BG/Structure/Pharmacy/Documents/ff_konspekti/FF_konspekti_2013_2014/1-vi_kurs
  К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
downloads/konspekti
  Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
konspekti
  Програма по английски език /първи чужд език
tu-varnattt/images/konspekti/2007
  По дисциплината “Експлоатационни материали”
BG/Structure/Pharmacy/Documents/ff_konspekti/FF_konspekti_2013_2014/3-ti_kurs
  Конспект за изпита по Фармацевтична ботаника за студентите от специалност „Фармация”, зимен семестър на учебната 2013 / 2014 година
BG/Structure/Pharmacy/Documents/konspekti/2k
  За специалност магистър-фармацевт 2012/2013 уч година
paunov/Konspekti_pravo
  Латинска правна терминология и казуистика анотация на курса
docs/Konspekti2008
  Системна (кибернетична) теория на управлението
stu0525087/law_site/Drugi konspekti
  Конспект по латински език лексика и правни термини към declinatio I causa, culpa, mora, iustitia
BG/Structure/Pharmacy/Documents/konspekti/3k
  Конспект за изпита по фармацевтична ботаника
doc/konspekti
  Финансово-стопанска гимназия „В. Левски монтана
dr/sites/default/files/Konspekti
  Закон за запазване на механичната енергия. Потенциална енергия на тяло издигнато над земната повърхност. Потенциална енергия на пружина
Katedri/ITP/Konspekti
  Въпросник по римско частно право
tu-varnattt/images/konspekti/2007
  Литература: Илиев Л. И др. "Горивни уредби и автоматично регулиране на двигатели с вътрешно горене", София, 1993 г
en/students/documents/konspektiaeo/1-vi
  Medical terminology / latin in medicine examination syllabus
BG/Students/Documents/FF-2015-2016/konspekti
  Обща микробиология
konspekti
  Конспект за явяване на изпит /за приравнителен изпит, за изпит за определяне годишна оценка по учебен предмет
BG/Structure/Pharmacy/Documents/ff_konspekti/FF_konspekti_2013_2014/1-vi_kurs
  Презентация на научна тема свързана с проучване ефекта на дадено лекарство след предварителна подготовка. Pазбиране при четене
dr/sites/default/files/Konspekti
  Физика на твърдото тяло (физика II р а част)
EN/Students/Documents/konspekti05.2014/2ri- kurs
  Medical university
docs/doktoranti/2007/Konspekti 2007
  Факултет "икономика на инфраструктурата"
index.php/bul/content/download/109237/838291/file
  Конкурс по филология (стара френска литература) La poésie lyrique en France au Moyen âge du XII e au XV e
docs/Konspekti2008
  Програма за конкурсен изпит за докторантура по научна специалност 05. 02. 18
docs/doktoranti/2007/Konspekti 2007
  Факултет "Управление и информатика"
files/konspekti/897_89_26_02_2009_19_36_37
  Конспект Размити множества и приложения
pehlivanov/konspekti
  Права на човека редовно и задочно обучение, 2010 – 2011 уч г
docs/Konspekti2008
  София 1700, Студентски град "Хр. Ботев",  81-95-505
testove
  Конспект по "Информационни технологии"
konspekti
  Изложение по въпроса ученикът трябва да покаже разбиране
tu-varnandpspd/images/stories/Konspekti
  И ч е с к и у н и в е р с и т е т в а р н а катедра „социални и правни науки" Утвърдил, Декан фд "Докторанти": (Проф дтн инж. Н. Минчев) к о н с п е к т за провеждане на кандидат-докторантски изпит по докторска програма
docs/doktoranti/2007/Konspekti 2007
  За кандидат-докторантски изпит по научна специалност 05. 02. 18. Икономика и управление
docs/Konspekti2008
  Програма за изпит за кандидат-докторанти по научната специалност 05. 02. 20. "Социално управление"
tu-varnandpspd/images/stories/Konspekti
  Конспект по дисциплината „основи на държавата и правото " Включена в учебния план на специалност „ социален мениджмънт "
docs/Konspekti2008
  Катедра “международни отношения” п р о г р а м а
  П р о г р а м а за кандидат-докторантски изпит по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление
downloads/konspekti
  Куптурология и цивилизация Предмет на културологията
sandalski/konspekti
  Конспект по информатика I. Теми за устен изпит разработват се по време на лекциите
doctors/Konspekti
  Конспект за редовна докторантура по История на музиката
konspekti
  Закони на излъчването и астрофизиката Движение на небесните тела под действие на гравитацията
Katedri/ITP/Konspekti
  Въпросник по църковно право
BG/Students/Documents/FF-2015-2016/konspekti
  Катедра по физиология и патофизиология
docs/Konspekti2008
  П р о г р а м а за кандидат-докторантския изпит по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление
BG/Students/Documents/FM 2017-2018/Konspekti
  За семестриален изпит по педиатрия V медицински курс катедра по педиатрия
BG/Structure/Dentistry/Documents/dentalna_medizina_konspekti/konspekti/2-zimen
  Конспект по " анатомия и хистология " за специалност " Дентална медицина "
konspekti
  География и икономика Изпит за промяна на оценката
BG/Structure/PublicHealth/Documents/konspekti
  Конспект за държавен изпит Сестрински и акушерски грижи теория
BG/AboutUs/Dentistry/Documents/konspekti/lqto/2k
  Катедра физиология и патофизиология, унс по физиология к о н с п е к т
BG/Structure/Pharmacy/Documents/ff_konspekti/FF_konspekti_2013_2014/1-vi_kurs
  К о н с п е к т по “ Висша математика. Информационни технологии”
pehlivanov/konspekti
  Програма наименование на учебната дисциплина: Международно въздушно и космическо право
BG/Students/Documents/ff/Konspekti
  Конспект по органична химия за специалност магистър-фармацевт 2014/2015 уч година
doctors/Konspekti
  Катедра „Музикален Фолклор
konspekti
  Програма по български език и литература за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за клас (ЗП)
BG/AboutUs/Dentistry/Documents/konspekti/lqto/5k
  К о н с п е к т по клиника на оралната и лицево – челюстна хирургия
BG/Structure/PublicHealth/Documents/konspekti
  Държавен изпит по акушерство и гинекология теория за специалност „акушерка” окс „бакалавър”
uploads/Konspekti/10-klas
  Програма по биология и здравно образование за десети клас
BG/Students/Documents/ff/Konspekti
  Конспект по Фармакогнозия I част
konspekti
  Програма по химия и опазване на околната среда за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 10 – ти клас I. Конспект
BG/Structure/Pharmacy/Documents/konspekti/3k
  Конспект по биохимия за студенти по фармация
BG/Structure/Pharmacy/Documents/ff_konspekti/FF_konspekti_2013_2014/1-vi_kurs
  Конспект на лекциите по медицинска физика и биофизика за студенти по фармация, I курс 2013 2014 учебна година
BG/Structure/Pharmacy/Documents/ff_konspekti/FF_konspekti_2013_2014/2-ri_kurs
  Конспект за теорeтичен изпит по патофизиология специалност “ фармация” учебна 2013 / 2014 г
dr/sites/default/files/Konspekti
  К о н с п е к т по физика II част
  К о н с п е к т по физика II част
BG/AboutUs/Dentistry/Documents/konspekti/lqto/3k
  Факултет по дентална медицина катедра по Консервативно зъболечение и Детска дентална медицина к о н с п е к т по
BG/Structure/Pharmacy/Documents/ff_konspekti/FF_konspekti_2013_2014/2-ri_kurs
  Конспект по патология за студенти фармацевти
BG/Structure/Dentistry/Documents/dentalna_medizina_konspekti/konspekti/5-zimen
  Конспект за студентите от специалност „дентална медицина V курс за учебната 2013/2014 г
BG/Structure/Dentistry/Documents/dentalna_medizina_konspekti/konspekti/1-zimen
  Конспект по цитология, обща хистология и обща ембриология
dr/sites/default/files/Konspekti
  Закон за запазване на импулса. Закон за запазване на момента на импулса
konspekti
  Програма по Биология и здравно образование за 9 клас
BG/Structure/Pharmacy/Documents/konspekti/2k
  Конспект по Аналитична химия
Katedri/ITP/Konspekti
  Катедра “История и теория на правото”
BG/AboutUs/Dentistry/Documents/konspekti/lqto/3k
  К о н с п е к т по пропедевтика на оралната и лицево – челюстна хирургия
BG/Students/Documents/mk/konspekti/31.10
  Конспект по анатомия за студенти от специалностите "инСпектор обществено здраве"
BG/Structure/Pharmacy/Documents/ff_konspekti/FF_konspekti_2013_2014/1-vi_kurs
  К о н с п е к т за изпита по “Анатомия на човека
BG/Structure/Dentistry/Documents/dentalna_medizina_konspekti/konspekti/4-zimen
  Конспект по дентална клинична алергология фдм – му, Варна Обща част
BG/Structure/Pharmacy/Documents/ff_konspekti/FF_konspekti_2013_2014/4-ti_kyrs
  Кoнспект по фармакология за студенти по фармация
BG/Structure/Medicine/Documents/infostudenti/konspekti/4k
  Конспект по Вътрешни болести за семестриален изпит на студенти по медицина ІV курс
BG/Structure/Pharmacy/Documents/ff_konspekti/FF_konspekti_2013_2014/1-vi_kurs
  “Биология“ за изпита на студентите от Първи курс при му- варна Специалност “Фармация”
BG/AboutUs/Dentistry/Documents/konspekti/dargavenizpit-old
  К о н с п е к т по пародонтология и заболявания на оралната лигавица
  Факултет по дентална медицина катедра по Консервативно зъболечение и Детска дентална медицина к о н с п е к т по
paunov/Konspekti_pravo
  Юридически факултет факултативният курс по Съдебна реторика
tu-varnandpspd/images/stories/Konspekti
  Конспект по дисциплината „Основи на социалната работа, преподавател гл ас д-р П. Ставрева
uploads/Konspekti/10-klas
  Програма за изпити за оформяне на срочна и годишна оценка по старогръцки език за Х клас
Katedri/NPN/Konspekti
  Конспект международна престъпност и възникване на мнп
stu0525087/law_site/Katedri/NPN/Konspekti
  Законът като източник на наказателноправните норми
uploads/Konspekti/9-klas
  Програма за изпити за оформяне на срочна и годишна оценка по старогръцки език за IX клас
tu-varnandpspd/images/stories/Konspekti
  Конспект по дисциплината " морско право " Включена в учебния план на специалност: "карабоводене "
uploads/Konspekti/8-klas
  Конспект по Изобразително изкуство за осми клас История на изкуството
BG/Students/Documents/ff/Konspekti
  Конспект по Фармакоикономика
BG/AboutUs/Dentistry/Documents/konspekti/lqto/2k
  Конспект по хигиена и епидемиология за студенти по дентална медицина, втори курс, придобиващи образователно-квалификационна степен
BG/Structure/Dentistry/Documents/dentalna_medizina_konspekti/konspekti/Dyrjaven izpit
  Конспект за държавен изпит по пародонтология и зол катедра по Пародонтология и дентална имплантология-фдм
BG/Structure/Dentistry/Documents/dentalna_medizina_konspekti/konspekti/5-zimen
  Конспект по дерматология и венерология за студенти- дентална медицина V курс за учебната 2012/2013 година
paunov/Konspekti_pravo
  Закон за съдене на людете. Обща характеристика и съдържание на закона. Теории за произхода на зсл
BG/Structure/Pharmacy/Documents/konspekti/4k
  Конспект по Фармакогнозия за студенти по специалност „Фармация” към
paunov/Konspekti_pravo
  Закономерности в международните отношения. Обект и предмет на международните отношения
paunov/Konspekti_NEW
  Конспект за провеждане на изпит по търговско право част втора I. Обща информация Специалност
paunov/Konspekti_pravo
  Въпросник по търговско право – II част учебна 2016-2017 Г
  Юридически факултет задочно обучение основи на европейското право
  К о н с п е к т по банково право
uploads/Konspekti/9-klas
  Конспект изпит по Изобразително изкуство / теория/ за 9 клас
paunov/Konspekti_NEW
  Лекции за р о. и 18 ч лекции за з о. Оценяване по време на учебния курс
paunov/Konspekti_pravo
  Миграционно и бежанско право
BG/Structure/Pharmacy/Documents/konspekti/1k
  “Медицинска биология“ за изпита на студентите от Първи курс при му- варна Специалност “Фармация”
tu-varnandpspd/images/stories/Konspekti
  Факултет електроника
konspekti
  Закони на излъчването и астрофизиката Движение на небесните тела под действие на гравитацията
tu-varnattt/images/konspekti/2007
  Конспект по дисциплината "теория на двг" /двг І част
BG/Students/Documents/ff/Konspekti
  Конспект по Фармакогнозия ІІ част
BG/Structure/Dentistry/Documents/dentalna_medizina_konspekti/konspekti/2-zimen
  Факултет по дентална медицина катедра по Протетична дентална медицина и Ортодонтия к о н с п е к т по
paunov/Konspekti_pravo
  И същностни черти на науката
Katedri/NPN/Konspekti
  Ю р и д и ч е с к и ф а к у л т е т въпросник по криминология
uploads/Konspekti/9-klas
  Програма по биология и здравно образование за девети клас
tu-varnandpspd/images/stories/Konspekti
  Конспект за изпит по дисциплината " Обща и възрастова психология " за студентите от специалност „Социален мениджмънт", окс бакалавър
uploads/Konspekti/10-klas
  Литература за 10. клас I. Литература: Героичен епос. "Песен за моя Сид"
BG/AboutUs/Dentistry/Documents/konspekti/lqto/2k
  Конспект по "медицина на бедствените ситуации"
docs/doktoranti/2007/Konspekti 2007
  1. вътрешен пазар и търговия
BG/Structure/Pharmacy/Documents/konspekti/3k
  Конспект по Физикохимия и колоидна химия за студенти от специалност „Фармация
tu-varnattt/images/konspekti/2007
  Катедра транспортна техника и технологии
pehlivanov/konspekti
  Българско гражданство
BG/Structure/Pharmacy/Documents/ff_konspekti/FF_konspekti_2013_2014/1-vi_kurs
  К о н с п е к т за изпита по “Анатомия на човека
tu-varnandpspd/images/stories/Konspekti
  Защита правата на човека
paunov/Konspekti_pravo
  Юридически факултет
uploads/Konspekti/11-klas
  Конспект по философия 11 клас
pehlivanov/konspekti
  Юридически факултет
paunov/Konspekti_NEW
  Конспект за провеждане на изпит по търговско право първа част I. Обща информация Специалност
pehlivanov/konspekti
  Паисий Хилендарски
wp-content/uploads/2010/11
  Конспект "Информационни системи и технологии"
tu-varnattt/images/konspekti/2007
  Катедра транспортна техника и технологии
pehlivanov/konspekti
  Закон за съдене на людете. Сходства и различия с Еклогата. Законодателство по време на Втората българска държава. Синтагма на Матей Властар. Шестокнижие на Арменопуло. Душанов закон
paunov/Konspekti_pravo
  Закон за съдене на людете. Обща характеристика и съдържание на закона. Теории за произхода на зсл
konspekti
  Програма по информатика за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за
tu-varnattt/images/konspekti/2007
  Катедра транспортна техника и технологии
  Катедра транспортна техника и технологии
depts/bt/sites/default/files/Konspekti
  Конспект по "Основи на генното инженерство"
tu-varnattt/images/konspekti/2007
  Литература: Д. Ракер, Х. Рис, Autocad енциклопедия, том 1 и том 4, New Riders Publishing, Indpls
BG/Structure/Pharmacy/Documents/konspekti/1k
  Конспект на лекциите по медицинска физика и биофизика за студенти по фармация, I курс 2012 2013 учебна година
docs/Konspekti2008
  Конкурсен изпит за докторанти по научна специалност 05. 02. 08 " Приложение на изчислителната техника в икономиката"
BG/Structure/Pharmacy/Documents/konspekti/2k
  Катедра по физиология и патофизиология
paunov/Konspekti_pravo
  В ъ п р о с н и к п о гражданско процесуално право
Katedri/NPN/Konspekti
  В ъ п р о с н и к по съдебни експертизи правен режим и правна характеристика на съдебните
paunov/Konspekti_pravo
  Юридически факултет редовно обучение основи на европейското право
doctors/Konspekti
  Катедра „Музикален Фолклор
BG/Students/Documents/mk/konspekti/31.10
  Конспект по анатомия за студенти от специалностите "инСпектор обществено здраве"
BG/Structure/PublicHealth/Documents/konspekti
  Конспект за държавен изпит Сестрински и акушерски грижи практика
directory konspekti  
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница