2013 г."
  В ъ п р о с н и к за предоставяне на информация относно употреби и алтернативи за употреби на перфлуороктан сулфонова киселина и нейните деривати (pfos)1 в различни приложения2
  Доклад по околна среда доклад за оценка на въздействието върху околната среда
  Доклад за състоянието на околната среда през 2012-та година съдържание страница I. Въведение II. Анализи по компоненти на околната среда
  Д о к л а д за състоянието на
  Шумен, 2011г. Регионална инспекция по околна среда и води
  Директива на съвета от 18 юли 1978 година
  Издава ІХ а клас, профил „Хуманитарен” Екип: Диляна Маркова, Илияна Иванова, Христиана Петкова Редактор: Преслава Георгиева
  Закон за лова и опазване на дивеча
  Част I – Търговски смеси на полибромирани дифенил етери (pbde)*: Pentabde (тетрабромодифенил етер и пентабромодифенил етер), Octabde (хептабромодифенил етер и хексабромодифенил етер) и Decabde
  Директива на Съвета 92/43/еио от 21. 05. 1992 за запазването на природните местообитания и на дивата флора и фауна
  Наредба №9 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух
  Приети сигнали по „зеления телефон” и електронната поща в риосв – шумен за периода месец Януари 2011 година
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на околната среда и водите
  За защита от аварии при дейности с опасни химически вещества наредба №2 от 12. 09. 1990 Г. За защита от аварии при дейности с опасни химически вещества
  Регистрационни документи 2005 г
  Active Learning Вие сте учител, защо тогава не изпробвате готовите за прилагане дейности от образователния пакет “Активно обучение”?
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на околната среда и водите
  Отчет за дейността на риосв шумен за 2005 г
  Зелено” – месец март 2012 г
  Примерен списък на животните подлежащи на регистрация съгласно ззж
  Услуга № издаване на регистрационни карти
  Доклад за състоянието на околната среда през 2011 година съдържание страница I. Въведение II. Анализи по компоненти на околната среда
  Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
  Разрешения за дейности с отпадъци 2005 г
  Световен ден на околната среда 2013
  Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
  Регионална инспекция по околната среда и водите шумен утвърдил: ивелина василева
  Зeлено”– месец февруари 2013 г
  Водата при извора на река Поройна е чиста – това показа полевото изпитване, направено от експерти от Регионалната лаборатория –Шумен, Басейнова дирекция и риосв – Шумен пред ученици от Шумен
  Доклад за състоянието на околната среда през 2013-та година съдържание страница I. Въведение II. Анализи по компоненти на околната среда
  Закон за защитените територии отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
  Приети сигнали по „зеления телефон” и електронната поща в риосв – шумен за периода месец Декември 2016 г
  Приети сигнали по „зеления телефон” и електронната поща в риосв – шумен за периода месец Декември 2015 г
  Д о к л а д за състоянието на
  Регионална инспекция по околната среда и водите шумен утвърдил: нона караджова
  Директива на съвета 96/82/ео от 12. 1996 г
  Националните кампании на мосв през 2010г., обявена за Международна година на биологичното разнообразие, бяха организирани и реализирани на местно ниво от риосв – Шумен и партньори
  Приети сигнали по „зеления телефон” и електронната поща в риосв – шумен за периода месец Декември 2014 г
  От 3000 лв. На "Феникс Шумен" еоод
  Отчет за проверки, глоби и санкции Деветмесечен отчет Октомври Септември Август Юли
  Справка за броя и състоянието на съоръженията за депониране на отпадъците от добива и първичната преработка на подземни богатства (минни отпадъци), управлявани от
  Предприятия/съоръжения с нисък рисков потенциал I. „Ер ликид българия” еоод
  Регламент (EC) №1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали
  Закон за опазване на околната среда
  Закона за опазване на околната среда /зоос
  Закона за опазване на околната среда /зоос
  Закона за опазване на околната среда /зоос
  Текстова част попълва се съгласно инструкцията за изготвяне на Годишен план
directory items documents  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница