uploads/files/laws
  Изм. Дв, бр. 37 От 2013 Г. Издадена от Министерството на здравеопазването
  Изм. Дв, бр. 67 От 2011 Г. Издадена от Министерството на здравеопазването
attachments
  Нюрнбергският процес 1945-1949 и Международният военен трибунал
  Наредба №1 от 12 януари 2009 Г. За условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра
uploads/files/laws
  Дв бр. 45 Вторник, 13 май 2008 г. Официален раздел
  В сила от 01. 08. 2005 г. Издадена от Министерството на здравеопазването
  Наредба №38 от 16 ноември 2004 Г. За определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства
files/custom/Basic Laws
  3 overnights in spacious Studio or Two bedroom Apartment (The offer is valid from 23/05/2012 to 01/06/2012) Borovets Euphoria Club Hotel & Spa
laws
  Закон за защита на класифицираната информация
uploads/files/laws
  Наредба №27 oт 15 юни 2007 Г. За изискванията към данните и документацията за разрешаване за употреба и регистрация на лекарствени продукти
attachments
  Комисия за защита на конкуренцията
uploads/files/laws
  Наредба №27 от 15 юни 2007 г за изискванията към данните и документацията за разрешаване за употреба и регистрация на лекарствени продукти
  Наредба №7 от 5 август 2008 Г. За условията и реда за вземане на образци и проби от медицински изделия за изпитване
data/content/u/6/upload/Laws
  Закон за защита на потребителите
attachments
  Обн. Дв бр. 68 от 16 Юли 2002г
useful/laws
  Наръчник за търговците, извършващи външнотърговски операции с партньори от страните в европейския съюз интрастат
uploads/files/laws
  Закон за медицинските изделия в сила от 12. 06. 2007 г

  Законите на вавилонския цар Хамурапи
uploads/files/laws
  За изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти издадена от Министерството на здравеопазването Обн. Дв бр. 77 от 25 Септември 2007г
  В сила от 01. 01. 2007 г. Издадена от Министерството на финансите
useful/laws
  Национална класификация на икономическите дейности
attachments
  Изпит 23 април !!! 8,30 наказателен процес и международен наказателен процес
uploads/files/laws
  Правила за добра фармацевтична практика българският фармацевтичен съюз като, взе предвид нарастващите изисквания към фармацевтичната професия в Европейския съюз
upload_laws
  Конституция на република българия
uploads/files/laws
  Наредба №3 от 24 август 2012 Г. За реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните
laws
  Подписаният
  трите имена/ наименование на фирмата )
uploads/files/laws
  Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
  В сила от 29. 11. 2005 г. Издадена от Министерството на здравеопазването
  Наредба за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях
  Закон за здравето в сила от 01. 01. 2005 г
laws
  Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
uploads/files/laws
  В сила от 01. 01. 2008 г. Приета с пмс №311 от 15. 12. 2007 г. Обн. Дв бр. 110 от 21 Декември 2007г., изм. Дв бр. 19 от 13 Март 2009г., изм. Дв бр. 41 от 2 Юни 2009г
  Закон за храните
upload_laws
  Закон за здравето в сила от 01. 01. 2005 г. Обн. Дв бр. 70 от 10 Август 2004г., изм. Дв б
directory laws  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница