svn/kids-academy/Documents-for-all-teachers/Syllabus/Uchebni_materiali_temi
  Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
is/InaNaidenova/DataBase3/DB_Lab11
  Бази от данни Упражнение 11
sites/default/files
  Анализ на социално-икономическия профил на община Гълъбово swot анализ
blabla
  Цитирам по памет Кауфман по този въпрос
victorivanov/blabla
  Планът за разорение на България
books/disk
  Хомеопатия за всички д-р Атанас Гълъбов
sites/default/files/docs
  Програма за управление на дейностите по отпадъците
sociolabswu/izsledvanija
  П р а в н о и с т о р и ч е с к и ф а к у л т е т катедра «социология»
books/disk
  Световната конспирация срещу здравето д-р Атанас Гълъбов
sociolabswu/izsledvanija
  Катедра „социология” икономика и социология
bg/files/2013/09
  Прессъобщение Септември 2013 Ясни са финалистите в конкурса Electrolux Design Lab 2013
bg/files/2013/07
  20-те най-иновативни идеи, участващи в конкурса Electrolux Design Lab 2013, вече са избрани
sociolabswu/izsledvanija
  Съдържание религия, етнос, цивилизация

  I. наименование на административната услуга извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица
wp-content/uploads/2015/06
  Опасно ! Продукт за растителна защита преди употреба прочетете внимателно етикета
Libraries/PDF_Files
  Запитване за оферта
main/field/atanasovsko_lake/migration
  Max Numbers for 1979-2001
main/Members/michev/redbook
  Уважаеми колеги
  Книга на България и не подлежи на коментар. При съкращаването на текста имайте предвид
userfiles/files/Direkcia Laboratorni deinosti i kontrol na kachestvoto/Bilateral
  Safety every day
  Safety every day
KST_all/Semesters/semestar 5/PE_misho/PE/Uprajnenia
  Лабораторно упражнение No 4 Работа с класове и обекти в С++
main/Members/nevena/SrebarnaBG
  Министерство на околната среда и водите
uploads/4/6/8/8/4688084
  Ludmila Balabanova, Bulgaria
main/Members/michev/redbook
  Сив жерав Обикновен жерав, турна, кокор Grus grus
wp-content/uploads/2015/06
  Опасно ! Продукт за растителна защита преди употреба прочетете внимателно етикета
main/Members/michev/redbook
  Книга на б-я (1985) Нанкинов и кол. (1997)
wp-content/uploads/2015/06
  Опасно ! Продукт за растителна защита преди употреба прочетете внимателно етикета
is/InaNaidenova/DataBase3/DB_Lab7
  Основни методи за достъп до данните
main/structure/biodiv
  Отчет за 2009 г. Годишен отчет за 2009 Г
crc/cdc/cpfp/detchev
  Iii. Course details Extended syllabus
sites/default/files
  Thermostep·eltra анализатори произведени в Германия ръководство за работа
cebder/News
  Изграждане на Национален център за върхови научни постижения в областта на биоразнообразието и екосистемните изследвания – cebder
fmi/fmi-ftp-upload-folder/2 Semestur 2004/Predmeti/Data Base/DB-Lab
  Бази от данни Упражнение 10
  Бази от данни Упражнение 9
sites/default/files
  О б я в а за провеждане на конкурс
vav/vav_lab_bank/labs/internet/design
  Сравнение редакторов html
sites/default/files
  „Периодични доставки на оригинални консумативи за офис техника за нуждите на Общинска администрация гр. Гълъбово и звената на бюджетна издръжка”
main/Members/michev/redbook
  Iucn red List Categories and Criteria. Version 1 iucn, 2001 iucn red List Categories and Criteria. Version 1 (iucn, 2001) II. Преамбюл
MNikolova
  Мария Николова (предстои допълване на темите, превеждане на английския текст и добавяне на литературните източници)
main/Members/michev/redbook
  Къдроглав пеликан Бабуш, къдроглав бабуш, баба Pelecanus crispus
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 8/УМДО/курсова/matlab mathlab/MUSSPI_2014/9. Statistic Data Processing
  Обработка на масив от данни въвеждане на изходни данни и построяване на хистограми
Course IV/Term One/DS
  Лабораторно упражнение №3
truni3/wp-content/uploads/mf/file
  Програма за специалност клинична лаборатория 2017г. Въведение
system/files/File/obuchenie
  Програма за специалност лабораторна имунология
ce/private/courses
  Tempus проект №14047-99 Център по технологии на информационното общество
wp-content/uploads/2015/06
  Опасно ! Продукт за растителна защита преди употреба прочетете внимателно етикета
CMS_ADM/images_content
  Мотиви към присъда №119 постановена на 27. 06. 2011 г по нохд №95/ 2011г по описа на Районен Съд – Гълъбово
pi_files/2015/06/01/17
  Ненчо Балабанов получи чисто нов Hyundai i20
elearn/file.php/1/Silabusy
  Мултимедийни презентации за целите на учебния процес лидер на курса н с. Васил Френкев Методология
Home/files
  Съдържание: Детство
u/992/pub/9477
  Приложение на софтуера на matworks за обработка на медицински изображения и данни application of the software of matworks for the processing of medical images and data г. Маркова, М. Гълъбов
documents
  Бюро по труда за лица със зрителни увреждания

  Европейският съюз и биоразнообразието редактори: д-р Иван Гюилаи (Ivan Gyulai)
elektronna-biblioteka/uprazhneniya/laboratoriya-ayaf
  Определяне на енергията на алфа-частици по следите им в ядрена фотоемулсия цел на упражнението
wp-content/uploads/2015/06
  Опасно ! Продукт за растителна защита преди употреба прочетете внимателно етикета

  Закон за опазване на околната среда Обн., Дв, бр. 86 от 18. 10. 1991 г., последни изменения. Дв бр. 26 от 20. 03. 2001 г
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 1/OIP/TU-Sofia.KA.protokoli/KA
  Изследване на основните методи за диспечериране на независими процеси при псевдопаралелни компютърни архитектури
Romski_labirint
  Книга-игра ciganyilabirintus Copyright 2004, Kardos Peter, Nyari Gabor, Stark Attila
sites/default/files
  Заповед №1054. град Гълъбово 21. 10. 2016 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 17, ал
laboratoria
  Кръвни групи у човека
elearn/file.php/1/Silabusy
  Алтернативни педагогически модели и философии за детски градини
sites/default/files/docs
  План за действие

  Лаборатория към двск пловдив
Members/labaqf/uptvaniya-ayaf
  Теоретични бележки
main/Members/bbg
  Програма за науката и това заслужава уважение. Румънските учени в чужбина, между които и Джосан, започват да си връщат усмивките
wp-content/uploads/2015/06
  Опасно ! Продукт за растителна защита преди употреба прочетете внимателно етикета
00Doc
  Update 1 Моля непосредствено преди да започнете с актуализацията направете архив от програмата gp tool
elektronna-biblioteka/uprazhneniya/laboratoriya-ayaf
  Определяне константата на разпадане и периода на полуразпадане
laboratoria
  Kакво означават изследванията «АлАТ» и
wp-content/uploads/2017/11
  И н т е р п р о д ж е к т e о о д
laboratoria
  Консервираната кръв и нейните продукти
svn/kids-academy/Documents-for-all-teachers/Syllabus/Razpredelenie_2013-2014
  Разпределение За 6-ти клас Забележка
images/Documents
  Медицински стандарт "клинична лаборатория"
documents
  Метроводител за н е з р я щ и част метростанции – линия 1
assets/editor/docs
  Отчет за управлението 2006 година о т ч е т за у п р а в л е н и е т о
  Доклад за дейността Деветмесечие 2007 година к о н с о л и д и р а н д о к л а д за д е й н о с т т а
wp-content/uploads/2013/05
  Лабрадор ретривър нона Килгор Бауер

  Методи за качествен анализ. Видове, типове и основни характеристики на аналитичните реакции
elearn/file.php/1/Silabusy
  Гражданско образование за кого е предназначен този курс?
documents/publikacii
  Проект bg051PO001 01 -0046-С0001
sites/default/files
  Общински план за развитие на община Гълъбово за периода 2014-2020
uploads/user/Профил на купувача/ZOP-20062014
  «Доставка на материали /реактиви/ и консумативи по обособени позиции»
photos/apparatuses
  Mindray bs 120 – Анализи за вино
  Виноанализатор
userfiles/files/Direkcia Laboratorni deinosti i kontrol na kachestvoto
  Национални референтни лаборатории към бабх, съгласно чл. 32, ал. 4 от Закона за храните и чл. 24, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност
elearn/file.php/1/Silabusy
  Програма на семинара Първи ден 00 10. 30
files/2013
  Програма на лекциите и упражненията по хистология за студенти от І курс медицински лаборанти
sites/default/files
  Относно: Път szr-1042 “гр. Гълъбово – с. Априлово”
wp-content/uploads/2014/08
  Програма за развитие на селските райони 2007 2013 стратегия за местно развитие
ce/private/courses
  Име на курса: България и Европа
sites/default/files
  Доклад януари 2016г. Съдържание
documents/publikacii
  Проект bg051PO001 01 -0046-С0001
files/College
  Програма на лекциите и упражненията по хистология за студенти от І курс медицински лаборанти
docs
  Порода, цвят, окраска Пол Изложител
main/Members/michev/redbook
  Книга,т. 2, Животни; Указания за оформяне на статиите в Acta zoologica bulgarica
ioh/documents/1
  Рецензия върху трудовете на доц дхн Веселин Георгиев Енчев, представени в конкурса за професор по теоретична химия към Института по органична химия с център по фитохимия бан, обявен в дв, бр. 45 от 14. 06. 2011 г
wp-content/uploads/2014/10
  Посещение на миг от ес с цел обмяна на опит, добри практики и установяване на сътрудничество за екипа на миг гълъбово и членовете на ус
lab_pr
  Програма по физика и астрономия за VІІ клас I. Общо представяне на програмата
sites/default/files
  „Периодични доставки на ел материали, необходими за поддръжката на уличното осветление и ел инсталации на Община Гълъбово”
  Информация за реализираните мероприятия свързани с културния календар на община гълъбово 2015 г
elektronna-biblioteka/uprazhneniya/laboratoriya-ayaf
  Обратно разсейване на бета-лъчи цел на упражнението
sites/default/files
  Доклад за напредъка на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги община Гълъбово (2011-2016)
  Информация за състоянието на спорта и туризма в община гълъбово за 2015 г. Уважаеми дами и господа общински съветници
sites/default/files/docs
  Информация за рализираните мероприятия свързани с културния календар на община гълъбово за 2017г
00Doc
  Отчет за месец март 2012г. Инсталация на Update 1 4 преди да започнете с инсталацията направете

  Програма за заседанието на междунорадната комисия за славянски книжовни езици на тема "стандарт и субстандарт диахронни и синхронни аспекти" варна-шумен 15-19. 09. 2004
laboratoria
  Кръвта дава най-точната информация за състоянието на организма
sites/default/files
  Решение за предоставяне и актуализиране на ползването на мери и пасища, включени в общинския поземлен фонд, за паша на селскостопански животни
sites/default/files/docs
  Програма за управление на дейностите по отпадъците
arhiv
  ІІ. Практическа част рекламна политика на фирма “лаборбио” оод във фаза “растеж на фирмата”
sites/default/files/docs
  З а п о в е д №913 12. 09. 2016 г гр. Гълъбово
sites/default/files
  Конкурс за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в комплекс с дейността маркиране на насаждения и дървета за сеч по реда на цитираната наредба в Обект: отдели и подотдели
sites/default/files/docs
  Д о к л а д от 29. 05. 2017г. Относно: Проведено изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Районен съд гр. Гълъбово, мандат 2017-2021г. Уважаеми дами и господа общински съветници, Със свое решение
  Информация за състоянието на спорта и туризма в община гълъбово за 2017 г. Уважаеми дами и господа общински съветници
bg_version/pages
  Доц д-р Мария Балабанова, дм
elearn/file.php/1/Silabusy
  Програма по български език в периода 5-8 клас, като акцент се поставя на възможностите за осъвременяване и актуализиране на учебното съдържание в практиката на учителя
laboratoria
  Хематологични изследвания
ce/private/courses
  Tempus проект №14047-99 Център по технологии на информационното общество
  Tempus Joint European Project Contract n°
sites/default/files
  Общински план за младежта в Община Гълъбово за 2018 г
  Общински план за младежта в Община Гълъбово за 2015 г
  Общински план за младежта в Община Гълъбово за 2017 г
wp-content/uploads/2012/07
  Модернизиране на земеделските стопанства
elearn/file.php/1/Silabusy
  Интерактивни методи в обучението по изобразително изкуство
pub/Famelab2010
  Започна регистрацията на млади учени от природоматематически и инженерни специалности за участие в конкурса за комуникация на наука „Лаборатория за слава FameLab 2010”
Members/labaqf/uptvaniya-ayaf
  Упражнение 19. Импулсна характеристика и ефективност на гайгер-мюлеров брояч
sites/default/files/docs
  "Ремонт на спортна зала и игрище в гр. Гълъбово, Община Гълъбово"
  Изх.№48-00-25/10. 09. 2015г. До упълномощените представители на парламентарно представените
main/iber_us/ak
  Атестационна Карта за Учен бан 2010 г
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 7/ЕР/протоколи/Laboratorni ER/er upr 5/Задание от упражнение No=5 ЕР
  Закон на регулиране, се нарича контролер. Задачи за изпълнение
elearn/file.php/1/Silabusy
  Справяне със стреса в образователна среда Име на лидера на модула
documents
  Договор bg051PO001 06-0231-c-0001 „Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 2/машинознание/lab
  Стомани и чугуни
elearn/file.php/1/Silabusy
  Ефективно управление на класната стая
sites/default/files
  Отчет за дейността на общински съвет- гълъбово и неговите комисии за периода
  Приложение №1 График за сметосъбиране и сметоизвозване на кофи за тбо – 110л по дни – ман 4120
sites/default/files/documentsavailablepositions
  Конкурсната комисия, назначена със заповед № рд 09-447/13. 04. 2016 г на министъра на образованието и науката, реши
sites/default/files/docs
  До община гълъбово
sites/default/files
  Общинският план за развитие на Община Гълъбово за периода 2014 2020г
wp-content/uploads/2014/01
  Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на земеделието и селските райони, и при спазване изискванията на
elearn/file.php/1/Silabusy
  Иновативна детска градина подкрепящи родители
  Учителят творец в детската градина Име на лидера на модула
sites/default/files
  Повишаване на капацитета на служителите на Община Гълъбово за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса
files/documents/Proceduri 2012/Proc 45
  Закон за здравето
wp-content/uploads/2017/10
  Международна конференция 10 години лидер в България
sites/default/files
  Наименование на събитието Време и място Кратко описание
sites/default/files/docs/blanki
  Д е к л а р а ц и я за картотекиране по реда на нрпж
Libraries/PDF_Files
  Относно: Избор на доставчик на лабораторна апаратура за гсм и Химическа лаборатория
documents/Naruchnici
  Владимир Радулов н а р ъ ч н и к
  Владимир Радулов н а р ъ ч н и к какво не бива да правим, когато си търсим работа
CMS_ADM/images_content
  Мотиви към присъда №159/11. 09. 2013г по нохд №142/2013г по описа на рс-гълъбово
documents/Naruchnici
  Владимир Радулов н а р ъ ч н и к
sites/default/files/docs
  Конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от
elearn/file.php/1/Silabusy
  Връзки с обществеността за набиране на деца и ученици
sites/default/files
  Основни предимства на Rita® оборудването
pub/Famelab2010
  Конкурс Лаборатория за слава FameLab ® предварителен график 2010
wp-content/uploads/2018/04
  Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Анализ разходи –ползи
  Анализ за социално-икономическите ползи за развитието на селския район и устойчивостта на инвестицията анализ на текущото състояние и проблеми в селския район
sites/default/files/docs
  Програма околна среда 2007-2013 г. Европейски съюз Европейски фонд за регионално развитие
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 7/ЕУСКУ/lab upr EUSKU/upr 6 eusku
  Диан Милчев Илиев
press/80
  Галерия сибанк представя Лаборатория блаблас
sites/default/files/docs
  Рег.№ в мк град / село
wp-content/uploads/2017/02
  Миг гълъбово -опан
Members/labaqf/uptvaniya-ayaf
  Определяне енергията на гама-лъчи по слоя на полуотслабване цел на упражнението
Members/bbg
  Програма за науката и това заслужава уважение. Румънските учени в чужбина, между които и Джосан, започват да си връщат усмивките
assets/editor/docs
  Отчет за управлението Първо шестмесечие 2007 година о т ч е т за у п р а в л е н и е т о
sites/default/files
  И н ф о р м а ц и я за дейността на мкбппмн за 2015 г
  Информация за реализираните мероприятия свързани с културния календар на община гълъбово 2015 г
Periodichna dostavka na himikali, reaktivi i drugi laboratorni meditsinski izdeliya/.
  Military medical
sites/default/files
  Програма за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници за периода 2017 2020 г
wp-content/uploads/2018/04
  Доклад за политическата
documents/publikacii
  Доклад изнесен на конференция по проблемите на професионалната реализация на незрящите проведена в Белфаст през 1994 г
interviews/3734
  1. Здравейте, бихте ли се представили накратко за колегите си гълъбовъди – как се казвате, от къде сте, на колко години сте и с какво се занимавате и какво ви е потребителското име в сайта?
sites/default/files
  Детски градини одз ”Радост” гр. Гълъбово 169 деца сдг ”Наталия” гр. Гълъбово 118 деца цдг ”Пролет” с. Обручище 52 деца цдг ”Бреза” с. Главан 21 деца училища
sites/default/files/docs
  З а п о в е д №236 28. 03. 2014 г гр. Гълъбово
wp-content/uploads/2014/08
  Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", чрез „миг гълъбово 2011" е сключен договор по проект за финансиране "
sites/default/files/docs
  П р о г р а м а за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Гълъбово за 2018 г. І. Общи положения годишната програма
sites/default/files
  Заседание на Общински съвет Гълъбово, на 26. 11. 2012 г. (понеделник) от 10. 00 часа в зала №1 на Общински съвет, при следния
files/Programs/2014_15
  По хистотехника
CMS_ADM/images_content
  М о т и в и към присъда №9 от 12. 05. 2015г по нохд №291 от 2014 г по описа на рс-г
documents/documenti/vhod/19_Zdraveopazvane_soc_deinosti
  Правила за осигуряване на безопасност и здраве при работа в лабораториите на здравните заведения
wp-content/uploads/2015/03
  Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", чрез „миг гълъбово 2011"
sites/default/files/docs
  Време и място Кратко описание Организатори Празник 06. 01. 2018 г яз.„Розов кладенец”
  Д о к л а д от 29. 05. 2017г. Относно: Проведено изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Районен съд гр. Гълъбово, мандат 2017-2021г. Уважаеми дами и господа общински съветници, Със свое решение
wp-content/uploads/2013/04
  График за консултиране и подпомагане на потенциалните бенефициенти във връзка с предстоящия прием на заявления за подпомагане по мерките на стратегията за местно развитие на „миг гълъбово2011 месец май
  Във връзка с предстоящия прием на заявления по мерките на стратегията за местно развитие на миг гълъбов 2011 месец април 2013
fmi/fmi-ftp-upload-folder/1 Semestur 2003 & 2004/Predmeti/Uvod V Programiraneto/exercise
  Програма за преминаване от градуси в радиани и обратно. Забележка
docs/2011
  Трета изложба на млади гълъби клуб на структурния гълъб 17-20 ноември 2011
uploads/user/Профил на купувача/ZOP-20062014/Dogovori_Prilozenia/KK_23.01.2015
  Информация №3 за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка във връзка с чл. 22б, ал. 2, т. 9 от зоп
files/etc
  Заповед буйновци, №90/14. 10. 2016 г
sites/default/files
  Програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества
  Приложими изисквания и стандарти за изпълнение и качество
sites/default/files/docs
  Информация за състоянието на спорта и туризма в община гълъбово за 2017 г. Уважаеми дами и господа общински съветници
sites/default/files
  За реализираните мероприятия свързани с културния календар На Община Гълъбово за 2014
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 5/УССС/ASH-2/lab ash2
  Дисциплина: Аналогова схемотехника II
svn/kids-academy/Documents-for-all-teachers/Syllabus/Uchebni_materiali_temi
  Тема 2: Среди за програмиране Алгоритмично направление: Уводна обща
arhiv
  ІІ. Практическа част рекламна политика на фирма “лаборбио” оод във фаза “растеж на фирмата”
directory lab  
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница