bg/Konkursi/9 mai
  Природо-математическа гимназия „добри чинтулов” – сливен българия и втората световна война 1941- 1944 г
  Природо-математическа гимназия „добри чинтулов” – сливен синовете на сливен
  Природо-математическа гимназия „ добри чинтулов сливен трета пехотна балкано-дравска дивизия (доклад)
  Природо-математическа гимназия „добри чинтулов” – сливен ветерани от втората световна война
esoft/tyrgove_i_konkursi/2012/Tqlo_tri_na_pametnik_130_godini_Bylgariq
  Ценова оферта за участие в процедура чрез публична покана за демонтаж на конструкцията-допълнителна и спомагателна на тяло три
doc/konkursi/docent/15.02.2013Sergieva
  Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент по научната специалност по научна специалност „
data/file/Konkursi/Obstestveni poracki
  Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. Образец информация
download/departamenti/pravo/konkursi
  До Научното жури по процедурата за професор по История на държавата и правото
sites/default/files/konkursi
  Критерии за оценка на предложенията
bg/Konkursi/9 mai
  Добри чинтулов” – сливен втора световна война – жертви и разрушения в българия
download/departamenti/pravo/konkursi
  От проф д-р Благой Никитов Видин
Bg/konkursi-proceduri/NNaumova
  Ввму „никола йонков вапцаров” факултет „навигационен”
sites/default/files/konkursi
  Документация за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на публична покана
cntnr/KONKURSI/halaf
  „Изследване влиянието на миещи и дезинфекционни препарати, използвани в млекопреработвателната практика, върху качеството на киселото мляко
download/departamenti/pravo/konkursi
  Конкурс за професор в професиоално направление История на дъжавата и правото за д-р Екатерина Михайлова
wp-content/uploads/2012/01/konkursi/DOCS/Yavor_Chapanov
  Научни приноси на доц дтн Явор Чапанов в публикациите за конкурса за академичната длъжност “професор” в ниггг
Bg/konkursi-proceduri/arhiv-014-ad/GLuckanov
  Резюмета на трудовете на гл асистент д-р инж. Георги Кънчев Люцканов
uploads/site/za_novini/tyrgove_i_konkursi/dostavka_prilojni
  Предмет на обществената поръчка
bg/Konkursi/9 mai
  Природо-математическа гимназия „добри чинтулов” – сливен българи в защита на демокрацията
sites/default/files/konkursi
  Техническа спецификация
Bg/konkursi-proceduri/arhiv-015-ad/18-11-Barudov
  Резюмета на трудовете и приносите в публикации на д-р инж. Емил Стефанов Барудов
sites/default/files/konkursi
  Документация за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на публична покана
doc/konkursi/07.02.2013Belokonski
  Резюме на научните трудове на полк. Доц. Евгени белоконски, дмн
uploads/site/za_novini/tyrgove_i_konkursi/dostavka_prilojni
  Предмет на обществената поръчка
konkursi/Peytcheva
  Резюме на основните публикации (период 2005-2012 г.)
bg/obyavi/konkursi-dokumenti-2016
  Конкурс за длъжност Началник отдел „ Човешки ресурси и администрация", дирекция „Финанси, правно обслужване, администрация и човешки ресурси"
site/NOVINI_ALL/Novini_12
  Конкурс за рисунка или фотография за ученици от пгса- пазарджик
doc/konkursi/docent/15.02.2013Sergieva
  Резюме на научните трудове на д-р Соня Борисова Сергиева, дм
assets/Tyrgove_i_konkursi/Obshtestveni_porychki
  Програма „Регионално развитие 2007-2013 І. Описание на мерките за информация и публичност
images/konkursi-obiavi/obshtestveni-porachki/2015/22-12-2015-id9049194
  Технически спецификации на рекламно-информационните материали
images/konkursi-obiavi/obshtestveni-porachki/2014/30-4-2014-rekl-materiali
  Образец №1 административни сведения
Svoboden_dostap/Infobuletin/Konkursi_kursove/Konkursi_kursove2006
  "Управление на корпоративните Финанси" 06-07. 05. 2006 г
sites/default/files/konkursi
  Доставка на сървър – 2 броя. Да отговарят на следните минимални изисквания

  Карта за изпълнение на количествените изисквания за заемане на академичната длъжност „професор” в унсс
uploads/content/files/konkursi/09.2016
  Ръководство №4 Идентификация и обозначаване на силно модифицирани и изкуствени водни обекти
Bg/konkursi-proceduri/Grozev
  Висше военноморско училище “Н. Й. Вапцаров” факултет „навигационен”

  Карта за изпълнение на количествените изисквания за заемане на академичната длъжност „Професор” в унсс
Bg/konkursi-proceduri/arhiv-015-ad/6-01-prof-kat-31
  Конкурс за „професор" по професионално направление "Администрация и управление", научна специалност " Икономика и управление"
konkursi/schubert-2015
  Конкурс "Франц Шуберт" Русе, 2015 Категория "
konkursi/2013/Vl_Valkanov
  Владимир Николаев Вълканов
konkursi
  Конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници. Срок и място за изпълнение на превозите : седем години от сключване на договора
  Конкурс за длъжността младши експерт в отдел микробиология вирусология и паразитология, дирекция "надзор на заразните болести" при рзи-бургас
  Заседание на 03. 10. 2017г в гр. Бургас реши: І. Допуска до участие в конкурса : Диана Ралинова Костеризова; Гергана Атанасова Танева
tu-varna/images/konkursi/konkursi2011
  Решение No 10827 на вас от 2003 г. Дв,бр. 106 от 5 декември 2003 г

  Конспект за конкурсен изпит за назначаване на съдебен помощник в административен съд пловдив
sites/default/files/konkursi
  Утвърдил: /С. Цветарски/ т е Х н и ч е с к о з а д а н и е
uploads/content/files/konkursi/09.2016
  Конкурс за държавни служители. Допускат се до конкурс следните кандидати: за длъжността
konkursi-riewpz
  Главен счетоводител Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
includes/htmls/konkursi
  Конкурс за детска рисунка „СВ. Трифон зарезан, посветен на празника на лозаря и винаря Трифон Зарезан, и на Деня на гр. Сунгуларе 14 февруари
Bg/konkursi-proceduri/Barudov
  Ввму „никола йонков вапцаров” факултет „инженерен”
assets/var/docs/konkursi
  Какво се иска? Да се регистрирате за участие
naredbi
  Утвърждавам
obyavlenya/Konkursi
  Район „приморски община варна
rabotnidoc
  Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" за нуждите на
konkursi-as/rabotnidoc
  Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" за нуждите на
BG/konkursi/stari/Procedura Gramatikov
  Акад. Георги Бончев
rabotnidoc
  Конкурс за заемане на академична длъжност "главен асистент" за нуждите на
BG/konkursi/stari/Procedura Tanev
  Акад. Георги Бончев
wp-content/uploads/2012/01/konkursi/DOCS/Emil_Botev
  Ботев Емил Александров Дата на раждане
konkursi/Evgeni_Semkov
  Аворска справка за научните приноси по темата на конкурса на доц д-р Евгени Семков
Bg/konkursi-proceduri/Kamelia
  Р е з ю м е т а н а н а у ч н и т е п у б л и к а ц и и на д-р Камелия Вунова – Нарлева
bg/obyavi/konkursi-dokumenti-2017
  Конкурс за длъжност младши експерт в отдел „Инвентаризации на емисии " към дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда"
bg/obyavi/konkursi-2014
  Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
download/departamenti/pravo/konkursi
  Департамент „Право
  До Научното жури по процедурата за професор по История на държавата и правото
bg/obyavi/konkursi-2014
  Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
FileBrowser/File?path=esoft/tyrgove_i_konkursi/2013/TP_Konkurs_08102013/Raboten_investitsionen_proekt
  Покана екипът по проект bg1610001/5-02/2012-002 „Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Столична община, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г
doc/konkursi/07.02.2013Belokonski
  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор" в област на висше образование Здравеопазване и спорт по професионално направление Медицина и научна специалност „Обща хирургия" за нуждите на
Bg/konkursi-proceduri/AMitkova
  На дисертационния труд
wp-content/uploads/2012/01/konkursi/DOCS/Margarita_Ilieva
  С п и с ъ к на научните трудове на доцент доктор на географските науки Маргарита Илиева
wp-content/uploads/2012/01/konkursi/DOCS/Emil_Botev
  Кандидата по конкурса за професор в ниггг доцент Емил Александров Ботев
Bg/konkursi-proceduri/Iv-Gr-Georg
  Програма за оптимизация при избор и оценка на кинематиката на кораби, движещи се на догонващи се курсове
documents/Konkursi
  Конкурс за длъжността „старши юрисконсулт" поз. 002 В дирекция „правна"

  Хасково 1858 2011 пл. “ Свобода “ №11 Секретар : тел / факс 038 / 66 54 09
wp-content/uploads/2013/03
  О б щ и н а п л о в д и в гр. Пловдив, 4000, пл. «Стефан Стамболов»
files/Tyrgove_i_konkursi/Arhiv
  Община благоевград з а п о в е д №2224/ 28. 10. 2009 година
sites/default/files/konkursi
  Техническо задание за избор на изпълнител за: Доставка на хранителни стоки, напитки и други артикули за ресторант „Статистика”
uploads/files/Turgove i konkursi/2016
  Конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина
images/stories/konkursi/En_Ef_reshenia_Plastiko
  Конкурс за млади архитекти и студенти по архитектура
img/File/docs/Konkursi za Rabota
  Р а й о н е н с ъ д – р а з л о г длъжностна характеристика длъжност – съдебен деловодител
wp-content/uploads/2012/01/konkursi/DOCS/Yavor_Chapanov
  Бул "Ген. Данаил Николаев", 8 бл. 3 В, ап
data/file/Konkursi
  Конкурс за длъжността " директор на дирекция" в дирекция „ Административно-финансова дейност "
  Закон за държавната администрация; Закона за държавния служител
files
  „Какъв профил във Фейсбук би си създал днес
assets/var/docs/konkursi
  При успешно участие (т е. вашето есе е сред 30-те най-добри, селектирани от журито)
Bg/konkursi-proceduri/Iv-Gr-Georg
  Програма за оптимизация при избор и оценка на кинематиката на кораби, движещи се на догонващи се курсове
bg/obyavi/konkursi-dokumenti-2017
  На допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността
/Konkursi NVMOP
  Аец козлодуй”еад, гр. Козлодуй
Bg/konkursi-proceduri/PKurkulijska
  Karklisiyska, P. Quasi-metric regularity обобщени са понятието „метрична регулярност”
Svoboden_dostap/Infobuletin/Konkursi_kursove/Konkursi_kursove2008
  Програма лектори: Елеонора Негулова
konkursi/2013/D_Karastoianov
  Конкурс за академична длъжност „професор по специалността
images/konkursi-obiavi/obshtestveni-porachki/2015/22-12-2015-id9049194
  Образец №1 административни сведения
images/rabota_s_deca/Konkursi_2013
  Конкурс за изработване на картичка на водоплаващите птици, които могат да се наблюдават по поречието на река Дунав
  Конкурс сребърна птици и хора
Bg/konkursi-proceduri/NHPopov
  Резюмета на трудовете на гл ас д-р. Недю Хенрих Попов
images/rabota_s_deca/Konkursi_2013
  Сребърна – птици и хора”
  Защо не можем като птиците да сме щастливи всяко лято?
page_2/documents/konkursi_i_sastezania
  Конкурс „бисер киров 17. 07 31. 07. 2017 г. Камчия, България
Svoboden_dostap/Infobuletin/Konkursi_kursove/Konkursi_kursove2006
  Международен панаирен и конгресен център” оод
konkursi/Nikolaya
  Конкурса за академична длъжност "доцент", публикуван в дв бр. 34 от 15. 04. 2014г по Химически науки, научна специалност „Аналитична химия"
tu-varna/images/konkursi/2017_konkursi_nauchni_proekti
  Правила за организиране, провеждане и отчитане на вътрешните конкурси за научни изследвания, финансирани целево от държавния бюджет Варна, 2017
tu-varna/images/stories/2012_konkursi_nauchni_proekti
  Т е Х н и ч е с к и у н и в е р с и т е т – в а р н а з а п о в е д №216/04. 04. 2012г
bg/obyavi/konkursi-doc-18
  Конкурс за длъжностите: Младши експерт в отдел „Мониторинг на въздуха, шума и радиологичен мониторинг" към дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда"
FileBrowser/File?path=esoft/tyrgove_i_konkursi/2014/INTEGRIRAN_GRADSKI_TRANSPORT
  Решение за откриване на процедурата. Раздел Обявление за обществена поръчка
wp-content/uploads/2012/01/konkursi/DOCS/Margarita_Ilieva
  Конкурс за професор по специалността 01. 08. 02 "Икономическа и социална география"
uploads/docs/obiava_konkursi
  Конкурсната комисия, назначена заповед № рсц16 -рд09-31/ 22. 01. 2016 г на Кмета на район „Средец Столична община реши
files
  Конкурс за рисунка или изработване на сувенир „ Траките и тяхното изкуство За ученици от І іv и V vііі клас
konkursi
  Конкурс за заемане на длъжността "директор" на Общински драматичен театър "Боян Дановски" Перник
upload/konkursi/files
  Програма „младите лидери на българия" Програма „Обучение за млади професионалисти от сферата на правосъдието"
doc/konkursi/07.02.2013Belokonski
  Конкурс за щатно осигурена академична длъжност
docs/konkursi
  С д р у ж е н и е фолклорен клуб „славяни”
page_2/documents/konkursi_i_sastezania
  Конкурса за есе на тема „ Аз съм българче Общи условия за участие
Svoboden_dostap/Infobuletin/Konkursi_kursove/Konkursi_kursove2007
  Програма лектори: Елеонора Негулова
images/rabota_s_deca/Konkursi_2013
  Клас: 2 Училище: оу „Христо Ботев”, с. Николаевка, общ. Суворово, Варна
Bg/konkursi-proceduri/Pravilnik-AD
  Конкурс за заемане на академична длъжност доцент / професор
Bg/konkursi-proceduri/arhiv-13-ad/GGrozev
  Резюмета на научните трудове
uploads/content/files/konkursi/2017/03
  Конкурс за държавни служители. Допускат се до конкурс следните кандидати: за длъжността
bg/obyavi/konkursi-dokumenti-2017
  На допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността
sites/default/files/konkursi
  За обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал
  Одобрявам: д-р Ренета Инджова Председател на нси техническо задание
konkursi/2017/VDjambov
  Заседание на научното жури за защита на дисертацията „Методи и средства за подобряване на пресмятането с висока точност на някои класове задачи
konkursi/2017/KPavlova
  Заседание на научното жури за защита на дисертацията „Синтез на алгоритми за оптимално управление на транспортна система
docs/konkursi
  С д р у ж е н и е фолклорен клуб „славяни”
uploads/content/files/konkursi/2018/01
  Конкурс за държавни служители. Допускат се до конкурс следните кандидати: за длъжността
assets/Tyrgove_i_konkursi/Obshtestveni_porychki
  Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Bg/konkursi-proceduri/bliznaci
  Конкурс за заемане на академичната длъжност " д о ц е н т " по професионалното направление 5
bg/obyavi/konkursi-doc-18
  Литература за подготовка: Закон за опазване на околната среда
images/rabota_s_deca/Konkursi_2013
  През лятото на острова кацаха много птици. Сякаш от целия свят се събираха тука. Като пъстра ветрушка прелитаха от място на място синигери, червеношйки, скорци, чинки
  Конкурс сребърна птици и хора и птиците са като хората…
tu-varna/images/konkursi/2017_konkursi_nauchni_proekti
  Научен ръководител
konkursi/schubert-2017
  Конкурс "Франц Шуберт" 2017 Категория "
konkursi
  Конкурс за длъжността младши експерт в отдел "мвп", дирекция "надзор на заразните болести" при рзи-бургас
sites/default/files/konkursi
  Отчетна единица
  Цел на техническото задание
bg/obyavi/konkursi-doc-18
  Конкурс за длъжностите: Директор на дирекция „Разрешителни режими Основна цел на длъжността
Bg/konkursi-proceduri/Kamelia
  Конкурс за заемане на академичната длъжност„доцент" по научната специалност 05. 02. 24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство"
bg/obyavi/konkursi-doc-18
  Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
tu-varna/images/konkursi/2017_konkursi_nauchni_proekti
  Централна конкурсна комисия председател: доц д-р инж. Николай Николаев Минчев – Зам ректор ннппд зам председател
tu-varna/images/konkursi/2016_konkursi_nauchni_proekti
  Заглавие на проекта (на български) (12 pt Times New Roman, Style TitleA)
images/rabota_s_deca/Konkursi_2013
  Конкурс „сребърна птици и хора перо за мама
Bg/konkursi-proceduri/AMitkova
  На дисертационния труд
  На дисертационния труд: Психичен потенциал на малките бойни единици за участие в мисии извън граница
page_2/documents/konkursi_i_sastezania
  Конкурс „бисер киров 17. 07 31. 07. 2017 г. Камчия, България
wp-content/uploads/2012/01/konkursi/DOCS/Mihaela
  Защитата на дисертацията на гл ас инж
konkursi/Evgeni_Semkov
  Аворска справка за научните приноси по темата на конкурса на доц д-р Евгени Семков
tu-varna/images/konkursi/2018_konkursi_nauchni_proekti
  Централна конкурсна комисия председател: доц д-р инж. Розалина Димова Димова – Зам ректор ннппд зам председател
tu-varna/images/konkursi/2016_konkursi_nauchni_proekti
  Централна конкурсна комисия председател: доц д-р инж. Николай Николаев Минчев – Зам ректор ннппд зам председател
download/departamenti/pravo/konkursi
  Конкурс за професор в професиоално направление История на дъжавата и правото за д-р Екатерина Михайлова
os/news/konkursi
  Конкурс за "съдебен секретар" в окръжен съд гр. Шумен бистра Петрова Ботева липсва документ за компютърна грамотност
konkursi
  Конкурс за заемане на длъжността директор на Художествена галерия Перник І. Минимални изисквания за заемане на длъжността

  Отворена покана за заявяване на участие в културни събития „локация център” 2012 Сдружение „Артерия” съобщава, че стартира подготовката на второто издание на културни събития „Локация Център”
aktualni novini/konkursi
  Район „приморски община варна
uploads/files/Turgove i konkursi
  Конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина
sites/default/files/konkursi
  Утвърдил: Сергей Цветарски, председател на нси
rabotnidoc
  До националния център за информация и документация
  До г-н ректора на ту-софия проф д. т н. инж. Георги Михов
  Н а з н а ч а в а м : Научно жури в състав: Вътрешни за ту софия
  До националния център за информация и документация
files/Tyrgove_i_konkursi/Arhiv
  Благоевград 21. 07. 2011г
Bg/konkursi-proceduri/Iv-Gr-Georg
  Програма за оптимизация при избор и оценка на кинематиката на кораби, движещи се на догонващи се курсове
Documents/konkursi
  1. Илияна Емануилова Новикова
download/departamenti/pravo/konkursi
  Конкурс за професор. По решение на същото това жури съм посочен за един от рецензентите в конкурса
sites/default/files/konkursi
  І. Безплатно разпространение Брой
bg/obyavi/konkursi-doc-18
  Литература за подготовка: Закон за обществените поръчки

  При народно читалище „15.ІХ. 1903 г. 1909 г
bg/obyavi/konkursi-doc-18
  Доклад за безопасност на предприятие с висок рисков потенциал кцм ад, поземлен имот в упи I- 144, 344, 369, местност Орта Хан, общ. Куклен, обл. Пловдив с оператор „кцм ад, гр. Пловдив
wp-content/uploads/2012/01/konkursi/DOCS/Emil_Botev
  Конкурс за професор по специалността 01. 04. 06 "Сеизмология и вътрешен строеж на Земята"
wp-content/uploads/2012/01/konkursi/DOCS/Cenka_Hristova
  Конкурс за професор по специалността 01. 04. 06 "Сеизмология и вътрешен строеж на Земята"
wp-content/uploads/2012/01/konkursi/DOCS/Emil_Botev
  1. Ботев Е., Сн. Рижикова. Софийска сеизмична зона и слаби земетресения 1977-79. Бгс, VIII
page_2/documents/konkursi_i_sastezania
  Решение №1330/30. 06. 2015 год на Общински съвет Монтана
images/docs/obqvi_i_konkursi
  Конкурс за длъжността „старши юрисконсулт" в дирекция „апочр"
bg/Konkursi
  Самотата и чувството, че си нежелан, това е най-голямата
assets/Tyrgove_i_konkursi/2017/Naem
  Община раднево, област стара загора о б щ и н а р а д н е в о – о б л а с т с т а р а за г о р а
images/docs/obqvi_i_konkursi
  Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до интервю
files/Tyrgove_i_konkursi/Arhiv
  Община благоевград з а п о в е д №1805 / 02. 09. 2009 година
sites/default/files/konkursi
  Образец до
Bg/konkursi-proceduri/Iv-Gr-Georg
  Становище върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор”
directory konkursi  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница